DeLonghi Dinamica ECAM 350.75 Manual

Loading...

SHRNUTÍ

 

 

14.

ČIŠTĚNÍ..................................................

247

1.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.. 238

 

14.1

..........................................Čištění přístroje

247

 

14.2

Čištění vnitřního okruhu přístroje

248

2.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

239

 

 

14.3

Čištění zásobníku na kávové sedliny...........

248

 

2.1

Symboly používané v tomto návodu..........

239

 

14.4

Čištění odkapávací misky a misky na sběr

 

 

2.2

Používání v souladu s určením

239

 

 

 

 

 

kondenzátu

248

 

2.3

Návod k použití

239

 

 

 

 

14.5

Čištění vnitřních částí přístroje

248

 

 

 

 

 

3.

ÚVOD.....................................................

239

 

14.6

Čištění nádržky na vodu.............................

248

 

3.1

Písmena v závorkách..................................

239

 

14.7

Čištění ústí dávkovače kávy........................

248

 

3.2

Problémy a opravy.....................................

239

 

14.8

Čištění násypky na vsypání předemleté kávy...

4.

POPIS

240

 

 

.................................................................

248

 

14.9

Čištění spařovače

249

 

4.1

Popis přístroje

240

 

 

 

14.10Čištění nádobky na mléko

249

 

4.2

Popis příslušenství

240

 

 

 

14.11Čištění trysky horké vody

249

 

4.3

Popis nádobky na mléko

240

 

 

15.

ODVÁPNĚNÍ

249

5.

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

240

16.

NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

250

 

5.1

Kontrola přístroje.......................................

240

 

5.2

Instalace přístroje......................................

240

 

16.1

Měření tvrdosti vody..................................

250

 

5.3

Zapojení přístroje.......................................

241

 

16.2

Nastavení tvrdosti vody .............................

250

 

5.4

Před uvedením přístroje do provozu..........

241

17.

ZMĚKČOVACÍ FILTR.................................

251

6.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE...............................

241

 

17.1

Instalace filtru............................................

251

7.

VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

241

 

17.2

Výměna filtru.............................................

251

 

17.3

Odstranění filtru

252

8.

NASTAVENÍ MENU

242

 

18.

TECHNICKÉ ÚDAJE

252

 

8.1

Jazyk

242

 

19.

LIKVIDACE

252

 

8.2

Údržba.......................................................

242

 

8.3

Nastavení nápojů.......................................

242

20.

ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI........

252

 

8.4

Nastavení My nápojů.................................

242

21.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

254

 

8.5

Obecné

242

 

 

 

 

 

 

8.6

Statistika ...................................................

243

 

 

 

 

9.

VYPLACHOVÁNÍ......................................

243

 

 

 

 

10.

PŘÍPRAVA KÁVY.....................................

244

 

 

 

 

 

10.1

Nastavení kávomlýnku...............................

244

 

 

 

 

 

10.2

Rady pro teplejší kávu................................

244

 

 

 

 

 

10.3

Příprava automatických receptů použitím

 

 

 

 

 

 

 

zrnkové kávy..............................................

244

 

 

 

 

 

10.4

Dočasná změna aroma kávy.......................

245

 

 

 

 

 

10.5

Příprava kávy z předemleté kávy................

245

 

 

 

 

11. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM.................

246

 

 

 

 

 

11.1

Naplnění a zasunutí nádobky na mléko.....

246

 

 

 

 

 

11.2

Regulace množství pěny............................

246

 

 

 

 

 

11.3

Automatická příprava nápojů s mlékem.....

246

 

 

 

 

 

11.4

Čištění nádobky na mléko po každém použití .

 

 

 

 

 

 

.................................................................

246

 

 

 

 

12.

” NASTAVENÍ A VOLBA..............

247

 

 

 

 

13.

VÝDEJ HORKÉ VODY................................

247

 

 

 

 

237

1.ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.

Přístroj nikdy neponořujte do vody.

Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.

V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přívodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.

Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

238

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.

Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.

Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.

Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.

Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.

Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.

Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, protože by se mohla poškodit.

Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.

Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.

Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládaní šálků se může zahřívat.

2.2Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben pro přípravu kávy a pro ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřípustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.

Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně zábavy s vaším novým přístrojem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

3.2Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "20. Zprávy zobrazované na displeji" a "21. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu„Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obracejte pouze na technický servis De’Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

239

4.

POPIS

 

4.1

 

Popis přístroje

(str. 3 -

A )

 

A1.

Víko zásobníku na zrnkovou kávu

A2.

Víko násypky pro předemletou kávu

A3.

Zásobník na zrnkovou kávu

A4.

Násypka na vsypání předemleté kávy

A5.

Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy

A6.

Odkládací plocha na šálky

A7.

Tlačítko

: pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (standby)

A8.

Tryska horké vody a páry

A9.

Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)

A10.

Miska na sběr kondenzátu

A11.

Zásobník na sběr kávové sedliny

A12.

Tácek na odkládání šálků

A13.

Indikátor hladiny vody v odkapávací misce

A14.

Mřížka misky

A15.

Odkapávací miska

A16.

Víko nádržky na vodu

A17.

Nádržka na vodu

A18.

Uložení změkčovacího filtru vody

A19.

Dvířka spařovače

A20.

Spařovač

 

A21.

Uložení konektoru napájecího kabelu

A22.

Hlavní spínač

Popis ovládacího panelu

(str. 2 -

B )

 

Některá tlačítka panelu mají dvojitou funkci: ta je označena v závorkách, v rámci popisu.

B1. Displej: průvodce uživatele při používání přístroje. Položka uprostřed mezi dvěma přerušovanými linkami je ta zvolená.

B2. ▼Posuvná šipka (“ESC”: při nastavení nápojů stiskněte pro výstup bez uložení)

B3. OK: pro potvrzení volby (V prvních sekundách výdeje nápojů “espresso”, “malé espresso”, “velké espresso” se stiskne pro výdej 2 šálků)

B4. ▲Posuvná šipka (“STOP” - Během výdeje/nastavení nápojů se stiskne pro přerušení/nastavení)

B5. /ESC: pro provedení vyplachování.

(Při vstupu do menu nastavení má funkci "ESC": stiskne se pro výstup ze zvolené funkce a návrat do hlavního menu).

B6. : menu nastavení přístroje

B7. : volba aroma

Nápoje s přímou volbou:

B8. : Espresso

B9. : Káva

B10. : Long

B11. : Cappuccino

B12. : Latte Macchiato

B13. : Teplé mléko

B14. : Menu s výběrem nápojů (odlišných od nápojů s přímou volbou): Velké Espresso, Malé Espresso, Doppio+, Cappuccino+, Caffelatte, Flat white, Espresso macchiato, 2 Espressa, 2 malá Espressa, 2 velká Espressa, Horká voda

B15. : Menu volba osobních nápojů (my). Při prvním použití, pokud nebyly nastaveny předtím z menu nastavení "8.4 Nastavení My nápojů", se přistoupí přímo k vlastnímu nastavení nápoje.

4.2 Popis příslušenství

(str. 2 - C )

C1. Reaktivní proužek

C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu

C3. Odvápňovací přípravek

C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)

C5. Štěteček k čištění

C6. Dávkovač horké vody

C7. Napájecí kabel

4.3 Popis nádobky na mléko

(str. 2 - D )

D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN

D2. Víko nádobky na mléko

D3. Nádobka na mléko

D4. Hadička na nasávání mléka

D5. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství (C). Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obraťte se na středisko technické asistence De’Longhi.

5.2Instalace přístroje

Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.

Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit.

240

DeLonghi Dinamica ECAM 350.75 Manual

Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.

Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje.

Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.

Přívodní elektrický kabel (C7) umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany, a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3Zapojení přístroje

Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4Před uvedením přístroje do provozu

Poznámka:

U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.

Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "16. Naprogramování tvrdosti vody”.

1.Zasuňte konektor napájecího kabelu (C7) do jeho uložení (A21) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj do elektrické sítě (obr. 1); ubezpečte se, že hlavní spínač (A22), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2);

2.“Language” (jazyk): stiskněte posuvnou šipku (B2), dokud

se mezi dvěma přerušovanými linkami nezobrazí požadovaný jazyk: poté stiskněte OK (B3) pro potvrzení.

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje (B1):

3.“Naplnit nádrž”: vyjměte nádržku na vodu (A17), naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou vodou (obr. 3A), poté nádržku znovu zasuňte (obr. 3B);

4.“Zasunout dávkovač vody”: Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody (C6) zasunutý na trysce (A8) (obr. 4) a umístěte dospod nádobku (obr. 5) o minimálním objemu 100 ml;

5.Na displeji se zobrazí nápis "Prázdný okruh, Doplňte okruh, Horká voda, Potvrdit?";

6.Stiskněte OK pro potvrzení: přístroj vydá vodu z dávkovače

horké vody a poté se automaticky vypne. Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.

Poznámka:

Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.

Během přípravy prvních 5–6 cappuccin je normální, když je slyšet hluk vroucí vody: postupně se hluk sníží.

Pro ještě větší zážitek z kávy a lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole "17. Změkčovací filtr”. Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De’Longhi.

6.ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A22), umístěný na zadní straně přístroje, stisknutý (obr.2).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A9) trocha horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A15) pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

• Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (A7) (obr. 6): na displeji (B1) se zobrazí vzkaz “Ohřívání, Čekejte prosím”.

Po dokončení ohřívání se na displeji zobrazí "Vyplachování" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhající přípravou; tímto způsobem, kromě ohřevu bojleru , přístroj nechá protékat horkou vodu vnitřními trubkami tak, aby se zahřály.

Přístroj je ve správné teplotě, když se na displeji zobrazí zpráva “Zvolte váš nápoj”.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A9) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

Přístroj lze vypnout stisknutím tlačítka

(A7obr. 6);

Na displeji (B1) se zobrazí nápis “Probíhá vypínání, Čekejte prosím”: je-li naprogramováno vyplachování, přístroj ho provede a poté se vypne (stand-by).

Poznámka!

241

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elek-

trické sítě:

 

nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka

(obr. 6);

uvolněte hlavní spínač (A22) (obr. 2).

Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskejte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ MENU

Menu je rozděleno na 6 položek, některé z nich obsahují podpoložky:

Jazyk;

Údržba:

-Odvápnění,

-Nainstalovat filtr,

-(pokud je filtr instalován): Vyměnit filtr,

-(pokud je filtr instalován): Odstranit filtr;

Prg. nápoje;

Prg. My nápoje;

Obecné:

-Nastavit teplotu,

-Tvrdost vody;

-Automat. vypnutí,

-Úspora energie,

-Zvukové hlášení,

-Výchozí nápoje;

-Výchozí hodnoty;

Statistika.

8.1Jazyk

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B1), postupujte následovně:

1.Stiskněte (B6) pro vstup do menu “Nastavení”;

2.Stiskněte OK (B3) pro volbu “Jazyk”. Na displeji se zobrazí volitelné jazyky;

3.Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte požadovaný jazyk;

4.Stiskněte OK pro potvrzení;

5.Přístroj se vrátí do menu “Nastavení”;

6.Poté stiskněte /ESC (B5) pro výstup z menu.

8.2Údržba

Pod touto položkou se nachází úkony údržby, které v průběhu času budou přístrojem vyžadovány:

Odvápnění: Pokyny týkající se odvápnění naleznete v kapitole "15. Odvápnění”.

Nainstalovat filtr: Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v odstavci "17.1. Instalace filtru".

Pro zvolení požadované činnosti postupujte následovně: 1. Stiskněte (B6) pro vstup do menu “Nastavení”;

2.Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte “Údržba”;

3.Stiskněte OK (B3) pro potvrzení;

4.Stiskněte volicí šipky, dokud se nezobrazí činnost, kterou je nezbytné provést;

5.Stiskněte OK pro potvrzení a provedení činností, jak je zobrazeno v příslušných odstavcích.

8.3Nastavení nápojů

Přístroj je při výrobě nastaven na výdej standardizovaného množství. Pokud si přejete změnit toto množství a nastavit podle sebe nápoje přímé a v (B14), postupujte následovně:

1.Stiskněte (B6) pro vstup do menu “Nastavení”;

2.Stiskněte volicí šipky (B2 a B4), dokud mezi dvěma přerušovanými linkami neuvidíte “Prg. nápoje”;

3.Stiskněte OK (B3) pro potvrzení: přístroj uvede seznam nápojů, které je možné nastavit podle vlastního přání;

4.Tiskněte volící šipky, dokud se nezobrazí nápoj, který chcete nastavit podle sebe: stiskněte OK pro potvrzení;

5.Kávové nápoje: na displeji se zobrazí “Nastavení aroma”:

stiskněte volicí šipky (B2 a B4) nebo (B7), dokud není zvoleno požadované aroma (viz odstavec “10.4 Dočasná změna aroma kávy”), stiskněte OK. Na displeji se zobrazí “Nastavení káva” a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhajícím výdejem: když jste dosáhli požadovaného množství, stiskněte OK;

Nápoje s mlékem: po zvolení aroma se na displeji zobrazí “Nastavení mléko” a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhajícím výdejem mléka: když jste dosáhli požadovaného množství, stiskněte OK. Přístroj poté pokračuje s přípravou kávy: stiskněte OK pro přerušení výdeje ve chvíli, kdy bylo vydáno požadované množství kávy.

Horká voda: stiskněte OK. Výdej je zahájen: když jste získali požadované množství, stiskněte OK.

6.“Uložit parametry?”: pro uložení nastavení stiskněte OK (v opačném případě stiskněte /ESC - B2 nebo B5).

7.“Parametry uloženy” nebo “Parametry neuloženy”. Přístroj je znovu připraven k použití.

8.4Nastavení My nápojů

Postupujte podle postupu zobrazeného v předchozím odstavci “8.3 Nastavení nápojů” pro osobní nastavení nápojů “ ” (B14) anebo přistupte k přímému nastavení, jak je popsáno v kapitole “12. Nastavení a volba".

8.5Obecné

Pod touto položkou se nacházejí nastavení pro vlastní úpravu základních funkcí přístroje:

242

+ 13 hidden pages