Crivit Z31334 User Manual

351.71 Kb
Loading...

LED HEADLAMP

Operation and Safety Notes

ΦΑΚΟΣ-LED ΜΕΤΩΠΟΥ

Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Z31334

Safety Information

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

Children or other individuals who do not know or have no experience of handling this device, or whose physical, sensory or mental abilities are restricted, must not use the device without supervision or instruction by an individual responsible for their safety. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the device. Switch the beam of light o before you put the device down.

Do not use the device if it is damaged.

Under no circumstances should you take the device apart. Improper repairs may place the user in considerable

GB/CY

To help protect the environment, please dispose

of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household

waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the batteries and / or the device to the available collection points.

Environmental damage through

incorrect disposal of the batteries!

Pb

Batteries must not be disposed o with domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols of the heavy metals are as follows:

Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a local collection point.

EMC

GB/CY

78725_cri_LED-Stirnleuchte_GR-CY.indd 1

90°

3

 

2

1

danger. Repairs should only be carried out by specialist personnel.

CAUTION! Do not stare into the beam. LED cannot be replaced.

Safety Instructions for batteries

DANGER TO LIFE! Batteries could be swallowed, which could pose a lethal hazard. If a battery has been swallowed, seek medical help immediately.

Remove the batteries from the device if they are not going to be used for a prolonged period.

CAUTION! DANGER OF EXPLOSION!

The batteries must never be recharged!

When inserting the batteries, ensure the correct polarity! If necessary, clean the batteries and device contacts before inserting the batteries.

Remove spent batteries immediately from the device. There is an increased danger of leaks!

Batteries must not be disposed of in the normal domestic waste!

GB/CY

Φακός-LED μετώπου

Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Το φωτιστικό μετώπου LED είναι κατάλληλο αποκλειστικά για το φωτισμό στην ιδιωτική χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Αποφύγετε μηχανικές καταπονήσεις του φωτιστικού!

Περιγραφή μερών

1 Καπάκι θήκης μπαταριών

2 Ερμάριο μπαταριών

3 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση:

3x

1,5 V

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή ρεύματος:

3x

μπαταρίες 1,5 V

 

ΑΑ

 

GR/CY

LED Headlamp

Proper use

The LED head torch is suitable for providing illumination in an indoor or outdoor, non-commercial environment. The product is not intended for commercial use. Do not subject the light to mechanical loads!

Description of parts

1 Battery compartment cover

2 Battery compartment

3 On / O switch

Technical information

Rated voltage:

3 x 1.5 V

 

 

 

 

 

Power supply:

3 x batteries 1.5 V

 

AA

 

GB/CY

Every consumer is legally obliged to dispose of batteries in the proper manner!

Keep batteries away from children. Do not throw batteries into a fire. Never short-circuit them or take them apart. If the above instructions are not complied with, the batteries may discharge themselves beyond their end voltage. There is then a danger of leaking. If the batteries have leaked inside your device, you should remove them immediately in order to prevent damage to the device! Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. Any parts of the body coming into contact with battery acid should be rinsed o with copious amounts of water and / or a doctor contacted if necessary!

Always replace all batteries at the same time and only use the same type of batteries.

Preparing for use

Inserting / replacing the batteries

Please refer to fig.

GB/CY

Λειτουργίες:

Διακόπτης ενεργο- / απενεργοποίησης: δυο επίπεδα φωτεινότητας, ένας

τρόπος λειτουργίας που αναβοσβήνει.

Περιστρεφόμενος δακτύλιος εστίασης: Ρυθμίστε την εστίαση της δέσμης

φωτός, με το να περιστρέψετε τον δακτύλιο εστίασης δεξιά ή αριστερόστροφα.

Ομάδα Κινδύνου 2

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πιθανώς επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία εκπέμπεται

από αυτό το προϊόν. Μην κοιτάτε στον λαμπτήρα σε λειτουργία. Μπορεί να είναι βλαβερό για τα μάτια.

Προϊον ελεγχμένο ενάντια σε EN62471

GR/CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On / O switch:

 

 

Two brightness settings, one flash-

 

 

 

ing mode.

Twist focus ring:

 

 

Focus the beam by twisting

 

 

 

the focus ring clockwise or

 

 

 

anticlockwise.

Risk Group 2

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from

this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye.

Product tested against EN62471

Included items

1 LED Headlamp

3 Batteries 1.5 V AA

1 Directions for use

GB/CY

Switching on / o

Press the On / O switch 3 to select the lighting mode.

1 x press:

100 % brightness

2 x presses:

20 % brightness

3 x presses:

Flashing

4 x presses:

O

Cleaning

Use a dry cloth to clean the light – never use petrol, solvents or cleaners that attack plastic.

Use a slightly moist cloth to remove stubborn dirt.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

GB/CY

Περιεχόμενα παράδοσης

1 Φως μετώπου LED

3 Μπαταρίες 1,5 V AA

1 Οδηγίες χρήσης

Υποδείξεις ασφάλειας

Σε περίπτωση φθορών εξαιτίας μη τήρησης των οδηγιών χρήσης του παρόντος εγχειριδίου αίρεται η αξίωση απόδοσης εγγύησης! Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για επακόλουθες φθορές! Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση υλικών φθορών και τραυματισμών ατόμων εξαιτίας μη ορθού χειρισμού ή μη τήρησης των υποδείξεων ασφάλειας!

Παιδιά ή άτομα, τα οποία έχουν ελλιπή γνώση ή εμπειρία σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, ή διαθέτουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ή καθοδήγηση ατόμου

GR/CY

16.10.12 08:03

+ 1 hidden pages