CANDY CS 1282D3-S, BWM 1610PH7-1-S, BWM 137PH6-1-S, BWM 149PH7/1-S, BWM1410PHO7/1-S User Manual

Loading...

UKR SK

RO

PL

CS

Děkujemeýběr čkypračkyznav

Candy.

Jsmež vámůžsie jisti,vypratom

 

oblečení,ždýjemnýkousaždýdenk.ka

 

Pozorně řesičtěte ptento návod

pro

správnéč žitířvyuebičaspotbezpea

 

prožitečnéu tipyěúdržby.ohledn

 

Spotřebič žívejtepou

pouze po

 

důkladnéměchtoů.prostudovánípokyn

t

 

Mějte tentoždy ponávodruce va v dobrém

 

stavuřípadnéhošproíh dal

 

majitele.

Zkontrolujte,řebičemý dodanzje se spot

 

tentočnínávod,list, adresyzáru servisních

 

středisštítek ainnostíenergetickouč .

ú

 

Zkontrolujte,čka, dílzdaproje

zástr

 

odtokovou

hadici

a

zásobník

pracích

prostředkůneboělidlozásobník na b

 

(pouze u

některýchů)mčástíodeludodávkyžte . Odlo

 

 

sišechnyv čnémtytoě. dílymístna bezpe

 

Každýýrobekvčenýjedinečým ozna16

 

 

-

místnímý kódem,č„ísériovélo”,také zvan

 

vytišěnýmštítkunařebič na(oblastspot

 

 

 

otvoru) neboř

v dokumentaci uvnit

výrobku.

Tento kód je specifickou ID kartou produktu, kterouřeb jetepot k registraci a pro kontakt s

Candy servisnímřediskemst.

Životníředíprost

Tentořebič jeenčspoznavt

souladuěrnicís Evropskou sm 2012/19/EUých o odpadních elektrick a elektronickýchřízeníchza (OEEZ).

OEEZčišťujícíobsahujílátky,jakkterézne mohouůsobitzpnegativníživotní dopady na

prostředí, tak základní komponenty, které mohouýt znovažityb.ůleProtožitépou je d

věnovatěmtořebičům tštníspotzvlá

pozornostři jejich plikvidaci, aby byly znečišťujícířádně látzlikvidovány a materiály,ý znovužity,kterévyumohou b

byly zrecykloványůležitou.Lidérolihrají d při štězajinítoho,ůsobilyaby OEEZ nezp problémyživotníhoředí. rámciJeprost nutnéžovatěkolikdodrn základních pravidel:

!s OEEZěloýt bnakládánoby nem jako s

domovním odpadem;

 

!OEEZělyýtředánybpby mk likvidaci n

a

příslušnéměrnéměsbobcímístnebo

 

registrovanýchů.pod ik

 

V mnohaři zakoupenízemích novéholzep spotřebič vrátitýspotřebičprodejci,star pokud

jeřízeníza ekvivalentního typu a funguje na stejném řízenípricipu.Tutojako dodané za

službu provádí prodejce zdarma.

Obsah

1.ZÁKLADNÍČNOSTNÍBEZPEPRAVIDLA

2.INSTALACE

3.PRAKTICKÉ RADY

4.ÚDRŽBAČIŠTĚNÍA

5.NOUZOVÉŘENÍŘEKČDVÍKYPRAOTEV

6.WI-FI

7.PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU

8.OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

9.ODSTRANĚNÍŽÝCHMOŮPROBLÉM A ZÁRUKA

2

1.ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

!Tentořebič čjeenýspurroot

použití v domácnostiých a podobn místech:

−Zaměstnaneckéě v kuchyn prodejnách,řích nebokancelá jinémředí;pracovním prost

−Na farmách;

Klientyů, motelůaýchjinotel ubytovacíchřízení; za

−Věmístproýdejě.vsnídan

Jinéžití tohotopouřebič mimospot domácředího neboprost pro typickéčinnosti,domácíjako je komerčnížitívyuodborníky nebo zkušenýmiživatuečli,nojezvylou

výše uvede ných aplikací. Pokud nepoužíváteřebičvspouladut s výše uvedpodmínkami,ými ůže m

se žzkrátitivotnostůžetejehoa m ztratitčníprávoopravuna. záru

Jakékolivškozřečebiní pospot vyplývajícížit žzjinéhpou ne domácíhož se nachází(ikdy v

domácnosti) nebude akceptováno výrobcemři uplatnění záruky.

!Tentořebič mohžívatspotu pou

děti od 8ženýmilet a osoby se sní fyzickými, ýmisenzoricknebo

mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečnýchšenostízku a znalostí,

pokud jsou pod dohledem nebo byly poučenyčnémžoití bezpepou

spotřebič aělyžnémuporozum riziku.

Nedovolteětem hrátd si se

 

spotřebičemČšění. žbua údr

CS

nesmíětětidbezprováddohledu.

!Nedovolteětem hrátd si se spotřebičem.

!Děti dožte3mimolet drdosah,

dokud nejsou neustále pod dohledem.

!Pokudškozenýřívodnípje po kabel,ěnitýrobce,musív jej vym

jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba,

aby sečí.zabránilo nebezpe

!Prořipojenížívejtevody pou

pouze hadice dodané se spotřebičemžívejte(nepoustaré

hadice).

!Tlakýtvodyrozsahumusí b od 0,05ž0,8 MPa.a

!Zajistěte, aby koberec neblokoval dnočkyětrpracív otvory.

!Po instalacičku umístitmusíte pra tak, aby zůstalačka zástrsnadno přístupná.

!Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel).

!K nahlédnutíýrobku popisu v

navšti teýrobcestránku v

.

3

Připojení k elektrické síti a bezpečnostní pokyny

!Technické parametry (napájecí napětíříkon)a p jsou uvedeny naýrobnímšvtítku.

!Ujistěte se,ý zda je elektrick systéměný, vyhovujeuzemn všemýmředpisplatnůmž

(přípojka) zásuvka je shodná sečkouzástrřebič . spotV

opačnémřípaděžádejtepo o

pomoc profesionálního technika.

!Důrazněnedoporučujemežití pou převodníků, víýchenásobnzásuvek nebožovacíchprodluů. kabel

!Předčištěnímžbounebo údr pračky odpojtečku zástr

síťové zásuvky a zastavte ventilřívodup vody.

!Při odpojovánířebič spot netahejteřívodnízakabelp .

!Předřenímotevřekěte,sedvíujist

zda není v bubnu voda.

UPOZORNĚNÍ:

Během pr aní ůžem voda dosahovatých velmi vysok teplot.

!Nevystavčkušti,jte depra přímémučnímuřenísluzáanei jinýmětrnostnímpovů . vliv

!Přiřemispťováníčkunezvedejte pra

za ovládací prvky ani zásobník pracíchředků;ěbepř mravyostp

nikdyčkunepokládejteotvorem pra nařivozíkzvedáníčujeme.P doporu asistenci druhé osoby.

!Vřípadězávadyčkuěte,vypnra

zavřeteřívoduventil vodyp a

 

nemanipulujteřebič

se spot

.

Ihnedžšíkontaktujteservisní nejbli střediskožívejtea pouze originálníženímnáhradní díly. Nedodr těchtoůůžetempokyně negativn ovlivnitčnostřebičbezpe.spot

4

2. INSTALACE

!Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A) naězadníspotřebič stran

a vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B) podle obrázku 1.

!Překryjte 2 nebo 4 otvory použitímýchdodanzáslepek.

!Pokudčkačenáurje propra vestavbu, pořezáníůpro pásk

vyšroubujte

3

nebo

4 šrouby

(A) a sundejte 3

nebo 4

podložky (

B).

 

 

!Uěkterýchnů, model

 

 

1 nebo

více

podložek

padne

do

spotřebiče: ňtečnaklokupra

 

 

 

dopředu ařekrvyndejte ji. P

 

otvorýchpomocí dodan

záslepek.

1

A A

BA B A

B B

2

A

 

3

1

2

 

UPOZORNĚNÍ:

Držte obalové materiály mimo dosahětí. d

!Umístěte „polionda“ panel na

dno dle obrázku 2 (dle modelu zvolte verzi A, B nebo C).

Uěkterýchnů modelnení tentoý, žeprotokk nutn

„polionda“ž panel je ji instalováněspotřebič . na dn

5

B

C

 

3

2

1

CS

Připojení vody

!Připojte hadici na vodu ke kohoutku (obr.3) ažijtepoupouze hadici dodanou s výrobkemžívejte(nepoustaré soupravy

hadic).

!Některé modely mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí:

!HOT&COLD (obr. 4): nastavenířipojení p

vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie.

Připojtešedou hadici k ventilu studené vody ačervenou k ventilu horké vody. Pračkuřipojitlze ppouze k ventilu studené vody:řípaděvsetakovmohouěkteré pn

programy spustitěkolikějiminut. pozd

!AQUASTOP (obr. 5): řízeaěnéíumístna

přívodní hadici,řívod vodykterév zastaví p

 

případěšpokzenířípaděhadice; v tomto p

"A" a

se červenzobrazíýsymbol v okénku

hadiciěnit.mšroubováníKsíteod vym

 

maticeěte

stiskn

jeděrnosmépojistné

 

zařízení

"B".

 

 

!AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda

přeteč z

hlavní

interní hadice

"A",

transparentníč šťplá

izola

"B" udrží

vodučeník pracíhodokon cyklu. Na

 

konci

cyklu

kontaktujte autorizované

servisní střediskoýměnuřívodnípro v

 

hadice.

 

 

1

5

6

B

B

 

A A

7

Umístění

!Postavtečkuěně,křitlančeprastni neohněte hadiceěte odtokovoua umíst

hadici doějiřipojteumyvadlak nebo rad odpadovémuýšce ěnejménpotrubí ve v

50 ůěcmruětšímvžojeůmneěprpr

obr. 7).

hadicečky ( pra

min 4 cm

100cm

+2,6 mt

min 50 cm

max

max

 

max 85 cm

6

!Vyrovnejteřebič pomocížič k spotno

8

 

 

 

podle obrázku 8:

 

 

 

a.otočeníměrumaticeýchhodinovve sm

 

 

 

 

ručičekětešuvolnroub;

 

 

 

 

A

b.otáčejtežičkouýšnoeník nebozv

 

 

 

snížení, dokud se nedotkne podlahy;

 

 

 

 

c.zajistětež no

čkučenímto matice, dokud

 

 

 

 

se nedotknečástiříňkyčkyskpra.spodní

 

 

 

B

!Spotřebičřipojte.

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vřípaděřebypotýměnyřívodníhop

 

C

kabelu kontaktujte autorizované servisní

 

středisko.

Zásobníkředů pracích prost

Zásobníkředků jeělenýprozdacích prost načásti3 podle obrázku 9:

!prostor “1”: pracíředek prost předpírku;

!prostor “:pro speciální aditiva, aviváže,škrob, apod.;

UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze tekuté pr ostředky; pračk automaticky nastaví dávkování adřitivždémkaěphemcyklu b

posledního máchání.

!prostor “2”: pracíředekprost hlavní praní.

PŘIĚKTERNÝCH MODELECH

je dodaná

také nádobaředkynatekuté prací prost

 

(obr.10). Kžití použtjej dovlo

části

"2" .

Tímtoůsobemýzppracíředekseprostekut

dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádobuůžetežít poutakéělidlomř pro b

volběprogramu „Máchání“.

UPOZORNĚNÍ: některéředkypracíčenénejsprostu ur

použití v zásobníředků, aleupracích prost jsou veči,svémýkter vlastním dávkova vkládářímo dop bubnu.

7

UPOZORNĚNÍ:

na čníinstvadyla se nevztahuje záýrobceukav.

CS

3. PRAKTICKÉ RADY

Vkládání prádla

UPOZORNĚNÍ:ři říděnítp prádla se ujistěte:

-vyndejteř ědmty,z prádlajako kovové p jsou mince,čky; sponky a kolí

-zapněte knoflíky,řete ětezipy,zavstáhn volné a dlouhé pásy;

-ze záclončka; sundejte kole

- dodržu

jte ěupozornníštítkuna prádla;

-k ěníodstranýchodolnžijteskvrn pou příslušnéředkyprost.

!Při praníů, ýpovekýchobr neborc jin těžkých tkaninčujeme doporuvynechat odstřeďování.

!Při praníěte,vlnyzdasejilzeujistprát v pračce. Zkontrolujteštítek na prádle.

Předžitímšicíhopousu programu (PRAČKY -SUŠIČKY)

!ŠETŘETEčasenergiivolboua vysoké rychlostičekředěníodsktá snížení obsahu vody v prádleředžitímpou programušení. su

Následuje rychláříručka p

 

s

tipy

a

doporučeními

o

použití

pracích

 

prostředkůř p

i ůznýchr

teplotách

.

V

každémřípaděsiždyřečtvětep pokyny na pracímředkuprostžití jeho správné pou

adávkování.

Při pračištnéhoěí velmibíléhozne prádlačujemežítdopprporugram

pro bavlnu s teplotou 60°C aššívya běžný pracíředek prost(heavy duty), obsahujícíělidla, ýjimekteráčnéb nabízejí v výsledkyřiředních/vysokstýp teplotách.

Užitečnáčenídoporuživatelepro u

Tipy prožitířebispčk.otnomické vyu

Maximalizujteě velikost nápln

!Nejlepšíchýsledkůúsporyv energie, vody

a pracích prostředkůdosáhnetežitím vyu maximálníčkyšetř. žeUkapacity pra

50% energieěnamístopraním plné nápln

2 čpoloviníchnáplní.

Potřebujeteředpírku?

!Používejte pouzečištěné pro velmi zne prádlo!ŠETŘÍ E ředek,pracíčas, prost

voduž 15%a 5 energiea

vynecháním

předpírkyěžnzčištnéhoěeu b prádla.

 

Jeřebnápot horká voda?

!Odstraňte skňočemvrnya neboodstra namočte práěřepdlopranímve vodk sníženířebypotprogramu s horkou vodou. Volbouůžete programu 60°C m ušetři ž50%a energie.

8

Pro praní mezi 40°C a 60°C musíýt b druhžitéhopou pracíhoředku prost vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň čzišěníěžené.Bškyprací prá

jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné odolnéýmčištěním,kaninyzne se siln

zatím coředkytekuténeboprací prost

prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné pro barevné látky ýms ěmvysokstupn

znečištění.

Proři ěpraníte odlot p40°C doporučujemežitíýchtekutpoupracích prostředků neboředků speciálněprost

ozčenýcha jakoři vhodné pro praní p nízké teplotě.

Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouzeředkyčenépracíýhradněurv prost

pro tyto látky.

4. ÚDRŽBAČIŠTĚNÍA

Kčištěníějšíchčástívnčkyžijteprapou vlhkouěrku,žívejnepouutšky,drsné prá alkoholštědlač.kaani Pra rozpou nevyžaduježádnoužbu:speciální údr vyčistěte zásobníkředkůa filtr;pracích prost několiků řoemisťovánítipčky nebopra

dlouhodobém odstaveníýchjež .nípopsan

Čištění zásobníku pracích prostředků

!Doporučujemečistit zásobník pracích prostředků, abysteění zabránili hromad zbytkůprostředkůa aditiv.

!K tomuěte zásvytáhn obníkým mírn tahem,čistěte podvy tekoucí vodou a

zasuňte na místo.

Čištění filtru

!Pračk je vybavena speciálním filtrem k zachyceníý ů, zbytkjakovelkjsou

knoflíky nebo mince, které mohou ucpat odtýotvkovr.

Doporučenířemísťováník p a dlouhodobémuřebič odstavení spot

!Pokud čkubudetev skladovat pra nevytápěné místnosti dlouhou dobu, vypusťteškerouve vodu z trubek.

!Odpojtečku odě.praelektrické sít

!Snižte konecťtehadice nad mísu a vypus zbytkovou vodu.

!Poštěnívypuřipevněte hadici pásem.

!POUZEĚKTERÝCHŮUMODELN

:

vyjmětečku,hadiňteodstraě uzáv

 

zachyťte vodu do nádoby.

 

!Předšroubovánímvy čuje e filtru doporu vložit poděj savouěrkun kutzachycení vody.

!Otočte filtrěru ýprotichhodčekrunovsm

po bod zastavení ve vertikální pozici.

!Vyndčistěejtefiltr;čenía vypojej skon nasaďtečenímotoěru ývechhodinovsm

ruči ček.

!Opakujteředchozíčnémp kroky v opa pořadí kšechsestaveníů. díl v

9

CS

5. NOUZOVÉŘENÍ DVÍOTEV

ŘEKČKYPRA

Pokudřkačkyprasezablokujíýpadkemdví v prouduři šeporučky,nebopralzep ho otevřít následujícímý postupem:nouzov

1. Vypojtečku zeprazásuvky.

2. Zkontrolujte, zda je hladina vody pod úrovnířek,žjeřneete:dvíotevčí nebezpe

záplavy. ťPokudte tomu tak není, vypus vodu doštěcí vhodné nádoby vypou hadicíčky. pra

3.

Vytáhněte zásobníkřede na prací prost

 

(obr. 1).

 

4.

Šroubovákemý nástrojemnebo podobn

 

vyobrazeným na

obr. 2 telařízeníza

 

pro řnouzovéeníčkypra.ďteProveotev

 

tento postup

2 krát a řpakete otev

 

dvířka.

 

10

6. WI-FI

Tenřístrojpje vybaven Wi-Fi technologií, kterážnířstrojvámp ovládatumo na dálku

přes aplikaci, a to díky funkci Wi -Fi.

REGIŘÍSTROJEACE(VP APLIKACI)

!Stáhněte aplikaci Candy simply-Fi na Vašemřízeníza .

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná prořízeníza se systémem Android a iOS,

a to jak pro tablety i pro smartphony.

Získejtešechny v podrobnosti o

funkcích Wi-Fi procházením aplikace v režimu DEMO.

11

!Otevřete řteaplikaci,profil vytvo uživateleřístroja zaregistrujtepodle p

pokynůnařízenídisplejineboza

pomocí

"Rychléhoůvodce" pr

přiloženého u

Vašehořístrojep .

 

POVOLITŘESVZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ (P

APLIKACI)

 

Po řístroje,registraciždé poka

když

chcete,žné abyřístrojovládatbylo pmo vzdáleněprostřed ictvím aplikace, nejprve musítežit čisticíprádlo,řvloedek,prost

zavřít ředvea vybrat pozici

Wi-Fi na

přístroji. ůžeteOd ovládattéchvíle jej

m

pomocíříkůazplikace.

 

CS

7. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO

8. OVLÁDACÍ PRVKY A

STARTU

PROGRAMY

Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní.

Volba programu

Zapněte spotřebič a zvolte požadovaný program.

V případě potřeby upravte nastavení praní a zvolte požadované možnosti.

SUŠENÍ (pouze PRAČKY-SUŠIČKY) Pokud požadujete automatické spuštění cyklu sušení po praní, zvolte požadovaný prací program a cyklus sušení tlačítkem "SET".

Nebo můžete ukončit praní a pak zvolit program sušení.

Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte program.

Na konci programu se na displeji zobrazí zpráva "KONEC".

Vypněte pračku.

Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného pořadí.

Technické údaje

ATlačítko ON/OFF

BSMART RING (otočný ovladač volby PROGRAMŮ/MOŽNOSTÍ)

CTlačítko START/PAUZA

DTlačítko NASTAVENÍ/POTVRZENÍ

EOblast MOŽNOSTI

FTlačítko funkce ZOOM

D+F ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

GDISPLEJ

HPoloha Wi-Fi/Kontrolka Wi-Fi

IOblast PROGRAMY

Tlak vody:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Otáčky při odstředění:

viz štítek se základními údaji.

Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí: viz štítek se základními údaji.

12

POZOR:

Při zasouváníýkejte vidlice se nedot displeje,ž čkapraěhemseprotobprvních

několika sekundáchčinně samo kalibruje a dotykem by se tato

kalibraceřerušit mohla

p

ačkapraby

pak nemuselaě.

fungovat

optimáln

Pokud seěte dotknete displej, vytáhn vidliciďte akciproveznovu.

Tlačítko ON/OFF

!Pro zapnutíčkyětestiskna vypnutí pra tlačítko ON/OFF.

Na konciňtečkupracyklu nezapome vypnoutčítkem tlaON/OFF, vytáhnout vidliciřítřzeívodp zásuvkyvody. a zav

Prvštěníí spu

Nastavení jazyku

 

 

 

!Pořipojřebičníkspot

 

síti

a zapnutí,

otočte

"SMART

RING"

k zobrazení

dostupnýchů.jazyk

 

 

 

!Požadový janzykětovným zvolte

op

 

otočením

"SMART

RING"

a ďtepotvr

stisknutím "SET". Odůžetenynízvolitm

a spustit programy.

 

 

Změna nastaveného jazyku

 

Pokuděnit ýchcenjazyk,stavenzm

 

5

musítežetstisknoutřibližěa p a podr

sekund

tlačítko

"SET". Na

displeji se

zobrazíčenímuvítací zpráva a oto

"SMART

RING" můžeteýzvolitjazyk.nov

 

 

SMARTý ovladačRING (kruhov nastaveníŮ/MOŽN STÍ)PROGRAM

!Po čzapnutíkyčenímsečotopravlada

CS

 

"SMART RING"

rozsvítí ikony

jednotlivých ů,programna displeji se k

 

nim zobrazí popis a parametry.

!Proštění spuzvoleného

pracího

cyklu

sřednastavpými parametryě n

stiskn

 

START/PAUZA.

 

 

Posledníčkyůstanez astavení pra uloženéěti,ževtakěpotnémamop

zapnutíčka nabídne pra prací program, kterýpěhlobjako poslední.

!Pro nastaveníě

jiného programu stiskn te

"SET",řetopčte čovlada

"SMART RING"

na žadikonuvanéhopo

programu a

stiskněteěop

"SET".

!Otočením

"SMART

RING" se zobrazí

možnosti,

které

jsou dostupné pro

zvolenýprograměte. Pro potvrzení stiskn

"SET", pakěte stiskn

START/PAUZA pro

spuštění pracíhoých cyklu nebo zadání jin možností.

Lze zvžnosliti,pouzekteré mojsu kompatibilníý programems vybran.

Prošenízruvolbyčte programu oto

"SMART RING" na oblast programu a stiskněte "SET".

Běhemůběhuprprogramu se na displeji zobrazuje čas do konce pracího cyklu. Otočenímč "SMARTovlada RING"

zobrazíte informace o cyklu.

Tlačítko START/PAUZA

Tímto procesem budoušechna v

PŘED čítkastiskemSTART/PAUZAtla

uložená nastaveníšená.

zru

zavřeteřkačkydvípra.

13

!Stiskemčítkaěte ýzapntlapracídan cyklus.

Po zapnutíěkolikpracího cyklu trvá n sekund, než čnezačka pracyklus provádět po le zadaného programu.

TRVÁNÍ CYKLU

!Poě programuvlb displej automaticky zobrazí dobu trvání cyklu, která se můžeěnitm v závislostiých od zvolen přídavnýchžnostímo .

!Poštěníspuprogramuě budete konstantn informovániývajícíě dodobkoncezb

programu.

!Spotřebičvypočítá d obu do konce zvoleného programuě standě, nardnízákladnápln

běhemřebič cykluupravíčas podlespot velikostiženíě. náplna slo

PŘIDÁNÍČ ODEBRÁNÍ PRÁDLA PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU (PAUZA)

Na ochranuýšit teplotutkanin nelze zv

nad maximální hodnotu nastavenou proždýprogramka .

- NASTAVENÍŘEDIVKYODST

!Toutožn stížitmoššílzenjvysní rychlostřeďováníý odstpracípro dan

programž na nulovoua hodnotu, tzn. vypnutíředění prádlaodst .

!Ježstlinaěneníetiketžádnýpokyn,uveden

lze prádlo odstředitšší rychlostínejvy.

Na ochranuýšit rychlosttkanin nelze zv odstřeďováníšš nadrychlostnejvy přednastavenoužýprogram.pro ka

!Rychlostředění práěnitodlast lze zm kdykoli,žjeřepnoutnutačkuoinappra

PAUZA.

!Stiskněte START/PAUZA (na displeji se zobrazí PAUZA).

Předřenímotevřekčkypradvízkontrolujte,

zda se hladina voda nachází pod jejich úrovní:čzáplavynebezpe.

!Pořidáníč podebránířete prádla, zav znovuřkačky pradvíěte stiskn

START/PAUZA (program se obnoví od místa,řerušen)kde. byl p

VYMAZÁNÍ NASTAVENÉHO PROGRAMU

!Prošenízruprogramužte stisknutépodr

tlačítko ON/OFF asi 2 sekundy, dokud nezhasne displej.

OblastŽNOSTÍMO

Možnosti je nutno vybrat

před stiskem

tlačítka START/PAUZA.

 

- NASTAVENÍ TEPLOTY

!Touto volbou lze nastavit teplotu pracích cyklů.

14

Předávkovánímředku pracího prost

seůže řitmtvoěrnéadmžstvímno

 

pěnyž.ečJestlikaprazjistíěrné nadm

 

pěnění,ůže mvypnoutředivku odst

 

nebožit dobuprodloupraní a

zvýšit

spotřebu vody.

 

Tento model je vybaven speciálním

elektronickým řízením,za

které

 

znemožní zapnutíředivkyř

podst

 

velmiženénevyvánáplni prádla v

 

pračce.ží Toproženíslousnívibrací,

 

hlučnosti i jako

ochrana

životnosti

pračky.

 

 

- ODLOŽENÉ ČZAPNUTÍKY PRA

!Díkyžnostitéto lzemonaprogramovat odloženýstart pracího cyklu.

!Zvolenímříslušné čítkemikonyp tla

"SET"

lze žnastavitdění od zpo

1 hodiny do

maximálně

24 hodin.

 

!Potvrďte stiskemčítka tla

"SET".

!Stiskem START/PAUZA začnečet,odpo požukonjčehonísečinněprogram samo

spustí.

!Zpožděné čkyzapnutíšit lze pzrau

podrženímčítkastisknutého

tla

ON/OFF

asi na 2 sekundy aždo zhasnutí displeje.

- PÁRA

 

 

!Díkyžnostitétoěkterýchlzemo v

n

 

pracích cyklech (viz tabulku s programy) provést speciální úpravu prádla párou.

!Páraůsobícíp na mokré prádlo narovná zmačkanéčásti,čímžzkrátíčasýpronutn

žehlení.

!Vlákna seěží, parou zregenerují a osv

takže se

z praného

prádla odstraní i

případnýnepříjemnýzáp

 

ach.

!Proždý programka

byla

stanovena

příslušná

úprava

parou, aby bylo

zajištěno cočinnénejvypránííceú prádla v závislostiěaě.barvna dané tkanin

Tlačítko funkce ZOOM

!Zapnutím funkce "ZOOM" příslušným tlačítkemžné budeždévypratmoka

prádločaseě maximálnvdo59 minut programy,ž to lzeu (viznichtabulka s programy),ři zachováníto pracího výkonu.

!Stiskněte START/PAUZA proštění spu praní.

NastavežnostiíPO/ zvolení mo možnosti

!Pro aktivaci funkceěte stiskn "ZOOM". Na displeji se zobrazí nové informace o cyklu.

!Původně nastavenéžnosti pranímo se automatickyůsobíěprůbnovéěhu uzpdob

programu: NEKOMPATIBILNÍ možnosti

budoušeny.zruNaší ochranu tkanin a lep

 

výsledekší dobupraní za

krat

nebude

nastavenašší teplotavy ani

rychlost

 

odstředění ůoprotivodníě. teplot

 

 

!Stiskněte START/PAUZA proštění spu praní.

Funkcižné"ZOOM"aktivovatbude mo

do 15 sekund od zahájení pracího cyklu.

!Pro vypnutíěte znovufunkce stiskn "ZOOM" (tím ůvodněobnovíte p nastavenéžnosti). mo

Funkcižné"ZOOM"vypnoutbude mo

do 15 sekund od zahájení pracího cyklu.

ZABLOKOVÁNÍČÍTEK TLA

!Díkyýlučnémuv systému

"Mix Power

Jet+"

se ředekprací aplikujeprost

 

vstřikem,ž žitěokamtpronikne do

 

 

tkaniny,čímž ječ nozarudokonalé

 

 

vyprání.

 

 

 

NastavezvolenímŘED ž ostiP / mo

 

 

možností

 

 

 

!Po zvolení programu

stiskněte

"ZOOM"

pro aktivaci funkce. Na displeji se zobrazí nové informace o cyklu.

!Možnosti programužné bude pak mo upravit pouze v souladu s novou dobou trvání programu.

!Současným čstiskemítek tla

"SET" a

"ZOOM" asi na 3 sekundy sečítkatla

zablokujížníte. Tímprovedeníznemo

 

nevyžádanýchči ýchnáhodně zm

 

nastavení.

 

!Tlačítka lzeětnýmodblokovatstiskem op

 

těchtočítekdvounebotla vyp

nutím

pračky.

 

Ježstliěhemřádnéhob fungování pračky vypůstadne danéproud, z nastaveníženéěti ěpampouloobnov dodávkyčnečkapraproudyprátodza místa, kde se zastavila.

15

CS

Tabulkaů program

1) 2)

(MAX.)

(viz ovládací panel)

PROGRAM

(MAX.)

1

2

Standard*

Standard*

Standard*

Standard*

2 1

ODOLNÁ

3)

7

3

8

3,5

9

4

10

4,5

90°

( )

BAVLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAVLNA **

3)

7

3

8

3,5

9

4

10

4,5

60°

( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTETICKÉ

3)

3,5

2

4

2,5

4,5 2,5

5

3

40°

( )

AĚSNÉSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNA

 

1

1

2

2

2

2

2

2

40°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEMNÉ

3)

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5

2,5

40°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFEKTNÍ 20° 3)

4,5

3

5,5 3,5

6

4

6,5

4,5

20°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁCHÁNÍ

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODČERPÁNÍ

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

A ŘOEDĚNÍST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozice, kterou musíteřednictvímvybrat, pokud chcete povolit vzdálené ovládání prost

 

aplikaceřes (p Wi-Fi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Přečtěte si tyto poznámky:

1)Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel).

2)Po zvolení programu displej zobrazí doporučeno teplotu,žit kterou lze sní (pokudžné) je nastavenímtomo

možnosti řednictvímTEPLOTA prost

tlačítka "SET". Teplotuýšit nadnelze zv maximálníředepsanou teplotu.

3)Dostupná funkce páry.

*Počáteční programžnosti (bez mo

"ZOOM").

() Možnostředpírky je dostupná pouze volbou řednictvímprogramu prost aplikace.

(Pouze pro modely s prostorem na tekutéředky)prací prost

Pokuděkoliků pouzeprádlakus n vyžaduješetřeníělením,ůžoeteb m provéstěníodstranskvrčce. v pra

17

Nalijteělidlo bdo zásobníku pro tekuté bělidlo,ženéhořvlo v komo "2" zásobníkuředkůa nastavtepracích prost

speciální program MÁCHÁNÍ. Počeníukontétořebičvypněte,fáze spot

přidejte zbytekčujte veprádla a pokra standardnímějš praní s nejvhodn programem.

** STANDARDNÍ PROGRAM PRO BAVLNUČ PODLE (EU) . 1015/2010Č. A 1061/2010.

PROGRAM PRO BAVLNU S

TEPLOTOU 60°C.

PROGRAM PRO BAVLNU S

TEPLOTOU 40°C.

Tyto programy jsou vhodné pro praní běžn čištězneného prádla a jsou

nejúčinněší s

ohledemřebu

na spot

energie ěnéhoav dy pro praní bavln

prádla.

 

 

Tyto programyě

byly vyvinuty ve shod

s teplotouštítkuvedenouprád na

la a

aktuálníůže teplotaěmírn vody se

m

odlišovat od deklarované teploty cyklu.

CS

Výběr programů

K ůznpraníýchů látektypůznéhora r stupně čišězneí čkaobsahuje pra

specifickéěníždéprogramyka pro spln potřeby praní (viz tabulka).

ODOLNÁ BAVLNA

Pro perfčnéeřěktníodstři p praní. Kone maximálníčinnější rychlosti nabízí ú odstranění pracíchředků. prost

BAVLNA

Tento ýprograměžn praníjebvhodn

znečištěné bavlny a ječinnější to nejú programěspotřebyohlenergiedn a vody

pro ěpraníného prádlabavln.

SYNTETICKÉĚSNÉ A SM

Tentožňujeprogramát tkaninyumo

různého typu a barvy dohromady. Pohyb otáčení bubnu a vodní hladiny jsou

optimalizovány,ůběhu

a to jak v pr

raní,

tak fáziřesnéřďovánímácháníodst .

P

 

zašťujeiž snítvorbyůnačeníoble.záhyb

 

 

Díky technologiižná

"Mix Power Jet +" je mo

kompletní optimalizace praní.

UPOZORNĚNÍ:

Nové barevnéři prádlo musíte p prvnímě.praní prát samostatn

PERFEKTNÍ 20°

 

Tato inovativní

"Mix Power Jet +"

technologiežňuje praníumol

 

átek

jako

je

bavlna,ěsnéřisyntetickéěteplot

a sm

 

 

20°C s účinkemý

srovnateln

pranímři

p

teplotě40°C.

 

 

 

 

 

Spotřeba energie

tohoto

programu

je

 

přibližně50%ůčiěžbnémuv programu 40°C

 

 

pro praní bavlny.

 

 

 

 

Doporučujemeň do nápl2/3

maximální

 

 

kapacityčky. pra

 

 

 

 

 

MÁCHÁNÍ

Tento program provede 3 máchání s prostřednímřěnímodstžit(které lze sní

nebošit pomocířísluzrušnéhočítka)tla.p

Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky, napříkladčnímpopraníu.

ODČE RPÁNÍŘEDĚ A ODST

Programčí čerpánířiod dokonp maximálníchčkáchčkyř.eděodstOtáotá

lzežit sníneboředění zcelačitodst vylou možnostíŘEDĚNÍřednictvímODSTprost tlačítka "SET".

Wi-Fi

Pozice, žkterouchcetemusíte vybrat, kdy

povolit dálkové

ovládání řednictvímprost

aplikaceřes Wi (p

-Fi).

V takovémřípadě sešění spucyklu uskuteční pomocíříkůazplikace.

Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ látky.

VLNA

Tento programčený provede prací cyklus ur pro vlnu,čce,kterounebo lzeproprát v pra prádločenéčnípurpraníoru.

JEMNÉ

Tentořídáprogramřestácivkya stap je

vhodný zejména pro praní jemného prádla.

Prací cyklus a máchání

se provádí

s maximálnímžstvím vodymno k

zajištění

nejlepšíhočinkuú .

 

 

 

 

 

18

 

 

 

9. ODSTRANĚNÍŽÝCHMOP

ROBLÉMŮA ZÁRUKA

Pokudžeševasičkapramyslítnefungujeě,řčěptež,siuvedenounísprávn rychlou příručkuěohlednpraktických raděníěžnjprošíchejbůodstran.problém

HLÁŠENÍ ZÁVADY

!Modely s displejem: chybačísljemzobrazenaříklad:seznakemError 2„E“= (p E2)

!Modely bez displeje: chyba ježdézobrazenaLED dle kódublikánímzávady,ka

s následnouříklad:5sekuěblikErrorndovouutí2 = dvpauzou (p

– pauza 5 sekund –

dvěbliknut í – apod…)

 

CS

Zobrazená chyba

Možnéříčinyp ařešenípraktická

 

 

 

 

 

E2 (s displejem)

Spotřebičnůžemnapustit vodu.

 

 

2 bliknutí LED

 

 

 

Zkontrolujte,řenýřpívod vodyzda .je otev

 

 

(bez displeje)

 

 

 

Zkontrolujteřívodní hadicip z

hlediskařřípnutízalomení. nebo p

 

 

 

 

 

 

 

Odtokováýšcehad(vizcekapitolunení veosprávnéinstalaci)v.

 

 

 

 

 

Zavřeteřívodnípšroubujventeil,hadiciod s

filtremě na zadní stran

 

spotřebič a zkontrolujte, zda je

filtrčistýa neníý zablokovan

.

E3 (s displejem)

Pračk šnevypoutívodu.

 

 

3 bliknutí LED

Zkontrolujte,ýfiltr. zda není ucpan

 

(bez displeje)

Zkontrolujte, zdařiskřípnutánení. odtoková hadice zalomená nebo p

 

 

Zkontrolujte,ý systémzda nenídomácnostiucpán odtokovazda

 

 

vodaěodtékávoln .ýlevkyZkuste. vypustit vodu do v

 

E4 (s displejem)

Přílišěpny a/nebo vody.

 

 

4 bliknutí LED

 

 

 

Zkontrolujte,řidaliěrnéžstvínadmzdamnojste

nep

pracího

(bez displeje)

prostředkuředneýkbopronevhodnčkyprost.pra

 

 

E7 (s displejem)

Problémřky. s dví

 

 

7 bliknutí LED

Zkontrolujte,řkaěsprřenzavázda.vnZkontrolujte,jsou dví zda

 

(bez displeje)

prádlo nebrání v zavřenířekdví.

 

 

 

Pokudřka bljsokovaná,udví

spotřebičvypněte a odpojte od

 

 

elektrickéě, čkejtepo 2sít

-3 minutyřeteřkadví.a otev

 

Jakýkolivýkódjin

Spotřebičvypněe a odpojteě, chvíličk jteodpo.elektrické sít

 

 

Spotřebičzapněe ťtespusprogram.

Pokudět objeví,sezávada op

 

kontaktujteřediskoautorizované. servisní st

 

19

JINÉŽE POTÍ

 

 

 

 

 

Problém

 

Možnáříčinap ařešenípraktická

 

 

 

 

 

 

 

Pračk

 

Zkontrolujte,řebičřipojený zda je spot

funkčníťovésí zásuvce.

nefunguje/nespustí se

Zkontrolujte, zda je zapnutá.

 

 

 

Pomocířebič zkontrolujte,jinéhospot zda je elektrická zásuvka

 

 

 

funkční.

 

 

 

 

 

Nejsouězavřenářka:správnřetedvíotzavěřeateop.

 

 

 

 

Zkontrolujteýprogramčítkzvaolenzdastartje. stisknuté tla

 

 

 

Zkontrolujte,čka není zdav pra

režimu pauzy.

 

Voda na podlaze nebo

Můžeýttoůsobenozpěsnostířívodnímnetmezi ventilemp a hadicí;

 

v blízkostiřebič

spot

v takovémřípaděvyěňtesně ípěateutáhnhadici a ventil.

 

 

 

Zkontrolujte,ězavřený. zda je filtr správn

 

Pračk řďneodstuje

Zůvodu ěnevhodnéholeníůžprádlačka:pra mrozd

 

 

 

 

Pokoušet ženívyváprádla,ženímředěnídobyprodl.odstu

 

 

 

 

Snížit rychlostředění k odst

snížení vibrací a hluku.

 

 

 

Vylčit řoeěníudstprořebičochranu. spot

 

 

 

 

Ujistěte se, ženézda. jeřádejtePokudprádlojejne,vyváauspo

 

 

 

restartujte program.

 

 

 

 

Může ýttoz b

důvodu,že neníčerpánazcelačkejtevoda: po

 

 

 

několik minutčást.PokudError 3problém. trvá, viz

 

 

 

Některé modelyředění“:jsouzkontrolujte,vybavené funkcí „bez odst

 

 

 

zda není zapnutá.

 

 

 

 

Zkožntrolujteostinasčmoitavení,řědst. které mohou vylou

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití ěrnéhoadmžství mnořpracíhoedkuůž mít prostvlivna

 

 

 

 

spuštěníředěodstní.

 

 

 

Silné vibrace/hluk

Pračk žená:není vvyvá

případě řebypot nastavte

pomocí

běhemřďováníodst

 

nastavitenéýchžčeknoříslušd e kapitoly.

 

 

 

 

Zkontrolujte,ěnéřeppšouby,avnézdažkyjsougumodstranvévlo

 

 

 

a žpodloky.

 

 

 

 

 

Zkontrolujte,

zda se v bubnu ředmnenacházejíěty (mince, cizí

p

 

 

háčky, knoflíky…).

apod

 

 

Standardníýrobce zárukasevztahuje na elektrické nebo mechanické závady výrobkuýrobceze strany.ůsobenaPokudvýrobku,jefaktoryzávadamimozp v

nesprávnýmžitímpouženímneboů v pokynnedodr návýrobcedu, vnenese odpovědnostůžeýatčbtovánúza opravypoplatekm .

20

Použití ýchekologipraředků ckích prost bezůůžmefosfátůsobizp následující:

- tmavější voda z máchání: jeůvodutoz d potlačeníů, zeolitkteré nemají negativní vlivčinekna mácháníú.

-bílýprášek (zeolit) na prádle na konci praní: je tošeknormální,nebyl prá absorbovánění její látkoubarv.a nezm

-pěnaěve poslednímvod máchání: neindikuje to nevyhnutněšpatné máchání.

- bohěna:tá p

totočastoůvodujez d

aniontové

aktivní

povrchové látky u

prostředků, kteréěžko

odstranitlze

z

prádla.

 

 

V takovémřípaděneprovádějte akované mácháníě tohotkodstranefektu: nepomůžto.

Záruka

CS

Naýrobekv se vztahuje záruka dle

 

podmínekých nauvedencertifikátu

 

dodanémýrobkemční certifikáts.vZáru

 

musíýt ě kompletněýb. vypln

 

Uschovejtečnémě simístjej na bezpe

 

prořípadžadavkypo autorizovaného

 

servisníhořediska. st

 

Umístěnímčky zna

na produkt

deklarujeme na vlastníědnostzodpov

shodušemižadavkysepoýkajícímiEU t

 

se čnosti,bezpeživotníhozdraví

a

prostředí, které jsou zakotveny v legislativěýkají se daného produktu.

Pokud problém trvá, ihned kontaktujte autorizovanéředisko. servisní st

Důraznědoporučujemežívat pouoriginální

náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho řediskaservisního. st

Výrobcežádnouneneseědnostodpovza

tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékolivěnyžitečnéu proýrobekzmtento v

bezěnyzmjeho základních vlastností.

21

PARAMETRYŘIPOJENÍBEZDRÁTOVÉHO P

 

 

Parametr

 

Specifikace

 

Specifikace

 

 

 

(Wi-Fi)

 

(Bluetooth)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wi-Fi standard

 

802.11 b/g/n

 

Bluetooth v4.2

 

 

 

 

 

Rozsah frekvencí

 

2,412 GHz. - 2,484 GHz.

 

2,412 GHz. - 2,484 GHz.

 

 

 

 

 

 

 

802.11b, DSSS 1 Mbps =

 

Basic data Rate:

 

 

+19.5 dBm

 

 

 

 

RF Transmit Power (Typ):

 

 

 

 

 

 

 

 

+4 dBm

 

 

802.11b, CCK 11 Mbps =

 

 

 

 

 

Maximální rychlost

 

+18.5 dBm

 

Enhanced data Rate:

 

 

 

RF Transmit Power (Typ):

přenosu

 

 

 

 

802.11g, OFDM 54 Mbps =

 

+2 dBm

 

 

 

 

 

+18.5 dBm

 

BLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802.11n, MCS7 =

 

RF Transmit Power (Typ):

 

 

 

+7.5 dBm

 

 

+14 dBm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802.11b = 1024 bytes,

 

Basic data Rate:

 

 

-80 dBm

 

 

 

 

Sensivity @ 0.1% BER:

 

 

 

 

 

 

 

 

-98 dBm

 

 

802.11g = 1024 bytes,

 

 

 

 

 

Miniřijímacíální p

 

-70 dBm

 

Enhanced data Rate:

 

 

 

Sensivity @ 0.01% BER:

citlivost

 

802.11n = 1024 bytes,

 

 

 

-98 dBm

 

 

 

 

 

-65 dBm

 

BLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802.11n HT40 = 1024 bytes,

 

Sensivity @ 0.1% BER:

 

 

-65 dBm

 

-98 dBm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímtočn stspole Candy Hoover Group Srl, deklaruje,ž tentořebič spot

ozčenčkouazna ažeňujespl žzákladníadavkyěrniceSm2014/53/EUpo. Pro získáníšeníě prosímkopieshýrobcedkontProhláakujteadrese:v www.candy-group.com

22

Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie

WEEE

zawiera

 

zarówno

substancje

pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie

zanieczyszczające (co może spowodować

ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem

negatywne

skutki

dla

środowiska

w

codziennym,

bezproblemowym

praniu

naturalnego)

oraz

 

podstawowe elementy

bielizny, nawet najdelikatniejszej.

 

 

 

(które mogą być ponownie wykorzystane).

Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji

Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań

w celu usunięcia i pozbycia się właściwie

pozwoli

na

prawidłowe

i

bezpieczne

wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i

użytkowanie urządzenia oraz dostarczy

recyklingu wszystkich materiałów. Osoby

przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.

fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapewnieniu, ż e

WEEE nie

stanie

się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemem dla środowiska naturalnego;

 

 

Pralkę można uruchomić wyłącznie

istotne jest, aby przestrzegać kilku

po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się

podstawowych zasad:

 

 

 

 

przechowywanie Instrukcji w dostępnym

!WEEE

nie powinien być traktowany jako

miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych

odpad komunalny;

 

 

 

 

 

przyszłych właścicieli urządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!WEEE należy przekazać do odpowiednich

Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy

punktów

zbiórki

prowadzonych

przez

odbiorze urządzenia dołączone do niego są:

gminy lub przez zarejestrowane firmy. W

Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista

wielu krajach duży sprzęt AGD może być

adresów serwisów i etykieta wydajności

odbierany z domu.

 

 

 

 

 

energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy

W wielu

krajach,

 

przy

zakupie

nowego

czy

w

opakowaniu znajdują

się

zatyczki,

 

urządzenia,

stary

może

być zwrócony

do

kolanko

węża

wylewkowego

i

pojemnik

na

sprzedawcy,

który

musi

zebrać

go

płyn do prania lub wybielacz (tylko dla

bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,

wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie

wszystkich wymienionych przedmiotów.

 

 

tak długo, jak sprzęt jest właściwego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt

Każdy

produkt

posiada unikatowy

kod

dostarczony.

 

 

 

 

 

 

 

składający się z 16 znaków, określany jako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“numer seryjny”. Można go odnaleźć na

Spis treści

 

 

 

 

 

 

etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

dokumentami znajdującym się wewnątrz

2. INSTALACJA

 

 

 

 

 

 

urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju

 

 

 

 

 

 

dowodem osobistym, innym

 

dla

każdego

3. PRAKTYCZNE PORADY

 

 

 

produktu, służącym do rejestracji urządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz w razie potrzeby skontaktowania się z

4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA

 

 

Centrum Serwisu Technicznego Candy.

 

KONSERWACJA

 

 

 

 

Uwagi dotyczące środowiska

 

5. AWARYJNE OTWIERANIE DRZWICZEK

 

6. WI-FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To urządzenie jest oznakowane zgodnie

7. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

 

z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE

8. STEROWANIE I PROGRAMY

 

 

 

 

on dotyczącą Zużytego Sprzętu

 

 

 

 

Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).

9. ROZWIĄZYWANIE

PROBLEMÓW

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWARANCJA

23

PL

1.OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

!Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i w podobnych warunkach, dla przykładu:

w strefach wypoczynku, na terenie sklepów, w biurach lub innych miejscach pracy;

w gospodarstwach agroturystycznych;

dla klientów hoteli, moteli lub innych podobnych centrach pobytowych;

−w ośrodkach typu Bed & Breakfast. Użytkowanie sprzętu odmienne niż typowe dla domowego, jak na przykład profesjonalne użytkowanie przez osoby przeszkolone i specjalistów, jest zabronione także w miejscach wyżej opisanych. Użytkowanie niezgodne z opisanym może zredukować trwałość produktu i spowodować utratę gwarancji producenta. Wszelkie uszkodzenia urządzenia czy innych elementów, wynikające z użytkowania innego niż domowego (także, kiedy sprzęt zainstalowany jest w środowisku domowym) w oparciu o istniejące prawo nie będą uznane przez Producenta.

!Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub pouczone odnośnie bezpiecznego użytkowania i ż e rozumieją niebezpieczeństwa, jakie wynikają z

użytkowania takiego sprzętu. Należy unikać możliwości zabawy przez dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia czy konserwacji bez nadzoru.

!Dzieci powinny być pilnowane tak, aby nie bawiły się urządzeniem.

!Dzieci poniżej trzeciego roku

życia mogą obsługiwać pralkę wyłącznie pod stałym nadzorem.

!Jeśli przewód zasilania elektrycznego zostanie uszkodzony należy wymienić go na oryginalny Producenta, przez specjalistę lub osobę do tego przygotowaną, dla uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.

!Do odprowadzenia wody stosować wyłącznie przewód dostarczony z urządzeniem. Nie używać starych przewodów.

!Wymagane ciśnienie wody: 0,05-0,8 Mpa

!Upewnić się, ż e podłoże pralki oraz przewody wentylacyjne znajdujące się od spodu nie są zablokowane np dywanikiem.

!Przy montażu urządzenie powinno być umieszczone w sposób umożliwiający dostęp do kontaktu zasilania.

!Maksymalny wsad prania suchego zależy od modelu pralki (patrz panel sterowania).

24

!Odnośnie dodatkowych informacji dotyczących produktu lub w celu uzyskania danych z karty technicznej należy zaznajomić się ze stroną internetową Producenta.

Podłączenia elektryczne i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

!Dane techniczne (napięcie i moc zasilania) podane są na tabliczce znamionowej produktu

!Upewnij się, ż e system elektryczny jest uziemiony,

spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i ż e gniazdo

(elektryczne) jest zgodne z wtyczką urządzenia. Jeśli tak nie jest, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego fachowca.

!Zdecydowanie odradza się stosowanie przetworników, gniazd wielokrotnych lub przedłużaczy.

!Przed wykonaniem jakichkolwiek prac (czyszczenie i konserwacja) należy odłączyć z gniazdka przewód zasilania elektrycznego oraz zamknąć kranik z dopływem wody.

!Nie ciągnąć przewodu zasilania lub samego urządzenia w celu odłączenia wtyku z gniazda elektrycznego.

!Przed otwarciem drzwiczek upewnić się, że w bębnie nie ma wody.

UWAGA:

 

podczas prania woda może

PL

osiągać bardzo wysokie

 

temperatury.

 

!Nie pozostawiać pralki na działanie deszczu, słońca czy innych czynników atmosferycznych.

!W przypadku przewozu nie unosić pralki za pokrętła czy szufladkę na płyn do prania; podczas transportu nie opierać nigdy drzwiczek pralki na wózku. Zaleca się, aby pralkę podnosiły dwie osoby.

!W każdym przypadku uszkodzenia i/lub złego funkcjonowania pralki, zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie dopływu wody i nie dokonywanie

żadnych czynności w urządzeniu. Skontaktować się natychmiast z Centrum Serwisu Technicznego, zamawiając wyłącznie oryginalne części zamienne. Brak zachowania powyższego może spowodować narażenie stanu bezpieczeństwa urządzenia.

25

2. INSTALACJA

!Odkręcić ś ruby szt. 2 lub 4 (A) na tylnej ś cianie i usunąć podkładki dystansowe szt. 2 lub

4 (B), patrz rysunek 1.

!Zabezpieczyć otwory szt. 2 lub

4 stosując w tym celu zatyczki dostarczonych w woreczku z Instrukcją.

!Jeśli pralka jest pod zabudowę, po przecięciu opasek przy przewodzie należy odkręcić ś ruby szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki dystansowe szt. 3 lub 4 (B).

!W niektórych modelach, 1 lub więcej podkładek dystansowych wpadnie do wnętrza urządzenia: w celu ich usunięcia należy przechylić pralkę do przodu. Zaślepić otwory używając w tym celu zatyczki dostarczone w woreczku.

1

A A

BA B A

B B

2

A

 

3

1

2

 

UWAGA:

nie należy pozostawić elementów opakowania dostępnych dla dzieci.

!Zamontować osłonę z tworzywa od spodu urządzenia jak pokazano na rysunku 2 (wariant A, B lub C w zależności od modelu).

W niektórych modelach operacja ta nie jest konieczna, ponieważ osłona jest montowana fabrycznie.

26

B

C

 

3

2

1

Połączenie hydrauliczne

!Podłącz wąż doprowadzający wodę do kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem (nie używać starych zestawów węży).

!Poszczególne modele mogą posiadać niektóre z poniższych funkcji:

!HOT&COLD (rys. 4): możliwość połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej dla większej oszczędności energii. Podłączyć szary przewód do kraniku z zimną wodą i czerwony przewód do kranu wody gorącej. Urządzenie może też być podłączone tylko do zimnej wody: w takim przypadku rozpoczęcie niektórych programów będzie opóźnione o kilka minut.

!AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące się na przewodzie doprowadzającym wodę i blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy przewód jest uszkodzony; w takim wypadku pojawi się czerwone oznaczenie w okienku "A", niezbędna będzie wymiana przewodu. Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk blokujący odkręcenie "B".

!AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku wycieku wody z głównej rury wewnętrznej "A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna "B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na ukończenie bieżącego prania. Po zakończeniu cyklu wymienić przewód kontaktując się z Centrum Serwisu Technicznego.

1

5

6

B

B

 

A A

7

Ustawienie

!Przysunąć pralkę do ściany zachowując

 

min 4 cm

ostrożność, aby przewód wody nie był

cm

 

zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód

 

100

+2,6 mt

odprowadzający wodę do wanny, zalecamy

podłączenie do stałego odpływu na

max

max min 50 cm

max 85 cm

minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy

 

 

większej niż rurka od pralki (rys. 7).

27

PL

!Wypoziomować pralkę za pomocą

8

obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:

a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla odblokowania śruby; b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak

aby przylegała do podłoża;

c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając nakrętkę aż do dna pralki.

!Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.

UWAGA:

w razie konieczności wymiany przewodu zasilania elektrycznego należy skontaktować się z Centrum Serwisu Technicznego.

Szufladka na detergent

A

B

C

Szufladka na proszek podzielona jest na 3 przegródki, jak pokazano na rysunku 9:

!przegródka “1”: przeznaczona jest na proszek do prania wstępnego;

!przegródka “:przeznaczona na specjalne dodatki do prania, środki zmiękczające wodę, zapachowe, krochmal, itp.;

UWAGA:

stosować wyłącznie produkty płynne; pralka przystosowana jest do automatycznego pobierania dodatków podczas ostatniego płukania przy każdym cyklu prania.

!przegródka “2”: przeznaczona na proszek do prania zasadniczego.

W NIEKTÓRYCH MODELACH dołączone zostało także naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10). Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki "2". W ten sposób płynny środek zostanie wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie. Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".

UWAGA:

Niektóre środki czyszczące nie są przeznaczone do stosowania w pojemniku na detergenty, ale są wyposażone w ich własny dozownik, który jest umieszczony bezpośrednio w bębnie.

28

UWAGA:

Usterki spowodowane niewłaściwą instalacją nie są objęte gwarancją producenta.

3. PRAKTYCZNE PORADY

Wskazówki dotyczące załadunku bębna

UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed praniem należy dopilnować, aby:

-usunąć z pranej bielizny przedmioty metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;

-zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne, zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy ubraniach;

-usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;

-uważnie przestrzegać wskazań dotyczących prania zamieszczonych na etykietach przy ubraniach;

-usunąć przed praniem ewentualne uporczywe plamy przy użyciu specjalnego środka.

!W przypadku prania dywanów, narzut lub innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie stosować wirowania.

!Przed praniem wełny, upewnij się, czy nadaje się do prania w pralce. Sprawdź etykietę tkaniny.

Można zaoszczędzić do 50% energii stosując temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.

Przed rozpoczęciem programu suszenia (PRALKO-SUSZARKI)

!Aby zaoszczędzić czas i energię elektryczną wyroby przeznaczone do suszenia w pralko-suszarce należy wcześniej odwirować na najwyższej zalecanej prędkości wirowania, tak aby usunąć z nich nadmiar wody.

Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik z poradami i zaleceniami dotyczącymi stosowania ś rodków piorących w zależności od temperatury prania. Zawsze należy

śledzić wskazania znajdujące się na proszku, odnośnie właściwego stosowana i dozowania.

W przypadku prania z programem bawełna, temperatura od 60°C w górę, dla ubrań białych, trwałych i bardzo zabrudzonych, zaleca się zastosowanie zwyczajnego ś rodka piorącego w proszku (heavy-duty), zawierającego elementy wybielające i który przy średnich-wysokich temperaturach daje najlepsze rezultaty.

Porady dla użytkowników

Oto kilka wskazówek dotyczących ekonomicznego i przyjaznego środowisku użytkowania własnego urządzenia.

Załadowanie do maksimum bębna pralki

!Najlepsze wykorzystanie energii, wody, środków piorących i czasu uzyskać można przez użycie zalecanej, maksymalnej wielkości załadunku. Możliwe jest zaoszczędzenie do 50% energii piorąc jeden pełny załadunek zamiast prać dwa razy połowę wsadu.

Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?

!Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań! Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii nie wybierając opcji prania wstępnego dla odzieży normalnie zabrudzonej.

Jaką wybrać temperaturę prania?

!Użycie odplamiacza przed praniem w pralce zmniejsza potrzebę zastosowania temperatury wyższej niż 60°C.

29

W przypadku użycia programów o temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C, wybór środka piorącego musi być dokonany w zależności od rodzaju pranego materiału, jego koloru i stopnia zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i bardzo zabrudzonej odzieży poleca się zwyczajny ś rodek w proszku; dla odzieży kolorowej i bez poważnych plam zaleca się ś rodek płynny lub w proszku, polecany do ochrony kolorów.

W przypadku prania w niskich temperaturach do 40°C, doradzamy używanie środków płynnych lub w proszku, specjalnie polecanych do niskich temperatur.

W przypadku wełny i jedwabiu, używać wyłącznie specjalnych produktów przeznaczonych do ich prania.

PL

4. CZYSZCZENIE I

RUTYNOWA KONSERWACJA

Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu: czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej wskazane są także sugestie odnośnie przypadków przewożenia lub długich okresów nie używania urządzenia.

Czyszczenie szufladki

Sugestie dotyczące przewożenia

 

i okresów nie używania pralki

!Zalecane jest czyszczenie szufladki dla uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek proszku czy dodatków.

!Wyjąć delikatnie szufladkę, wyczyścić strumieniem wody i wprowadzić ponownie na miejsce.

Czyszczenie filtru

!Pralka posiada specjalny filtr, który zatrzymuje większe odpady mogące zatkać odpływ wody, np. guziki czy monety.

!Tylko W NIEKTÓRYCH MODELACH: wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do pojemnika.

!Przed odkręceniem filtru dobrze jest umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia rozlania na podłogę pozostałości wody.

!Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania na pozycji pionowej.

!Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie umieścić na swoim miejscu i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

!Zamontować wszystkie usunięte elementy powtarzając w odwrotnej kolejności wszystkie wcześniejsze czynności.

!W przypadku, kiedy pralka pozostaje przez dłuższy czas w miejscu nieogrzewanym niezbędne jest całkowite usunięcie resztek wody z przewodów.

!Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.

!Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód wody obniżając go do posadzki, aby usunąć całkowicie wodę.

!Ponownie zamocować opaską przewód odprowadzenia wody.

30

5. AWARYJNE OTWIERANIE DRZWICZEK

W przypadku, gdy drzwiczki pozostaną zablokowane z powodu braku prądu lub usterki, będzie można je otworzyć, wykonując opisaną poniżej procedurę odblokowywania awaryjnego:

1. Odłączyć maszynę od gniazdka elektrycznego.

2.Sprawdzić, czy poziom wody znajduje się poniżej poziomu otwarcia drzwiczek,

aby uniknąć wylania się wody. W przeciwnym razie spuścić do wiaderka nadmiar wody poprzez rurę odpływową.

3. Wyjąć szufladę na detergenty (rys. 1).

4. Podważając śrubokrętem lub podobnym

narzędziem,

jak

pokazano

na

rysunku 2,

uruchomić

urządzenie

awaryjne. Wykonać procedurę 2 razy i otworzyć drzwiczki.

31

PL

6. WI-FI

Urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi, która pozwala kontrolować je zdalnie za pośrednictwem aplikacji, dzięki funkcji Wi-Fi.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA (za pomocą aplikacji)

!Pobierz aplikację Candy simply-Fi na swoje urządzenie.

Aplikacja Candy simply-Fi jest dostępna dla urządzeń z systemem Android i iOS zarówno dla tabletów i smartfonów.

Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące Wi-Fi przeglądając aplikację w trybie DEMO.

!Otwórz aplikację, utwórz profil użytkownika i zarejestruj urządzenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zawartymi w dołączonym

"Skrócona Instrukcja".

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA (za pomocą aplikacji)

Po uruchomieniu urządzenia, możesz nim zdalnie sterować za pośrednictwem aplikacji. Najpierw załaduj pranie do bębna, dodaj detergent, zamknij drzwi i wybierz ustawienie Wi-Fi na panelu sterowania. Od tego momentu można zarządzać urządzeniem za pomocą aplikacji.

32

7. SKRÓCONA

8. STEROWANIE I

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROGRAMY

Nasza pralka posiada system automatycznego dostosowania poziomu wody do rodzaju i ilości prania. System ten prowadzi do zredukowania zużycia energii i znacznego skrócenia czasu prania.

Wybór programu

Włącz urządzenie i wybierz żądany program.

W razie potrzeby dostosuj ustawienia prania i wybierz wymagane opcje.

SUSZENIE (dotyczy tylko PRALKOSUSZAREK)

Jeśli chcesz, aby cykl suszenia rozpoczął się automatycznie po praniu, wybierz wymagany program mycia i cykl suszenia za pomocą przycisku "SET".

Możesz także zakończyć pranie, a następnie wybrać program suszenia.

Aby uruchomić program, naciśnij przycisk

START/PAUZA.

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się komunikat

"KONIEC".

Wyłącz pralkę.

Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę programów i postępuj zgodnie ze wskazaną procedurą.

Dane techniczne

PL

APrzycisk ON/OFF

BSMART RING (pokrętło wyboru PROGRAMÓW/OPCJI)

CPrzycisk START/PAUZA

DPrzycisk USTAWIENIE/POTWIERDZENIE

EObszar OPCJI

FPrzycisk funkcji ZOOM

D+F BLOKADA PRZYCISKÓW

GWYŚWIETLACZ

HPozycja Wi-Fi/Lampka sygnalizacyjna Wi-Fi

IObszar PROGRAMÓW

Ciśnienie wody:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Wirowanie (obr/min):

(patrz tabliczka znamionowa)

Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik zasilania / Napięcie zasilania

(patrz tabliczka znamionowa)

33

UWAGA:

Po włożeniu wtyczki nie należy dotykać wyświetlacza, ponieważ urządzenie, w pierwszych sekundach, wykonuje autokalibrację, która mogłaby zostać przerwana. Jeśli tak się stanie, urządzenie może nie działać w sposób optymalny. W takiej sytuacji należy wyjąć wtyczkę i powtórzyć operację.

Przycisk ON/OFF

!Aby włączyć i wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk ON/OFF.

Pod zakończeniu cyklu należy pamiętać, aby włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór

Pierwsze uruchomienie

Ustawienie języka

!Po podłączeniu pralki Bianca do sieci i włączeniu jej, obróć pokrętło "SMART RING", aby wyświetlić dostępne języki.

!Wybierz żądany język poprzez ponowne przekręcenie pokrętła "SMART RING" i zatwierdź wybrany język przyciskiem "SET". Od tej chwili możesz wybierać i uruchomiać programy.

Zmień ustawiony język

Jeśli chcesz zmienić ustawienie języka wciśnij przycisk "SET" przez około 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat powitalny. Teraz obracając pokrętło "SMART RING" będziesz mógł ponownie wybrać nowy język.

Ten proces powoduje anulowanie wszystkich zapisanych dotychczas ustawień.

34

SMART RING (pierścień wyboru PROGRAMÓW/OPCJI)

!Po włączeniu urządzenia, podczas obracania pokrętłem „SMART RING” podświetlają się ikony poszczególnych programów, a na wyświetlaczu pojawia się opis i odnośne parametry.

!Aby uruchomić wybrany cykl ze wstępnie ustawionymi parametrami, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.

Przy następnym włączeniu zaproponowany zostanie ostatni wykonany program, a w pamięci będą zapisane wprowadzone wcześniej ustawienia.

!Jeśli zamierza się zmienić wybrany program, należy nacisnąć przycisk „SET” i obrócić pokrętłem „SMART RING” na ikonę odpowiadającą żądanej opcji, po czym nacisnąć ponownie przycisk„SET”.

!Poprzez obracanie pokrętłem „SMART RING” będzie można wyświetlić dostępne wybory w ramach danej opcji. Aby potwierdzić, należy nacisnąć przycisk „SET”, a następnie nacisnąć START/PAUZA, aby rozpocząć cykl lub powtórzyć operację dla innych opcji.

Można wybrać tylko opcje zgodne z wybranym programem.

Aby anulować wybór programu, przekręć pokrętło "SMART RING" do obszaru programów i wciśnij "SET".

Podczas trwającego programu na wyświetlaczu będzie widoczny pozostały czas. Podczas obracania pokrętłem „SMART RING” będą wyświetlane informacje dotyczące cyklu.

+ 78 hidden pages