Aprilia SCARABEO 125 IE User Manual 2010

Size:
43.77 Mb
Download

Cooling fluid level (03_14, 03_15, 03_16, 03_17)

CAUTION

DO NOT USE YOUR VEHICLE IF THE COOLANT LEVEL IS BELOW THE MINIMUM LEVEL MARKED "MIN".

Peil van de koelvloeistof (03_14, 03_15, 03_16, 03_17)

LET OP

GEBRUIK HET VOERTUIG NIET WANNEER DE KOELVLOEISTOF ZICH ONDER HET MINIMUM "MIN" PEIL BEVINDT.

Check the coolant level following the instructions in the scheduled maintenance table and according to the engine capacity.

CAUTION

COOLANT IS TOXIC IF INGESTED; CONTACT WITH EYES OR SKIN MAY CAUSE IRRITATION. IF THE FLUID GETS IN CONTACT WITH THE EYES OR SKIN, RINSE REPEATEDLY WITH PLENTY OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE. IF SWALLOWED, INDUCE VOMITING, RINSE MOUTH AND THROAT WITH PLENTY OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE IMMEDIATELY.

Controleer het peil van de koelvloeistof volgens de tabel van het geprogrammeerd onderhoud, naargelang de cilinderinhoud.

LET OP

DE KOELVLOEISTOF IS SCHADELIJK WANNEER HIJ WORDT INGESLIKT; HET CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN KAN IRRITATIES VEROORZAKEN. WANNEER DE VLOEISTOF IN CONTACT ZOU KOMEN MET DE HUID EN DE OGEN, SPOELT MEN LANG MET VEEL WATER, EN RAADPLEEGT MEN EEN ARTS. WANNEER HET WORDT INGESLIKT, MOET MEN OVERGEVEN, DE MOND EN DE KEEL SPOELEN MET VEEL WATER, EN ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.

Onderhoud 3 / Maintenance 3

81

3 Maintenance / 3 Onderhoud

CAUTION

DO NOT DISPOSE OF THE FLUID INTO THE ENVIRONMENT.

CAUTION

LET OP

LOOS DE VLOEISTOF NIET IN HET MILIEU.

LET OP

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

CAUTION

PAY ATTENTION NOT TO POUR COOLANT ONTO THE ENGINE HOT COMPONENTS; IT MAY CATCH FIRE PRODUCING INVISIBLE FLAMES. WHEN CARRYING OUT MAINTENANCE OPERATIONS, IT IS ADVISABLE TO WEAR LATEX GLOVES. CONTACT AN Official aprilia Dealer FOR REPLACEMENT.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

LET OP

GIET DE KOELVLOEISTOF NIET OP DE GLOEIEND HETE DELEN VAN DE MOTOR; DEZE ZOU BRAND KUNNEN VATTEN MET ONZICHTBARE VLAMMEN. BIJ ONDERHOUDSHANDELINGEN RAADT MEN AAN OM LATEX HANDSCHOENEN TE GEBRUIKEN. VOOR DE VERVANGING WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer.

Coolant solution is 50% water and 50% antifreeze fluid. This is the ideal mixture for most operating temperatures and provides good corrosion protection. It is advisable to use the same mixture even in hot weather as this minimises loss due to evaporation and the need of frequent topups. Thus, mineral salt deposits formed in the radiator by evaporated water are also minimised and the efficiency of the cooling system is not affected. When the

De oplossing van de koelvloeistof bestaat uit 50% water en 50% antivries. Dit mengsel is ideaal voor de meeste werkingstemperaturen, en garandeert een goede bescherming tegen corrosie. Het is een goede gewoonte om hetzelfde mengsel ook tijdens het warme seizoen te gebruiken, omdat op deze manier verlies door verdamping en het frequent bijvullen wordt vermeden. Op deze manier verminderen de bezinksels van mineraal-

82

temperature drops below zero degrees centigrade, check the cooling system frequently and add more antifreeze (up to 60% max.) if required.

zouten die in de radiator van het verdampte water werden gelaten, en verandert de efficiëntie van de koelinstallatie niet. Wanneer de buitentemperatuur zich onder het vriespunt bevindt, moet men het koelcircuit frequent controleren, en voegt men indien nodig een hogere concentratie antivries toe (tot een maximum van 60%).

Use distilled water in the coolant mixture to avoid damaging the engine.

CAUTION

DO NOT REMOVE THE EXPANSION TANK CAP «1» WHEN THE ENGINE IS HOT, SINCE COOLANT IS VERY HOT. CONTACT WITH SKIN OR CLOTHES MAY CAUSE SEVERE BURNS AND/ OR INJURIES.

Voor de koeloplossing gebruikt men gedestilleerd water, om de motor niet te beschadigen.

LET OP

VERWIJDER DOP «1» NIET VAN HET EXPANSIEVAT WANNEER DE MOTOR WARM STAAT, OMDAT DE KOELVLOEISTOF EEN HOGE TEMPERATUUR HEEFT. BIJ CONTACT MET DE HUID OF DE KLEDING KAN HET ERNSTIGE LETSELS/SCHADE VEROORZAKEN.

CHECK

CAUTION

WAIT FOR THE ENGINE TO COOL DOWN BEFORE CHECKING OR TOP- PING-UPTHE COOLANT LEVEL.

CONTROLE

LET OP

VOER DE HANDELINGEN VAN DE CONTROLE EN HET BIJVULLEN VAN DE KOELVLOEISTOF UIT WANNEER DE MOTOR KOUD STAAT.

Onderhoud 3 / Maintenance 3

83

3 Maintenance / 3 Onderhoud

03_14

03_15

Shut off the engine and wait until it cools off.

CAUTION

PARK THE MOTORCYCLE ON SAFE AND LEVEL GROUND.

Open the glove-box.

Make sure that the coolant level in the expansion tank «2» is between the «MIN» and «MAX» reference marks.

MIN = minimum level.

MAX = maximum level.

Otherwise, top-up.

TOPPING-UP

Remove the front case «3» by undoing the two screws «4» located at the back and the four screws «5» located in the shield back plate.

Remove the filler cap «1».

Leg de motor stil en wacht tot hij afgekoeld is.

LET OP

PLAATS HET VOERTUIG OP EEN VASTE EN VLAKKE ONDERGROND.

Open de opbergruimte.

Controleer of het vloeistofpeil in het expansievat «2» zich tussen de referenties «MIN» en

«MAX» bevindt.

MIN = minimum peil.

MAX = maximum peil.

In het omgekeerde geval moet het bijgevuld worden.

BIJVULLING

Verwijder de voorste motorkap «3» door de twee bouten «4» die zich op de voorkant bevinden los te draaien, en door de vier bouten «5» die zich op de tegenbeschermingsplaat bevinden los te draaien.

Verwijder de vuldop «1».

84

 

 

CAUTION

 

 

PROCEED WITH CAUTION.

 

 

DO NOT DAMAGE THE TABS AND/OR

 

 

THEIR CORRESPONDING SLOTS.

 

 

HANDLE PLASTIC AND PAINTED

03_16

 

COMPONENTS WITH CARE, DO NOT

 

SCRATCH OR SPOIL THEM.

NOTE

UPON REFITTING, INSERT

THE FITTING TABS CORRECTLY IN

THEIR SLOTS.

CAUTION

COOLANT IS TOXIC IF INGESTED;

CONTACT WITH EYES OR SKIN MAY

CAUSE IRRITATION. DO NOT INTRO-

DUCE YOUR FINGERS OR ANY OTH-

ER OBJECT TO CHECK IF THERE IS

COOLANT OR NOT.

LET OP

WEES VOORZICHTIG BIJ HET GEBRUIK.

BESCHADIG DE LIPJES EN/OF DE RELATIEVE KLEMVERBINDINGSZITTEN NIET.

HANTEER VOORZICHTIG DE PLASTIC ONDERDELEN EN DE GELAKTE DELEN, EN KRAS OF BESCHADIG ZE NIET.

N.B.

BIJ DE HERMONTAGE PLAATST MEN

HET KLEMLIPJE CORRECT IN DE SPECIALE ZITTEN.

LET OP

DE KOELVLOEISTOF IS SCHADELIJK WANNEER HET WORDT INGESLIKT; HET CONTACT MET DE HUID EN DE OGEN KAN IRRITATIES VEROORZAKEN. VOEL NIET MET DE VINGERS OF GEBRUIK GEEN ANDERE VOORWERPEN OM TE CONTROLEREN OF ER KOELVLOEISTOF AANWEZIG IS.

Onderhoud 3 / Maintenance 3

85

3 Maintenance / 3 Onderhoud

CAUTION

WHEN TOPPING-UP,DO NOT EXCEED THE «MAX» LEVEL OR THE FLUID WILL FLOW OUT WHEN THE ENGINE IS RUNNING.

LET OP

BIJ HET BIJVULLEN MAG MEN HET «MAX» PEIL NIET OVERSCHRIJDEN, ANDERS ZAL DE VLOEISTOF TIJDENS DE WERKING VAN DE MOTOR UITSTROMEN.

Top-upwith coolant until the fluid level is close to the «MAX» mark.

Refit the filler cap «1».

CAUTION

IF THERE IS AN EXCESSIVE CON- 03_17 SUMPTION OF COOLANT OR THE

RESERVOIR REMAINS EMPTY, CHECK THAT THERE ARE NO LEAKS IN THE CIRCUIT. FOR REPAIRS, TAKE YOUR VEHICLE TO AN OFFICIAL APRILIA DEALER.

Vul bij met koelvloeistof tot de vloeistof ongeveer het «MAX» peil bereikt.

Plaats de vuldop «1» weer.

LET OP

WANNEER HET VERBRUIK VAN KOELVLOEISTOF EXCESSIEF IS, EN WANNEER HET EXPANSIEVAT LEEG BLIJFT, CONTROLEERT MEN OF ER GEEN LEKKEN ZIJN IN HET CIRCUIT. VOOR DE HERSTELLING, WENDT MEN ZICH TOT EEN OFFICIËLE APRILIA DEALER.

Refit the front case.

Hermonteer de voorste motor-

 

kap.

86

Checking the brake oil level (03_18, 03_19)

This vehicle is fitted with a braking system made up of:

A front disc brake;

A rear disc brake;

Operating the right (front) brake lever exerts pressure on the front brake calliper. Operating the left (rear) brake lever ex-

03_18 erts pressure on the front and rear brake callipers.

NOTE

THIS VEHICLE IS FITTED WITH AN INTEGRAL BRAKING SYSTEM.

CAUTION

UNEXPECTED CLEARANCE VARIATIONS OR ELASTIC RESISTANCE IN THE BRAKE LEVER ARE DUE TO FAILURE IN THE HYDRAULIC CIRCUIT. CONTACT AN Official aprilia Dealer IN CASE OF DOUBTS ON THE CORRECT OPERATION OF THE BRAKING SYSTEM OR WHEN UNABLE TO CARRY OUT ROUTINE CHECK PROCEDURES.

CAUTION

PAY SPECIAL ATTENTION TO THE BRAKE DISC AND THE FRICTION GASKETS AND CHECK THAT THEY ARE NOT OILY OR GREASY, SPE-

Controle van het oliepeil van de remmen (03_18, 03_19)

Dit voertuig is voorzien van een remsysteem, dat bestaat uit:

Een schijfrem vooraan;

Een schijfrem achteraan;

Een handeling op de rechter remhendel (voorrem) produceert een druk op de voorste remtang. Een handeling op de linker remhendel (achterrem) produceert een druk op de voorste remtang en op de achterste remtang.

N.B.

DIT VOERTUIG IS VOORZIEN VAN EEN INTEGRAAL REMSYSTEEM.

LET OP

HET PLOTSELING WIJZIGEN VAN DE SPELING OF EEN ELASTISCHE WEERSTAND VAN DE REM, ZIJN TE WIJTEN AAN PROBLEMEN MET DE HYDRAULISCHE INSTALLATIE. IN GEVAL VAN TWIJFELS IN VERBAND MET DE PERFECTE WERKING VAN DE REMINSTALLATIE EN IN GEVAL MEN NIET IN STAAT IS OM DE NORMALE CONTROLEHANDELINGEN UIT TE VOEREN, WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer.

Onderhoud 3 / Maintenance 3

87

3 Maintenance / 3 Onderhoud

CIALLY AFTER MAINTENANCE OPERATIONS OR CHECKS. CHECK THAT THE BRAKE PIPE IS NOT TWISTED OR WORN.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

DO NOT DISPOSE OF THE FLUID INTO THE ENVIRONMENT.

LET OP

LET VOORAL OP VOOR DE SCHIJFREM EN VOOR DE WRIJVINGSPAKKINGEN, EN CONTROLEER OF ZE NIET VERBONDEN ZIJN OF INGEVET ZIJN, VOORAL NA HET UITVOEREN VAN DE ONDERHOUDS OF CONTROLEHANDELINGEN. CONTROLEER OF DE REMBUIS NIET IN ELKAAR IS GEDRAAID OF VERSLETEN IS.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

LOOS DE VLOEISTOF NIET IN HET MILIEU.

When the friction pads wear out, the brake fluid level in the reservoir goes down to automatically compensate for that wear.

The brake fluid reservoirs are located on the handlebar, near the brake lever attachments.

Check frequently the brake fluid level in the reservoirs and the brake pad wear.

CAUTION

DO NOT USE YOUR VEHICLE IF A FLUID LEAK IN THE BRAKING CIRCUIT IS DETECTED.

Met het verbruik van de wrijvingspastilles vermindert het peil van de remvloeistof in de tank, om automatisch de slijtage te compenseren.

De tanks van de remvloeistof vindt men onder de stuurbedekking, in de nabijheid van de koppelingen van de remhendels.

Controleer regelmatig het peil van de remvloeistof in de tanks, en de slijtage van de pastilles.

88

LET OP

Checking

To check level:

CAUTION

PARK THE MOTORCYCLE ON SAFE AND LEVEL GROUND.

GEBRUIK HET VOERTUIG NOOIT WANNEER MEN EEN LEK OPMERKT VAN DE REMINSTALLATIE.

Controle

Voor de controle van het peil handelt men als volgt:

LET OP

PLAATS HET VOERTUIG OP EEN VASTE EN VLAKKE ONDERGROND.

Rest the vehicle on its centre stand.

Rotate the handlebar so that the fluid in the brake fluid reservoir is parallel to the «MIN» reference mark on the sight glass

«1».

Check that the fluid in the reservoir is above the «MIN» reference mark on the sight glass

03_19 «1».

MIN = minimum level.

Plaats het voertuig op de centrale standaard.

Draai het stuur zodat de vloeistof in de tank van de remvloeistof zich parallel aan de «MIN» referentie op het glasje «1» bevindt.

Controleer of de vloeistof in de tank de referentie «MIN» op het glasje «1» overschrijdt.

MIN = minimum peil.

Wanneer de vloeistof minstens de "MIN" referentie niet bereikt:

Onderhoud 3 / Maintenance 3

89

3 Maintenance / 3 Onderhoud

If the fluid does not reach at least the

«MIN» reference mark:

CAUTION

BRAKE LEVEL DECREASES GRADUALLY AS BRAKE PADS WEAR DOWN.

Check the brake pads and discs for wear

If pads and/or the disc need not to be replaced:

Take your vehicle to an Official aprilia Dealer to carry out the replacement.

CAUTION

CHECK BRAKING EFFICIENCY. IN THE EVENT OF EXCESSIVE TRAVEL OF THE BRAKE LEVER OR POOR PERFORMANCE OF THE BRAKING CIRCUIT, TAKE YOUR VEHICLE TO AN OFFICIAL APRILIA DEALER AS IT MAY BE NECESSARY TO PURGE AIR IN THE SYSTEM.

LET OP

HET PEIL VAN DE VLOEISTOF VERMINDERT PROGRESSIEF MET DE SLIJTAGE VAN DE PASTILLES.

Controleer de slijtage van de rempastilles en van de schijf.

Wanneer de pastilles en/of de schijf niet aan vervanging toe zijn:

Zich wenden tot een Officiële aprilia Dealer, die zal zorgen voor het bijvullen.

LET OP

CONTROLEER DE REMEFFICIËNTIE. IN GEVAL VAN EEN EXCESSIEVE LOOP VAN DE REMHENDEL OF VAN VERLIES VAN EFFICIËNTIE VAN DE REMINSTALLATIE, WENDT MEN ZICH TOT EEN OFFICIËLE APRILIA DEALER, OMDAT HET NODIG KAN ZIJN OM EEN ONTLUCHTING UIT TE VOEREN VAN DE INSTALLATIE.

Battery (03_20, 03_21, 03_22, 03_23)

Check that the leads are tightened following the instructions on the scheduled

Accu (03_20, 03_21, 03_22, 03_23)

Controleer de sluiting van de klemmen op basis van de tabel van het geprogrammeerd onderhoud, naargelang de cilinderinhoud.

90