Aprilia SCARABEO 125 IE User Manual 2010

Size:
43.77 Mb
Download

© Copyright 2009 - Aprilia. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren van de inhoud, ook van delen hiervan, is verboden. Aprilia - Dienst na verkoop.

Het merk Aprilia is eigendom van Piaggio & C. S.p.A.

Η Aprilia ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα τα μέρη του πριν ασχοληθείτε για πρώτη φορά με τον οδηγό. Το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες, συμβουλές και προειδοποιήσεις που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματός σας, θα ανακαλύψετε κι άλλα χαρακτηριστικά, που θα σας πείσουν για την ορθότητα της επιλογής σας. Είμαστε βέβαιοι ότι εάν τις λάβετε υπόψη σας, θα αποκτήσετε σύντομα οικειότητα με το νέο σας όχημα, το οποίο θα μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό με πλήρη ικανοποίηση. Η παρούσα έκδοση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οχήματος και σε περίπτωση πώλησής

του, θα πρέπει να παραδοθεί στο νέο ιδιοκτήτη.

APRILIA VIL GERNE TAKKE DIG

for at have købt et af sine produkter. Vi har udarbejdet denne håndbog, så du kan udnytte produktet fuldt ud. Vi anbefaler at du læser den fuldstændigt igennem, før du begynder at benytte køretøjet. Håndbogen indeholder oplysninger, råd og advarsler vedrørende anvendelsen af køretøjet. Du vil ligeledes opdage egenskaber, detaljer og foranstaltninger, som vil overbevise dig om, at du har gjort et godt valg. Vi er overbeviste om, at anvisningerne vil gøre det let for dig straks at vænne dig til dit nye køretøj, som du vil få stor glæde af i lang tid. Denne udgivelse udgør en integrerende del af køretøjet og skal, i tilfælde af videresalg, overdrages til den nye ejer.

SCARABEO 125 i.e - 200 i.e.

Ed. 05 2010

Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ετοιμάστηκαν για να προσφέρουν πάνω απ'όλα έναν απλό και σαφή οδηγό χρήσης. Αναφέρονται επίσης ενέργειες

απλής συντήρησης και περιοδικοί έλεγχοι που πρέπει να εκτελούνται στο όχημα από τους Αντιπροσώπους ή τα Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Aprilia. Το βιβλιαράκι περιέχει επίσης οδηγίες για ορισμένες απλές επισκευές. Εργασίες που δεν περιγράφονται σ' αυτό το έντυπο, απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή/και ειδικές τεχνικές γνώσεις. Για την εκτέλεσή τους σας συνιστούμε να απευθύνεστε στουςΑντιπροσώπους ή στα Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Aprilia.

Hovedformålet med anvisningerne i denne håndbog er at give en enkel og klar brugsvejledning; Heri findes ligeledes de mindre vedligeholdelsesarbejder og periodiske kontroleftersyn, som køretøjet bør undergå hos forhandleren eller et autoriseret Aprilia-serviceværksted.Der formidles derudover anvisninger om visse nemme reparationer. De opgaver, der ikke udtrykkeligt beskrives i disse anvisninger, kræver særligt udstyr og/eller særlig teknisk viden. og det anbefales derfor at rette henvendelse til enforhandler eller et autoriseret Aprilia-serviceværksted.

2

Ασφαλεια προσωπων

Personlig sikkerhed

Η μερική ή ολική μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπο-

Hel eller delvis tilsidesættelse af disse forskrifter kan

ρεί να επιφέρει σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακε-

sætte personernes sikkerhed alvorligt på spil.

ραιότητα των ατόμων.

 

Προστασια περιβαλλοντοσ

Miljøhensyn

Υποδεικνύει τη σωστή συμπεριφορά που πρέπει να

Angiver den korrekte brug af køretøjet for at hindre

τηρείται, προκειμένου η χρήση του οχήματος να μην

skader for miljøet.

είναι επιζήμια για το φυσικό περιβάλλον.

 

Ασφαλεια οχηματος

Køretøjets integritet

Η μερική ή ολική μη τήρηση αυτών των οδηγιών συν-

Køretøjet kan beskadiges eller ødelægges og garan-

επάγεται κίνδυνο σοβαρών ζημιών για το όχημα και

tien kan i visse tilfælde frafalde, hvis disse regler ikke

σε ορισμένες περιπτώσεις τη λήξη της εγγύησης

overholdes til punkt og prikke.

Τα σύμβολα που αναφέρονται πιο πάνω είναι πολύ

σημαντικά. Χρησιμοποιούνται πράγματι για να τονίσουν μέρη του εγχειριδίου στα οποία είναι απαραίτητο

να σταματήσετε για λίγο προσεκτικότερα. Όπως βλέπετε, κάθε σήμα αποτελείται από διαφορετικό γραφικό σύμβολο για μεγαλύτερη ευκολία στην ανεύρεση των

διαφόρων τμημάτων. Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και ιδιαίτερα

την παράγραφο "ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ". Η ασφάλειά σας καθώς και η ασφάλεια των άλλων δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα των αντανακλαστικών και την

ικανότητά σας, αλλά και από τη γνώση του οχήματος, από την καλή κατάστασή του και από τη γνώση των βασικών κανόνων ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Σας συμβουλεύουμε να εξοικειωθείτε με το όχημα έτσι ώστε να μπορείτε να κινείστε σε όλες τις συνθήκες οδήγησης με απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται ανα-

πόσπαστο τμήμα του οχήματος και πρέπει πάντα να

το συνοδεύει ακόμα και σε περίπτωση μεταπώλησης.

Ovennævnte signaler er meget vigtige. De fremhæver de steder i vejledningen, som man skal være særlig opmærksom på. Hvert signal består af forskellige grafiske symboler, der gør det nemt og overskueligt at finde frem til de forskellige afsnit. Inden motoren startes, skal man læse denne håndbog omhyggeligt, og især afsnittet "SIKKER KØRSEL". Din og andres sikkerhed afhænger ikke kun din reaktionsevne og årvågenhed, men også af et godt kendskab til køretøjet, køretøjets tilstand og et kendskab til de grundlæggende regler for SIKKER KØRSEL. Det tilrådes derfor, at man gør sig bekendt med køretøjet, så man kan begå sig i alle køresituationer på en sikker måde med fuld kontrol over køretøjet. VIGTIGT Denne håndbog skal betragtes som en integreret del af køretøjet, og den skal altid følge med i tilfælde af videresalg.

3

4

ΌΧΗΜΑ...........................................................................................

7

Θέση βασικών τμημάτων.............................................................

10

Ταμπλό........................................................................................

11

Αναλογικός πίνακας οργάνων.....................................................

13

Ψηφιακή οθόνη............................................................................

19

Πλήκτρο MODE........................................................................

21

Κεντρικός διακόπτης (κλειδιού)....................................................

21

Κλείδωμα τιμονιού....................................................................

22

Διακόπτης φλας...........................................................................

23

Διακόπτης κόρνας........................................................................

24

Εκτροπέας φώτων.......................................................................

24

Διακόπτης εκκίνησης...................................................................

25

Επιλογή χαρτογραφήσεων..........................................................

25

Πρίζα ρεύματος............................................................................

26

Κλειδαριά σέλας.......................................................................

27

Τα στοιχεία ταυτότητας................................................................

27

Άνοιγμα εμπρόσθιου ντουλαπιού................................................

29

Άγκιστρο για τσάντες...................................................................

29

Η ΧΡΉΣΗ........................................................................................

31

Έλεγχοι........................................................................................

32

Ανεφοδιασμοί...............................................................................

34

Ρύθμιση αμορτισέρ......................................................................

37

Στρώσιμο κινητήρα......................................................................

38

Θέση σε λειτουργία κινητήρα.......................................................

41

Προληπτικά μέτρα....................................................................

45

Δύσκολη εκκίνηση........................................................................

50

Στάση κινητήρα............................................................................

51

Καταλυτικό σιλανσιέ.....................................................................

53

Σταντ............................................................................................

54

Συμβουλές ενάντια στην κλοπή...................................................

55

Η ασφαλής οδήγηση....................................................................

56

Περιεχομενα

INDHOLDSFORTEGNELSE

KØRETØJ.........................................................................................

7

Hovedkomponenternes placering..................................................

10

Instrumentpanelet..........................................................................

11

Analogt instrumentbræt..................................................................

13

Digitalt display................................................................................

19

"MODE" tast...............................................................................

21

Tændingslås med nøgle................................................................

21

Tilkobling af spærreanordning....................................................

22

Afbryder for blinkrelæ.....................................................................

23

Knap til horn...................................................................................

24

Omskifter til lys...............................................................................

24

Startknap........................................................................................

25

Valg af mapping.............................................................................

25

Elstik..............................................................................................

26

Åbning af sadlen.........................................................................

27

Identifikation...................................................................................

27

Åbning af forreste bagagerum.......................................................

29

Bagagekrog....................................................................................

29

BRUG................................................................................................

31

Kontroller........................................................................................

32

Påfyldninger...................................................................................

34

Regulering af støddæmpere..........................................................

37

Tilkøring.........................................................................................

38

Start af motor.................................................................................

41

Forholdsregler............................................................................

45

Vanskelig start...............................................................................

50

Stop af motor.................................................................................

51

Udstødningsrør..............................................................................

53

Støtteben.......................................................................................

54

Tips til forebyggelse af tyveri.........................................................

55

En sikker kørsel.............................................................................

56

5

Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ..............................................................................

65

Στάθμη λαδιού κινητήρα..............................................................

66

Έλεγχος στάθμης λαδιού στον κινητήρα..................................

67

Προσθήκη λαδιού στον κινητήρα.............................................

70

Ενδεικτική λυχνία (ανεπαρκής πίεση λαδιού)...........................

71

Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα...............................................

71

Στάθμη λαδιού στο μουαγέ..........................................................

72

Ελαστικά......................................................................................

73

Αφαίρεση μπουζί.........................................................................

76

Αφαίρεση φίλτρου αέρα...............................................................

80

Καθαρισμός φίλτρου αέρα...........................................................

81

Στάθμη ψυκτικού υγρού...............................................................

83

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων................................................

89

Μπαταρία.....................................................................................

93

Εγκατάσταση μιας καινούριας μπαταρίας................................

99

Μακροχρόνια αδράνεια................................................................

100

Ασφάλεια.....................................................................................

101

Λαμπτήρες...................................................................................

105

Εμπρόσθιο συγκρότημα φωτισμού..............................................

107

Ρύθμιση προβολέα...................................................................

110

Εμπρόσθια φλας..........................................................................

111

Οπίσθιο συγκρότημα φωτισμού...................................................

113

Φως πινακίδας.............................................................................

115

Καθρέφτες....................................................................................

115

Εμπρόσθιο και οπίσθιο δισκόφρενο............................................

116

Αδράνεια οχήματος......................................................................

119

Καθαριότητα οχήματος................................................................

121

Μεταφορά....................................................................................

125

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ........................................................

129

Εργαλεία οχήματος......................................................................

134

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.........................................

135

Πίνακας προγραμματισμένης συντήρησης..................................

136

ΕΙΔΙΚΟΊ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΊ..................................................................

145

Πλευρικό σταντ............................................................................

146

Σχάρα αποσκευών.......................................................................

146

Παρμπρίζ.....................................................................................

147

VEDLIGEHOLDELSEN.....................................................................

65

Motoroliestand...............................................................................

66

Kontrol af motorolieniveau..........................................................

67

Efterfyldning af motorolie............................................................

70

Kontrollampe (utilstrækkeligt olietryk)........................................

71

Udskiftning af motorolie..............................................................

71

Oliestand i nav...............................................................................

72

Dæk...............................................................................................

73

Afmontering af tændrør..................................................................

76

Afmontering af luftfilter...................................................................

80

Rengøring af luftfilter......................................................................

81

Kølevæskestand............................................................................

83

Kontrol af bremseoliestanden........................................................

89

Batteri.............................................................................................

93

Indkøring af et nyt batteri............................................................

99

Længere tids stilstand....................................................................

100

Sikringer.........................................................................................

101

Pærer.............................................................................................

105

Forreste lygtegruppe......................................................................

107

Regulering af forlygten...............................................................

110

Forreste blinklys.............................................................................

111

Baglygteenhed...............................................................................

113

Nummerpladelygte.........................................................................

115

Bakspejl.........................................................................................

115

Forreste og bageste bremseskive..................................................

116

Henstilling af køretøjet...................................................................

119

Rengøring af køretøjet...................................................................

121

Transport........................................................................................

125

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.......................................................

129

Tilbehør..........................................................................................

134

RUTINEVEDLIGEHOLDELSE..........................................................

135

Oversigt over planlagt vedligeholdelse..........................................

136

SPECIALUDSTYR............................................................................

145

Sidestøtteben.................................................................................

146

Bagagebæreren.............................................................................

146

Vindskærm.....................................................................................

147

6

SCARABEO 125 i.e - 200 i.e.

Κεφ. 01 Όχημα

Kap. 01 Køretøj

7

1 Όχημα / 1 Køretøj

01_01

8