Aprilia SCARABEO 125 IE User Manual 2010

Size:
43.77 Mb
Download

03_44

03_45

AVOID DAMAGING THE PROTECTIVE

BESCHERMEND SCHERM «2» NIET

GLASS «2».

WORDT BESCHADIGD.

Rear optical unit (03_44, 03_45)

In the rear light there are:

-one tail light/stop light bulb «1»;

-two rear turn indicator bulbs «2».

To replace the bulbs:

Remove the tail light glass «3» by undoing the four screws «4».

TAIL LIGHT / STOP LIGHT BULB

Press the bulb «1» slightly and turn it anticlockwise.

Take out the bulb from its fitting.

NOTE

INSERT THE BULB IN THE BULB HOLDER SO THAT THE TWO GUIDING PINS COINCIDE WITH THEIR GUIDES ON THE BULB HOLDER.

Achterste optische groep (03_44, 03_45)

Op het achterlicht vindt men:

-één lampje van het positielicht/stoplicht

«1»;

-twee lampen van de richtingaanwijzers

«2».

Voor de vervanging van de lampen:

Verwijder de lens van de achterste koplamp «3», door de vier bouten «4» los te draaien.

LAMP VAN HET POSITIELICHT / STOPLICHT

Druk gematigd op de lamp «1» en draai ze in tegenwijzersin.

Verwijder de lamp uit de zit.

N.B.

PLAATS HET LAMPJE IN DE LAMPENHOUDER, DOOR DE TWEE GELEIDERPINNETJES TE DOEN OVEREENKOMEN MET DE RESPECTIEVELIJKE

Onderhoud 3 / Maintenance 3

111

3 Maintenance / 3 Onderhoud

Install a bulb of the same type adequately.

REAR TURN INDICATOR BULB

To take out the bulbs of the turn indicator, turn:

-the left bulb CLOCKWISE;

-the right bulb ANTICLOCKWISE.

NOTE

GELEIDERS OP DE LAMPENHOUDER.

Installeer op correcte wijze een nieuw lampje van hetzelfde type.

LAMP VAN DE ACHTERSTE RICHTINGAANWIJZERS

Om de lampen uit de richtingaanwijzer te verwijderen, draait men:

-de linker lamp IN WIJZERSZIN;

UPON REFITTING, PLACE THE FAIR-

- de rechter lamp IN TEGENWIJZERS-

ING OF THE REAR LIGHT «3» COR-

ZIN.

RECTLY INTO PLACE.

 

N.B.

 

CAUTION

TIGHTEN THE SCREWS «4» CAREFULLY AND SLIGHTLY TO AVOID DAMAGING THE TAIL LIGHT GLASS «3».

BIJ DE HERASSEMBLAGE MOET DE BEKLEDING VAN DE ACHTERSTE KOPLAMP «3» CORRECT IN HAAR ZIT GEPLAATST WORDEN.

LET OP

SLUIT VOORZICHTIG EN GEMATIGD DE BOUTEN «4», ZODAT DE LENS VAN DE ACHTERSTE KOPLAMP «3» NIET WORDT BESCHADIGD.

112

 

Number plate light (03_46)

Nummerplaatlicht (03_46)

 

 

To remove the bulb:

Om de lamp te verwijderen:

 

Undo and remove the screw

Draai de bout «8» los en verwij-

 

«8».

der ze.

 

Undo and remove the license

Verwijder de steun van de lamp

 

plate bulb support «.

van het nummerplaatlicht «9».

 

Slide off the bulb «10» and re-

Verwijder en vervang de lamp

 

place it with one of the same

«10» met een andere van het-

 

type.

zelfde type.

03_46

 

 

 

Rear-viewmirrors (03_47)

Achteruitkijkspiegels (03_47)

 

 

To remove the mirrors:

Voor het verwijderen van de spiegels:

 

Unscrew the lock nut «1»;

Draai de tegenmoer «1» los;

 

Slide off therear-viewmirror

Verwijder de achteruitkijkspie-

 

«2».

gel «2».

 

To adjust the mirror, hold it and turn until

Voor de regeling moet de spiegel vast-

 

it is adjusted to the adequate angle.

gegrepen worden, en gedraaid worden

 

 

tot de optimale positie wordt verkregen.

03_47

 

 

Onderhoud 3 / Maintenance 3

113

3 Maintenance / 3 Onderhoud

Front and rear disc brake (03_48, 03_49, 03_50, 03_51)

NOTE

THIS VEHICLE IS FITTED WITH FRONT AND REAR DISC BRAKES, WITH DISTRIBUTION VALVE, THAT INTERCONNECTS THE SYSTEM WHEN THE LEFT HAND LEVER IS ACTIVATED TO THE HANDLEBAR. THE

03_48 FOLLOWING INFORMATION REFERS

TO ONE BRAKING CIRCUIT BUT IT APPLIES TO BOTH.

CAUTION

BRAKES ARE THE MOST IMPORTANT COMPONENTS TO ENSURE SAFETY AND THEREFORE THEY HAVE TO BE ALWAYS IN PERFECT CONDITIONS; CHECK THEM BEFORE EVERY RIDE.

A DIRTY DISC SMEARS THE PADS RESULTING IN POOR BRAKING. REPLACE DIRTY PADS AND CLEAN A DIRTY DISC USING A TOP-QUALITYDEGREASING PRODUCT.

Schijfrem vooraan en achteraan (03_48, 03_49, 03_50, 03_51)

N.B.

DIT VOERTUIG IS VOORZIEN VAN SCHIJFREMMEN VOORAAN EN ACHTERAAN, MET VERDEELKLEP DIE, WANNEER DE LINKER REMHENDEL OP HET STUUR WORDT GEACTIVEERD, DE INSTALLATIES ONDERLING VERBINDT. DE VOLGENDE INFORMATIE BETREFT EEN ENKELE REMINSTALLATIE, MAAR IS GELDIG VOOR BEIDE.

LET OP

DE REMMEN ZIJN DE ONDERDELEN DIE HET MEEST DE VEILIGHEID GARANDEREN, EN MOETEN DUS STEEDS PERFECT EFFICIËNT WORDEN GEHOUDEN; CONTROLEER ZE VÓÓR ELKE REIS.

EEN VUILE SCHIJF BESMEURT DE PASTILLES, EN VERMINDERT DUS DE DOELTREFFENDHEID VAN HET REMMEN. VUILE PASTILLES MOETEN WORDEN VERVANGEN, TERWIJL DE VUILE SCHIJF MOET GEREINIGD WORDEN MET EEN ONTVETTEND PRODUCT VAN HOGE KWALITEIT.

114

Pad wear check

Check brake pad wear following the instructions on the scheduled maintenance table and according to the engine capacity. Disc brake pad wear depend on the use, the riding style and the roads.

CAUTION

CHECK BRAKE PADS FOR WEAR MAINLY BEFORE EACH RIDE.

Controle van de slijtage van de pastilles

Controleer de slijtage van de rempastilles op basis van de tabel van het geprogrammeerd onderhoud, naargelang de cilinderinhoud. De slijtage van de pastilles van de remschijf hangt af van het gebruik, van het rijgedrag en van het wegtype.

LET OP

CONTROLEER DE SLIJTAGE VAN DE REMPASTILLES VOORAL VÓÓR ELKE REIS.

 

To carry out a quick pad check:

 

Park the vehicle on its centre

 

stand.

 

Carry out a visual inspection of

 

brake disc and pads.

 

With a lamp and a mirror, proceed:

 

Front brake calliper

03_49

- From the front bottom side for the left

pad «A»;

- From the front top side for the right pad «B»

Rear brake calliper

Voor het uitvoeren van een snelle controle van de slijtage van de pastilles:

Plaats het voertuig op de centrale standaard.

Voer een visieve controle uit tussen de remschijf en de pastilles.

Gebruik een lamp en een spiegeltje voor de controle:

Tang van de voorrem

-Van onder vooraan voor de linker pastille «A»;

-Langs boven vooraan voor de rechter pastille «B».

Achterste remtang

Onderhoud 3 / Maintenance 3

115

3 Maintenance / 3 Onderhoud

03_50

03_51

- From the back top side for both pads

«C».

Replace both brake pads when the friction material is worn (even if it is only one brake pad) to about 1.5 mm.

CAUTION

EXCESSIVE WEAR OF THE FRICTION MATERIAL MAKES THE PAD METAL SUPPORT GET INTO CONTACT WITH THE DISC, WHICH RESULTS IN A METALLIC NOISE AND SPARKS IN THE CALLIPER; THEREFORE, BRAKING EFFICIENCY AND DISC SAFETY AND INTEGRITY ARE AT RISK.

CAUTION

TO CHANGE THE BRAKE PADS, PLEASE CONTACT AN Official Aprilia Dealer. IF YOU ARE ADEQUATELY TRAINED AND EXPERIENCED, REFER TO THE INSTRUCTIONS IN THE

- Achteraan langs boven voor beide pastilles «C».

Wanneer de dikte van het wrijvingsmateriaal (ook van slechts één pastille) verminderd is tot ongeveer 1,5 mm, moeten beide pastilles vervangen worden.

LET OP

EEN VERDER VERBRUIK VAN HET WRIJVINGSMATERIAAL KAN HET CONTACT VEROORZAKEN MET DE METALEN STEUN VAN DE PASTILLES MET DE SCHIJF, MET ALS GEVOLG LAWAAI VAN METAAL EN DE TANG DIE VONKEN MAAKT; DE DOELTREFFENDHEID VAN HET REMMEN, DE VEILIGHEID EN DE INTEGRITEIT VAN DE SCHIJF WORDEN OP DEZE MANIER GESCHAAD.

LET OP

VOOR DE VERVANGING VAN DE REMPASTILLES WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer, OF

116

WORKSHOP BOOKLET AVAILABLE

INDIEN U EEN EXPERT OF GEKWALI-

ALSO AT ANY Official Aprilia Dealer.

FICEERD BENT, KUNNEN DE AAN-

 

DUIDINGEN IN DE HANDLEIDING VAN

 

DE GARAGE ALS REFERENTIE GE-

 

BRUIKT WORDEN, DIE U KAN KOPEN

 

BIJ EEN Officiële aprilia Dealer.

Periods of inactivity (03_52)

Take some measures to avoid the side effects of not using the vehicle.

Also, carry out general maintenance and checks before garaging the vehicle as one can forget to do so afterwards.

Proceed as follows:

Empty the fuel tank and the carburettor completely.

Remove the spark plug.

Pour a teaspoonful (5 - 10 cm³) of engine oil into the cylinder.

NOTE

PLACE A CLEAN CLOTH ON THE CYLINDER NEXT TO THE SPARK PLUG SEAT TO PROTECT IT FROM POTENTIAL OIL SPLASHES.

Stilstand van het voertuig (03_52)

Men moet enkele voorzorgsmaatregelen treffen om de effecten van het niet gebruiken van het voertuig tegen te gaan.

Bovendien moet men de herstellingen en de algemene controle vóór het opbergen uitvoeren, anders kan men vergeten om dit vervolgens uit te voeren.

Handel als volgt:

Maak de brandstoftank en de carburator volledig leeg.

Verwijder de bougie.

Giet in de cilinder een lepeltje (5

- 10 cm³) motorolie.

N.B.

PLAATS EEN REIN DOEK OP DE CILINDER, NABIJ DE ZIT VAN DE BOUGIE, TER BESCHERMING TEGEN EVENTUELE OLIESPATTEN.

Onderhoud 3 / Maintenance 3

117

3 Maintenance / 3 Onderhoud

 

Press the starter button for

 

 

some seconds to distribute the

 

 

oil evenly on the cylinder surfa-

 

 

ces.

 

Remove the protection cloth.

 

Refit the spark plug.

 

Remove the battery.

 

Wash and dry the scooter.

 

Polish the painted surfaces.

 

Inflate tyres.

03_52

Place the scooter so that both

 

 

tyres do not touch the ground

 

 

using a specific support.

 

Store the scooter in a cool, dry

 

 

place, not exposed to sun rays

 

 

and with minimum temperature

 

 

variations.

 

Wrap and tie a plastic bag

 

 

around the exhaust pipe open-

 

 

ings to keep moisture out.

 

Do not use plastic or waterproof

 

 

materials to cover the vehicle.

After storage

Uncover and clean the vehicle.

Check that the battery charge is

OK and install the battery.

Refill the fuel tank.

Carry out the pre-ridechecks.

CAUTION

TEST RIDE THE VEHICLE AT MODER-

ATE SPEED FOR A FEW KILOMETRES

IN AN AREA AWAY FROM TRAFFIC.

Druk enkele seconden op de startknop van de motor zodat de olie uniform over de oppervlakken van de cilinder wordt verdeeld.

Verwijder het beschermende doek.

Hermonteer de bougie.

Verwijder de accu.

Was en droog het voertuig.

Breng was aan op de gelakte oppervlakken.

Blaas de banden op.

Plaats het voertuig zodanig dat beide banden van de grond zijn, door gebruik te maken van een speciale steun.

Plaats het voertuig in een niet verwarmd lokaal, zonder vochtigheid, beschermd tegen zonnestralen, en waar temperatuursverschillen miniem zijn.

Plaats een plastic zakje op de uitlaat en bindt dit vast, zodat er geen vochtigheid in kan komen.

Bedek het voertuig, maar gebruik geen plastic of ondoordringbaar materiaal.

NA HET OPBERGEN

Verwijder de bedekking en reinig het voertuig.

Controleer de staat van lading van de accu, en installeer ze.

Tank brandstof.

Voer de voorbereidende controles uit.

118

 

LET OP

 

VOER EEN TESTRONDE VAN ENKE-

 

LE KILOMETERS UIT AAN EEN GE-

 

MATIGDE SNELHEID IN EEN VER-

 

KEERSVRIJE ZONE.

Cleaning the vehicle

Reinigen van het voertuig

Clean the vehicle frequently when it is exposed to adverse conditions, such as:

Air pollution (cities and industrial areas)

Salinity and humidity in the atmosphere (seashore areas, hot and wet weather).

Special ambient/seasonal conditions (use of salt, anti-icingchemical products on roads in winter).

Make sure to clean off any industrial residue or polluting dirt as well as remove tar stains, dead insects, bird droppings, etc.

Avoid parking your vehicle under trees; during some seasons, some residues, resin, fruits or leaves containing chemical substances which damage the paint fall from trees.

Reinig het voertuig regelmatig wanneer het wordt gebruikt in de volgende zones of condities:

Atmosferische vervuiling (in de stad of in industriële zones)

Zoutgehalte en vochtigheid van de atmosfeer (zeegebieden, warm en vochtig klimaat).

Speciale milieu/seizoenscondities (het gebruik van zout, chemische anti-ijsproductenop wegen in de winterperiode).

Let vooral op dat op de carrosserie geen afzettingsresten blijven van industriële en vervuilende stoffen, teervlekken, dode insecten, uitwerpselen van vogels, enz.

Vermijdt om het voertuig onder bomen te parkeren; In sommige seizoenen kan er uit de bomen hars, fruit of bladeren vallen die chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de lak.

Onderhoud 3 / Maintenance 3

119

3 Maintenance / 3 Onderhoud

CAUTION

AFTER CLEANING YOUR VEHICLE, BRAKING EFFICIENCY MAY BE TEMPORARILY AFFECTED DUE TO THE PRESENCE OF WATER ON THE FRICTION SURFACES OF THE BRAKING CIRCUIT. CALCULATE A LONGER BRAKING DISTANCE IN ORDER TO AVOID ACCIDENTS. BRAKE REPEATEDLY TO RESTORE NORMAL OPERATION. CARRY OUT THE PRE-RIDECHECKS.

LET OP

NADAT MEN HET VOERTUIG HEEFT GEWASSEN, KAN DE REMDOELTREFFENDHEID TIJDELIJK MINDER ZIJN DOOR DE AANWEZIGHEID VAN WATER OP DE WRIJVINGSOPPERVLAKKEN VAN DE REMINSTALLATIE. VOORZIE EEN LANGE REMAFSTAND OM ONGELUKKEN TE VERMIJDEN. ACTIVEER HERHAALDELIJK DE REMMEN, OM DE NORMALE REMCONDITIES TE HERSTELLEN. VOER DE VOORBEREIDENDE CONTROLES UIT.

To clean off dirt and mud deposited from painted surfaces, soften caked dirt with a low-pressurewater jet. Sponge off using a car body sponge soaked in a car body shampoo and water solution (2 ÷ 4% parts of shampoo in water).

Then rinse with plenty of water, and dry with a chamois leather. To clean the engine outer parts, use degreasing detergent, brushes and old cloths.

CAUTION

TO CLEAN THE HEADLIGHTS USE A SPONGE SOAKED IN WATER AND MILD DETERGENT, RUBBING THE SURFACE GENTLY AND RINSING

Om het vuil en de modder te verwijderen die zich hebben afgezet op de gelakte oppervlakken, moet men een waterstraal onder lage druk gebruiken, de vuile delen zorgvuldig nat maken, de modder en het vuil verwijderen met een zachte spons, voor carrosseries, die doordrenkt is met veel water en shampoo (2 - 4% delen shampoo in water).

Spoel vervolgens overvloedig met water en droog af met een zeemvel. Om de externe delen van de motor te reinigen, gebruikt men een ontvettend reinigingsmiddel, kwasten en doeken.

120