Aprilia RSV TUONO Dealer Instruction Sheet 2005

534.19 Kb
Loading...

Pre_Delivery.fm Page 1 Tuesday, January 18, 2005 11:17 AM

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

2

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα προειδοποιητικά µηνύµατα που ακολουθούν χρησιµοποιούνται σε όλα τα φυλλάδια οδηγιών προκειµένου να προσελκύσουν την προσοχή σε καταστάσεις οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω.

Προειδοποιητικό σύµβολο ασφαλείας. Όταν υπάρχει στο

δίκυκλο ή στο φυλλάδιο οδηγιών υποδεικνύει τον πιθανό κίνδυνο τραυµατισµών. Η µη τήρηση των οδηγιών που σηµειώνονται µε τέτοιο σύµβολο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας, την ασφάλεια άλλων ατόµων καθώς και του ίδιου του δικύκλου! Κίνδυνος τραυµατισµών ή ακόµη και θανάτου. Πιθανός κίνδυνος ελαφρών τραυµατισµών ή ζηµιών στο δίκυκλο.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Κίνδυνος σοβαρών τραυµατισµών ή ακόµη και θανάτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πιθανός κίνδυνος ελαφρών τραυµατισµών ή ζηµιών στο δίκυκλο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η λέξη “ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ” προηγείται οποιασδήποτε σηµαντικής πληροφορίας που υπάρχει στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.

Για λόγους ασφαλείας, πριν θέσετε σε λειτουργία το

δίκυκλο, πρέπει να κάνετε έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Συµβουλευθείτε τηΛΙΣΤΑΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝΕΛΕΓΧΩΝΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΥΚΛΟΥ. Η µη εκτέλεση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυµατισµούς ή ζηµιές στο δίκυκλο. Χρειάζεται πολύλίγος χρόνος γιαναγίνουναυτέςοιεργασίες αλλά τα πλεονεκτήµατα που προέρχονται για την ασφάλεια είναι αξιοσηµείωτα.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Ο ηλεκτρολύτης της µπαταρίας είναι τοξική, καυστική ουσία, που όταν έρθει σε επαφή µε το δέρµα ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυµατισµούς γιατί περιέχει θειϊκό οξύ. Όταν εργάζεστε µε την µπαταρία, να φοράτε πάντα την κατάλληλη ένδυση, µια προστατευτική µάσκα για το πρόσωπο και/ή γυαλιά που να εφαρµόζουν πλήρως στο πρόσωπο. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής µε το δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νερό την το σηµείο επαφής. Στην περίπτωση τυχαίας επαφής µε τα µάτια, πλύνετε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και απευθυνθείτε αµέσως σε έναν οφθαλµίατρο. Στην περίπτωση κατάποσης του ηλεκτρολύτη, πρέπει να πιείτε άφθονο νερό ή γάλα και στη συνέχεια γάλα µε µαγνήσιο ή φυτικό λάδι. Απευθυνθείτε αµέσως ένα γιατρό. Η µπαταρία παράγει βλαβερά και εκρηκτικά αέρια. Να την φυλάγετε µακριά από τσιγάρα,

ελεύθερες φλόγες, σπινθήρες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερµότητας. Κατά τη διάρκεια χρήσης ή επαναφόρτισης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι αεριζόµενος σωστά και αποφύγετε την εισπνοή των αερίων που παράγονται κατά τη φάση επαναφόρτισης της µπαταρίας. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ Μην αφήνετε το δίκυκλο σε υπερβολική κλίση, ούτε την µπαταρία για να αποφύγετε διαρροή ηλεκτρολύτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το υγρό της µπαταρίας είναι διαβρωτικό. Μην το διασκορπίζετε ούτε να το χύνετε, κυρίως στα πλαστικά τµήµατα. Αφού βγάλετε τη µπαταρία, τοποθετήστε την σε ασφαλές µέρος µακριά από τα παιδιά. Η µπαταρία είναι πολύ επικίνδυνη και ενδέχεται να προκαλέσει τραυµατισµούς ή ακόµη και το θάνατο.

ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αφαιρέστε τη σέλαξεβιδώνοντας τιςβίδες (1).

Αφαιρέστετηµπαταρίααπότηθέσητηςκαιτοποθετήστετηνσε επίπεδη επιφάνεια.

Αφαιρέστε την τάπα (2) από το δοχείο επαναφόρτισης (3).

Τοποθετήστε το δοχείο στη µπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (Βεβαιωθείτε ότι το φυσίγγιο που περιέχει θεϊκό οξύ είναι το κατάλληλο για τον ενδεικνυόµενο τύπο µπαταρίας).

Αφήστε τη µπαταρία σε αδράνεια για τουλάχιστον 1 ώρα µε ανοιχτές τιςτάπες.

Κάντε τη φόρτιση ακολουθώντας τη διαδικασία που υποδεικνύεται επάνω στη µπαταρία:

-κανονική 1.2° x 5/10 ώρες

-ταχεία 5° x 1 ώρα

Αφήστε σε αδράνεια τη µπαταρία µε ανοιχτές τις τάπες για τουλάχιστονένατέταρτοτηςώραςµετάτηφόρτισηπροκειµένου να φύγουν τααέρια που έχουν παραχθεί.

Ξανακλείστε τιςτάπες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΥΚΛΟ

Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση “K

ΚΛΕΙΣΤΟ.

Τοποθετήστε τη µπαταρία στη θέση της.

Συνδέστε πρώτα το θετικό καλώδιο (+) και στη συνέχεια το αρνητικό (-).

Χρησιµοποιήστεουδέτερογράσοήβαζελίνηγιατηλίπανσητων πόλων.

ΓΙΑ ∆ΙΚΥΚΛΑ ΜΕ IMMOBILIZER

Αφού συνδέσετε τη µπαταρία, βάλτε το κλειδί στη θέση ΟΝ (Ανοιχτό) και µετά στη θέση OFF (Κλειστό) για να αποφευχθεί η ακανόνιστη κατανάλωση όταν το δίκυκλο είναι σβηστό.

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

2

ISTRUZIONI PER RIMUOVERE IL

MOTOVEICOLO DALLA CASSA

MESSAGGI DI SICUREZZA

I seguenti messaggi di avvertimento sono utilizzati su tutti i foglietti di istruzione per attirare l’attenzione sulle situazioni descritte di seguito.

Simbolo avvertenza di sicurezza. Quando presente sul motoveicolo o sul foglietto d’istruzioni indica un rischio potenziale di lesioni. Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da tale simbolo può mettere in pericolo la vostra sicurezza, la sicurezza di altre persone e del motoveicolo stesso! Pericolo di lesioni o persino morte. Rischio potenziale di lievi lesioni o danni al motoveicolo.

PERICOLO

Pericolo di lesioni gravi o persino morte.

ATTENZIONE

Rischio potenziale di lievi lesioni o danni al motoveicolo.

IMPORTANTE

La parola “IMPORTANTE” precede qualsiasi informazione importante presente sul foglietto d’istruzioni.

Per ragioni di sicurezza, prima di avviare il motoveicolo, è necessario eseguire un controllo preliminare. Consultare l’ELENCO DEI CONTROLLI PRELIMINARI PRESENTE NEL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE DEL VEICOLO. La mancata esecuzione di tali controlli può provocare lesioni gravi oppure danni al veicolo. Occorre pochissimo tempo per eseguire queste operazioni ma i vantaggi che ne derivano in termini di sicurezza sono considerevoli.

BATTERIA

PERICOLO

L’elettrolito della batteria è una sostanza tossica, caustica e a contatto con la pelle può provocare gravi ustioni, in quanto contiene acido solforico. Quando si lavora a contatto con la batteria, indossare sempre un abbigliamento idoneo, una maschera protettiva per il viso e/o occhiali che aderiscano completamente al viso. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente la zona interessata con acqua. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e contattare immediatamente un oculista. Nel caso in cui l’elettrolito fosse ingerito, bere acqua o latte in

abbondanza e successivamente latte di magnesio o olio vegetale. Contattare immediatamente un medico. La batteria produce gas nocivi ed esplosivi; tenerla lontana da sigarette, fiamme libere, scintille o qualsiasi altra fonte di calore. Durante l’utilizzo oppure la ricarica, assicurarsi che il locale sia ventilato in modo corretto ed evitare di inalare i gas rilasciati in fase di ricarica della batteria. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non inclinare eccessivamente il veicolo, né la batteria, per evitare eventuali fuoriuscite dell’elettrolito.

ATTENZIONE

Il liquido della batteria è corrosivo. Non disperderlo né spargerlo, soprattutto sulle parti in plastica. Dopo aver rimosso la batteria, riporla in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini. La batteria è molto pericolosa e può provocare lesioni o persino la morte.

CARICA INIZIALE DELLA BATTERIA

Rimuovere la sella svitando le viti (1).

Rimuovere la batteria dalla sede e posizionarla su un piano.

Rimuovere il tappo (2) dal contenitore per la ricarica (3).

Posizionare il contenitore sulla batteria come mostrato in figura (verificare che la cartuccia contenente acido solforico sia quella specifica per il tipo di batteria indicato).

Lasciare la batteria a riposare per almeno 1 ora con i tappi aperti.

Effettuare la carica seguendo la procedura indicata sulla batteria:

-normale 1.2A x 5/10 ore -rapida 5A x 1 ora

Lasciare riposare la batteria a tappi aperti per almeno un quarto d'ora dopo la carica per consentire l'evacuazione dei gas prodotti.

Richiudere i tappi.

MONTAGGIO DELLA BATTERIA SULLA MOTO

Assicurarsi che la chiave di accensione sia in posizione "K" OFF.

Posizionare la batteria nella sua sede.

Collegare per primo il cavo positivo (+) e poi quello negativo (-).

Utilizzare del grasso neutro oppure della vaselina per lubrificare i terminali della batteria.

PER MOTO CON IMMOBILIZER

Dopo aver collegato la batteria, dare chiave ON e poi OFF per evitare un consumo anomalo sulla moto spenta.

Release 02-01/05

GR

aprilia part # 8104881

Release 02-01/05

I

aprilia part # 8104881

Pre_Delivery.fm Page 2 Tuesday, January 18, 2005 11:17 AM

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

2

INSTRUCTIONS DE DEPOSE DU MOTOCYCLE DE LA CAISSE

MESSAGES DE SECURITE

Les messages d’avertissement ci-dessous sont utilisés sur toutes les notices d’instructions pour attirer l’attention sur les situations décrites ci-après

Symbole d’avertissement concernant la sécurité.

Quand ce symbole est présent sur le motocycle ou sur la notice d’instructions, faire attention aux risques potentiels de lésions. Le non-respect des instructions précédées par ce symbole peut compromettre la sécurité du conducteur, d’autres personnes et du motocycle! Danger de lésions, voire la mort. Risque potentiel de lésions légères ou de dommages au motocycle.

DANGER

Danger de lésions graves, voire la mort.

ATTENTION

Risque potentiel de lésions légères ou de dommages au motocycle.

IMPORTANT

Le terme “IMPORTANT” précède toute information importante reportée sur la notice d’instructions.

Pour des raisons de sécurité, avant de mettre le motocycle en marche, il est nécessaire d’effectuer un contrôle préliminaire. Consulter LE TABLEAU DES CONTROLES PRELIMINAIRES DU MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DU VEHICULE. La nonexécution de ces contrôles peut entraîner des risques de lésions graves ou de dommages au véhicule. Le temps nécessaire pour ces opérations est très bref tandis que la sécurité qui en résulte est considérable.

BATTERIE

DANGER

L’électrolyte de la batterie est toxique, caustique et au contact de la peau il peut causer des brûlures graves car il contient de l’acide sulfurique. Mettre des vêtements de protection, un masque pour le visage et/ou des lunettes de protection durant le maniement de la batterie. Si du liquide électrolytique entre en contact avec la peau, laver abondamment la partie du corps concernée à l’eau fraîche. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes, puis consulter promptement un oculiste.En cas d’ingestion accidentelle, boire de grosses quantités d’eau ou de lait, continuer avec du lait de magnésie ou de l’huile végétale,

puis consulter promptement un médecin. La batterie dégage des gaz nocifs et explosifs ; elle ne doit donc pas se trouver à proximité de cigarettes, de flammes nues, d’étincelles et de toute autre source de chaleur. Pendant l’utilisation ou le rechargement, veiller à ce que la pièce soit suffisamment aérée et éviter de respirer les gaz dégagés par la batterie pendant son rechargement. GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. Prendre garde de ne pas trop pencher le véhicule, ni la batterie, pour éviter de dangereux écoulements d’électrolyte.

ATTENTION

Le liquide de la batterie est corrosif. Ne pas le renverser ni le répandre, surtout sur les parties en plastique. Après avoir déposé la batterie, la placer dans un lieu sûr hors de la portée des enfants. La batterie est très dangereuse et elle peut provoquer des lésions, voire la mort.

CHARGE INITIALE DE LA BATTERIE

Déposer la selle en dévissant les vis (1).

Déposer la batterie de son logement et la placer sur une surface plane.

Oter le bouchon (2) du récipient pour la recharge (3).

Positionner le récipient sur la batterie comme illustré en figure (vérifier que la cartouche contenant l'acide sulfurique est celle spécifique pour le type de batterie indiqué).

Laisser reposer la batterie pendant au moins 1 heure, ses bouchons ouverts.

Effectuer la charge en suivant la procédure indiquée sur la batterie :

-normale 1.2A pendant 5/10 heures

-rapide 5A pendant 1 heure

Laisser reposer la batterie, ses bouchons ouverts, pendant au moins un quart d'heure après la charge pour permettre l'évacuation des gaz qui s'en dégagent.

Refermer les bouchons.

MONTAGE DE LA BATTERIE SUR LA MOTO

S'assurer que la clé de contact est en position "K" OFF.

Positionner la batterie dans son logement.

Brancher d'abord le câble positif (+) et ensuite le câble négatif (-).

Utiliser de la graisse neutre ou de la vaseline pour lubrifier les bornes de la batterie.

POUR MOTO DOTEE D'IMMOBILISEUR

Après avoir branché la batterie, positionner la clé sur ON et ensuite sur OFF, pour éviter une consommation anomale sur la moto à l'arrêt.

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

2

ANLEITUNGEN FÜR DIE ENTNAHME DES MOTORRADS AUS DER VERPACKUNGSKISTE

SICHERHEITSHINWEISE

Die nachstehenden Hinweise werden in allen Anleitungsbeilagen verwendet um die Aufmerksamkeit auf die nachstehend beschriebenen Situationen zu richten.

Sicherheitshinweis-Symbol. Ist dieses Symbol am Fahrzeug angebracht oder wird es auf dem Anleitungsblatt angegebenen, besteht potentielle Verletzungsgefahr. Eine

Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anleitungen kann Ihre Sicherheit und die anderer sowie die des Fahrzeugs in Gefahr bringen! Gefahr schwerer Verletzungen oder auch Lebensgefahr. Potentielle Gefahr leichter Verletzungen oder von Schäden am Fahrzeug.

GEFAHR

Gefahr schwerer Verletzungen oder auch Lebensgefahr.

ACHTUNG

Potentielle Gefahr leichter Verletzungen oder von Schäden am Fahrzeug.

WICHTIG

Der Begriff "WICHTIG" steht auf diesem Anleitungsblatt vor allen wichtigen Informationen.

Aus Sicherheitsgründen muss vor dem Anlass des

Fahrzeugs eine Vorkontrolle vorgenommen werden. Dazu auf die IN DER BETRIEBSUND INSTANDHALTUNGSANLEITUNG DES FAHRZEUGS ANGEGEBENE TABELLE DER VORKONTROLLEN Bezug nehmen. Eine mangelnde Durchführung dieser Kontrollen kann zu schweren Verletzungen oder Fahrzeugschäden führen. Diese Arbeiten nehmen nur geringe Zeit in Anspruch, die sich daraus ergebenden Vorteile im Sinne der Sicherheit sind jedoch erheblich.

BATTERIE

GEFAHR

Beim Elektrolyt der Batterie handelt es sich um eine giftige, ätzende Substanz, die bei Hautkontakt zu schweren Verbrennungen führen kann, da sie Schwefelsäure enthält. Wenn man in der Nähe oder an der Batterie arbeitet, muss man immer angemessene Kleidung tragen und eine Gesichtsschutzmaske bzw. eine Brille, die vollkommen am Gesicht anliegt, aufsetzen. Sollte es zufällig zu einem Hautkontakt kommen, muss die betreffende Stelle gut mit frischem Wasser abgewaschen werden. Kommt es versehentlich zu einem Augenkontakt, müssen sie fünfzehn Minuten lang ausgiebig ausgespült werden und man muss sich sofort mit einem Augenarzt in Verbindung setzen. Falls man diese Flüssigkeit verschluckt haben sollte, muss man viel Wasser oder Milch nachtrinken, daraufhin Magnesiummilch oder Pflanzenöl und sich sofort an einen

Arzt wenden. Die Batterie erzeugt schädliche und explosive Gase, sie daher weit von Zigaretten, offenen Flammen, Funken und jeglicher anderer Wärmequelle fernhalten. Beim Einsatz oder während des Ladeverfahrens muss man sich darüber vergewissern, dass der Raum korrekt belüftet wird und vermeiden, die während der Ladephase der Batterie freigesetzten Gase einzuatmen.AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN LAGERN. Das Fahrzeug bzw. die Batterie nicht zu stark neigen, so dass ein Auslaufen des Elektrolyts verhindert werden kann.

ACHTUNG

Die Batteriesäure ist ätzend. Sie weder verschütten noch versprengen, insbesondere nicht auf Kunststoffteile. Nach ihrer Abnahme die Batterie an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Die Batterie ist ein sehr gefährliches Element und kann Verletzungen verursachen oder gar zum Tod führen.

ANFÄNGLICHE LADUNG DER BATTERIE

Nach dem Lösen der Schrauben (1) die Sitzbank abnehmen.

Die Batterie aus ihrem Sitz nehmen und auf einer ebenen Fläche abstellen.

Den Verschluss (2) vom Behältnis (3) für das Nachladen abnehmen.

Den Behälter der Abbildung gemäß auf der Batterie ausrichten (überprüfen, dass es sich bei der die Kartusche mit der Schwefelsäure auch um die handelt, die spezifisch für diesen Batterietyp ausgelegt ist).

Die Batterie mindestens 1 Stunde mit offenen Verschlüssen ruhen lassen.

Das Ladeverfahren den Angaben auf der Batterie gemäß vornehmen:

-Normal 1,2 A für 5/10 Stunden

-Schnell 5 A für 1 Stunde

Die Batterie bei offenen Verschlusskappen mindestens eine viertel Stunde ruhen lassen, so dass die erzeugten Gase verdampfen können.

Die Verschlüsse schließen.

MONTAGE DER BATTERIE AM MOTORRAD

Sicherstellen, dass der Zündschlüssel sich in der Position "K" "OFF" befindet.

Die Batterie in ihren Sitz einfügen.

Erst das Positivkabel (+), dann das Negativkabel (-) anschließen.

Zum Schmieren der Kabelschuhe Neutralfett oder Vaseline verwenden.

FÜR MOTORRÄDER MIT IMMOBILIZER

Nach dem Anschließen der Batterie, den Zündschlüssel erst auf On, dann auf OFF drehen, so dass ein anormaler Verbrauch bei abgeschaltetem Motorrad verhindert werden kann.

Release 02-01/05

F

aprilia part # 8104881

Release 02-01/05

D

aprilia part # 8104881

Pre_Delivery.fm Page 3 Tuesday, January 18, 2005 11:17 AM

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

2

INSTRUCCIONES PARA EXTRAER LA MOTOCICLETA DE LA CAJA

MENSAJES DE SEGURIDAD

Los siguientes mensajes de advertencia son utilizados en todos los folletos para llamar la atención en las situaciones que se describen a continuación.

Símbolo de advertencia de seguridad. Cuando se encuentre en la motocicleta o en el folleto de instrucciones, indica un riesgo potencial de lesiones. ¡El incumplimiento de las instrucciones indicadas con este símbolo puede poner en peligro Vs. seguridad, la de otras personas y de la motocicleta! Peligro de lesiones o incluso la muerte. Riesgo potencial de leves lesiones o daños a la motocicleta.

PELIGRO

Peligro de lesiones graves o incluso la muerte.

ATENCIÓN

Riesgo potencial de leves lesiones o daños a la motocicleta.

IMPORTANTE

La palabra “IMPORTANTE” precede cualquier información importante que se encuentra en el folleto de instrucciones.

Por razones de seguridad, antes de arrancar la motocicleta, es necesario realizar un control preliminar. Consultar la LISTA DE LOS CONTROLES PRELIMINARES QUE SE ENCUENTRA EN EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO. El incumplimiento de dichos controles puede provocar lesiones graves o daños al vehículo. Se necesita muy poco tiempo para realizar estas operaciones, pero las ventajas que derivan en términos de seguridad, son considerables.

BATERÍA

PELIGRO

El electrolito de la batería es una sustancia tóxica, cáustica y en contacto con la piel puede provocar graves quemaduras, porque contiene ácido sulfúrico. Cuando se trabaja en contacto con la batería, utilizar siempre indumentaria adecuada, máscara protectora para la cara y/o anteojos que se adhieran completamente a la cara. En caso de contacto accidental con la piel, lavar abundantemente la zona interesada con agua. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar abundantemente con agua por lo menos durante 15 minutos y dirigirse inmediatamante a un oculista. En el caso en que el electrolito fuese ingerido, beber agua o leche en

abundancia y luego leche de magnesio o aceite vegetal. Dirigirse inmediatamante a un médico. La batería produce gases nocivos y explosivos; mantenerla lejos de cigarrillos, llamas libres, chispas o cualquier otra fuente de calor. Durante el uso o la recarga, asegurarse que el local esté ventilado de manera correcta y evitar inhalar los gases en la fase de recarga de la batería. MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No inclinar excesivamente el vehículo ni la batería, para evitar eventuales salidas del electrolito.

ATENCIÓN

El líquido de la batería es corrosivo. No liberarlo ni esparcirlo, sobre todo en las partes de plástico. Luego de haber quitado la batería, colocarla en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños. La batería es muy peligrosa y puede provocar lesiones e incluso la muerte

PRIMERA CARGA DE LA BATERÍA

Quitar el asiento destornillando el tornillo (1).

Quitar la batería de su alojamiento y colocarla en una superficie plana.

Quitar el tapón (2) del contenedor para la recarga (3).

Colocar el contenedor en la batería, como ilustra la figura (controlar que el cartucho que contiene el ácido sulfúrico sea el específico para el tipo de batería indicado).

Dejar reposar la batería por lo menos 1 hora con los tapones abiertos.

Realizar la carga siguiendo el procedimiento indicado en la batería:

-normal 1.2A x 5/10 horas

-rápida 5A x 1 hora

Dejar reposar la batería con los tapones abiertos por lo menos un cuarto de hora luego de la carga para permitir la evacuación de los gases producidos.

Cerrar los tapones.

MONTAJE DE LA BATERÍA

Asegurarse que la llave de encendido esté en posición "K".OFF.

Colocar la batería en su alojamiento.

Conectar primero el cable positivo (+) y luego el negativo (-).

Utilizar grasa neutra o vaselina para lubricar los terminales de la batería.

PARA MOTO CON IMMOBILIZER

Luego de haber conectado la batería, colocar la llave en ON y luego en OFF para evitar un consumo anormal con la moto apagada.

Release 02-01/05

E

aprilia part # 8104881

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

2

INSTRUCTIONS FOR REMOVING MOTORCYCLE FROM CRATE

SAFETY MESSAGES

The following warning messages are used on all the instruction sheet to draw attention to the situations described below.

Safety warning symbol. When you see this symbol on the motorcycle or instruction sheets, beware of potential injury hazards. Failure to observe the instructions following these symbols may affect your safety, the safety of others and that of the motor cycle! Risk of serious injury or death. Possible risk of slight injury or damage to motor cycle.

DANGER

Risk of serious injury or death.

CAUTION

Possible risk of slight injury or damage to motor cycle.

IMPORTANT

The word “IMPORTANT” is written before any important information in the instruction sheet.

For the sake of safety, before starting the vehicle, carry out a thorough preliminary check. See the PRELIMINARY CHECK LIST IN THE VEHICLE OPERATION AND MAINTENANCE HANDBOOK. Failure to carry out these checks may lead to serious injury or damage to the vehicle. Very little time is required, and the benefits in terms of safety are enormous.

BATTERY

DANGER

CHILDREN. Do not tip the vehicle too much, or tip the battery too much, to avoid electrolyte leaking out.

CAUTION

The battery liquid is corrosive. Do not pour or sprinkle it, particularly on plastic parts. When the battery has been removed it must be placed in a safe place out of the reach of children. The battery is very dangerous and may cause injury or death.

INITIAL BATTERY CHARGING

Remove the saddle, by unscrewing the screws (1).

Remove the battery from its housing and set it on a flat surface.

Remove the cap (2) from the recharge container (3).

Place the container in the battery as shown in the drawing (ensure that the cartridge containing sulphuric acid is the suitable one specific for the indicated battery type).

Leave the battery to stand for at least an hour with the caps open.

Charge the battery following the procedure indicated on the battery itself:

-standard 1.2A x 5/10 hours

-fast 5A x 1 hour

Leave the battery to stand for at least 15 minutes with the caps open to allow produced gas to be eliminated.

Refit the caps.

FITTING THE BATTERY TO THE MOTORCYCLE

Make sure the ignition key is in the "K" OFF position.

Place the battery into its housing.

First connect the positive cable (+) then the negative (-).

Use neutral grease or Vaseline to grease terminals.

FOR MOTORCYCLES FITTED WITH IMMOBILIZER SYSTEM

Battery electrolyte is toxic, caustic and the contact with the skin may cause serious burns, since it contains sulphuric acid. Wear protective clothing, a face shield and/or tight fitting goggles when working around the battery. In case of contact with the skin, flush immediately with plenty of water. In case of contact with the eyes, flush with plenty of water for at least 15 minutes. Immediately consult an optician. If the electrolyte is accidentally swallowed, drink large quantities of water or milk, and then milk of magnesia or vegetable oil. Immediately consult a health professional. The battery gives off noxious and explosive gases; keep it away from cigarettes, flames, sparks and any other source of heat. During the recharging or the use, make sure that the room is properly ventilated and avoid inhaling the gases released during the recharging. KEEP AWAY FROM

Connect the battery, turn the key to ON and then to OFF to avoid any current absorption with engine off.

Release 02-01/05

UK

aprilia part # 8104881

Pre_Delivery.fm Page 4 Tuesday, January 18, 2005 11:17 AM

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

2

INSTRUCTIES OM HET MOTORVOERTUIG UIT DE KIST TE HALEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

De volgende waarschuwingen staan op alle pagina's van de instructies om de aandacht te vestigen op de hierna beschreven situaties.

Symbool voor veiligheidswaarschuwing. Als dit symbool op het voertuig of op de pagina staat, signaleert het gevaar voor verwondingen. Het niet naleven van instructies met dit symbool kan uw veiligheid in gevaar brengen, de veiligheid van anderen en die van het voertuig zelf ! Gevaar voor verwondingen of dood. Mogelijk gevaar voor lichte verwondingen of schade aan het motorvoertuig.

GEVAAR

Gevaar voor verwondingen of dood.

OPGELET

Mogelijk gevaar voor lichte verwondingen of schade aan het motorvoertuig.

BELANGRIJK

Het woord "BELANGRIJK" staat altijd bij een belangrijke informatie op het blad met instructies.

Om veiligheidsredenen dient men het motorvoertuig te controleren voordat men dit start. Raadpleeg DE LIJST MET CONTROLES VOORAF IN DE GEBRUIKSEN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN VAN HET VOERTUIG. Voert u deze controles niet uit dan kunt u ernstige verwondingen of zware schade aan het voertuig veroorzaken. U heeft maar een ogenblikje tijd nodig voor deze controles, terwijl het voordeel wat uw veiligheid betreft, onmetelijk is.

ACCU

GEVAAR

Accuvloeistof is giftig en bijtend en kan ernstige brandwonden op de huid veroorzaken omdat er zwavelzuur in zit. Als u met een accu moet werken, dient u veiligheidskleding te dragen, een masker om uw gezicht te beschermen en/of een veiligheidsbril die strak op uw gezicht zit. Was de huid die in aanraking is gekomen met elektrolyt overvloedig met water. Als er elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze minstens een kwartier lang onder stromend water en roept u onmiddellijk de hulp in van een oogarts. Als u accuvloeistof inslikt, drinkt u overvloedig water of melk en vervolgens magnesiummelk of plantaardige olie. Neem onmiddellijk contact op met een arts. Een accu produceert explosieve en schadelijke

gassen; houd de accu uit de buurt van sigaretten, vlammen, vonken of andere warmtebronnen. Als de accu in werking is of opgeladen wordt, dient u voor genoeg ventilatie in de ruimte te zorgen en te vermijden het gas in te ademen dat tijdens het opladen vrijkomt. HOUD DE ACCU UIT DE BUURT VAN KINDEREN. Zet het voertuig niet te schuin, ook de accu niet, zodat er geen accuvloeistof uit kan lopen.

OPGELET

Accuvloeistof is bijtend. Giet of sprenkel deze vloeistof nergens op en zeker niet op kunststof (plastic). De accu moet op een veilige plaats liggen, ver uit het bereik van kinderen. Een accu is heel gevaarlijk en kan verwondingen of zelfs de dood veroorzaken.

DE ACCU VOOR HET EERST OPLADEN

Het zadel verwijderen door de schroeven (1) los te draaien.

De accu uit de houder halen en hem ergens veilig wegzetten.

De dop (2) van de acculader (3) verwijderen.

De acculader in de accu zetten zoals op de afbeelding (controleer daarbij dat het patroon met zwavelzuur de juiste is voor het soort accu).

Laat de accu minstens 1 uur rusten met de doppen verwijderd.

Laad de accu op volgens de op de accu aangegeven procedure:

-Normaal 1.2A voor 5/10 uur

-Snel 5A voor 1 uur

Laat de accu na het opladen minstens een kwartier rusten met de doppen verwijderd zodat het gas van de producten kan ontsnappen.

Met dezelfde dop (2) de openingen van de accu afsluiten.

DE ACCU OP DE MOTOR MONTEREN

Zorg ervoor dat de startsleutel op "K" OFF staat.

De accu in de houder plaatsen.

Sluit eerst de positieve kabel (+) en dan de negatieve kabel (-) aan.

Smeer de contacten met neutraal vet of vaseline.

VOOR MOTOREN MET IMMOBILIZER

Zet na het aansluiten van de accu de sleutel eerst op ON en dan op OFF om te voorkomen dat de accu leegloopt als de motor uit staat.

Release 02-01/05

NL

aprilia part # 8104881

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE DEALER

 

RSV mille

 

 

 

 

 

1 3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )

 

 

 

 

(1)

 

 

 

(3) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" "

 

 

 

 

 

- 1.2A x 5/10

- 5A x 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"K"

 

 

 

 

 

 

 

(+) (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON

 

OFF

15

 

 

 

 

 

 

( )

 

 

 

 

Release 02-01/05

J

aprilia part # 8104881