Acer H5380BD, P1383W, X113, P1283, X1383WH QSG_Acer_1

1.17 Mb
Loading...

INSTALLATION

<Type 1>

S-Video Output

 

 

 

 

D-Sub

 

W R

 

D-Sub

 

 

 

 

8

6

2

R B G

5

11

DVD player,

Set-top Box,

HDTV receiver

GB

R

DVD player HDMI

Video Output

2

4

12

 

USB MHL

 

Y

D-Sub

HDTV adapter

W R

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Sub

 

 

7

VGA IN 2

VGA IN 1

 

 

 

8

S-VIDEO

 

Y

 

 

 

 

VIDEO

/ MHL

HDMI HDMI

AUDIO IN

 

 

 

USB

AUDIO

AUDIO

CTRL

 

 

 

 

1

 

 

RS232

8

13

9

 

 

RS232

 

3

RS232

 

 

10

R W

Internet

USB

 

<Type 2>

Video Output

Y

7

USB

10

USB

Y

D-Sub

5

 

 

R B G

2

6

 

4

D-Sub

HDTV adapter

 

DVD player,

Set-top Box,

HDTV receiver

R B G

S-Video Output

1

VGA IN

S-VIDEO

USB CTRL

Note: Connector interface is subject to model’s specifications

English

Quick Start

INSTALLATION

1.Power Cord

2.VGA Cable

3.Audio Cable Jack/Jack ( )

4.VGA to Component/HDTV Adapter ( )

5.3 RCA Component Cable ( )

6.S-Video Cable ( )

7.Composite Video Cable ( )

8.Audio Cable Jack/RCA ( )

9.RS232 Cable ( )

10.USB Cable ( )

11.HDMI Cable ( )

12.MHL Cable (MicroUSB to HDMI) ( )

13.Lan Cable ( )

Note:

( ) optional

Connector interface is subject to model’s specifications.

USB cable needs powered extender if the length is over 5 m.

Some smartphones require a converter (supplied by smart-

phone maker) to enable the MHL function.

INTERFACE CONNECTOR

Connecting to a Computer

1.Ensure the projector and your computer are turned off.

2.Connect one end of the VGA cable to the “VGA IN” connector on the projector; connect the other end to the VGA connector on the computer and tighten the screws.

3.Connect one end of the power cord into the AC power socket on the projector; connect the other end to an electrical outlet.

Powering On the Projector

1.Remove the lens cap.

2.Turn on the projector first and then the computer.

3.Adjust the position, focus and zoom.

4.Run your presentation.

Powering Off the Projector

1.Press the power button twice.

2.Do not turn off and unplug the projector for at least one minute after turning it on.

Bahasa Indonesia

Memulai dengan Cepat

PEMASANGAN

1.Kabel Daya

2.Kabel VGA

3.Kabel Audio Jack/Jack ( )

4.VGA ke komponen/adapter HDTV ( )

5.3 kabel komponen RCA ( )

6.Kabel S-Video ( )

7.Kabel Video Composite ( )

8.Kabel Audio Jack/RCA ( )

9.Kabel RS232 ( )

10.Kabel USB ( )

11.Kabel HDMI ( )

12.Kabel MHL (MicroUSB ke HDMI) ( )

13.Kabel LAN ( )

Catatan:

( ) optional

Interface konektor tergantung pada spesifikasi model.

Kabel USB memerlukan kabel ekstensi aktif jika panjang

yang diperlukan lebih dari 5 m.

Smartphone tertentu memerlukan konverter (disediakan oleh produsen smartphone terkait) untuk mengaktifkan fungsi MHL.

KONEKTOR PENGHUBUNG

Menghubungkan ke komputer

1.Pastikan projektor dan komputer dalam keadaan tidak menyala.

2.Hubungkan satu ujung kabel VGA dengan konektor “VGA IN” pada projektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan konektor VGA pada computer kemudian kencangkan bautnya.

3.Hubungkan satu ujung kable daya dengan soket daya AC pada projektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan sumber listrik.

Menyalakan Projektor

1.Buka tutup lensa.

2.Nyalakan projektor terlebih dahulu kemudian baru nyalakan komputer.

3.Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.

4.Mulailah presentasi.

Mematikan Projektor

1.Tekan tompol daya dua kali.

2.Jangan matikan dan lepas kabel proyektor minimal selama satu menit setelah dihidupkan.

Български

Кратко ръководство за включване

ИHCTAПAЦИЯ

1.Захранващ кабел

2.VGA кабел

3.Аудио кабел жак/жак ( )

4.VGA към компонентен/HDTV адаптер ( )

5.3 RCA компонентен кабел ( )

6.S-Video кабел ( )

7.Composite видео кабел ( )

8.Жак за аудио кабел/RCA ( )

9.RS232 кабел ( )

10.USB кабел ( )

11.HDMI кабел ( )

12.MHL кабел (MicroUSB към HDMI) ( )

13.LAN кабел ( )

Забележка:

( ) Като опция

• Интерфейсът зависи от техническите данни на модела.

• USB кабелът изисква удължител ако дължината е над 5м.

• За някои смартфони е необходим конвертор (доставя се от производителя) за използване на функция MHL.

ИНТЕРФЕЙСНИ

НАКРАЙНИЦИ

Свързване към компютър

1.Уверете се, че проекторът и компютърът са изключени.

2.Свържете единия край на VGA кабела към «VGA IN» входа на проектора; свържете другия край на кабела към VGA изхода на компютъра и затегнете внимателно винтчетата.

3.Свържете единия край на захранващия кабел към AC входа на проектора, а другия - към електрическата мрежа.

Включване на проектора

1.Махнете капачката от обектива.

2.Включете първо проектора и след това компютъра.

3.Настройте позицията, фокуса и увеличението на картината.

4.Стартирайте вашата презентация.

Изключване на проектора

1.Натиснете бутона за изключване два пъти.

2.Не изключвайте или откачайте проектора най-малко една минута след включването му.

čestina

Karta Rychlého Startu

INSTALACE

1.Napájecí šňůra

2.VGA kabel

3.Zvukový kabel s konektory jack/jack ( )

4.Adaptér VGA na komponentní video/ HDTV ( )

5.3x kabel komponentního videa/RCA ( )

6.S-Video kabel ( )

7.Kombinovaný video kabel ( )

8.Zvukový kabel jack/RCA ( )

9.Kabel RS232 ( )

10.USB kabel ( )

11.HDMI kabel ( )

12.Kabel MHL (MicroUSB na HDMI) ( )

13.Kabel LAN ( )

Poznámka:

( ) Volitelně

Rozhraní konektorů závisí na specifikacích modelu.

Pokud je kabel USB delší než 5 m, je zapotřebí napájený

prodlužovač.

Některé chytré telefony vyžadují pro aktivaci funkce MHL konvertor (dodávaný výrobcem chytrého telefonu).

PŘÍPOJKA ZAŘÍZENÍ

Pripojení k pocítaci

1.Zkontrolujte, zda je vypnut porjektor a poctac.

2.Pripojte jeden konec kabelu VGA ke konektoru „VGA IN“ v projektoru; druh konec pripojte ke konektoru VGA v poctaci a utáhnete šroubky.

3.Pripojte jeden konec napájecho kabelu do zásuvky strdavho napájen v projektoru; druh konec pripojte do elektrick zásuvky.

Zapnutí projektoru

1.Sejmete vcko objektivu.

2.Nejdrve zapnete projector a potom poctac.

3.Upravte polohu, zaostren a velikost.

4.Spustte prezentaci.

Vypnutí projektoru

1.Stisknete dvakrát vypnac.

2.Během jedné minuty od zapnutí projektor nevypínejte ani neodpojujte.

Dansk

Hurtig Start

INSTALLATION

1.Netledning

2.VGA Kabel

3.Lydkabel/stik ( )

4.VGA til komponent/HDTV adapter ( )

5.3 RCA komponentkabel ( )

6.S-Video Kabel ( )

7.Komposit Video Kabel ( )

8.Lydkabel stik/RCA ( )

9.RS232-kabel ( )

10.USB Kabel ( )

11.HDMI Kabel ( )

12.MHL kabel (MicroUSB til HDMI) ( )

13.LAN kabel ( )

Bemærk:

( ) ekstra

Stik er som anført i modellens specifikationer.

USB-kablet skal have en forlænger med elforsyning, hvis

længden er på over 5 m.

Nogle smarttelefoner skal bruge en omformer (leveres af producenten af din telefon), før MHL-funktionen kan virke.

INTERFACE CONNECTOR

Forbindelse til computer

1.Forvis dig om at projektoren og din computer er slukket.

2.Forbind den ene ende af VGA kablet til “VGA IN” stikket på projektoren; forbind den anden ende til VGA stikket på computeren og spænd skruerne.

3.Forbind den ene ende af netledningen til AC netstikket på projektoren; forbind den anden ende til en elektrisk stikkontakt.

Opstart af projektor

1.Fjern linsedækslet.

2.Tænd for projektoren og derefter for computeren.

3.Juster position, fokus og zoom.

4.Kør din præsentation.

Slukning af projektoren

1.Tryk to gange på tænd-/slukknappen.

2.Du må ikke slukke projektoren og tage stikket ud før der er gået mindst 1 minut, efter den er tændt.

Deutsch

SCHELLSTRART

INSTALLATION

1.Netzkabel

2.VGA-Kabel

3.Audiokabelanschluss/ Anschluss ( )

4.VGA-auf-Component/HDTV-Adapter ( )

5.3 RCA Component-Kabel ( )

6.S-Video Kabel ( )

7.Composite Video-Kabel ( )

8.Audiokabel mit Cinch-Anschluss ( )

9.RS232-Kabel ( )

10.USB-Kabel ( )

11.HDMI Kabel ( )

12.MHL-Kabel (Micro-USB zu HDMI) ( )

13.LAN-Kabel ( )

Hinweis:

( ) Optional

Die Anschlussschnittstelle variiert je nach dem Model.

Das USB-Kabel benötigt einen Leistungsverstärker, falls die

Länge 5 m überschreitet.

Einige Smartphones erfordern zur Aktivierung der MHLFunktion einen Konverter (vom Smartphone-Hersteller bereitgestellt).

SCHNITTSTELLENANSCHLUSS

Anschließen an einen computer

1.Gehen Sie sicher, dass Projektor und Computer ausgeschaltet sind.

2.Schließen Sie das eine Ende des VGAKabels an den „VGA IN“ -Anschluss des Projektors an und das andere Ende an den VGA-Anschluss des Computers. Ziehen Sie die Schrauben fest.

3.Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an den Netzanschluss des Projektors und das andere Ende an eine Netzsteckdose an.

Einschalten des Projektors

1.Entfernen Sie die Objektivkappe.

2.Schalten Sie erst den Projektor und dann den Rechner ein.

3.Passen Sie die Position, die Schärfe und den Zoom an.

4.Beginnen Sie mit lhrer Präsentation.

Ausschalten des Projektors

1.Drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste.

2.Projektor mindestens eine Minute nach dem Einschalten nicht ausschalten oder Netzstecker ziehen.

Español

INICIO RÁPIDO

INSTALACIÓN

1.Cable de Alimentación

2.Cable de VGA

3.Cable de audio Jack/Jack ( )

4.Adaptador VGA a componente/HDTV ( )

5.Cable de vídeo componente de 3 conectores RCA ( )

6.Cable de S-Video ( )

7.Cable de Video Compuesto ( )

8.Cable de audio Jack/RCA ( )

9.Cable RS232 ( )

10.Cable USB ( )

11.Cable HDMI ( )

12.Cable MHL (micro-USB a HDMI) ( )

13.Cable LAN ( )

Nota:

( ) Opcional

La interfaz de los conectores se encuentra sujeta a las espe-

cificaciones del modelo.

El cable USB requiere un extensor alimentado si la longitud es superior a 5 metros.

Algunos teléfonos inteligentes requieren un convertidor (suministrado por el fabricante del teléfono inteligente) para activar la función MHL.

CONECTOR DE INTERFAZ

Conexión al ordenador

1.Asegúrese de que el proyector y el ordenador están apagados.

2.Conecte una extremidad del cable VGA al “VGA IN” (entrada) del ordenador en el proyector y la otra extremidad del conector VGA en el ordenador y apriete los tornillos.

3.Conecte una extremidad del cable de alimentación al enchufe CA del proyector y la otra extremidad al tomacorriente.

Encendido del proyector

1.Quite la tapa de la lente.

2.Encienda primero el proyector y después el ordenador.

3.Ajuste la posición, el enfoque y el zoom.

4.Ejecute la presentación.

Apagado del proyector

1.Pulse dos veces el botón de alimentación.

2.No apague ni desenchufe el proyector durante al menos un minuto después de encenderlo.

Ελληνικά

Σύντομη Έναρξη

ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ

1.Καλώδιο Τροφοδοσίας

2.Καλώδιο VGA

3.Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή ( )

4.Προσαρμογέας VGA σε Component/ προσαρμογέας HDTV ( )

5.Καλώδιο 3 RCA component ( )

6.Καλώδιο S-Video ( )

7.Καλώδιο Composite video ( )

8.Βύσμα καλωδίου ήχου/RCA ( )

9.Καλώδιο RS232 ( )

10.USB Καλώδιο ( )

11.Καλώδιο HDMI ( )

12.Καλώδιο MHL (MicroUSB σε HDMI) ( )

13.Καλώδιο τοπικού δικτύου ( )

Σημείωση:

( ) Προαιρετική

• Η διεπαφή σύνδεσης εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Εάν το μήκος είναι μεγαλύτερο των 5m απαιτείται προέκταση (extender) τροφοδοσίας του καλωδίου USB.

Μερικά smartphone απαιτούν μετατροπέα (παρέχεται από τον κατασκευαστή του smartphone) για την ενεργοποίηση της λειτουργίας MHL.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σύνδεση με Υπολογιστή

1.Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστός ο προβολέας και ο υπολογιστής σας.

2.Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου VGA στη σύνδεση εισόδου

“VGA IN” στον προβολέα, συνδέστε το άλλο άκρο στη σύνδεση VGA στον υπολογιστή και σφίξτε τις βίδες.

3.Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στον προβολέα, και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.

Άναμμα του Προβολέα

1.Αφαιρέστε το καπάκι του φακού.

2.Ανάψτε πρώτο τον προβολέα και έπειτα τον υπολογιστή σας.

3.Ρυθμίστε τη θέση, την εστίαση και το ζουμ.

4.Πραγματοποιήστε την παρουσίασή σας.

Σβήσιμο του Προβολέα

1.Πατήστε δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας.

2.Μην απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε τον προβολέα για τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την ενεργοποίησή του.

Français

DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLATION

1.Cordon d’alimentation

2.Câble VGA

3.Câble Audio Jack/Jack ( )

4.Adaptateur VGA vers Composant/HDTV ( )

5.Câble de composant 3 RCA ( )

6.Câble S-Vidéo ( )

7.Câble Vidéo Composite ( )

8.Câble de prise Audio/RCA ( )

9.Câble RS232 ( )

10.Câble USB ( )

11.Câble HDMI ( )

12.Câble MHL (Micro USB vers HDMI) ( )

13.Câble LAN ( )

Remarque:

( ) en option.tions du modèle

L’interface du connecteur est sujette à spécifications du

modèle.

le câble USB a besoin d'une extension d'alimentation si la longueur est plus de 5m.

Certains smartphones nécessitent un convertisseur (fourni par le fabricant du smartphone) pour permettre la fonction MHL.

CONNECTEURS D’INTERFACE

Connexion à un ordinateur

1.Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.

2.Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur “VGA IN” sur le projecteur. Connectez l’autre extrémité au connecteur VGA de l’ordinateur et serrez les vis.

3.Connectez une extrémité du cordon d’alimentation à la prise d’alimentation sur le projecteur. Connectez l’autre extrémité à une prise électrique.

Mise sous tension du projecteur

1.Retirez le protège-obectif.

2.Mettez le projecteur sous tension en premier, puis l’ordinateur.

3.Ajustez la position, effectuez la mise au point et zoomez.

4.Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1.Appuyez le bouton d’alimentation deux fois.

2.N'éteignez ni ne débranchez le projecteur pendant au moins une minute après l'avoir allumé.

Hrvatski

Kratki pregled

INSTALACIJA

1.Naponski kabel

2.VGA kabel

3.Audio kabel s dva utikača ( )

4. VGA na komponentni/HDTV adapter ( )

5.Komponentni kabel s 3 RCA priključak ( )

6.S-Video kabel ( )

7.Kompozitni videokabel ( )

8.Audio kabel s dva utikača (utičnica/RCA) ( )

9.RS232 kabel ( )

10.USB kabel ( )

11.HDMI kabel ( )

12.MHL kabel (Mikro USB na HDMI) ( )

13.LAN kabel ( )

Napomena:

( ) Neobvezna oprema

Sučelje konektora ovisno je o tehničkim podacima modela.

Za duljine veće od 5 m USB kabel potrebno je priključiti na

produžni kabel

Neki pametni telefoni trebaju pretvarač (isporučuje ga proizvođač pametnog telefona) za rad MHL funkcije.

PRIKLJUČCI NA UREÐAJU

Spajanje na računalo

1.Provjerite jesu li projektor i vaše računalo uključeni.

2.Spojite jedan kraj VGA kabela u “VGA IN” priključak na projektoru; spojite drugi kraj na VGA priključak na računalu i pritegnite vijke.

3.Spojite jedan kraj naponskog kabela u priključak za napajanje na projektoru, a drugi kraj spojite na električnu utičnicu.

Uključivanje projektora

1.Uklonite poklopac leće.

2.Prvo upalite projektor, a zatim računalo.

3.Podesite položaj, žarište i zoom.

4.Pokrenite prezentaciju.

Isključivanje projektora

1.Dvaput pritisnite gumb za uključivanje.

2.Ne isključujte i ne iskopčavajte projektor barem jednu minutu nakon njegova uključivanja.

Italiano

GUIDA D’INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE

1.Cavo di Alimentazione

2.Cavo VGA

3.Cavo Audio Jack/Jack ( )

4.Adattatore VGA a Componente/HDTV ( )

5.3 cavo componente RCA ( )

6.Cavo S-Video ( )

7.Cavo Video Composito ( )

8.Cavo Audio Jack/RCA ( )

9.Cavo RS232 ( )

10.Cavo USB ( )

11.Cavo HDMI ( )

12.Cavo MHL (MicroUSB - HDMI) ( )

13.Cavo LAN ( )

Nota:

( ) Optional

L’interfaccia del connettore è soggetta alle specifiche del

modello.

Il cavo USB necessita di una prolunga se la lunghezza è superiore a 5 m.

Alcuni smartphone richiedono un convertitore (fornito dal produttore dello smartphone) per abilitare la funzione MHL.

CONNETTORE INTERFACCIA

Connessione a un computer

1.Accertarsi che il proiettore e il computer siano accesi.

2.Collegare un’estremità del cavo VGA al “VGA IN” per computer del proiettore, collegare l’altra estremità al connettore VGA sul computer e serrare le viti.

3.Collegare un’estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente CA del proiettore, collegare l’altra estremità a una presa a muro.

Accensione del proiettore

1.Rimuovere il coperchio dell’obiettivo.

2.Accendere prima il proiettore e poi il computer.

3.Regolare la posizione, la messa a fuoco e lo zoom.

4.Eseguire la presentazion.

Spegnimento del proiettore

1.Premere due volte il pulsante di accensione.

2.Non spegnere e scollegare il proiettore per almeno un minuto dopo l'accensione.

Magyar

Gyorstelepítés

TELEPÍTÉS

1.Hálózati tápkábel

2.VGA kábel

3.Hangkábel Jack/Jack ( )

4. VGA-komponens/HDTV átalakító ( )

5.3 RCA komponens kábel ( )

6.S-Video kábel ( )

7.Kompozit videokábel ( )

8.Hangkábel Jack/RCA ( )

9.RS232 kábel ( )

10.USB-kábel ( )

11.HDMI kábel ( )

12.MHL-kábel (MicroUSB-HDMI) ( )

13.LAN-kábel ( )

Megjegyzés:

( ) Opcionális

A csatlakozó kialakítása típustól függő.

az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a hosszúsá-

ga meghaladja az 5 métert.

Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.

CSATLAKOZÓK

Csatlakoztatás számítógéphez

1.Gyozodjön meg arról, hogy mind a projektor, mind a számítógép ki van kapcsolva.

2.A VGA kábel egyik végét a projektor “VGA IN” csatlakozójához, a másikat pedig a számítógép VGA

csatlakozójához kösse, és húzza meg a csavarokat.

3.Csatlakoztassa a hálózati tápkábel egyik végét a projektor

tápcsatlakozójához, majd a dugóját dugja egy konnektorba.

A projektor bekapcsolása

1.Vegye le a lencsevédo kupakot.

2.Eloször a projektort, majd a számítógépet kapcsolja be.

3.Állítsa be a helyzetet, az élességet és a nagyítást.

4.Tartsa meg a bemutatót.

A projektor kikapcsolása

1.Nyomja meg kétszer az üzemkapcsolót.

2.Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a kivetítőt legalább egy percig, miután bekapcsolta.

Nederlands

Snelle Start

INSTALLATIE

1.Voedingskabel

2.VGA-kabel

3.Aansluiting audiokabel/aansluiting ( )

4.VGA naar Component/HDTV-adapter ( )

5.3 RCA-component kabel ( )

6.S-Videokabel ( )

7.Composite videokabel ( )

8.Aansluiting audiokabel/RCA ( )

9.RS232-kabel ( )

10.USB-kabel ( )

11.HDMI-kabel ( )

12.MHL-snoer (MicroUSB naar HDMI) ( )

13.LAN-kabel ( )

Opmerking:

( ) optioneel

De interface van de connector moet voldoen aan de specifi-

caties van het model.

USB-kabels die langer zijn dan 5 meter, hebben een verlengstuk met voeding nodig.

Sommige smartphones vereisen een convertor (geleverd door de smartphonefabrikant) voor het inschakelen van de MHL-functie.

AANSLUITEN VAN DE INTERFACE

Aansluiten op een computer

1.Zorg dat de computer en projector beide zijn uitgeschakeld.

2.Verbind het ene eind van de VGA kable met de “VGA IN” aansluiting van de projector; verbind het andere eind met de VGA connector op de computer en draai de schroeven vast.

3.Verbind het ene eind van de stroomkable met de stroomaansluiting van de projector; stop het andere eind in een stopcontact.

De projector inschakelen

1.Verwijder de lenskap.

2.Schakel eerst de projector in, en vervolgens de computer.

3.Wijzig de positie, focus en zoom.

4.presenteer uw presentatie.

De projector uitschakelen

1.Druk tweemaal op de aan/uit knop.

2.De projector zeker een minuut na het doven niet uitschakelen en verwijderen.

Norsk

Hurtigstart

INSTALLASJON

1.Nettkabel

2.VGA-kabel

3.Lydkabel-jack/kontakt ( )

4.VGA til komponent/HDTV-adapter ( )

5.3 RCA-komponentkabel ( )

6.S-Videokabel ( )

7.Kompositt videokabel ( )

8.Lydkabel-jack/RCA ( )

9.RS232 kabel ( )

10.USB-kabel ( )

11.HDMI-kabel ( )

12.MHL-kabel (mikro-USB til HDMI) ( )

13.LAN-kabel ( )

Merknad:

( ) valgfri

Tilkoblingsgrensesnittet avhenger av modellens spesifikas-

joners.

USB-kabel trenger en strømført forlenger dersom lengden er over 5 meter

Enkelte smarttelefoner trenger en omformer (leveres av smarttelefonprodusenten) for å aktivere MHL-funksjonen.

GRENSESNITTKONTAKT

Tilkobling til datamaskin

1.Forsikre deg om at projektoren og datamaskinen er avslått.

2.Koble den ene enden av VGA-kabelen til “VGA IN”-kontakten på projektoren. Koble den andre enden til VGA-kontakten på datamaskinen og trekk til skruene.

3.Koble den ene enden av nettkabelen inn i AC-kontakten på projektoren. Koble den andre enden av kontakten.

Slå på projektoren

1.Ta av linsehetten

2.Slå på projektoren først og deretter datamaskinen.

3.Juster posisjonen, fokus og zoom.

4.Kjør presentasjonen din.

Slå av projektoren

1.Trykk to ganger på strømknappen.

2.Slå ikke av og koble fra projektoren før minst et minutt etter du har slått den på.

Português

INÍCIO RÁPIDO

INSTALAÇÃO

1.Cabo de Energia

2.Cabo VGA

3.Cabo de áudio Jack/Jack ( )

4.Adaptador VGA para sinal componente/ HDTV ( )

5.Cabo componente 3 RCA ( )

6.Cabo de S-Video ( )

7.Cabo de Vídeo Composto ( )

8.Cabo de áudio Jack/RCA ( )

9.Cabo RS232 ( )

10.Cabo USB ( )

11.Cabo HDMI ( )

12.Cabo MHL (MicroUSB para HDMI) ( )

13.Cabo LAN ( )

Nota:

( ) Opcional

A interface do conector depende das especificações do

modelo.

Se o comprimento do cabo USB for superior a 5 m, é necessário utilizar uma extensão com alimentação.

Alguns smartphones necessitam de um conversor (fornecido pelo fabricante do smartphone) para ativar a função MHL.

CONNECTTORE INTERFACCIA

A ligar ao computador

1.Certifique-se de que o projectore e o computador estão desactivados.

2.Ligue uma extremidade do cabo VGA ao conector “VGA IN” do projector; ligue a outra extremidade ao conector VGA do computador e aperte os parafusos.

3.Ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao receptáculo de alimentação de CA do projector;

ligue a outra extremidade à tomada eléctrica.

A activar o projector

1.Tire a tampa da lente.

2.Ligue o projector e depois o computador.

3.Ajuste a posição, o foco e o zoom.

4.Faça a apresentação.

A desactivar o projector

1.Prima duas vezes o botão de energia.

2.Não desligue o projector durante pelo menos o primeiro minuto depois de o ligar.

Polski

SKRÓCONY PRZEWODNIK

INSTALACJA

1.Przewód zasilający

2.Kabel VGA

3.Kabel audio gniazdo/gniazdo ( )

4.Adapter VGA do component/HDTV ( )

5.3 kable RCA component ( )

6.Kabel S-Video ( )

7.Kabel Composite Video ( )

8.Kabel audio gniazdo typu Jack/RCA ( )

9.Kabel RS232 ( )

10.Kabel USB ( )

11.Kabel HDMI ( )

12.Kabel MHL (MicroUSB do HDMI) ( )

13.Kabel LAN ( )

Uwaga:

( ) Opcjonalne

Interfejs złącza zależy od specyfikacji modelu.

Jeśli długość kabla USB przekracza 5 m, konieczne jest użycie

przedłużacza (extender) z własnym zasilaniem.

Niektóre smartfony, do włączenia funkcji MHL wymagają konwertera (dostarczany przez producenta smartfona).

ZŁACZA INTERFEJSU

Podłączanie do komputerá

1.Upewnić się, czy projector I komputersą wyłączone.

2.Przyłączyć jeden koniec kabla zezłączem VGA do złącza “VGA IN” (Wejście komputerowe) naprojektorze; drugi koniec tego kablaprzyłączyćdo gniazda VGA nakomputerze oraz dokręcić śruby.

3.Przyłáczyć jeden koniec kablazasilającego do gniazda zasilaniaprądem przemiennym na projektorze;drugi koniec tego kabla przyłączyć doelektrycznego gniazdka sieciowego.

Włączanie projektora

1.Zdjąć osłonę obiektywu.

2.Najpierw włączyć projector, a dopieropotem komputer.

3.Dostosować położenie, wyregulowaćostrość I powiększenie.

4.Uruchomić prezentację.

Wyłączanie projektora

1.Dwukrontnie nacisnąć przyciskzasilania.

2.Po włączeniu, projektora nie należy wyłączać, ani odłączać przez co najmniej jedną minutę.

Русский

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА

1.Кабель питания

2.VGA-кабель

3.Аудиокабель со штекерами ( )

4.Переходник с VGA на компонентный (HDTV) интерфейс ( )

5.Кабель компонентного видеосигнала с 3-мя разъемами RCA ( )

6.S-Video видеокабель ( )

7.Композитный видеокабель ( )

8.Аудиокабель со штекером и разъемами RCA ( )

9.Кабель RS232 ( )

10.USB кабель ( )

11.Кабель HDMI ( )

12.Кабель MHL (MicroUSB - HDMI) ( )

13.Кабель ЛВС ( )

Примечание.

( ) Дополнительно

Интерфейс разъема зависит от технических характеристик

модели.

В том случае, если длина превышает 5 метров, для USB кабеля потребуется электрический удлинитель.

Для включения функции MHL в некоторых смартфонах требуется конвертер (который поставляется производителем смартфона).

СОЕДИНИТЕЛЬНІЙ РАЗЪЕМ

Подключение к компьютеру

1.Выключите питание проектора икомпьютера.

2.Один конец кабеля с разъемом VGAподключите к разъему “VGA IN” (Вход скомпьютера) проектора; второйконец этого кабеля подключите кVGA-разъему компьютера изаверните винты на разъемах.

3.Один конец шнура питания вставьтев разъему питания переменногонапряжения на проекторе; вилку навтором конце шнура вставьте всетевую розетку.

Включение проектора

1.Снимите крышку с объектива.

2.Сначала включите питаниепроектора, a затем питаниекомпьютера.

3.Отрегулируйте положение,Фокусировку и размер изображения.

4.Начните свою презентацию.

Выключение проектора

1.Дважды нажмите кнопку питания.

2.Не отключайте питание проектора и не вынимайте вилку из розетки в течение 1 минуты после включения.

Română

Ghid rapid

INSTALARE

1.Cablu de alimentare

2.Cablu VGA

3.Cablu Audio Jack/Jack ( )

4.Adaptor VGA la componentă/HDTV ( )

5.Cablu cu 3 componente RCA ( )

6.Cablu S-Video ( )

7.Cablu Video Composite ( )

8.Cablu Audio Jack/Jack ( )

9.Cablu serial RS232 ( )

10.Cablu USB ( )

11.Cablu HDMI ( )

12.Cablu MHL (MicroUSB la HDMI) ( )

13.Cablu LAN ( )

Notă:

( ) Opţional

Interfaţa de conectare depinde de specificaţiile modelului.

Cablul USB necesită extender alimentat dacă lungimea

depăşeşte 5 m.

Unele smartphone-uri necesită un adaptor (furnizat de producătorul smartphone-ului) pentru a activa funcţia MHL.

CONECTORII DE INTERFATA

Conectarea la computer

1.Asigurati-va ca atat videoproiectorul cat si computerul sunt oprite.

2.Conectati un capat al cablului

VGA la conectorul “VGA IN” al videoproiectorului; conectati celalalt capat la conectorul VGA al computerului si asigurati conexiunea prin infiletarea suruburilor.

3.Conectati un capat al cablului de alimentare la mufa pentru cablul de alimentare a videoproiectorului; conectati celalalt capat la sursa de alimentare de la perete.

Ponirea videoproiectorului

1.Indepartati capacul lentilei.

2.Porniti intai videoproiectorul, iar abia dupa aceasta computerul.

3.Ajustati pozitia, focus-ul si zoom-ul.

4.Acum va puteti incepe prezentarea.

Oprirea videoproiectorului

1.Apasati bunotul de pornire/oprire de doua ori.

2.După pornirea proiectorului, nu îl opriţi din funcţionare şi nu îl decuplaţi de la alimentare timp de cel puţin un minut.

Slovenčina

INŠTALÁCIA

POPIS OBRÁZKU

1.Napájací kábel

2.VGA kábel

3.Konektor pre audio kábel / konektor ( )

4.Adaptér VGA na komponentný / HDTV ( )

5.Komponentný 3 RCA kábel ( )

6.S-Video kábel ( )

7.Video kompozitný kábel ( )

8.Konektor pre audio kábel / RCA ( )

9.Kábel RS232 ( )

10.USB kábel ( )

11.Kábel HDMI ( )

12.Kábel MHL (z MicroUSB do HDMI) ( )

13.Sieťový LAN kábel ( )

Poznámka:

( ) Voliteľné

Rozhranie konektora závisí na technických špecifikáciách

modelu.

USB kábel v prípade dĺžky nad 5 m vyžaduje používanie napájacieho rozširovača.

Niektoré smartfóny vyžadujú na aktivovanie funkcie MHL konvertor (dodáva výrobca smartfónu).

PRIPOJOVACÍ KONEKTOR

Pripojenie k počítaču

1.Ubezpečte sa, že je projektor a počítač vypnutý.

2.Zapojte jeden koniec VGA kábla do “VGA IN” (VGA vstupu) na projektore; druhý koniec pripojte k VGA konektoru počítača a dotiahnite skrutky.

3.Jeden koniec napájacieho kábla zapojte do AC zásuvky projektora; druhý koniec zapojte do elektrickej zásvky.

Zapnutie projektora

1.Odstráňte kryt šošovky.

2.Najprv zapnite projektor a potom počítač.

3.Nájdite správnu polohu, zaostrite a nastavte priblíženie.

4.Spustite svoju prezentáciu.

Vypnutie projektora

1.Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.

2.Nevypínajte ani neodpájajte projektor najmenej jednu minútu po jeho zapnutí.

Slovenščina

Kratka navodila

NAMESTITEV

1.Napajalni kabel

2.VGA kabel

3.Avdio kabel vtičnica/vtičnica ( )

4.VGA - komponente/HDTV adapter ( )

5.3 RCA komponentni kabel ( )

6.S-Video kabel ( )

7.Kompozitni video kabel ( )

8.Avdio kabel vtičnica/RCA ( )

9.RS232 kabel ( )

10.USB kabel ( )

11.HDMI kabel ( )

12.Kabel MHOL (z Micro USB na HDMI) ( )

13.LAN kabel ( )

Opomba:

( ) Opcijsko

Konektorski vmesnik je predmet specifikacij izdelka.

Kabel USB potrebuje napajalni podaljšek, če dolžina presega

5m

Pri nekaterih pametnih telefonih je za uporabo funkcije MHL potreben pretvornik (ki ga dobavlja izdelovalec telefona).

VMESNIŠKI PRIKLJUČEK

Priključitev na računalnik

1.Prepričajte se, da sta projektor in računalnik izklopljena.

2.Priključite en konec VGA kabla na »VGA IN« priključek na projektorju; drugi konec vstavite v VGA priključek na računalniku in zategnite vijake.

3.En konec napajalnega kabla vstavite v omrežno električno vtičnico na projektorju; drugi konec vstavite v električno vtičnico.

Vklop projektorja

1.Odstranite pokrovček za lečo.

2.Najprej vklopite projektor in šele nato računalnik.

3.Nastavite položaj, fokus in zoom.

4.Predvajajte svojo predstavitev.

Izklop projektorja

1.Dvakrat pritisnite na gumb za vklop in izklop.

2.Projektorja vsaj minuto po vklopu ne izklapljajte ali odklapljajte z električnega napajanja.

Srpski

Brzi start

INSTALACIJA

1.Kabl za struju

2.VGA kabl

3.Piključak/Priključak za Audio kabl ( )

4.VGA u komponentu/HDTV adapter ( )

5.3 RCA komponentnih kablova ( )

6.Kabl za S-videol ( )

7.Kabl za kompozitni video ( )

8.RCA/Priključak za audio kabl ( )

9.RS232 kabl ( )

10.USB kabl ( )

11.HDMI kabl ( )

12.MHL kabl (MicroUSB u HDMI) ( )

13.LAN kabl ( )

Pažnja:

( ) Opciono

Konektor interfejsa podložan je specifikacijama modela.

Pa USB kabl je potrebno napajanje preko produžnog kabla ako

je dužina veća od 5 m.

Za neke smart telephone potreban je adapter (koji isporučuje proizvođač smart telefona) da bi se omogućila MHL funkcija.

KONEKTOR INTERFEJSA

Povezivanje za kompjuter

1.Proverite da su projektor i vaš kompjuter isključeni.

2.Povežite jedan kraj VGA kabla za “VGA IN”(VGA ulaz) konkektor na projektoru; povežite drugi kraj za VGA konektor na kompjuteru i pričvrstite šrafove.

3.Povežite jedan kraj kabla za struju u AC utičnicu projektora; povežite drugi kraj za električnu utičnicu.

Uključivanje projektora

1.Uklonite poklopac za sočivo.

2.Najpre uključite prjektor, a potom kompjuter.

3.Podesite položaj, fokus i zum.

4.Pokrenite svoju prezentaciju.

Isključivanje projektora

1.Pritisnite taster za napajanje dva puta.

2.Ne isključujte projektor i ne izvlačite

kabl najmanje jedan minut nakon što ga uključite.

Suomalainen

Pikakäynnistys

ASENNUS

1.Sähköjohto

2.VGA-kaapeli

3.Audiokaapeliliitin/liitin ( )

4.VGA-komponentti/HDTV-sovitin ( )

5.3 RCA-komponenttikaapelia ( )

6.S-videokaapeli ( )

7.Yhdistelmävideokaapeli ( )

8.Audiokaapeliliitin/RCA ( )

9.RS232-kaapeli ( )

10.USB-kaapeli ( )

11.HDMI-kaapeli ( )

12.MHL-kaapeli (MicroUSB - HDMI) ( )

13.LAN-kaapeli ( )

Huomautus:

( ) Valinnainen

Liittimen liitäntä riippuu mallin määrityksistä.

USB-kaapeli tarvitsee jännitteisen jatkojohdon, jos pituus

on yli 5 m

Jotkut älypuhelimet vaativat muuntimen (älypuhelimen valmistajan toimittama) MHL-toiminnon käyttöönottamiseksi.

LIITÄNNÄN KYTKEMINEN

Liitännän kytkeminen

1.Varmista, että sekä kuvanheitin että tietokone ovat sammutettu.

2.Kytke VGA-kaapelin pää kuvanheittimen “VGA IN” -kytkimeen; kytke sitten toinen pää tietokoneen VGA-kytkimeen ja kiristä ruuvit.

3.Kytke sähköjohdon pää kuvanheittimen adapterin virtakytkimeen; kytke toinen pää pistokkeeseen.

Kuvanheittimen käynnistäminen

1.Poista objektiivisuojus.

2.Paina ensin kuvanheitin päälle ja käynnistä sitten tietokone.

3.Säädä paikkaa, tarkenna ja zoomaa.

4.Aloita esitys.

Kuvanheittimen sulkeminen

1.Paina sähkökytkintä kahdesti.

2.Älä kytke projektoria pois päältä ja irrota pistorasiasta vähintään yhteen minuuttiin, kun olet kytkenyt sen päälle.

Svenska

SNABBSTART

INSTALLATION

1.Nätsladd

2.VGA kabel

3.Ljudsladdsuttag/jack ( )

4.VGA-till-komponent/HDTV-adapter ( )

5.3 RCA-komponent-sladd ( )

6.S-Videokabel ( )

7.Kompositvideokabel ( )

8.Ljudsladdsuttag/RCA ( )

9.RS232 sladd ( )

10.USB kabel ( )

11.HDMI sladd ( )

12.MHL-kabel (MicroUSB till HDMI) ( )

13.LAN-sladd ( )

OBS:

( ) Tillval

Anslutningsgränssnitt beror på modellens specifikationer.

USB-sladden behöver en strömdriven förlängningsenhet om

längden överstiger 5 m

Vissa smarttelefoner kräver en omvandlare (levereras av smarttelefontillverkaren) för att aktivera MHL-funktionen.

GRÄNSSNITTSPORTAR

Ansluta till en dator

1.Se till att både projektorn och datorn är avstängda.

2.Anslut ena änden av VGA-kabeln till porten “VGA IN” på projektorn, anslut den andra änden till VGA-porten på datorn och dra åt skruvarna.

3.Anslut ena änden av nätkabeln till nätanslutningsingången på

projektorn, och den andra änden till ett nätuttag.

Starta projektorn

1.Ta bort linsskyddet.

2.Slå färst på projektorn, och därefter datorn.

3.Ställ in position, focus och zoom.

4.Genomför presentationen.

Stänga av projektorn

1.Tryck två gånger pa power-knappen.

2.Vänta minst en minut efter att du slagit på projektorn innan du stänger av eller kopplar ur den.

Türkçe

Hızlı Başlatma

KURULUM

1.Güç Kablosu

2.VGA Kablosu

3.Ses Kablosu Jakı/Jakı ( )

4.VGA’dan bileşene/HDTV adaptörü ( )

5.3 RCA bileşen kablosu ( )

6.S-Video Kablosu ( )

7.Kompozit Video Kablosu ( )

8.Ses kablosu Jakı/RCA ( )

9.RS232 Kablosu ( )

10.USB Kablosu ( )

11.HDMI Kablosu ( )

12.MHL cable (MicroUSB to HDMI) ( )

13.LAN Kablosu ( )

Not:

( ) İsteğe bağlı

Konektör arayüzü modelin teknik özelliklerine tabidir.

USB kablosu, uzunluk 5 m.’den fazlaysa, bir güç uzatma kab-

losunu gerektir.

Bazı akıllı telefonlar, MHL işlevini etkinleştirmek için bir dönüştürücü (akıllı telefon üreticisi tarafından sağlanan) gerektirir.

ARAYÜZ KONEKTÖRÜ

Bir bilgisayara bağlanma

1.Projektörün ve bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun.

2.VGA kablosunun bir ucunu projektördeki “VGA IN(VGA Girişi)” konektörüne takın; diğer ucunu ise bilgisayardaki VGA konektörüne takın ve vidaları sıkıştırın.

3.Güç kablosunun bir ucunu projektördeki AC güç soketine takın; diğer ucunu ise elektrik prizine takın.

Projektörün Açılması

1.Mercek başlığını çıkarın.

2.İlk önce projektörü ve ardından bilgisayarı açın.

3.Pozisyonu, odağı ve yakınlaştırmayı ayarlayın.

4.Sunumunuzu yapın.

Projektörün Kapatılması

1.Güç düğmesine iki kez basın.

2.Projektörü açtıktan sonraki en az bir dakika içinde kapatmayın ve fişini çekmeyin.

2.VGA

3.Jack/Jack ( )

4.VGA /HDTV ( )

5.3 RCA ( )

6.S-Video ( )

7.( )

8.Jack/RCA ( )

9.RS232 ( )

10.USB ( )

11.HDMI ( )

12.MHL (MicroUSB HDMI) ( )

13.LAN ( )

:

( )

5 m USB

用MHL

2.VGAVGA IN VGA

3.AC

2. 置於潮濕處。

1.AC

內之使用手冊。

2.VGA

3.Jack/Jack ( )

4. VGA /HDTV ( )

5.3 RCA ( )

6.S- ( )

7.( )

8.Jack/RCA ( )

9.RS232 ( )

10.USB ( )

11.HDMI ( )

12.MHL (MicroUSB-HDMI) ( )

13.LAN ( )

( )

USB 5

MHL

2.VGAVGA IN ;VGA

3.AC;

1.

2. 或关机。

2.VGA

3./ ( )

4.VGA /HDTV ( )

5.3 RCA ( )

6.S-Video ( )

7 ( )

8./RCA ( )

9.RS232 ( )

10.USB ( )

11.HDMI ( )

12.MHL ( USB - HDMI) ( )

13.LAN ( )

( )

USB 5

MHL

2.VGAVGA IND-SUB VGA

3.AC

1.2

2.1

1.

2. VGA

3. /( )

4. VGA /HDTV ( )

5. RCA 3( )

6. - ( )

7. ( )

8. /RCA( )

9. RS232( )

10. USB( )

11. HDMI( )

12. MHL ( USB HDMI)( 13. LAN( )

:

( )

5 .

USB

( ) MHL

2. ข้ากับขั้วต่อ“VGA ”

3. ์เข้ากับซ็อกเก็ตเพาเวอร์AC

2. มพิวเตอร์

2. ขึ้นมา

2.VGA

3./ ( )

4.VGA - /HDTV ( )

5.3 RCA ( )

6.S- ( )

7.( )

8./RCA ( )

9.RS232 ( )

10.USB ( )

11.HDMI ( )

12.MHL (MicroUSB - HDMI) ( )

13.LAN ( )

:

( )

.

USB 5m

.

MHL( ) .

1. 합니다.

2.VGA “VGA IN” ,VGA.

3. AC.

1..

2..

3., , .

4..

1. .

2. 1 .

Tiếng Việt

Khởi động nhanh

LẮP ĐẶT

1.Dây nguồn

2.Cáp VGA

3.Giắc cắm cáp âm thanh/giắc cắm ( )

4.Adapter VGA kết nối với video kết hợp/

HDTV ( )

5.Cáp kết hợp 3 RCA ( )

6.Cáp S-Video ( )

7.Cáp video tổng hợp ( )

8.Giắc cắm cáp âm thanh/RCA ( )

9.Cáp RS232 ( )

10.Cáp USB ( )

11.Cáp HDMI ( )

12.Cáp MHL (nối MicroUSB với HDMI) ( )

13.Cáp LAN ( )

Lưu ý:

( ) Tùy chọn

Giao diện đầu cắm phải tuân thủ các thông số kỹ thuật của

mẫu máy chiếu.

Caùp USB caàn duøng boä môû roäng tieáp ñieän neáu coù ñoä daøi hôn 5 meùt.

Một số điện thoại thông minh cần sử dụng bộ đổi điện (được

cung cấp bởi nhà sản xuất điện thoại thông) để bật chức năng

MHL.

ĐẦU NỐI GIAO DIỆN

Kết nối với máy tính

1.Đảm bảo đã tắt cả máy chiếu và máy tính.

2.Cắm đầu này của cáp VGA vào đầu cắm “VGA IN” trên máy chiếu; cắm đầu còn lại vào đầu cắm VGA trên máy tính và siết chặt các vít.

3.Cắm đầu này của dây nguồn vào ổ cắm

điện AC (dòng điện xoay chiều) trên máy chiếu; cắm đầu còn lại vào ổ cắm điện.

Bật nguồn máy chiếu

1.Tháo nắp đậy ống kính.

2.Bật máy chiếu trước rồi tiếp theo là máy tính

3.Chỉnh vị trí, tiêu điểm và mức zoom.

4.Khởi chạy bản thuyết trình.

Tắt nguồn máy chiếu

1.Nhấn nút nguồn hai lần.

2.Không được tắt và ngắt nguồn máy chiếu ít nhất trong một phút sau khi bật.

Український

Швидкий старт

ІНСТАЛЯЦІЯ

1.Шнур живлення

2.Кабель VGA

3. Кабель аудіо джек/джек ( )

4.Адаптер VGA на компонентний/HDTV ( )

5.Трикомпонентний кабель RCA ( )

6.Кабель S-Video ( )

7.Кабель композитного відео ( )

8.Кабель аудіо джек/RCA ( )

9.Кабель RS232 ( )

10.Кабель USB ( )

11.Кабель HDMI ( )

12.Кабель MHL (мікро-USB - HDMI) ( )

13.Кабель LAN ( )

Примітка:

( ) додатково

Інтерфейс сполучувача відповідає технічним

характеристикам моделі.

якщо довжина кабелю USB перевищує 5 м, йому потрібен подовжувач із живленням.

Деякі смартфони потребують конвертер (постачається виробником смартфонів) для того, щоб користуватися функцією MHL.

СПОЛУЧУВАЧ ІНТЕРФЕЙСА

Підключення до комп'ютера

1.Переконайтеся, що проектор і Ваш комп'ютер увімкнені.

2.Підключіть один кінець кабелю VGA до сполучувача VGA IN на проекторі; підключіть другий кінець до сполучувача VGA на комп'ютері і затягніть гвинти.

3.Підключіть один кінець шнура

живлення до гнізда змінного сторуму на проекторі; підключіть інший кінець до розетки електромережі.

Увімкнення живлення проектора

1.Зніміть кришку лінзи.

2.Спочатку увімкніть проектор, а потім -

комп'ютер.

3.Відрегулюйте розташування, фокус і

наближення.

4.Запустіть презентацію.

Вимкнення живлення проектора

1.Двічі натисніть кнопку живлення.

2.Після увімкнення проектора його не можна вимикати чи відключати від електроживлення щонайменше

протягом однієї хвилини.

Consumo de Energia

En Operaction: 241.30 Wh (241,30 Wh) En modo de espera: 0.44 Wh (0,44 Wh)