Acer H5380BD, P1383W, X113, P1283, X1383WH QSG_Acer_1.0

1.17 Mb
Loading...

INSTALLATION

<Type 1>

S-Video Output

 

 

 

 

D-Sub

 

W R

 

D-Sub

 

 

 

 

8

6

2

R B G

5

11

DVD player,

Set-top Box,

HDTV receiver

GB

R

DVD player HDMI

Video Output

2

4

12

 

USB MHL

 

Y

D-Sub

HDTV adapter

W R

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Sub

 

 

7

VGA IN 2

VGA IN 1

 

 

 

8

S-VIDEO

 

Y

 

 

 

 

VIDEO

/ MHL

HDMI HDMI

AUDIO IN

 

 

 

USB

AUDIO

AUDIO

CTRL

 

 

 

 

1

 

 

RS232

8

13

9

 

 

RS232

 

3

RS232

 

 

10

R W

Internet

USB

 

<Type 2>

Video Output

Y

7

USB

10

USB

Y

D-Sub

5

 

 

R B G

2

6

 

4

D-Sub

HDTV adapter

 

DVD player,

Set-top Box,

HDTV receiver

R B G

S-Video Output

1

VGA IN

S-VIDEO

USB CTRL

Note: Connector interface is subject to model’s specifications

English

Quick Start

INSTALLATION

1.Power Cord

2.VGA Cable

3.Audio Cable Jack/Jack ( )

4.VGA to Component/HDTV Adapter ( )

5.3 RCA Component Cable ( )

6.S-Video Cable ( )

7.Composite Video Cable ( )

8.Audio Cable Jack/RCA ( )

9.RS232 Cable ( )

10.USB Cable ( )

11.HDMI Cable ( )

12.MHL Cable (MicroUSB to HDMI) ( )

13.Lan Cable ( )

Note:

( ) optional

Connector interface is subject to model’s specifications.

USB cable needs powered extender if the length is over 5 m.

Some smartphones require a converter (supplied by smart-

phone maker) to enable the MHL function.

INTERFACE CONNECTOR

Connecting to a Computer

1.Ensure the projector and your computer are turned off.

2.Connect one end of the VGA cable to the “VGA IN” connector on the projector; connect the other end to the VGA connector on the computer and tighten the screws.

3.Connect one end of the power cord into the AC power socket on the projector; connect the other end to an electrical outlet.

Powering On the Projector

1.Remove the lens cap.

2.Turn on the projector first and then the computer.

3.Adjust the position, focus and zoom.

4.Run your presentation.

Powering Off the Projector

1.Press the power button twice.

2.Do not turn off and unplug the projector for at least one minute after turning it on.

Bahasa Indonesia

Memulai dengan Cepat

PEMASANGAN

1.Kabel Daya

2.Kabel VGA

3.Kabel Audio Jack/Jack ( )

4.VGA ke komponen/adapter HDTV ( )

5.3 kabel komponen RCA ( )

6.Kabel S-Video ( )

7.Kabel Video Composite ( )

8.Kabel Audio Jack/RCA ( )

9.Kabel RS232 ( )

10.Kabel USB ( )

11.Kabel HDMI ( )

12.Kabel MHL (MicroUSB ke HDMI) ( )

13.Kabel LAN ( )

Catatan:

( ) optional

Interface konektor tergantung pada spesifikasi model.

Kabel USB memerlukan kabel ekstensi aktif jika panjang

yang diperlukan lebih dari 5 m.

Smartphone tertentu memerlukan konverter (disediakan oleh produsen smartphone terkait) untuk mengaktifkan fungsi MHL.

KONEKTOR PENGHUBUNG

Menghubungkan ke komputer

1.Pastikan projektor dan komputer dalam keadaan tidak menyala.

2.Hubungkan satu ujung kabel VGA dengan konektor “VGA IN” pada projektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan konektor VGA pada computer kemudian kencangkan bautnya.

3.Hubungkan satu ujung kable daya dengan soket daya AC pada projektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan sumber listrik.

Menyalakan Projektor

1.Buka tutup lensa.

2.Nyalakan projektor terlebih dahulu kemudian baru nyalakan komputer.

3.Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.

4.Mulailah presentasi.

Mematikan Projektor

1.Tekan tompol daya dua kali.

2.Jangan matikan dan lepas kabel proyektor minimal selama satu menit setelah dihidupkan.

Български

Кратко ръководство за включване

ИHCTAПAЦИЯ

1.Захранващ кабел

2.VGA кабел

3.Аудио кабел жак/жак ( )

4.VGA към компонентен/HDTV адаптер ( )

5.3 RCA компонентен кабел ( )

6.S-Video кабел ( )

7.Composite видео кабел ( )

8.Жак за аудио кабел/RCA ( )

9.RS232 кабел ( )

10.USB кабел ( )

11.HDMI кабел ( )

12.MHL кабел (MicroUSB към HDMI) ( )

13.LAN кабел ( )

Забележка:

( ) Като опция

• Интерфейсът зависи от техническите данни на модела.

• USB кабелът изисква удължител ако дължината е над 5м.

• За някои смартфони е необходим конвертор (доставя се от производителя) за използване на функция MHL.

ИНТЕРФЕЙСНИ

НАКРАЙНИЦИ

Свързване към компютър

1.Уверете се, че проекторът и компютърът са изключени.

2.Свържете единия край на VGA кабела към «VGA IN» входа на проектора; свържете другия край на кабела към VGA изхода на компютъра и затегнете внимателно винтчетата.

3.Свържете единия край на захранващия кабел към AC входа на проектора, а другия - към електрическата мрежа.

Включване на проектора

1.Махнете капачката от обектива.

2.Включете първо проектора и след това компютъра.

3.Настройте позицията, фокуса и увеличението на картината.

4.Стартирайте вашата презентация.

Изключване на проектора

1.Натиснете бутона за изключване два пъти.

2.Не изключвайте или откачайте проектора най-малко една минута след включването му.

čestina

Karta Rychlého Startu

INSTALACE

1.Napájecí šňůra

2.VGA kabel

3.Zvukový kabel s konektory jack/jack ( )

4.Adaptér VGA na komponentní video/ HDTV ( )

5.3x kabel komponentního videa/RCA ( )

6.S-Video kabel ( )

7.Kombinovaný video kabel ( )

8.Zvukový kabel jack/RCA ( )

9.Kabel RS232 ( )

10.USB kabel ( )

11.HDMI kabel ( )

12.Kabel MHL (MicroUSB na HDMI) ( )

13.Kabel LAN ( )

Poznámka:

( ) Volitelně

Rozhraní konektorů závisí na specifikacích modelu.

Pokud je kabel USB delší než 5 m, je zapotřebí napájený

prodlužovač.

Některé chytré telefony vyžadují pro aktivaci funkce MHL konvertor (dodávaný výrobcem chytrého telefonu).

PŘÍPOJKA ZAŘÍZENÍ

Pripojení k pocítaci

1.Zkontrolujte, zda je vypnut porjektor a poctac.

2.Pripojte jeden konec kabelu VGA ke konektoru „VGA IN“ v projektoru; druh konec pripojte ke konektoru VGA v poctaci a utáhnete šroubky.

3.Pripojte jeden konec napájecho kabelu do zásuvky strdavho napájen v projektoru; druh konec pripojte do elektrick zásuvky.

Zapnutí projektoru

1.Sejmete vcko objektivu.

2.Nejdrve zapnete projector a potom poctac.

3.Upravte polohu, zaostren a velikost.

4.Spustte prezentaci.

Vypnutí projektoru

1.Stisknete dvakrát vypnac.

2.Během jedné minuty od zapnutí projektor nevypínejte ani neodpojujte.

Dansk

Hurtig Start

INSTALLATION

1.Netledning

2.VGA Kabel

3.Lydkabel/stik ( )

4.VGA til komponent/HDTV adapter ( )

5.3 RCA komponentkabel ( )

6.S-Video Kabel ( )

7.Komposit Video Kabel ( )

8.Lydkabel stik/RCA ( )

9.RS232-kabel ( )

10.USB Kabel ( )

11.HDMI Kabel ( )

12.MHL kabel (MicroUSB til HDMI) ( )

13.LAN kabel ( )

Bemærk:

( ) ekstra

Stik er som anført i modellens specifikationer.

USB-kablet skal have en forlænger med elforsyning, hvis

længden er på over 5 m.

Nogle smarttelefoner skal bruge en omformer (leveres af producenten af din telefon), før MHL-funktionen kan virke.

INTERFACE CONNECTOR

Forbindelse til computer

1.Forvis dig om at projektoren og din computer er slukket.

2.Forbind den ene ende af VGA kablet til “VGA IN” stikket på projektoren; forbind den anden ende til VGA stikket på computeren og spænd skruerne.

3.Forbind den ene ende af netledningen til AC netstikket på projektoren; forbind den anden ende til en elektrisk stikkontakt.

Opstart af projektor

1.Fjern linsedækslet.

2.Tænd for projektoren og derefter for computeren.

3.Juster position, fokus og zoom.

4.Kør din præsentation.

Slukning af projektoren

1.Tryk to gange på tænd-/slukknappen.

2.Du må ikke slukke projektoren og tage stikket ud før der er gået mindst 1 minut, efter den er tændt.

Deutsch

SCHELLSTRART

INSTALLATION

1.Netzkabel

2.VGA-Kabel

3.Audiokabelanschluss/ Anschluss ( )

4.VGA-auf-Component/HDTV-Adapter ( )

5.3 RCA Component-Kabel ( )

6.S-Video Kabel ( )

7.Composite Video-Kabel ( )

8.Audiokabel mit Cinch-Anschluss ( )

9.RS232-Kabel ( )

10.USB-Kabel ( )

11.HDMI Kabel ( )

12.MHL-Kabel (Micro-USB zu HDMI) ( )

13.LAN-Kabel ( )

Hinweis:

( ) Optional

Die Anschlussschnittstelle variiert je nach dem Model.

Das USB-Kabel benötigt einen Leistungsverstärker, falls die

Länge 5 m überschreitet.

Einige Smartphones erfordern zur Aktivierung der MHLFunktion einen Konverter (vom Smartphone-Hersteller bereitgestellt).

SCHNITTSTELLENANSCHLUSS

Anschließen an einen computer

1.Gehen Sie sicher, dass Projektor und Computer ausgeschaltet sind.

2.Schließen Sie das eine Ende des VGAKabels an den „VGA IN“ -Anschluss des Projektors an und das andere Ende an den VGA-Anschluss des Computers. Ziehen Sie die Schrauben fest.

3.Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an den Netzanschluss des Projektors und das andere Ende an eine Netzsteckdose an.

Einschalten des Projektors

1.Entfernen Sie die Objektivkappe.

2.Schalten Sie erst den Projektor und dann den Rechner ein.

3.Passen Sie die Position, die Schärfe und den Zoom an.

4.Beginnen Sie mit lhrer Präsentation.

Ausschalten des Projektors

1.Drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste.

2.Projektor mindestens eine Minute nach dem Einschalten nicht ausschalten oder Netzstecker ziehen.

Español

INICIO RÁPIDO

INSTALACIÓN

1.Cable de Alimentación

2.Cable de VGA

3.Cable de audio Jack/Jack ( )

4.Adaptador VGA a componente/HDTV ( )

5.Cable de vídeo componente de 3 conectores RCA ( )

6.Cable de S-Video ( )

7.Cable de Video Compuesto ( )

8.Cable de audio Jack/RCA ( )

9.Cable RS232 ( )

10.Cable USB ( )

11.Cable HDMI ( )

12.Cable MHL (micro-USB a HDMI) ( )

13.Cable LAN ( )

Nota:

( ) Opcional

La interfaz de los conectores se encuentra sujeta a las espe-

cificaciones del modelo.

El cable USB requiere un extensor alimentado si la longitud es superior a 5 metros.

Algunos teléfonos inteligentes requieren un convertidor (suministrado por el fabricante del teléfono inteligente) para activar la función MHL.

CONECTOR DE INTERFAZ

Conexión al ordenador

1.Asegúrese de que el proyector y el ordenador están apagados.

2.Conecte una extremidad del cable VGA al “VGA IN” (entrada) del ordenador en el proyector y la otra extremidad del conector VGA en el ordenador y apriete los tornillos.

3.Conecte una extremidad del cable de alimentación al enchufe CA del proyector y la otra extremidad al tomacorriente.

Encendido del proyector

1.Quite la tapa de la lente.

2.Encienda primero el proyector y después el ordenador.

3.Ajuste la posición, el enfoque y el zoom.

4.Ejecute la presentación.

Apagado del proyector

1.Pulse dos veces el botón de alimentación.

2.No apague ni desenchufe el proyector durante al menos un minuto después de encenderlo.

Ελληνικά

Σύντομη Έναρξη

ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ

1.Καλώδιο Τροφοδοσίας

2.Καλώδιο VGA

3.Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή ( )

4.Προσαρμογέας VGA σε Component/ προσαρμογέας HDTV ( )

5.Καλώδιο 3 RCA component ( )

6.Καλώδιο S-Video ( )

7.Καλώδιο Composite video ( )

8.Βύσμα καλωδίου ήχου/RCA ( )

9.Καλώδιο RS232 ( )

10.USB Καλώδιο ( )

11.Καλώδιο HDMI ( )

12.Καλώδιο MHL (MicroUSB σε HDMI) ( )

13.Καλώδιο τοπικού δικτύου ( )

Σημείωση:

( ) Προαιρετική

• Η διεπαφή σύνδεσης εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Εάν το μήκος είναι μεγαλύτερο των 5m απαιτείται προέκταση (extender) τροφοδοσίας του καλωδίου USB.

Μερικά smartphone απαιτούν μετατροπέα (παρέχεται από τον κατασκευαστή του smartphone) για την ενεργοποίηση της λειτουργίας MHL.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σύνδεση με Υπολογιστή

1.Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστός ο προβολέας και ο υπολογιστής σας.

2.Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου VGA στη σύνδεση εισόδου

“VGA IN” στον προβολέα, συνδέστε το άλλο άκρο στη σύνδεση VGA στον υπολογιστή και σφίξτε τις βίδες.

3.Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στον προβολέα, και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.

Άναμμα του Προβολέα

1.Αφαιρέστε το καπάκι του φακού.

2.Ανάψτε πρώτο τον προβολέα και έπειτα τον υπολογιστή σας.

3.Ρυθμίστε τη θέση, την εστίαση και το ζουμ.

4.Πραγματοποιήστε την παρουσίασή σας.

Σβήσιμο του Προβολέα

1.Πατήστε δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας.

2.Μην απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε τον προβολέα για τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την ενεργοποίησή του.

Français

DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLATION

1.Cordon d’alimentation

2.Câble VGA

3.Câble Audio Jack/Jack ( )

4.Adaptateur VGA vers Composant/HDTV ( )

5.Câble de composant 3 RCA ( )

6.Câble S-Vidéo ( )

7.Câble Vidéo Composite ( )

8.Câble de prise Audio/RCA ( )

9.Câble RS232 ( )

10.Câble USB ( )

11.Câble HDMI ( )

12.Câble MHL (Micro USB vers HDMI) ( )

13.Câble LAN ( )

Remarque:

( ) en option.tions du modèle

L’interface du connecteur est sujette à spécifications du

modèle.

le câble USB a besoin d'une extension d'alimentation si la longueur est plus de 5m.

Certains smartphones nécessitent un convertisseur (fourni par le fabricant du smartphone) pour permettre la fonction MHL.

CONNECTEURS D’INTERFACE

Connexion à un ordinateur

1.Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.

2.Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur “VGA IN” sur le projecteur. Connectez l’autre extrémité au connecteur VGA de l’ordinateur et serrez les vis.

3.Connectez une extrémité du cordon d’alimentation à la prise d’alimentation sur le projecteur. Connectez l’autre extrémité à une prise électrique.

Mise sous tension du projecteur

1.Retirez le protège-obectif.

2.Mettez le projecteur sous tension en premier, puis l’ordinateur.

3.Ajustez la position, effectuez la mise au point et zoomez.

4.Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1.Appuyez le bouton d’alimentation deux fois.

2.N'éteignez ni ne débranchez le projecteur pendant au moins une minute après l'avoir allumé.

Hrvatski

Kratki pregled

INSTALACIJA

1.Naponski kabel

2.VGA kabel

3.Audio kabel s dva utikača ( )

4. VGA na komponentni/HDTV adapter ( )

5.Komponentni kabel s 3 RCA priključak ( )

6.S-Video kabel ( )

7.Kompozitni videokabel ( )

8.Audio kabel s dva utikača (utičnica/RCA) ( )

9.RS232 kabel ( )

10.USB kabel ( )

11.HDMI kabel ( )

12.MHL kabel (Mikro USB na HDMI) ( )

13.LAN kabel ( )

Napomena:

( ) Neobvezna oprema

Sučelje konektora ovisno je o tehničkim podacima modela.

Za duljine veće od 5 m USB kabel potrebno je priključiti na

produžni kabel

Neki pametni telefoni trebaju pretvarač (isporučuje ga proizvođač pametnog telefona) za rad MHL funkcije.

PRIKLJUČCI NA UREÐAJU

Spajanje na računalo

1.Provjerite jesu li projektor i vaše računalo uključeni.

2.Spojite jedan kraj VGA kabela u “VGA IN” priključak na projektoru; spojite drugi kraj na VGA priključak na računalu i pritegnite vijke.

3.Spojite jedan kraj naponskog kabela u priključak za napajanje na projektoru, a drugi kraj spojite na električnu utičnicu.

Uključivanje projektora

1.Uklonite poklopac leće.

2.Prvo upalite projektor, a zatim računalo.

3.Podesite položaj, žarište i zoom.

4.Pokrenite prezentaciju.

Isključivanje projektora

1.Dvaput pritisnite gumb za uključivanje.

2.Ne isključujte i ne iskopčavajte projektor barem jednu minutu nakon njegova uključivanja.

+ 12 hidden pages