Acer H276HL QSG_Acer_1.0_Bg

1.7 Mb
Loading...

Инструкции за безопасност

 

 

 

 

 

При свързването и използването на монитора спазвайте следните препоръки за безопасност:

 

 

• Проверете дали захранването на монитора отговаря на напрежението, подавано във Вашето населено място.

 

 

• Поставете монитора близо до лесно достъпен електрически контакт.

 

 

 

 

Български

• Поставете монитора на твърда повърхност и се отнасяйте внимателно с него. Екранът може да се повреди, ако бъде ударен или докоснат с остър или

 

 

абразивен инструмент, или ако мониторът бъде изпуснат.

 

 

 

 

 

 

• Поставете монитора на място с ниска влажност и минимално количество прах.

 

 

 

 

Не използвайте монитора, ако захранващият кабел е повреден. Не допускайте захранващият кабел да бъде притиснат и го разположете така, че да

 

 

не може някой да се спъне в него.

 

 

 

 

 

 

 

Не вкарвайте метални предмети в отворите на монитора. Това може да създаде опасност от токов удар.

 

 

За да предотвратите токов удар, никога не пипайте вътрешността на монитора. Корпусът на монитора може да се отваря само от квалифициран

 

 

техник.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Когато изключвате монитора от контакта, хванете щепсела, а не кабела.

 

 

 

 

 

Отворите по корпуса на монитора служат за вентилация. За да се предотврати прегряване, тези отвори не трябва да се блокират или покриват.

 

 

Избягвайте употреба на монитора върху легло, диван, килим или друга мека повърхност. Така може да блокирате вентилационните отвори отдолу на

 

корпуса. Ако сложите монитора в секция или друго затворено пространство, трябва да осигурите добра вентилация.

 

 

Пазете монитора от дъжд и не го използвайте в близост до вода. Ако мониторът се намокри по случайност, изключете го от контакта и се свържете

 

 

незабавно с оторизиран търговец. Може да почиствате монитора отвън с влажна кърпа, ако е необходимо, но първо го изключете от контакта.

 

• Ако мониторът не работи нормално - ако се появят необичайни звуци или миризма - незабавно го изключете от контакта и се свържете с оторизиран

 

 

търговец или сервизен център.

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание на опаковката

 

 

 

 

 

 

 

LCD монитор AC адаптер

DVI кабел

VGA кабел

HDMI кабел

Аудио кабел

MHL кабел

AC адаптер

Ръководство за Кратко

 

 

(като опция)

(като опция)

(като опция)

(като опция)

(като опция)

 

потребителя ръководство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H236HL/H226HQL/H276HL

 

 

 

 

 

 

 

MHL

 

H276HL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H236HL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H226HQL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD Monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This CD contains

 

Закрепете монитора към основата

1.Извадете основата на монитора от опаковката и я поставете върху стабилна и равна работна повърхност.

2.Извадете монитора от опаковката.

3.Закрепете монитора към основата.

Уверете се, че основата е блокирана в стандартната конзола на монитора. (за избрани модели)

Фиксирайте основата към стандартната конзола на монитора, като завъртите белия винт с помощта на издатината или подходяща монета. (за избрани модели)

Свързване на монитора към компютър

1.Изключете вашия компютър и захранващия кабел на компютъра.

2.2-1 Свържете видео кабела

a.Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.

b.Свържете VGA видео кабела към компютъра.

2-2 Цифров кабел (само за модел с двоен вход)

 

a. Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.

 

b. Свържете единия край на 24-пиновия DVI кабел отзад на монитора, а

DC-IN

другия край – към порта на компютъра.

HDMI

2-3 Свържете HDMI кабел (само за модели с HDMI вход)

DVI-D IN

VGA IN

a. Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.

AUDIO IN

b. Свържете HDMI кабела с компютъра.

 

илиC MHL (само за модела с MHL ) ( )

 

устройство

 

2-4 Свържете аудио кабела(Само за модели в аудио вход)(като

 

опция)

 

3. Свържете захранващия кабел

 

Свържете единия край на адаптера към монитора, а другия – към заземен

* за избраниMHL модели

контакт.

4. Включете монитора и компютъра.

 

Първо включете монитора и след това компютъра. Тази последователност е много важна.

Външно управление

 

Икона

Обект

Описание

 

 

Бутон/индикатор за

Включване/изключване на монитора. Синьото означава, че мониторът е включен.

 

 

 

 

захранването

Кехлибарено показва режим на готовност/икономичен режим.

/

Минус/плюс

Ако екранният дисплей (OSD) е активен, натиснете бутон Минус или Плюс, за да

превключвате между опциите на OSD.

 

 

 

 

 

 

Функции на OSD

Натиснете, за да се покаже OSD. Натиснете отново, за да въведете избор в OSD.

 

 

 

 

 

 

Бутон за автом. настройка/

Ако екранният дисплей (OSD) е активен, натиснете Auto, за да излезете от OSD.

 

 

Щом OSD бъде дезактивиран, натиснете Автом. и мониторът автоматично ще

 

 

изход

оптимизира позицията, фокуса и такта на вашия дисплей.

 

 

 

Бутон Empowering

Натиснете бутона Empowering, за да отворите екранния дисплей на Acer eColor

Management и да получите достъп до режимите на сценария.

 

LCD монитор - Ръководство за бързо инсталиране

Предупредително съобщение замагнитно поле

ългарски

Някои електронни устройства, като твърди дискове, USB устройства, таблети, лаптопи, клетъчни телефони, часовници, слушалки, високоговорители, кредитни карти, магнитни ИД карти и др.са чувствителни на магнитни полета и могат да бъдат трайно увредени

или временно изключени, ако бъдат изложени на прекалено силно магнитно поле. Електронните устройства не трябва да се поставят близо до или в рамките на магнитната област в основата на монитора