Size:
3.23 Mb
Download

Extensa 5620/5620Z/5220-serien

Användarhandbok

Copyright © 2008. Acer Incorporated.

Med ensamrätt.

Extensa 5620/5620Z/5220-serien- Användarhandbok

Ursprunglig utgåva: 01/2008

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. Företaget ger inga garantier eller utfästelser, varken uttryckta eller underförstådda vad gäller innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Anteckna modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Extensa 5620/5620Z/5220-serien– bärbarPC-dator

Modellnummer: _________________________

Serienummer: ___________________________

Inköpsdatum: ___________________________

Inköpsställe: _____________________________

Acer och Acers logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

iii

Information för din säkerhet och komfort

Säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dokumentet för framtida referens. Uppmärksamma alla varningar och instruktioner som markerats på produkten.

Slå av produkten före rengöring

Koppla ur nätströmssladden ur vägguttaget innan du rengör den. Använd inte rengöringsmedel i vätskeeller sprayform. Använd en lätt fuktad duk för rengöring.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR om att bryta strömmen med väggkontakten

Observera följande riktlinjer när du slår på och bryter strömmen till nätaggregatet:

Installera nätaggregatet innan du ansluter nätsladden till elnätuttaget. Koppla ur nätsladden innan du tar ut nätaggregatet ur datorn.

Om datorn drivs av fler än en energikälla måste du koppla från strömmen från systemet genom att koppla ur alla strömsladdar från energikällorna.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR angående tillgänglighet

Försäkra dig om att du ansluter enhetens nätsladd till ett lättillgängligt eluttag som sitter placerat så nära enhetens användare som möjligt. Försäkra dig om att koppla ur nätsladden från eluttaget när du vill bryta strömmen till utrustningen.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR för kortattrapp i PCMCIA och Express-kortplatserna

Datorn levereras med kortattrapper av plast i PCMCIA och Expresskortplatserna. Attrapperna är avsedda att skydda oanvända kortplatser från damm, metallföremål och andra partiklar. Spara attrappen så att du kan sätta tillbaka den när inget PCMCIA eller Express-kortsitter i kortplatsen.

FÖRSIKTIGHET vid lyssning

Följ instruktionerna nedan för att skydda din hörsel.

Höj volymen gradvis tills du hör klart och bekvämt.

Öka inte volymen efter det att dina öron har anpassat sig.

Lyssna inte på musik med för hög volym under längre perioder.

Öka inte volymen för att utestänga oljud i omgivningen.

Sänk volymen om du inte hör människor som talar nära dig.

iv

Varningar

Använd inte denna produkt nära vatten.

Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, eller bord. Produkten kan falla med allvarliga skador som följd.

För att produkten ska fungera ordentligt och inte överhettas har den försetts med ventilationsöppningar. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas över. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa enheten på en säng, soffa, matta, eller annat liknande underlag. Denna produkt får inte placeras nära eller över ett värmeelement eller värmeregistrerare, eller i en inbyggd installation om det inte finns ordentlig ventilation.

Tryck aldrig in föremål av någon form in i produkten genom öppningarna eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande punkter eller orsaka kortslutning hos vissa delar vilket kan resultera i brand eller elchock. Spill aldrig ut någon form av vätska över produkten.

Placera inte produkten på ett vibrerande underlag för att undvika skador på invändiga komponenter och förhindra batteriläckage.

Använd den aldrig när du idrottar, tränar eller i andra vibrerande miljöer eftersom det kan medföra oväntad kortslutning eller skada rotorenheterna, hårddisken, den optiska läsenheten samt risk för att exponeras för litiumjonbatteriet.

Använda ström

Denna produkt skall drivas med samma strömtyp som anges på märkningsetiketten. Om du inte är säker på vilken strömtyp som finns i eluttagen bör du konsultera din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag.

Låt ingenting vila mot nätsladden. Placera inte produkten så att människor kan gå på kabeln.

Om en förlängningssladd används, se då till att den totala strömstyrkan (ampere) som går in i sladden inte överstiger den strömstyrka som är avsedd för förlängningssladden. Se dessutom till att den sammanlagda strömstyrkan för alla produkter som anslutits till vägguttaget inte överstiger säkringens maximala toleransvärde.

Överbelasta inte ett eluttag, grenuttag eller kontakter genom att ansluta för många enheter. Hela systemet får inte överskrida 80% av förgreningsledningens kretsklassning. Om grenuttag används bör belastningen inte överskrida 80% av grenuttagets ineffektsklassning.

Produktens nätadapter är utrustad med en jordad kontakt med tre trådar. Kontakten passar bara i ett jordat eluttag. Se till att eluttaget är ordentligt jordat innan du sätter i nätadapterns kontakt. Sätt inte i kontakten i ett eluttag som inte är jordat. Kontakta din elektriker om du vill ha information.

Varning! Jordningsstiftet är en säkerhetsfunktion. Användning av ett eluttag som inte är ordentligt jordat kan resultera i elektriska stötar och/eller skador.

v

Obs: Jordningsstiftet ger även bra skydd mot oväntade störningar från andra elektriska enheter i närheten som kan störa produktens prestanda.

Använd bara den rätta typen av nätsladdar (de som finns i din utrustningslåda) för denna dator. Den bör vara av löstagbar typ: UL listad/ CSA certifierad, typ SPT-2,minsta märkvärden 7 A och125 V,VDE-godkändeller motsvarande. Max längd är 4,6 meter (15 fot).

Produktservice

Försök inte att laga produkten självOm du öppnar eller tar bort delar kan du utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker.

Allt underhåll bör skötas av kvalificerad servicepersonal.

Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och lämna den till kvalificerad servicepersonal i följande fall:

När väggkontakten eller nätsladden är skadad eller klämd.

Om vätska har spillts in i produkten.

Om produkten har utsatts för regn eller vatten.

Om produkten har tappats eller höljet har skadats.

Om produkten tydligt börjar uppföra sig annorlunda än tidigare tyder det på att den behöver servas.

Om produkten inte fungerar normalt även om användningsinstruktionerna följs.

Obs: Justera bara de kontroller som nämns i användarinstruktionerna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan medföra att skada och ofta kräva ett större reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återföra produkten till normalskick.

Riktlinjer för säker batterianvändnng

I den här bärbara datorn används ett litiumjonbatteri. Använd den inte i en fuktig, våt eller korrosiv miljö. Ställ, förvara eller lämna aldrig produkten på eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en trycksatt behållare och utsätt den inte för temperaturer över 60°C (140°F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan batteriet läcka syra, bli hett, explodera eller antändas och orsaka personoch/ eller egendomsskador. Du får inte sticka hål på, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan bör du skölja noggrant med vatten och söka läkarhjälp omedelbart. Av säkerhetsskäl och för att förlänga batteriets livslängd sker ingen laddning i temperaturer under 0°C (32°F) eller över 40°C (104°F).

vi

Total prestanda hos ett nytt batteri uppnås först efter två eller tre fullständiga laddningsoch urladdningscykler. Det går att ladda och ladda ur batteriet hundratals gånger men det slits ut efter lång användning. När driftstiden blir märkbart kortare än normalt köper du ett nytt batteri. Använd bara batterier som godkänts av Acer och ladda bara batteriet med laddare som godkänts av Acer och som är avsedda för den här enheten.

Använd bara batteriet för avsedda ändamål. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan inträffa om ett metallobjekt, t.ex. ett mynt, gem eller penna, orsakar direktanslutning mellan batteriets positiva (+) och

negativa (-)pol. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan hända om du exempelvis har ett extrabatteri i fickan eller väskan. Om polerna kortsluts kan det orsaka skador på batteriet eller den anslutna produkten.

Batteriets kapacitet och livslängd minskas om batteriet lämnas på varma eller kalla platser, t.ex. en stängd bil under sommar eller vinter. Försök alltid förvara batteriet i temperaturer mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med ett varmt eller kallt batteri kan sluta att fungera temporärt, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda är särskilt begränsad i temperaturer som är en bra bit under fryspunkten.

Kasta inte batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Batterierna kan även explodera om de skadas. Kassera batterier enligt lokala föreskrifter. Återvinn dem om så är möjligt. Släng dem inte i hushållssoporna.

Trådlösa enheter kan vara känsliga för störningar från batteriet, vilket kan påverka prestandan.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i områden med potentiellt explosiv miljö och följ alla skyltar och instruktioner. Potentiellt explosiva miljöer omfattar områden där du i normalfall får en uppmaning om att stänga av bilmotorn. Gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand, vilket kan resultera i kroppsskador och till och med dödsfall. Stäng av den bärbara datorn i närheten av bensinpumpar på bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsledepåer, förvaringsoch distributionsområden, kemiska anläggningar eller där sprängningsarbeten påbår. Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta men inte alltid markerade. Det kan röra sig om under däck på båtar, anläggningar för transport eller förvaring av kemikalier, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t.ex. propan eller butan) och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som fibrer, damm eller metallpulver. Starta inte den bärbara datorn där användning av mobiltelefoner är förbjuden eller där den kan orsaka störningar eller fara.

Byta batteri

Denna bärbara dator i serien använder ett litiumbatteri. Ersätt batteriet med samma typ som levererades med produkten. Om du använder ett annat batteri kan det finnas risk för brand eller explosion.

vii

Varning! Batterier kan explodera om de inte hanteras på riktigt sätt. Ta inte isär dem eller släng dem i elden. Håll dem på avstånd från barn. Följ lokala föreskrifter när du kasserar begagnade batterier.

Säkerhet för telefonlinje

Koppla alltid ur alla telefonkablar från vägguttaget före service eller isärtagning av utrustningen.

Undvik att ansluta datorn till telefonnätet (utom via trådlös anslutning) under åskväder. Risk finns för elchock på grund av blixtnedslag.

Varning! Av säkerhetsskäl ska du inte använda ej kompatibla delar vid tillägg eller byte av komponenter. Kontakta din återförsäljare om inköpsalternativ.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och dess tillbehör kan innehålla smådelar. Håll dem utom räckhåll för små barn.

Driftmiljö

Varning! Av säkerhetsskäl bör du stänga av all utrustning för trådlös och radiokommunikation när du använder din bärbara dator i följande situationer. Några exempel på sådan utrustning är: trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth och/eller 3G.

Kom ihåg att följa alla de särskilda bestämmelser som gäller i varje geografiskt område, och stäng alltid av enheten där användning är förbjuden eller kan medföra störningar eller fara. Använd bara enheten i normala driftpositioner. Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponeringvid normal användning samt när den och dess antenn finns på minst 1,5 cm avstånd från din kropp (se bilden nedan). Antennen får inte innehålla metall och du ska placera enheten på ovannämnda avstånd från kroppen. Anslutningen till nätverket måste vara av hög kvalitet för att överföringen av datafiler eller meddelanden

ska lyckas. I vissa fall kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas till dess att anslutningen är tillräckligt stark. Var noga med att observera ovannämnda säkerhetsavstånd tills överföringen är klar. Vissa delar av datorn är magnetiska. Föremål av metall kan dras till datorn och personer med hörapparat bör inte hålla datorn nära örat när hörapparaten är isatt. Placera inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedier nära enheten eftersom informationen på dem kan bli raderad.

viii

Medicinsk utrustning

All utrustning med radiosändare inklusive trådlösa telefoner kan förorsaka funktionsstörningar hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller den medicinska apparatens tillverkare för att ta reda på om apparaten är tillräckligt skyddad från extern RF-energieller om du har andra frågor. Stäng av enheten när du befinner dig på vårdinrättningar med skyltar som uppmanar om detta. På sjukhus och andra vårdinrättningar kan det finnas utrustning som är känslig för externaRF-överföringar.

Pacemaker. Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta säkerhetsavstånd på 15,3 centimeter mellan apparater för trådlös överföring och en pacemaker för att motverka risken för störningar av pacemakern. Dessa rekommendationer stöds av oberoende forskning och stämmer med rekommendationerna från organisationen Wireless Technology Research. Den som har pacemaker bör tänka på följande:

Håll alltid enheten på minst 15,3 centimeters avstånd från pacemakern.

För inte enheten i närheten av pacemakern när datorn är på. Om du misstänker störningar ska du stänga av datorn och flytta på den.

Hörapparater. Vissa digitala trådlösa apparater kan förorsaka störningar i vissa hörapparater. Kontakta din tjänsteleverantör om störningar uppstår.

Fordon

RF-signalerkan påverka felaktigt installerad eller otillräckligt skärmad elektronik i motorfordon, t.ex. elektroniska insprutningssystem, elektroniska antisladdsystem(ABS-bromsar),elektroniska farthållare och luftkuddar. Kontakta fordonets/tilläggsutrustningens tillverkare eller en återförsäljare. Endast behörig personal får utföra service på enheten eller montera den i en bil. Felaktig montering eller service kan vara farligt och upphäva eventuella garantier som enheten täcks av. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar. Förvara och bär inte antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar eller tillbehör. Den som använder ett fordon med krockkuddar bör komma ihåg att krockkuddarna blåses upp hastigt och med stor kraft. Placera inga föremål, inklusive installerad eller bärbar trådlös utrustning i området ovanför krockkudden eller i krockkuddens utlösningszon. Felaktigt installerad trådlös utrustning i fordonet när krockkudden löser ut kan förorsaka allvarliga skador. Det är förbjudet att använda enheten under flygningar. Stäng av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlös kommunikationsutrustning vid flygningar kan innebära fara för flygplanets styrsystem, störa nätverket för trådlös telefoni och utgöra ett lagbrott.

ix

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av enheten när du befinner dig på en plats med explosionsrisk och lyd alla skyltar och anvisningar på platsen. Platser med explosionsrisk innebär platser där man normalt uppmanas att stänga av bilmotorn. Gnistor på sådana platser kan förorsaka explosion eller eldsvåda med kroppsskada och dödsfall som följd. Stäng av enheten vid bränslekällor som gaspumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller angående användning av radioutrustning vid bränsledepåer, oljeupplag och distributionsställen samt vid kemiska anläggningar och där sprängningsarbeten pågår. Områden med potentiellt explosiv atmosfär är oftast, men inte alltid, tydligt utmärkta. Till sådana områden räknas områden under däck på båtar, anläggningar för bearbetning eller lagring av kemikalier, fordon som använder gasol i vätskeform som propan eller butan, samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallstoft.

Nödsamtal

Varning! Du kan inte ringa nödsamtal med denna enhet. För nödsamtal måste du använda en mobiltelefon eller annan typ av telefon.

Instruktioner för kassering

Kasta inte den elektroniska enheten i soporna vid kassering. För att minska föroreningarna och skydda vår gemensamma världsmiljö bör du återvinna utrustningen. Mer information om elektrisk och elektronisk avfallsutrustning (WEEE) finns på http://global.acer.com/about/sustainability.htm.

Råd angående kvicksilver

För projektorer eller elektroniska produkter som innehåller en LCD/CRT-skärmeller-display:

Lampan/lamporna i produkten innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller kasseras i enlighet med lokal, statlig eller federal lagstiftning. Om du vill ha mer information kontaktar du Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. Besökwww.lammprecycle.org för information om hantering av lampavfall.

x

ENERGY STAR är ett statligt program (offentligt/privat samarbete) som gör det möjligt att skydda miljön på ett kostnadseffektivt sätt utan att göra avkall på kvalitet eller produktfunktionalitet. Produkter med märkningen ENERGY STAR förhindrar utsläpp av växthusgaser genom att uppfylla stränga riktlinjer för effektiv energianvändning som utarbetats av USA:s miljömyndighet EPA och USA:s energidepartement (DOE). I ett genomsnittligt hem förbrukas 75% av all energi som driver hemelektronik när produkterna är avstängda. Hemelektronik med ENERGY STAR-märkningförbrukar upp till 50% mindre energi än konventionell utrustning i avstängt tillstånd. Mer information finns påhttp://www.energystar.gov ochhttp://www.energystar.gov/powermangement.

I egenskap av ENERGY STAR Partner har Acer, Inc. bestämt att denna produkt uppfyller riktlinjerna för effektiv energianvändning i standarden ENERGY STAR.

Denna produkt levereras med möjlighet till strömsparfunktioner.

Aktiverar skärmens vänteläge efter 15 minuters inaktivitet.

Aktiverar datorns vänteläge efter 30 minuters inaktivitet.

Väck datorn från vänteläget genom att trycka på av/på-knappen.

Fler strömsparfunktioner finns tillgängliga via Acer ePower Management.

Tips och information för komfortabel användning

Datoranvändare kan drabbas av ansträngda ögon och huvudvärk efter långvarig användning. Användare riskerar även fysiska skador efter många timmars arbete framför en dator. Långa arbetsperioder, dålig hållning, dåliga arbetsvanor, stress, olämpliga arbetsförhållanden, personlig hälsa och andra faktorer ökar på ett betydande sätt risken för fysiska skador.

Felaktig datoranvändning kan leda till karpaltunnelsyndrom, tendonit, tenosynovit eller andra muskuloskelettala rubbningar. Följande symptom kan uppträda i händer, handleder, armar, axlar, nacke eller rygg:

domningar eller en brännande eller stickande känsla

värk eller ömhet

smärta, svullnad eller en bultande känsla

stelhet eller spändhet

köld eller svaghet

Om du har dessa symptom eller andra återkommande eller ihållande obehag och/eller smärta som hänför sig till datoranvändning kontaktar du en läkare omedelbart och informerar ditt företags hälsooch säkerhetsavdelning.

I följande avsnitt finns tips om mer komfortabel datoranvändning.