Radio Shack EC-293 User Manual

Size:
696.51 Kb
Download

&DWпэ1Rпэзирйлк

2:1(5©6ý0$18$/

3OHDVHýUHDGýEHIRUHýXVLQJýWKLVýHTXLSPHQWï

(&ðëäê

ëð/LQH

3RFNHWý&DOFXODWRU

)($785(6ý

<RXUэ 5DGLR6KDFNэ (&рлдкэ лр/LQH 3RFNHWэ &DOFXODWRUэ KDVэ WZRэ SRZHU VRXUFHVсэVRэ\RXэ FDQэ XVHэ LWэ DOPRVW DQ\ZKHUHпэ ,WVэ EXLOWрLQэ VRODUэ SDQHO SURYLGHVэ SRZHUэ ZKHQэ \RXэ H[SRVH WKHэ FDOFXODWRUэ WRэ OLJKWпэ :KHQэ WKH VXUURXQGLQJэ OLJKWэ LVэ QRWэ EULJKW HQRXJKсэ WKHэ VXSSOLHGэ LQWHUQDOэ EDWр WHU\эSURYLGHVэWKHэSRZHUп

7KHýFDOFXODWRU©VýIHDWXUHVýLQFOXGHã

7ZRð/LQHý'LVSOD\ý¥ýOHWVý\RXýHDVð LO\ý VHHý WKHý PHPRU\ý YDOXHý RQý WKH XSSHUýOLQHñýDQGýWKHýWRWDOýFDOFXODWLRQ DQGý WKHý QXPEHUý \RXý MXVWý HQWHUHG RQýWKHýORZHUýOLQHï

)RXUð)XQFWLRQý 0HPRU\ý ¥ý VDYHV LPSRUWDQWý VXEWRWDOVñý DQGý OHWVý \RX DGGýWRýDQGýVXEWUDFWýIURPýWKHPï

‹эмдддэ7DQG\э&RUSRUDWLRQп $OOэ5LJKWVэ5HVHUYHGп 5DGLR6KDFNэLVэDэUHJLVWHUHGэWUDGHPDUN XVHGэE\э7DQG\э&RUSRUDWLRQп

ë

òî¤ý.H\ý¥ýFKDQJHVýWKHýVLJQýRIýWKH GLVSOD\HGýQXPEHUï

3HUFHQWDJHý.H\ý¥ýVLPSOLILHVýGLVð FRXQWñýSHUFHQWDJHýFKDQJHñýDQGýWD[ FDOFXODWLRQVï

6+,)7ý.H\ý¥ýOHWVý\RXýYLHZýDQGýWRð WDOýDýPHPRU\ýYDOXHýZLWKýDýQHZýHQð WU\ýRQýWKHýVDPHýGLVSOD\ï

$XWRPDWLFý 3RZHUð2IIý ¥ý FRQð VHUYHVýEDWWHU\ýSRZHUýE\ýWXUQLQJýRII WKHýFDOFXODWRUýLIý\RXýGRýQRWýSUHVVýD NH\ýIRUýDERXWýåýPLQXWHVï

$XWRð&RPPDý¥ýWKHýFDOFXODWRUýDXð WRPDWLFDOO\ý DGGVý FRPPDVý WRý QXPð EHUVý RYHUý WKUHHý GLJLWVñý PDNLQJý LW HDV\ýWRýUHDGýODUJHýQXPEHUVï

ê

&217(176ý

$э4XLFNэ/RRNэDWэWKHэ(&рлдкэ ппп эи

2SHUDWLRQэ ппппппппппппппппппппппппппппппппп эз

&RUUHFWLQJэ(QWU\э(UURUVэ ппппппппп эж &DOFXODWLRQэ(UURUVэ ппппппппппппппппп эе (VWLPDWLQJэ&DOFXODWLRQэ5HVXOWVэ

ýä

8VLQJэWKHэто¤э.H\э ппппппппппппппп эмн &DOFXODWLRQэ([DPSOHVэ ппппппппппэмм

0L[HGэ&DOFXODWLRQVэ ппппппппппппэмм

3HUFHQWDJHсэ$GGр2QсэDQGэ'LVр FRXQWэ&DOFXODWLRQVэпппппппппппп эмл &RQVWDQWэ&DOFXODWLRQVэ пппппп эмк 5HFLSURFDOэ&DOFXODWLRQэ ппппп эмй ([SRQHQWLDOэ&DOFXODWLRQэпппп эмй 0HPRU\э&DOFXODWLRQVэпппппппп эми

8VLQJэ6KLIWэппппппппппппппппппппппппппп эмд

&DUHэ пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп элм

5HVHWWLQJэWKHэ&DOFXODWRUэпппппп элл 5HSODFLQJэ7KHэ%DWWHU\э пппппппп элк

6SHFLILFDWLRQVэпппппппппппппппппппппппп эле

é

$ý48,&.ý/22.ý$7ý 7+(ý(&ðëäê

21î&ï&(ý ¥ SUHVVýWRýWXUQýRQ FDOFXODWRUý DQG

0HPRU\ý.H\Vï FOHDUýHQWULHVï

6+,)7ý

¥

$&ý¥ýFOHDUVýDOO

SUHVVý WRý YLHZ

FDOFXODWLRQVï

VHFRQGýOLQHï

è

23(5$7,21ý

3UHVVý 21ý õ&ï&(ôý RUý$&ý WRý WXUQý RQ \RXUýFDOFXODWRUï

,Iý\RXýGRýQRWýSUHVVýDýNH\ýIRUýDERXW åý PLQXWHVñý \RXUý FDOFXODWRUý DXWRð PDWLFDOO\ýWXUQVýRIIï

<RXUэ (&рлдкэ OHWVэ \RXэ FDOFXODWH QRUPDOэ DQGэ PHPRU\э YDOXHVэ VHSDр UDWHO\э DQGэ WRWDOэ WKHPэ WRJHWKHUп :KHQэ\RXэVWRUHэRUэFDOFXODWHэDэYDOр XHэ LQэ PHPRU\сэ WKHэ PHPRU\э YDOXH GLVSOD\VэRQэWKHэXSSHUрOLQHпэ<RXэFDQ VHHэ WKHэ WRWDOэ FDOFXODWLRQэ DQGэ WKH QXPEHUэ \RXэ MXVWэ HQWHUHGэ RQэ WKH ORZHUэ OLQHпэ 7Rэ WRWDOэ ERWKэ YDOXHVс SUHVVэ 6+,)7э хVHHэ ¦8VLQJэ 6KLIW§э RQ 3DJH мдфп

ç

&255(&7,1*ý(175<ý

(55256ý

,Iý \RXý HQWHUý DQý LQFRUUHFWý YDOXHñ SUHVVý &ï&(ý õ21ôý RQFHñý WKHQý HQWHU WKHýFRUUHFWýYDOXHýDQGýFRQWLQXHý\RXU FDOFXODWLRQï

7RýFOHDUýWKHýGLVSOD\ýIRUýDýQHZýFDOð FXODWLRQñýSUHVVý$&ýVRýíïýDSSHDUVñ WKHQýEHJLQýWKHýQHZýFDOFXODWLRQï

1RWHãý3UHVVLQJý$&ýDOVRýFOHDUVýDQ\ FDOFXODWLRQVýVWRUHGýLQýPHPRU\ï

,Iý \RXý HQWHUý DQý LQFRUUHFWý IXQFWLRQ NH\ý õòñý¤ñý×ñýªôñý VLPSO\ý SUHVVý WKH FRUUHFWýNH\ýDQGýFRQWLQXHý\RXUýFDOð FXODWLRQï

æ

&$/&8/$7,21ý (55256ý

(ý õHUURUôý DSSHDUVý LQý WKHý ORZHUý OHIW FRUQHUýZKHQã

$ý FDOFXODWLRQý UHVXOWý H[FHHGV HLJKWý GLJLWVý WRý WKHý OHIWý RIý WKH GHFLPDOýSRLQWïý7KLVýLVýDQýRYHUð IORZý HUURUý õVHHý ¦(VWLPDWLQJ &DOFXODWLRQý 5HVXOWV§ý RQ 3DJH äôï

$ý PHPRU\ý FDOFXODWLRQý UHVXOW H[FHHGVýHLJKWýGLJLWVýWRýWKHýOHIW RIý WKHý GHFLPDOý SRLQWïý 0HPRU\ FRQWHQWVýUHPDLQýXQFKDQJHGï

<RXýWU\ýWRýGLYLGHýE\ýíï

,Iý (ý DSSHDUVñý SUHVVý &ï&(ý RQFHý WR FOHDUýWKHýHUURUñýRUýSUHVVý$&ýWRýFOHDU WKHýGLVSOD\ï

å

(VWLPDWLQJý&DOFXODWLRQý

5HVXOWV

,Iý\RXýSHUIRUPýDQýRSHUDWLRQýWKDWýUHð

VXOWVýLQýDQýRYHUIORZýHUURUñý\RXýFDQ

HVWLPDWHýWKHýFRUUHFWýUHVXOWýõWRýHLJKW VLJQLILFDQWý GLJLWVôý E\ý IROORZLQJ WKHVHýVWHSVï

ìï &RXQWýWKHýQXPEHUýRIýGLJLWVýGLVð SOD\HGý WRý WKHý OHIWý RIý WKHý GHFLð PDOýSRLQWï

ëï 5HPRYHýWKHýGHFLPDOýSRLQWï

êï $GGýDVýPDQ\ý]HURVýWRýWKHýULJKW RIý WKHý QXPEHUý DVý WKHUHý ZHUH GLJLWVýWRýWKHýOHIWýRIýWKHýGHFLPDO SRLQWï

ä

)RUý H[DPSOHñý LIý (э мпнмйлнзй DSSHDUVсэ WKHэ DSSUR[LPDWHэ DQVZHU LVэмнмсйлнсзйнпэ,Iэ(экмдпжнкйж DSSHDUVсэ WKHэ DSSUR[LPDWHэ DQVZHU LVэкмсджнскйжснннп

86,1*ý7+(ýòî¤ý.(<ý

3UHVVý òî¤ýWRýFKDQJHý WKHýGLVSOD\HG YDOXHý IURPý SRVLWLYHý WRý QHJDWLYHý RU IURPýQHJDWLYHýWRýSRVLWLYHï

ìí