Candy CD 700 (41007574) USE INSTR User Manual

Size:
211.5 Kb
Download

PL

Instrukcja obs∏ugi

FR

Mode d’emploi

EN

User instructions

PT

Instruções de utilização

CZ

Myöka nádobí

CD 700

Gratulacje:

Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy dowiod∏eÊ, ˝e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoÊç przedstawiç nowà zmywark´ do naczyƒ, która jest rezultatem lat poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem. WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce zmywark´ Candy.

Firma Candy oferuje tak˝e szeroki asortyment innych urzàdzeƒ AGD, takich jak: pralk´ automatycznà, pralko-suszarki,kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.

PoproÊ Twojego sprzedawc´ o kompletny katalog produktów firmy Candy.

Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´, gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajàcych zoptymalizowaç sposób u˝ytkowania zmywarki.

Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu pó˝niejszej konsultacji.

Spis treÊci

Opis panelu sterujàcego

strona

3

Dane techniczne

strona

3

Wybór programu i funkcje szczególne

strona

4

Regulacja zmi´kczania wody programatorem elektronicznym

strona

5

Lista programów

strona

6

Waterblock

strona

8

Opis panelu sterujàcego

F

A B C D E

A

Przycisk Uruchomienie/Zatrzymanie

D

Przycisk wyboru programów

B

Uchwyt do otwierania zmywarki

E

Przycisk po∏owy za∏adunku

C

Wskaêniki wyboru programów

F

Wskaênik Êwietlny braku soli

Wymiary:

 

Z blatem

bez blatu

WysokoÊç

cm

85

82

G∏´bokoÊç

cm

60

56,3

SzerokoÊç

cm

60

59,8

Zajmowane miejsce przy

cm

120

117

otwartych drzwiczkach

 

 

 

Dane techniczne:

 

 

 

IloÊç nakryç (EN 50242)

 

12

 

PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami

 

dla 8 osób

 

Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej

Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa

Moc bezpieczników

 

(patrz tabliczka znamionowa)

Maksymalna pobierana moc

 

(patrz tabliczka znamionowa)

Napi´cie

 

(patrz tabliczka znamionowa)

2

3

Wybór programu i funkcje szczególne

Wybór programów

Wcisnàç przycisk " I ".

Zacznie migotaç 5 wskaêników wyboru programu, co oznacza, ˝e zmywarka znajduje si´ w stanie oczekiwania na wybór programu. Wcisnàç przycisk wyboru programów Pr . Zacznie migotaç wskaênik programu intensywnego.

Nale˝y wybraç ˝àdany program, wciskajàc ponownie przycisk wyboru programów w ciàgu 5 sekund.

W trakcie migotania wskaênika wybranego programu i po w∏àczeniu si´ sygna∏u akustycznego (jeÊli nie jest on wy∏àczony), program automatycznie rozpocznie swojà prac´.

Przycisk po∏owy za∏adunku 1 2

WciÊni´cie tego przycisku umo˝liwia zmywanie ograniczonej liczby naczyƒ umieszczonych w górnym koszyku, z wyjàtkiem nakryç, które zostanà umieszczone w koszyku dolnym.

Wybór tej funkcji pozwala zmniejszyç zu˝tcie energii elektrycznej. Do zmywania nale˝y dawkowaç Êrodek do zmywania w iloÊciach mniejszych ni˝ dla zmywania normalnego.

WciÊni´cie przycisku 1 2 powoduje skrócenie koƒcowego podgrzewania wody przeznaczonej do ostatniego p∏ukania, co pozwala zmniejszyç zu˝ycie energii o ponad 20% oraz skróciç czas zmywania.

Zaleca si´ t´ funkcj´ do zmywania wieczornego, kiedy nie musimy mieç doskonale suchych naczyƒ tu˝ po zmywaniu.

Przerwanie programu zmywania

Podczas pracy programu zmywania, szczególnie w Êrodkowej fazie zmywania i p∏ukania na goràco, nie nale˝y otwieraç drzwiczek zmywarki.

Zmywarka zatrzymuje si´ jednak automatycznie z chwilà otwarcia drzwiczek. Mo˝na wtedy w∏àczyç lub wy∏àczyç funkcje przycisku 1 2 . Po zamkni´ciu drzwiczek program automatycznie wznawia prac´. Mo˝liwa jest zmiana lub anulacja ju˝ rozpocz´tego programu. W tym przypadku nale˝y post´powaç w nast´pujàcy sposób: wcisnàç przycisk wyboru programówPr i utrzymaç nacisk a˝ zacznie migotaç 5 wskaêników programu. Mo˝na wtedy dokonaç wyboru programu.

4

UWAGA. W przypadku, w którym po wciÊni´ciu przycisku wyboru programów Pr wskaêniki wyboru programów migoczà na zmian´, oznacza to obecnoÊç wody w maszynie.

Nale˝y wówczas zwolniç przycisk Pr , aby umo˝liwiç wypompowanie wody, nast´pnie poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy, po którym mo˝na wybraç nowy program.

Przed uruchomieniem nowego programu nale˝y upewniç si´, czy nie brakuje Êrodka do zmywania; jeÊli brakuje nale˝y uzupe∏niç pojemnik.

Koniec programu

Koniec programu oznajmia sygna∏ dêwi´kowy. Zaczyna migotaç 5 wskaêników wyboru programów. Wtedy nale˝y zwolniç przycisk " I ".

Wy∏àczenie sygna∏u dêwi´kowego

Funkcje sygna∏u dêwi´kowego mo˝na wy∏àczyç w nast´pujàcy sposób: przez kilka sekund utrzymaç wciÊni´ty przycisk wyboru programów Pr i jednoczeÊnie wcisnàç przycisk Uruchomienie/Zatrzymanie "I "; jeÊli

zaÊwiecà si´ 3 wskaêniki: "Program INTENSYWNY", "Program CODZIENNY" i "Program SZYBKI 32'", oznaczaç to b´dzie, ˝e funkcja sygna∏u dêwi´kowego jest w∏àczona. Po kolejnym wciÊni´ciu przycisku wyboru programów Pr zaÊwiecà si´ dwa wskaêniki: "Program UNIWERSALNY" i

"Program ECO", wskazujàce, ˝e sygna∏ dêwi´kowy zosta∏ wy∏àczony.

Nale˝y wtedy poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy; oznaczaç on b´dzie zapami´tanie ostatniego ustawienia.

Uwaga

Niniejsza zmywarka wyposa˝ona jest w uk∏ad zabezpieczajàcy przed zalaniem, dzia∏ajàcy równie˝ przy braku zasilania w energi´ elektrycznà. Uk∏ad ten automatycznie blokuje dop∏yw wody w przypadku awarii powodujàcej przekroczenie dopuszczalnego poziomu wody w zmywarce.

Wa˝ne

Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego przed zalaniem nie zaleca si´ przesuwaç ani przechylaç zmywarki podczas jej dzia∏ania.

W przypadku, w którym zachodzi koniecznoÊç przesuni´cia lub przechylenia zmywarki nale˝y sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku zmywarki nie pozosta∏a woda.

Regulacja zmi´kczania wody programatorem elektronicznym

Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç 90° fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 6 poziomów regulacji.

W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci wody z sieci wodociàgowej.

 

TwardoÊç

TwardoÊç

Wykorzys-

Regulacja

 

wody

wody

tanie soli

Poziom

 

 

regenera-

zmi´kcza-

°fH stopnie

°dH stopnie

 

cza

 

francuskie

niemieckie

cyjnej

 

 

 

 

 

 

0

0-5

0-3

NIE

Wskaênik Nr. 1

1

6-15

4-9

TAK

Wskaênik Nr. 1

2

16-30

10-16

TAK

Wskaênik Nr. 2

3

31-45

17-25

TAK

Wskaênik Nr. 3

4

46-60

26-33

TAK

Wskaênik Nr. 4

5

61-90

34-50

TAK

Wskaênik Nr. 5

 

 

 

 

 

Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie na poziomie 3 (wskaênik numer 3), gdy˝ poziom ten zadowala wi´kszoÊç klientów. W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci miejscowej wody nale˝y wyregulowaç zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób: przy wciÊni´tym na kilka sekund przycisku funkcji 1 2 nale˝y i jednoczeÊnie wcisnàç przycisk Uruchomienie/Zatrzymanie "I ".

Zacznie migotaç wskaênik przycisku 1 2 i zaÊwieci si´ wskaênik numer 3, co odpowiada ustawieniu fabrycznemu. Aby zmieniç to ustawienie, nale˝y wcisnàç przycisk funkcji1 2 , wciskajàc kilkakrotnie ten przycisk. Za ka˝dym przyciÊni´ciem powodujemy zaÊwiecenie si´ kolejnego wskaênika. Po zaÊwieceniu si´ ˝àdanego wskaênika nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy, który oznaczaç b´dzie zapami´tanie wprowadzonej wartoÊci.

Pr

1

 

2

PRZYCISK

URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE

5

Ogólny program porównawczy

(patrz tabela programów zmywania)

Zgodnie z normà EN 50242:

1)Koszyk górny w pozycji dolnej

2)Za∏adunek znormalizowany

3)Ustawienie Êrodka wyb∏yszczajàcego na pozycji: 5

4)IloÊç Êrodka do zmywania:

-8 gr dla zmywania wst´pnego

-22 gr dla zmywania zasadniczego.

LISTA PROGRAMÓW

 

Programu

 

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSYWNY

Przeznaczony do

zmywania mocno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zabrudzonych naczyƒ i garnków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codziennego u˝ytku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSALNY

Przeznaczony do zmywania naczyƒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garnków codziennego u˝ytku, normalnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zabrudzonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczony do zmywania naczyƒi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODZIENNY

garnków codziennego u˝ytku, normalnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zabrudzonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do stosowania tu˝ po zakoƒczeniu posi∏ku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 4

 

 

eco

 

Przystosowany do zmywania naczyƒ

 

 

 

ECO 50°C

garnków codziennego u˝ytku, normalnie

 

 

 

zabrudzonych,

z

zastosowaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enzymatycznego

Êrodka do zmywania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program znormalizowany EN 50242.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZYBKI 32’

po zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu

 

3

 

 

 

 

 

 

wody, wskazane do zmywania naczyƒ dla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6osób najwy˝ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WST¢PNE

rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy

 

1

 

 

przenieÊç g∏ówne zmywanie na okres po

 

 

+/

 

kolacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmywanie z zamaczaniem

W przypadku, gdy stosujemy program INTENSYWNY nale˝y równie˝ dodaç porcj´ Êrodka myjàcego, w iloÊci 20 gr, do pojemnika na Êrodek do zmywania wst´pnego (2). Dla programu UNIWERSALNY dodaç 5 gr.

 

CzynnoÊci do wykonania

Przebieg wykonania programu

Czas zmy-

Funkcje

 

wania w

dodat-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minutach

kowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ârodek do zmywania wst´pnego

Ârodek do zmywania

Czyszczenie filtrów i p∏ytki

Kontrola Êrodka wyb∏yszczajàcego

Kontrola zapasu soli

Zmywanie wst´pne goràce

Zmywanie wst´pne zimne

Zmywanie zasadnicze

Pierwsze zimne p∏ukanie

Drugie zimne p∏ukanie

P∏ukanie goràce ze Êrodkiem wyb∏yszczajàcym

Wodà zimnà (15°C)

Przycisk po∏owy za∏adunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70°C

110

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65°C

 

90

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55°C

 

80

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50°C

 

 

130

TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40°C

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

WATERBLOCK - Urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody

Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.

CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w ma∏ym okienku "A".

Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.

JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.

Urzàdzenie

zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y wcisnàç guzik)

A

Czerwony wskaênik zablokowanego zaworu

Compliments,

en ayant acheté un appareil électroménager Candy, vous avez fait preuve d’une très grande éxigence: vous voulez le meilleur. Candy est heureux de vous proposer cette nouvelle machine, fruit

d’années de recherches et d’expériences confirmées sur le marché. Vous avez choisi la qualité, la fiabilité et les prestations techniques élevées.

Candy vous propose de plus, une gamme complète d’appareils d’électroménagers: machines-à-laver,lave-vaisselle,machines-à-laver séchantes,séche-linge,four àmicro-ondes,fours et plaques de cuisson, réfrigérateurs et congélateurs.

Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits Candy. Nous vous prions de lire attentivement les indications contenues dans ce mode d’emploi. Vous y trouverez d’importantes indications, sur la sécurité d’installation, d’emploi, de manutention et d’autres conseils utiles pour le meilleur emploi du lave-vaisselle.Conservez avec soin ce mode d’emploi pour des consultations futures.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant une année contre tous défauts de fabrications ou de matière.

Pendant cette période, les pièces défectueuses seront, soient remplacées, soient réparées gratuitement.

Sauf spécification particulière les frais de main d’oeuvre et de déplacement restent à la charge de l’utilisateur.

En aucun cas le remplacement de l’appareil ne pourra être exigé. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages survenant aux choses ainsi qu’aux personnes et imputables aux appareils.

Aucune indemnité ne pourra être exigée sous quelque forme que ce soit.

Garantie legale

Les dispositions stipulées ci-dessusn’excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l’article 1641 et suivant le Code Civil.

Indice

Description de la machine

Page 10

Données techniques

Page 10

Sélection du programme et fonctions particulières

Page 11

Réglage de l'adoucisseur d'eau

Page 12

Watercontrol

Page 13

Liste des programmes

Page 14

8

9

Description de la machine

F

 

A

B

C

D E

A

Touche Marche/Arrêt

D

Touche de sélection des programmes

B

Poignée d’ouverture du lave-vaisselle

E

Touche 1/2 charge

C

Indicateurs lumineux de sélection des

F

Témoin lumineux manque de sel

 

programmes

 

 

 

Dimensions:

 

avec plan de

sans plan de

 

 

travail

travail

Hauteur

cm

85

82

Profondeur

cm

60

56,3

Largeur

cm

60

59,8

Encombrement porte ouverte

cm

120

117

Données techniques:

 

 

 

Couvert EN 50242

 

12

 

Capacité avec casseroles et assiettes

 

8 personnes

 

Pression admise pour l'installation hydraulique

Min. 0,08 - Max 0,8 MPa

Calibre fusible

 

(voir plaque signalétique)

Puissance maximum absorbée

 

(voir plaque signalétique)

Tension

 

(voir plaque signalétique)

 

 

10

 

Sélection des programmes et des fonctions spécifiques

Choix des programmes

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt I ; les 5 indicateurs lumineux des programmes s’allument pour indiquer que l’appareil est en attente d’une sélection .

Appuyez sur la touche de sélection des programmes Pr et le voyant lumineux du programme de lavage intensif commence à clignoter.

Sélectionnez le programme désiré en appuyant de nouveau sur la touche de sélection des programmes (veuillez noter que vous avez 5 secondes pour effectuer votre sélection).

Lorsque le voyant du programme sélectionné commence à clignoter et un signal sonore aura retenti (s’il n’a pas été désactivé), programmele démarrera automatiquement.

Touche 1/2 charge 1 2

En enclenchant cette touche, il est possible de limiter le lavage de la vaisselle contenue dans le panier supérieur, à l'exclusion des couverts qui seront placés dans le panier inférieur.

Le choix de cette fonction permet de réduire les consommations d'énergie.

La touche 1 2 réduit le chauffage de l’eau au cours du dernier rinçage.

Un séchage naturel est ainsi déclenché en ouvrant légèrement la porte, à la fin du cycle, pour permettre la circulation de l’air.

Interrompre un programme

Il n’est pas recommandé d’ouvrir la porte en cours de cycle notamment au milieu de celui ci ni durant le séchage final.

De

toute

façon,

l’appareil

s’arrête

automatiquement lorsque la porte est ouverte.

A ce

moment

là, la touche

1

peut être

2

enfoncée ou désactivée.

Lorsque la porte est de nouveau fermée, le programme se poursuit automatiquement.

Si vous souhaitez changer ou annuler un programme en cours, veuillez opérer de la manière suivante:

maintenir la touche Pr enfoncée jusqu’à ce que les 5 indicateurs lumineux soient allumés. Une nouvelle sélection peut maintenant être faite.

NB: si, en appuyant sur la touchePr l’indicateur lumineux commence à clignoter, cela signifie que de l’eau est présente dans l’appareil.

Relacher la touche ' Pr , lelave-vaissellese chargera automatiquement de vider l’eau. Attendez le signal sonore, ensuite le nouveau programme peut être sélectionné.

11

Avant de démarrer un nouveau programme, veuillez contrôler qu’il y a toujours de la lessive dans le compartiment. Si nécessaire, remplir le compartiment.

Fin du programme

La fin du programme est signalée par un signal sonore. Les 5 indicateurs lumineux de sélection de programmes commencent à clignoter.

Relâchez la touche Marche/Arrêt I .

Annulation du signal sonore

Le signal sonore peut être désactivé de la manière suivante :

Maintenez enfoncée la touche Pr pendant quelques secondes et simultanément enfoncez la touche Marche/ArrêtI ; si les 3 indicateurs lumineux“Programme INTENSIF,” “Programme JOURNALIER” et “Programme RAPIDE 32’” sont allumés, le signal sonore est activé.

En appuyant de nouveau sur la touche Pr , les voyants lumineux des programmes“UNIVERSEL” et“ECO” s’allumeront, ce qui signifie que le signal sonore a été désactivé.

Un signal sonore retentit pour indiquer que la programmation a été mémorisée.

Attention

Ce lave-vaisselleest équipé d'un dispositif de sécuritéanti-débordement,fonctionnant même en l'absence de courant électrique, qui bloque automatiquement l'écoulement de l'eau au cas oùcelle-cidépasserait le niveau normal à cause d'une panne éventuelle.

Important

Pour éviter le déclenchement intempestif du dispositif de sécurité anti-débordement,il est recommandé de ne pas remuer ou incliner lelave-vaissellependant son fonctionnement.

Au cas où il serait nécessaire de remuer ou d'incliner le lave-vaisselle,s'assurer d'abord que le cycle de lavage est terminé et qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve.

Réglage de l’adoucisseur d’eau avec le programmateur électronique

L’adoucisseur d’eau peut traiter l’eau dont la dureté s’élève jusqu’à 90°fh (Graduation française) ou 50°dh (Graduation germanique) et ce à partir de 6 niveaux de réglage.

Les positions de réglage de l'adoucisseur d'eau sont indiquées dans le tableau suivant:

 

Dureté de

Dureté de

Utilisation

Position de

 

l'eau

l'eau

l'adoucis-

Niveau

 

 

de sel

seur

°fH

°dH

 

régénerant

 

(France)

(Allemagne)

 

d'eau

0

0-5

0-3

NON

Voyant N.1

1

6-15

4-9

OUI

Voyant N.1

2

16-30

10-16

OUI

Voyant N.2

3

31-45

17-25

OUI

Voyant N.3

4

46-60

26-33

OUI

Voyant N.4

5

61-90

34-50

OUI

Voyant N.5

 

 

 

 

 

L’adoucisseur d’eau est pré réglé en usine sur le niveau 3 (voyant N°3) car ce niveau répond à la majorité des besoins. Pour régler la position de l’adoucisseur d’eau en fonction du degré de dureté de votre eau, procédez comme suit: enfoncez simultanément, pendant quelques secondes, la touche 1 2 et la touche “Marche/Arrêt”I .

L’indicateur lumineux de la touche 1 2 s’éclairera et l’indicateur lumineux N°3 (la position de réglage en usine) apparaîtra. Pour changer la position, appuyez sur la

touche 1 2 .

Chaque pression sur celle ci entraîne l’apparition de l’indicateur lumineux suivant. Lorsque l’indicateur lumineux désiré s’affiche, attendez le signal sonore qui confirme la bonne mémorisation de la nouvelle position.

Pr 1

2

MARCHE/ARRÊT

Watercontrol - Dispositif de blocage de l’eau

Le tuyau d’alimentation, doublé d’une gaine, est équipé d’un dispositif de blocage de l’eau.

Dans le cas où le tuyau se détériorerait (usure naturelle ou surpression), l’eau s’écoulerait dans la gaine et actionnerait le dispositif de blocage de l’eau directement au robinet.

Cet incident serait alors signalé par un témoin rouge situé dans la petite fenêtre “ A”.

Dans ce cas, fermez le robinet d’eau et changez le tuyau.

Si le tuyau n’est pas assez long pour permettre un branchement correct, il doit être remplacé par un tuyau plus long. Le tuyau peut être fourni par votre service après-vente.

Dispositif antidévissage (appuyer pour devisser l’embout)

A

Témoin de valve bloquée

12

13

Information pour

Selon norme EN 50242:

les essais en laboratoire

1)

Panier supérieur en position: bas

2)

Chargement normalisé

Programme comparatif général

3)

Réglage du produit de rinçage sur index: 5

 

4)

Quantité de lessive:

– 8 gr pour le prélavage

– 22 gr pour le lavage.

LISTE DES PROGRAMMES

 

Programme

 

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conçu pour le lavage des casseroles et de

 

P 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIF

toute autre vaisselle d'un usage quotidien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70°C

 

particulièrement sale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destiné au lavage de la vaisselle et

 

P 2

 

 

UNIVERSEL

casseroles

d'un

usage

quotidien

 

65°C

 

normalement sale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 3

JOURNALIER

Destiné au lavage de la vaisselle et

 

casseroles d'un usage quotidien.

 

 

55°C

 

A utiliser immédiatement après le repas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 4 eco

 

Adapté au lavage de vaisselle et casseroles

 

ECO 50°C

d'usage quotidien, normalement sales, avec

 

50°C

 

utilisation de lessive à base d'enzyme.

 

 

Programme normalisé EN 50242.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 5

 

Cycle très rapide à effectuer à la fin du

 

RAPIDE 32'

repas.

 

 

 

 

 

 

 

32’

Recommander pour un lavage de vaisselle

 

 

 

 

 

jusqu'à 4/6 personnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 6

 

Pour la vaisselle utilisée le matin ou à midi

 

PRELAVAGE

quand on

souhaite

effectuer

le lavage

 

+ 1/2

après le dîner.

 

 

 

 

 

 

Lavage précédé d'un prélavage

Dans le cas où l'on utilise le programme INTENSIF il faut également mettre une dose de lessive, 20 grammes dans le bac "prélavage" (2). Pour leprogramme UNIVERSEL ajouter 5 gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée

Fonctions

 

 

Opérations à réaliser

 

 

Déroulement du programme

 

moyenne

 

 

 

 

 

Facultatives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en minutes

 

Lessive prélavage

Lessive lavage

Nettoyage des filtres

Contrôle du niveau de rinçage

 

Contrôle du niveau de Sel

Prélavage chaud

 

Prélavage froid

Lavage

Premier rinçage à froid

Second rinçage à froid

Rinçage chaud avec produit de rinçage

Avec eau froide (15°C)

Touche 1/2 charge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70°C

110

OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65°C

 

90

OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55°C

 

80

OUI

 

50°C

 

 

130

OUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40°C

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

Congratulations!

Thank you for choosing a Candy appliance; quality dishwashers which guarantee high performance and reliability.

Candy manufacture a vast range of domestic appliances: washing machines, washer/dryers, cookers, microwave ovens, ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your dealer for the catalogue with the complete range of Candy products.

Please read this booklet carefully as it provides important information regarding the safe installation, use, and maintenance of the machine, together with some useful advice on how to achieve the best results from your dishwasher.

For future reference please keep this instruction booklet in a safe place.

Guarantee

This appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service, apart from a fixed call out charge, for a period of one year from the date of purchase.

Remember to post part A of the guarantee certificate within 10 days of the purchase date.

Part B should be filled in and retained by you, to be shown to the person from the Technical Assistance Service if required. You should also keep your sales receipt.

Contents

Description of the controls

Page

17

Technical data

Page

17

Operating the programmes and special functions

Page

18

Water softener setting

Page

19

Programmes selection

Page

20

The watercontrol system

Page

22

Description of the control

F

A B C D E

A

On/off button

D

Programme selection button

B

Door handle

E

Half load button

C

Programme selection indicator lights

F

Salt level indicator light

Dimensions:

 

with working top

without working top

Height

cm

85

82

Depth

cm

60

56,3

Width

cm

60

59,8

Depth with door open

cm

120

117

Technical Data

EN 50242 place load

12

Capacity with pans and dishes

8 people

Water supply pressure

Min. 0,08 - Max 0,8 MPa

Fuse

(see rating plate)

Power input

(see rating plate)

Supply voltage

(see rating plate)

16

17

Selecting the programmes and special functions

Use in conjunction with programme guide

Setting a programme

Press the On/Off button I ; the 5 programme selection indicator lights start flashing to show that the machine is waiting for a selection to be made.

Press the Programme Selection Button Pr and the indicator light for the heavy wash programme will start flashing. Set the required programme by pressing the Programme Selection Button again within 5 seconds. When then light for the required programme starts flashing, and when the audible signal has sounded (if it has not been deactivated) the programme will start automatically.

Half load button 1 2

By pressing this button it is possible to wash a small quantity of crockery using only the upper basket for dishes and cutlery in the bottom basket.

This reduces energy consumption and requires a smaller quantity of detergent.

The 1 2 button reduces the temperature of the water during the last rinse. This activates a natural drying process, as with a normal draining board, simply by leaving the door ajar at the end of the cycle to enable the natural circulation of air.

Interrupting a programme

It is not recommended that the door be opened while a programme is running, and especially not during the main wash phase and final drying.

However, the appliance stops automatically when the door is opened. At this point the 1 2 button can be programmed or cancelled. When the door is closed again, the programme continues automatically. If you wish to change or cancel a programme which is running, carry out the following procedure:

keeping the Programme Selection Button Pr pressed in until all 5 indicator lights are flashing. A new setting can now be made.

NB: If, on pressing the Programme Selection ButtonPr the indicator lights start flashing alternately, it means that there is water in the machine.

Release the Programme Selection button Pr

and the machine will automatically empty the water; wait for the audible signal, after which the new programme can be set.

Before starting a new programme, you should check that there is still detergent in the dispenser. If necessary, top up the dispenser.

End of programme

The end of the programme is indicated by an audible signal. The 5 programme selection indicator lights start flashing. Release the On/Off I button.

Activating and Deactivating the audible signal

The audible signal function can be deactivated in the following way:

keep the Programme Selection Button Pr pressed in for a few seconds and at the same time press the On/Off button; if the three indicator lights“INTENSIVE programme” ,“DAILY programme” and“RAPID 32’ programme” are illuminated, the audible signal is activated. By pressing the Programme Selection ButtonPr again, the“UNIVERSAL programme” and“ECO programme” lights will come on, which means that the audible signal has been deactivated. An audible signal sounds to indicate that the setting has been stored in memory.

Attention

This dishwasher is equipped with an anti-overflowsafety device which works even when power is switched off and and if the water level is too high the supply will automatically be closed off.

Important

To ensure the correct operation of the anti-overflowsafety device, it is recommended not to move or to tilt the dishwasher during operation.

If it is necessary to move or to tilt the dishwasher, first make sure the washing cycle is finished and that no water is left in the tank.

Regulating the water softener with electronic programmer

The water softener can treat water with a hardness level of up to 90°fH (French grading) or 50°dH (German grading) through 6 settings.

The settings, are listed in the panel below:

 

Water

Water

Use of

Water

 

hardness

hardness

Level

 

 

regenerating

softener

°fH

°dH

 

salt

setting

 

(French)

(German)

 

 

0

0-5

0-3

NO

Indicator light N.1

1

6-15

4-9

YES

Indicator light N.1

2

16-30

10-16

YES

Indicator light N.2

3

31-45

17-25

YES

Indicator light N.3

4

46-60

26-33

YES

Indicator light N.4

5

61-90

34-50

YES

Indicator light N.5

 

 

 

 

 

The softener unit is set in the factory at level 3 (Indicator light N.3) as this satisfies the requirements of the majority of users. Regulate the setting of your water softener

unit according to the degree of hardness of your water as follows: keep button

1

2

pressed in for a few seconds and at the same time press the On/Off button I .

The indicator light of button 1 2 will start flashing and indicator light N.3 (the factory setting) will come on. To change the setting, press button1 2 . Each time you press that button, the next indicator light will come on. When the required indicator light comes on, wait for the audible signal to confirm that the new setting has been stored in memory.

Pr

1

 

2

ON/OFF BUTTON

18

19