Candy CB 63TR User Manual

Size:
1.65 Mb
Download

CZ

Automatická praöka

CB 63 TR

PT

Instruções de utilização

DE

Bedienungsanleitung

 

EN

User instructions

 

CZ

ÚVOD

Dëkujeme Vám, ïe jste se rozhodli pro nákup této praöky Candy, öím dokazujete, ïe nejste pro kompromisy a chcete jen to nejlepäí.

Firma Candy Vám s radostí nabízí tento novÿ typ, kterÿ byl vyvinut na základë nëkolikaletého vÿzkumu a zkuäeností s

prodejem püi püímém

zákazníkem.

Vybrali jste si kvalitu,

spolehlivÿ provoz a vysokÿ

vÿkon.

 

Firma Candy nabízí spotüebitelåm kromë automatickÿch

praöek äirokÿ vÿbër

spotüebiöå: suäiöky prádla,

myöky nádobí, sporáky, mikrovlnnë trouby, chladniöky a

mrazniöky.

 

Vyïádejte si u Vaäeho

kompletní katalog domácích

spotüebiöå Candy.

 

Püeötëte si prosím pozornë väechny informace obsaïené v

tomto návodu, zejména ty,

se tÿkají bezpeöné

instalace, pouïívání, údrïby

Obsahuje také uïiteöné

rady, jak dosáhnout co

vÿsledky püi pouïívání Vaäí

nové automatické praöky.

 

Tento návod peölivë

pro püípadnou pozdëjäí

potüebu.

 

2

PT

PARABÉNS!

Ao adquirir este electrodoméstico Candy, demonstrou não estar disposta a contentar-secom qualquer coisa: você quer o melhor!

A Candy alegra-sede lhe poder oferecer esta nova máquina de lavar roupa, resultado de anos de investigação e de experiência de mercado, em contacto directo com os nossos clientes. Ao escolher esta máquina, está a escolher a qualidade, a durabilidade e as características excepcionais que ela tem para oferecer.

Mas a Candy orgulha-seainda da vasta gama de electrodomésticos que coloca à disposição dos seus clientes: máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar e de secar, fogões, microondas, fornos e placas de fogão, frigoríficos e congeladores.

Peça ao seu agente da especialidade que lhe dê o catálogo dos electrodomésticos Candy.

Leia este livro de instruções atentamente. Ele contém não só informações importantes sobre a instalação, a utilização e a manutenção seguras da sua máquina, mas também conselhos úteis sobre como tirar o melhor proveito da sua máquina.

Preserve este livro cuidadosamente, mantendo-oà mão para futuras consultas.

Quando contactar o seu agente Candy ou os Serviços de Assistência Técnica refira sempre o modelo e o número da sua máquina, bem como o número G (se aplicável). Todas estas referências se encontram na placa de características da sua máquina.

DE

HERZLICHEN

GLÜCKWUNSCH!

Mit dem Kauf dieses Candy Elektrogerätes haben Sie bewiesen, daß Sie stets nur das Beste wählen - ohne Kompromisse.

Candy freut sich, Ihnen diese neue Waschmaschine anbieten zu können. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und einer Markterfahrung, die im ständigen direkten Kontakt mit dem Verbraucher gereift ist. Sie haben mit diesem Gerät Qualität, lange Lebensdauer und einen hohen Leistungsstandard gewählt.

Candy bietet Ihnen darüber hinaus eine breite Palette weiterer elektrischer Haushaltsgeräte: Waschmaschinen, Geschirrspüler, Wäschetrockner, Elektroherde, Mikrowellenherde, Backöfen und Kochfelder, Kühl - und Gefrierschränke.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem kompletten Candy Katalog.

Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen, die Sie in diesem Heft finden. Sie finden dort wichtige Hinweise zur sicheren Installation, zur Bedienung, zur Pflege und zur optimalen Verwendung der Waschmaschine.

Bewahren Sie das Heft für eine spätere Nutzung gut auf.

Geben Sie bitte in allen Mitteilungen an Candy oder an Ihre zuständige Kundendienststelle stets das Modell, die Nummer und die G-Nummer(falls vorhanden),- also praktisch alle Angaben des Typenschildes-,an.

EN

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers.You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.

Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers,cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products.

Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the

Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel).

3

CZ

OLA

 

AGE)

OBSAH :

CAPÍTULO

 

KAPITEL

 

CHAPTER

Úvod

 

Väeobecné pokyny püi püevzetí

1

Záruka

2

Pokyny pro bezpeöné pouïívání

3

Technické údaje

4

Ustavení a instalace

5

Popis ovládacího panelu

6

Zásobník pracích prostüedkå

7

Volba programå

8

Prádlo

9

Tabulka programå

10

UÏiteãné rady pro uÏivatele

11

Öiätëní a bëïná udrïba

12

Neï zavoláte odbornÿ servis

13

 

 

PT

INDICE

Introdução

Verificações a efectuar quando a máquina lhe for entregue

Garantia

Instruções de segurança

Dados técnicos

Instalação

Descrição dos comandos

Colocação do detergente

Selecção dos programas

Separação das peças de roupa

Tabela de programas de lavagem

Consciencialização do cliente/Lavagem

Limpeza e manutenção da máquina

Eliminação de avarias

DE

 

EN

 

INHALT

 

INDEX

Einleitung

 

Introduction

Allgemeine Hinweise zur

 

General points on delivery

Lieferung

 

 

Garantie

 

Guarantee

Sicherheitsvorschriften

 

Safety Measures

Technische Daten

 

Technical Data

Inbetriebnahme, Installation

 

Setting up and Installation

Bedienungsanleitung

 

Control Description

Waschmittelbehälter

 

Detergent drawer

Programm/Temperaturwahl

 

Selection

Das Produkt

 

The Product

Programmtabelle

 

Table of Programmes

Einige nützliche

 

Customer

hinweise/Waschen

 

Awareness/Washing

Reinigung und allgemeine

 

Cleaning and routine

Wartung

 

maintenance

Fehlersuche

 

Faults Search

 

 

 

4

5

CZ

KAPITOLA 1

VÄEOBECNÉ POKYNY PÜI PÜEVZETÍ VŸROBKU.

Püi dodánÿ a püevzetí vÿrobku zkontrolujte peölivë, zda bylo dodáno následující standardní püísluäenství:

A)NÁVOD K OBSLUZE

B)SEZNAM S ADRESAMI ODBORNŸCH SERVISNÍCH STÜEDISEK

C)ZÁRUÖNÍ LIST

D)KRYCÍ ZÁTKA

E)DRÏÁK ODTOKOVÉ HADICE, TVARU "U"

F)NÁDOBKA NA TEKUTÉ PRACÍ PROSTÜEDKY

G)DÁVKOVACÍ NÁDOBKA PRÁÄKU PRO 32 MIN. PROGRAM

Z PRAKTICKŸCH DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ UCHOVÁVEJTE NA BEZPEÖNÉM MÍSTË.

Püi püevzetí vybalenou praöku peölivë zkontrolujte, zda nebyla bëhem püepravy jakkoliv poäkozena. Pokud ano, reklamujte äkody u Vaäeho prodejce.

 

EUROPE

 

Dovunque

 

tu sia.

A

B

SPEDIRE

TRATTENERE

C

D

E

F

G 32'2'

PT

CAPÍTULO 1

VERIFICAÇÕES A EFECTUAR QUANDO A MAQUINA LHE FOR ENTREGUE

Ao receber a máquina, verifique se os seguintes componentes, que deverá manter num local seguro e à mão, lhe foram entregues juntamente com a máquina:

A)MANUAL DE INSTRUÇÕES

C)CERTIFICADO DE GARANTIA

D)TAMPÖES

E)CURVA PARA O TUBO DE ESGOTO

F)RECIPIENTE PARA DETERGENTE LIQUIDO

G)DOSEADOR PARA DETERGENTE DO PROGRAMA 32’

GUARDE ESTES COMPONENTES BEM.

Verifique igualmente se a máquina não sofreu quaisquer danos durante o transporte. Caso a máquina esteja danificada entre imediatamente em contacto com o Centro de Assistência Técnica mais próximo.

DE

KAPITEL 1

ALLGEMEINE

HINWEISE ZUR

LIEFERUNG

Kontrollieren Sie bei Anlieferung des Gerätes, ob das folgende Zubehör mitgeliefert wurde:

A)BEDIENUNGSANLEITUNG

B)VERZEICHNIS DER KUNDENDIENSTSTELLEN

C)GARANTIESCHEIN

D)STÖPSEL

E)ROHRBOGEN FÜR ABLAUFSCHLAUCH

F)EINSATZ FÜR FLÜSSIGWASCHMITTEL

G)WASCHMITTELDOSIERER

PROGRAMM 32’

BITTE GUT AUFBEWAHREN

Gerät bei Lieferung auf eventuelle Transportschäden untersuchen und gegebenenfalls beim Händler reklamieren.

EN

CHAPTER 1

GENERAL POINTS ON DELIVERY

On delivery, check that the following are included with the machine:

A)INSTRUCTION MANUAL

B)CUSTOMER SERVICE ADDRESSES

C)GUARANTEE CERTIFICATES

D)CAP

E)BEND FOR OUTLET TUBE

F)LIQUID DETERGENT COMPARTMENT

G)32 MINUTE PROGRAMME DOSING SCOOP

KEEP THEM IN A SAFE PLACE

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre.

6

7

CZ

KAPITOLA 2

ZÁRUKA

Püi dodrïení pokynå pro pouïívání vÿrobkå uvedenÿch v tomto “Návodu k obsluze” a zásad uvedenÿch v püiloïeném záruöním listë, poskytuje se na vÿrobek záruka 6

mësícå a daläí bezplatnÿ servis

rovnëï uvedené v

záruöním listë.

 

V püípadë, ïe se v této dobë vyskytne vada, která nebyla zpåsobena kupujícím, bude vÿrobek bezplatnë opraven

firmou, jejíï adresa je uvedena

“Seznamu

záruöních opraven” a kterou

upüesní prodávající.

Nezapomeñte do 10 dnå od data prodeje odeslat díl B "Záruöního listu".

Díl "A" vyplñte a uschovejte

s prodejkou. Prokáïete se

jimi v püípadë nutnosti techniku

servisu püi prvním

zapojení zaüízení do provozu nebo püi záruöní opravë.

PT

CAPÍTULO 2

GARANTIA

CONDIÇÕES DE GARANTIA CANDY

Este electrodoméstico está abrangido por uma Garantia cujo período de validade é de 12 meses a contar da data de aquisição.

Para beneficiar desta garantia deverá apresentar o certificado de “Garantia Internacional” Candy, devidamente preenchido com o nome e morada do consumidor final, modelo e número de série do aparelho e data de compra, além de devidamente autenticado pelo lojista. Este documento ficará sempre na posse do consumidor.

Durante o período de Garantia os Serviços de Assistência Técnica efectuarão a reparação de qualquer deficiência no funcionamento do aparelho resultante de defeito de fabrico. A Garantia não inclui deslocações a casa do cliente, que serão debitadas de acordo com a taxa de deslocação em vigor a cada momento. Exceptua-sea 1a deslocação se se efectuar no primeiro mês de vigência da Garantia, que será gratuita.

A Garantia não inclui:

Anomalias ocasionadas por mau trato, negligência ou manipulação contrária às instruções contidas no manual, modificação ou incorporação de peças de procedência diferente da do aparelho, aplicadas por serviços técnicos não autorizados.

Defeitos provocados por curto- -circuitoou injúria mecânica.

Qualquer serviço de instalação ou explicação do funcionamento do aparelho em casa do cliente.

Indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente.

Troca do aparelho.

Serviço Pós-Venda

Com o objectivo de satisfazer cada vez mais o consumidor final, colocamos à vossa disposição a nossa Rede Nacional de Assistência Técnica, com pessoal técnico devidamente especializado.

DE

KAPITEL 2

GARANTIE

Der beiliegende Garantieschein ermöglicht die kostenlose Inanspruchnahme des technischen Kundendienstes. Die Garantiezeit beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. In den ersten 6 Monaten werden alle Reparaturaufwendungen von Candy getragen, die Übernahme der Anfahrtkosten entfällt 6 Monate nach Anlieferung beim Endverbraucher.

“IM SERVICEFALL WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN AUTHORISIERTEN WERKSKUNDENDIENST.

DIE SERVICE-NUMMERFÜR DEUSCHLAND 01805625562 VERBINDET SIE AUTOMATISCH MIT DEM ZUSTÄNDIGENGIAS-WERKSKUNDENDIENSTIN IHRER NÄHE”.

Vergessen Sie nicht, Abschnitt B des Garantiescheines innerhalb von 10 Tagen nach dem Kaufdatum einzusenden.

Abschnitt A bitte ausgefüllt zu Ihren Unterlagen heften, und bei Bedarf dem technischen Kundendienst vorlegen, gemeinsam mit der von Ihrem Händler ausgestellten Kaufquittung.

EN

CHAPTER 2

GUARANTEE

The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service, apart from a fixed call out charge, for a period of one year from the date of purchase.

Remember to post part B of the guarantee certificate within 10 days of the purchase date.

Part A should be filled in and kept by you to be shown if necessary to the technician from the Technical Assistance Service. The sales receipt should also be kept.

8

9

CZ

KAPITOLA 3

POKYNY PRO BEZPEÖNÉ POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY

POZOR! NÍÏE UVEDENÉ POKYNY PLATÍ PRO

JAKŸKOLIV DRUH ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBY

Vytáhnëte vidlici el.äñåry ze zásuvky el.sítë

Uzavüete kohout püívodu vody

Väechny el.spotüebiöe zn.CANDY jsou zemnëny. Zajistëte, aby napájecí el.sít’ umoïñovala ochranu zemnëním.

V püípadë pochybnosti nechte provëüit pracovníkem odborné firmy.

Toto zaüízení odpovídá Smërnicím EHS 89/336 a 73/23 a následnÿm zmënám.

Nedotÿkejte se praöky mokrÿma öi vlhkÿma rukama nebo nohama

Nepouïívejte praöku jste-libosí.

Nevyääí pozornost vënujte pouïívání råznÿch adaptérå, rozdvojek a prodluïovacích äñår v místnostech jako jsou koupelny nebo v místnostech se sprchou.

Je-lito moïné, vyhnëte se jejich pouïívání våbec.

UPOZORNËNÍ:

BËHEM CYKLU PRANÍ MÅÏE VODA DOSÁHNOUT TEPLOTY AÏ 90°C

Püed otevüením praöky se ujistëte, ïe v bubnu není ïádná voda

10

PT

CAPÍTULO 3

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE: ESTAS INSTRUÇÕES

SÃO EXTREMAMENTE IMPORTANTES PARA TODAS AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO.

Deslige o aparelho da corrente, retirando a ficha do respectivo cabo de alimentação da tomada.

Feche a torneira de alimentação de água.

Todos os electrodomésticos Candy têm ligação à terra. Assegure-sede que a instalação eléctrica a que a máquina está ligada se encontra devidamente ligada à terra. Se tiver dúvidas ou a instalação eléctrica não estiver devidamente ligada à terra, peça a um electricista qualificado que proceda à verificação e eventualmente à ligação da instalação à terra.

Este aparelho está em conformidade com as directivas europeias 89/336/CEE, 73/23/CEE e respectivas alterações posteriores.

Nunca toque no equipamento com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.

Não utilize os seus electrodomésticos quando estiver descalça.

Evite usar cabos de extensão em compartimentos com banheira ou chuveiro; se, eventualmente, tiver de optar por essa solução, faça-ocom o maior cuidado.

ATENÇÃO: DURANTE O CICLO

DE LAVAGEM A ÁGUA PODE ATINGIR UMA TEMPERATURA DE 90°C.

● Antes de abrir a porta da máquina de lavar roupa certifique-sede que o tambor já não tem água.

DE

KAPITEL 3

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ZUR BEACHTUNG: BEI REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTES

Netzstecker ziehen.

Wasserzufuhr sperren.

Alle Candy Geräte sind geerdet.

Versichern Sie sich, daß Ihr Stromnetz geerdet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie einen Fachmann.

Das Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 89/336/ECC, 73/23/ECC und deren nachträglichen Änderungen.s.

Benutzen Sie nach Mögkichkeit keine Verlängerungskabel in Feuchträumen.

ACHTUNG:

JE NACH WASCHPROGRAMM KANN SICH DAS WASSER BIS AUF 90° C AUFHEIZEN.

Vor dem Öffnen des Bullauges sicherstellen, daß kein Wasser mehr in der Trommel steht.

EN

CHAPTER 3

SAFETY MEASURES

IMPORTANT:

FOR ALL CLEANING

AND MAINTENANCE

WORK

Remove the plug

Turn off the water inlet tap.

All Candy appliances are earthed.

Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.

This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC and following changes.

Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.

Do not use the appliance when bare-footed.

Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.

Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.

11

CZ

Nepouïívejte adaptéry

vícenásobné zásuvky.

Nedovolte, aby püístroj pouïívaly dëti nebo nekompetentní osoby bez dozoru.

Püi odpojování ze sítë netahejte pouze za sí’tovou äñåru, ale vytáhnëte záströku ze zásuvky

Nenechávejte püístroj

atmosférickÿm vlivåm

(déät’, slunce atd.)

 

Püi püemíst’ování püístroje

nezvedejte za ovládací knoflíky

nebo zásuvku na práäek.

 

Püi püevozu neopírejte

dvíüky o vozík.

Dåleïité!

Pokud umístíte püístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou

ohroïeny ventily ve spodní

praöky.

Püístroj zvedejte v páru

obr.

V püípadë poruchy nebo nesprávné öinnosti vypnëte praöku, uzavüete püívod neodbornë s püístrojem nemanipulujte.

Kontaktujte Servisní centrum Candy a ïádejte originální náhradní díly. Nedodrïení tëchto podmínek by mohlo ohrozit bezpeönÿ provoz spotüebiöe

Pokud by doälo k püívodní äñåry, musí bÿt nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry Candy.

12

PT

Não utilize adaptadores ou fichas múltiplas.

Não deixe que crianças (ou adultos incapazes de operarem com electrodomésticos) usem os equipamentos sem supervisão.

Nunca puxe pelo cabo ou pelo próprio electrodoméstico para retirar a ficha do electrodoméstico da tomada.

Proteja o seu electrodoméstico dos elementos (chuva, sol, etc.).

Se tiver de deslocar a sua máquina ou de a mudar de lugar, nunca pegue nela pelos botões ou pela gaveta para detergente.

Durante o transporte nunca deite a máquina sobre o lado da porta.

Atenção: Se o electrodoméstico for instalado num local alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de ventilação inferiores não fiquem tapadas ou obstruídas.

Tal como a figura ilustra, a máquina deverá ser sempre erguida por duas (2) pessoas.

Se a sua máquina se avariar ou deixar de trabalhar correctamente, desligue-a,feche a alimentação de água e não tenterepará-la.Qualquer trabalho de reparação deverá ser sempre feito por um técnico autorizado Candy, devendo sempre ser instaladas peças sobressalentes originais. O incumprimento desta norma poderá acarretar sérias consequências para a segurança dos equipamentos.

Se o cabo de alimentação de energia, a ser ligado à rede, estiver danificado, deverá ser substituido por um cabo específico, que poderá adquirir directamente aos serviços de Assistência Técnica Candy.

DE

Gerät nicht an Adapter oder Mehrfachsteckdosen anschließen.

Achten sie darauf, daß Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren.

Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose.

Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

Das Gerät niemals an den Schaltknöpfen oder am Waschmittelbehälter anheben.

Während des Transportes mit einer Sackkarre das Gerät nicht auf das Bullauge lehnen.

Wichtig!

Falls Sie das Gerät auf einen Teppich oder Teppichboden aufstellen, achten Sie darauf, daß die Lufteinlässe am Boden des Gerätes nicht verstopft werden.

Stets, wie auf der Zeichnung dargestellt, zu zweit anheben.

Bei eventuellen Defekten und Fehlfunktionen das Gerät abschalten, die Wasserzufuhr unterbrechen und die Waschmaschine nicht gewaltsam öffnen. Bei anfallenden Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an die Kundendienststelle der Firma Candy und bestehen Sie auf die Verwendung von Originalersatzteilen. Die Nichtbeachtung der o.a. Vorschriften kann zur Beeinträchtigung der Geräte sicherheit führen.

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß über Ihren Fachhändler oder die kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muß dieses mit dem speziellen Netzkabel ersetzt werden, das vom Gias-Kundendienstzur Verfügung gestellt werden kann.

EN

Do not use adaptors or multiple plugs.

Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision.

Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)

In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer.

During transportation

do not lean the door against the trolley.

Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents.

Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.

In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance.

Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre.

13

CZ

KAPITOLA 4

52 cm

85 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA

 

 

kg

 

5

 

 

 

 

 

 

NORMÁLNÍ HLADINA VODY

 

 

l

 

10÷15

 

 

 

 

 

 

MAX.PÜÍKON

 

 

W

 

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTÜEBA ENERGIE PÜI PROG.1

 

kWh

 

1,9

 

 

 

 

 

 

JIÄTËNÍ

 

 

A

 

10

 

 

 

 

 

OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ

 

ot./min.

 

600

 

 

 

 

 

TLAK VODY

 

MPa

 

min. 0,05

 

 

 

 

 

max. 0,8

 

 

 

 

 

 

NAPÁJECÍ NAPËTÍ

 

 

V

 

230

 

 

 

 

 

 

PT

DE

EN

CAPÍTULO 4

KAPITEL 4

CHAPTER 4

CARGA MÁXIMA

FASSUNGSVERMÖGEN

MAXIMUM WASH

(ROPA SECA)

TROCKENWÄSCHE

LOAD DRY

NÍVEL DE ÁGUA NORMAL

WASSERSTAND NORMAL.

NORMAL WATER LEVEL

POTÊNCIA ABSORVIDA

GESAMTANSCHLUßWERT

POWER INPUT

CONSUMO DE ENERGIA

ENERGIEVERBRAUCH

ENERGY CONSUMPTION

(PROG. 1)

(PROGR. 1)

(PROG. 1)

FUSÍVEL

ABSICHERUNG

POWER CURRENT FUSE

 

 

AMP

VELOCIDADE

SCHLEUDERDREHZAHL

SPIN

DE ROTAÇÃO (r.p.m)

(U/min.)

r.p.m.

PRESSÃO DO SISTEMA

WASSERDRUCK

WATER PRESSURE

HIDRÃULICO

 

 

TENSÃO

SPANNUNG

SUPPLY VOLTAGE

 

 

 

14

15

CZ

KAPITOLA 5

UVEDENÍ DO PROVOZU INSTALACE

Odstrañte ochrannou podloïku z pënového polystyrénu (souöást obalu) a praöku umístëte nedaleko místa trvalého pouïívání.

Opatrnë prostüihnëte plastovou sponu upevñující odpadovou hadici a püívodní äñåru s vidlicí.

Odäroubujte stüedovÿ äroub (A) püepravní pojistky; odäroubujte 4 postranní ärouby (B) a sejmëte liätu püepravní pojistky (C).

Nakloñte praöku vpüed a zevnitü pláätë vytáhnëte 2 plastové vaky obsahuiící hrancly z pënového polystyrénu.

Do otvoru po stüedovém äroubu dopravní pojistky zatlaöte záslepku z püisluäenství a v této poloze ji zajistëte otoöením pomoci mince.

POZOR:

ODSTRAÑTE ZBYTKY OBALU Z DOSAHU DËTÍ, MOHLY BY BŸT ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.

PT

CAPÍTULO 5

INSTALAÇÃO

Coloque a máquina, sem a base da embalagem, perto do local onde vai ficar permanentemente instalada.

Corte a tira que prende os tubos e o cabo eléctrico.

Desaperte o parafuso central (A); desaperte os quatro parafusos laterais (B) e retire a barra (C).

Com a ajuda de outra pessoa incline o aparelho para a frente e solte os sacos de plástico contendo os dois blocos de esferovite de ambos os lados, puxando-ospara baixo.

Tape a abertura com o bujão (fornecido juntamente com a máquina, no envelope que contém o manual de instruçóes).

ATENÇÃO: NÃO DEIXE A EMBALAGEM DA

MÁQUINA OU OS SEUS COMPONENTES AO ALCANCE DE CRIANÇAS: ELA É UMA POTENCIAL FONTE DE PERIGO.

DE

KAPITEL 5

INBETRIEBNAHME INSTALLATION

Gerät ohne Verpackungsunterteil in die Nähe des Aufstellungsortes bringen.

Lösen Sie die Klammern der Schlauchbefestigung.

Schrauben Sie die Mittelschraube (A) und die 4 Seitenschrauben (B) ab und entfernen Sie die Transportquerstrebe (C).

Neigen Sie das Gerät nach vorne. Ziehen Sie die Plastiktüten, die 2 StyroporStangen enthalten, nach unten heraus.

Schließen Sie die Öffnung mit Hilfe des Stöpsels (der im Beipack mitgeliefert wird).

ACHTUNG:

DIE VERPACKUNG IST IN DEN HÄNDEN VON KINDERN EINE GEFAHRENQUELLE. BITTE ENTSORGEN SIE DAS VERPACKUNGSMATERIAL ORDNUNGSGEMÄß.

EN

CHAPTER 5

SETTING UP

INSTALLATION

Move the machine near its permanent position without the packaging base.

Cut tube-holdingstraps.

Unscrew the central screw (A); unscrew the 4 lateral screws (B) and remove the cross piece (C).

Lean the machine forward and remove the plastic bags containing the two polystyrene blocks at the sides, pulling downwards.

Press the plug (to be found in the envelope with the instructions) into the hole.

WARNING:

DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH OF CHILDREN AS IT IS A POTENTIAL SOURCE OF DANGER.

16

17

CZ

Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z vlnitého materiálu podle obrázku.

Hadici püívodu vody

vodovodnímu kohoutu

koncem s pojistnÿm ventilem

stop system).

Püipojte napouätëcí hadici k vodovodnímu kohoutku.

Spotfiebiã musí b˘t pfiipojen k pfiívodu vody novou hadicí, která je souãástí v˘bavy spotfiebiãe. Staré hadice nesmûjí b˘t znovu pouÏívány.

DÅLEÏITÉ:

 

V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE

DU.

 

 

Opüete konec odtokové

o vanu a dbejte na to, aby

na hadici nevznikly zlomy

ohnutí. Odtoková hadice má

bÿt umístëna ve vÿäce min.

.

Je lepäí pouïijete-lipevného odpadu o vëtäím pråmëru, neï

 

je pråmër odtokové hadice,

umoïníte pråchod vzduchu.

 

Pokud je potüeba, pouïijte pevnÿ U-drïákk upevnëní hadice.

 

Püípadné prodlouïení

hadice måïe zavinit poruchy

 

v chodu odtokového

filtru, zejména v püípadë, je-

 

li deläí neï 1 m.

 

 

 

 

min 4 cm

 

cm

+2,6 mt max

 

100

 

min 50 cm

 

max

 

max 85 cm

PT

Fixe a placa de material ondulado no fundo da mãquina, da forma indicada na figura.

Ligue a mangueira de admissão de água à torneira de alimentação.

Os acessórios devem estar ligados à torneira da água, usando mangueiras novas. As mangueiras não devem ser reutilizadas.

ATENÇÃO:

NÃO ABRA

A TORNEIRA!

Encoste a máquina à parede.

Prenda o fim da mangueira de esgoto por cima da borda da bacia ou do tubo de descarga, assegurando- -sede que não esteja torcida ou dobrada.

Sempre que possível, utilize um tubo de esgoto fixo com um diâmetro superior ao da mangueira de esgoto da máquina de lavar, a fim de permitir a saída do ar.

O topo da mangueira de esgoto deverá estar a uma altura mínima de 50 cm.

Se necessário use a curva rígida fornecida juntamente com a máquina.

DE

Befestigen Sie die gewellte Bodenplatte wie in der Abbildung dargestellt.

Den Zulaufschlauch an den Wasserhahn anschließen.

Das Gerät muß an die Wasserversorgung mit neuen Schläuchen angeschlossen werden.

Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

ACHTUNG: WASSERHAHN NOCH NICHT ÖFFNEN.

Die Waschmaschine an die Wand rücken, darauf achten, daß dabei der Schlauch nicht verkrümmt oder eingeengt wird.

Ablaufschlauch am Wannenrand

befestigen, oder an einem festen Abfluß von mindestens 50 cm Höhe anbringen, dessen Durchmesser größer ist als der des Waschmaschinenschlauchs. Falls erforderlich den mitgelieferten starren Rohrbogen benutzen.

EN

Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.

Connect the fill hose to the tap.

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets.The oldhose-setsshould not be reused.

IMPORTANT:

DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME.

Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.

It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied.

 

min 4 cm

cm

+2,6 mt max

100

min 50 cm

max

max 85 cm

18

19