Candy C 105 TXT PLCZEN 41016228 ND User Manual

Size:
4.18 Mb
Download

PL Pralek automatycznych serii Instrukcja obs∏ugi

CZ

Automatiká praãka

Návod k pouÏití

 

Washing machine

User instructions

EN

 

 

 

 

 

 

Spis treÊci

Strona

Wst´p

3

Ogólne uwagi dotyczàce dostawy

4

Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa

4

Szybki start

5

Instalacja

6

U˝yteczne rady dotyczàce prania:

9

Pierwsze u˝ycie pralki Infotext

10

Opis elementów sterowania

15

Szuflada na proszek

21

Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloÊci

22

Wybór programu

24

Sortowanie prania

26

Tabela programów

28

Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki

30

Wykrywanie usterek

32

Dane techniczne

34

Gwarancja

34

Wst´p

Prosz´ przeczytaç i dok∏adnie stosowaç si´ do poni˝szej instrukcji oraz korzystaç z urzàdzenia we w∏aÊciwy sposób.

Prosz´ przechowywaç ca∏à dokumentacj´ urzàdzenia w jednym miejscu, aby móc odnieÊç si´ do niej w przysz∏oÊci lub przekazaç jà kolejnemu w∏aÊcicielowi urzàdzenia.

Uwaga: Urzàdzenie przeznaczone jest wy∏àcznie do u˝ytku domowego.

Uwagi dotyczàce utylizacji opakowania.

Wszystkie materia∏y, u˝yte do opakowania urzàdzenia, sà ekologiczne i nadajà si´ do ponownego wykorzystania.

Informacji o przepisach dotyczàcych metod usuwania odpadów udzielajà lokalne w∏adze.

Zu˝yte opakowania, nie powinny byç wyrzucane do Êmietnika wraz z innymi odpadami, ale posortowane i oddane do recyklingu.

Uwaga: Aby zapewniç bezpieczeƒstwo podczas usuwania starej pralki, prosz´ wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego, odciàç kabel zasilajàcy i zniszczyç go wraz z wtyczkà. Aby uniemo˝liwiç przypadkowe zamkni´cie si´ dzieci wewnàtrz pralki, nale˝y zniszczyç zawiasy lub zamek drzwiczek.

2

3

Ogólne uwagi dotyczàce dostawy

Prosz´ sprawdziç, czy wraz z urzàdzeniem zosta∏y prawid∏owo dostarczone nast´pujàce artyku∏y:

-Podr´cznik u˝ytkownika

-Karta gwarancyjna

-Zatyczka

-Zbiorniczek na detergent w p∏ynie i wybielacz

Nale˝y upewniç si´, czy urzàdzenie nie zosta∏o uszkodzone podczas transportu. JeÊli tak, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem Candy lub upowa˝nionym dystrybutorem firmy Candy. Prosz´ równie˝ zapoznaç si´ z rozdzia∏em dotyczàcym gwarancji.

Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa

Uwaga: Zawsze przed rozpocz´ciem czyszczenia lub zabiegów konserwacji pralki nale˝y:

A)Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego

B)Zamknàç dop∏yw wody

C)Sprawdziç czy uziemiona jest sieç elektryczna. W przeciwnym wypadku nale˝y wezwaç elektryka z uprawnieniami. Urzàdzenie musi bezwzgl´dnie byç uziemione.

D)Prosz´ nie dotykaç urzàdzenia majàc r´ce lub stopy mokre czy te˝ wilgotne. Nie nale˝y korzystaç z urzàdzenia stojàc boso.

E)Nie zaleca si´ u˝ywania rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy.

F) Uwaga!: Podczas cyklu prania tkanin bawe∏nianych odpornych temperatura wody mo˝e osiàgaç 90°C, a zatem drzwiczki pralki mogà byç bardzo goràce.

G)Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç, czy w b´bnie nie ma widocznej wody.

H)Prosz´ nie pozwalaç dzieciom lub osobom nieupowa˝nionym korzystaç z pralki bez nadzoru.

I)Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego nie nale˝y ciàgnàç za kabel zasilajàcy.

J)Urzàdzenie nie mo˝e byç nara˝one na oddzia∏ywanie czynników atmosferycznych (deszcz, Êwiat∏o s∏oneczne itp.)

K)Podczas przenoszenia urzàdzenia z miejsca na miejsce nie nale˝y podtrzymywaç go za pokr´t∏a, pojemnik na detergenty lub przewód zasilania w wod´.

Aby uniknàç uszkodzenia drzwiczek podczas przenoszenia urzàdzenia, nie nale˝y opieraç ich o jakikolwiek obiekt, np. wózek.

L)WA˚NE! JeÊli urzàdzenie umieszczone jest na dywaniku, nale˝y pilnowaç aby nie by∏ zapchany otwór wentylacyjny u podstawy pralki.

M)Aby uniknàç kontuzji pleców, podnoszenie urzàdzenia powinny wykonywaç dwie osoby.

4

N)Je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo lub zepsu∏o si´, nale˝y wy∏àczyç je, wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego, zamknàç dop∏yw wody i nie dotykaç.

W celu ewentualnej naprawy nale˝y skonsultowaç si´ z serwisem Candy. Niezastosowanie si´ do tych instrukcji mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo osoby korzystajàce z urzàdzenia lub uszkodziç samà pralk´.

O)JeÊli uszkodzony jest kabel zasilajàcy, nale˝y zastàpiç go specjalnym przewodem, który jest dost´pny jedynie w serwisie Candy.

P)Po zainstalowaniu urzàdzenia nale˝y sprawdziç czy sà ∏atwo dost´pne: wtyczka kabla zasilania i kurki zasilania w wod´.

Q)Nie wolno praç w pralce firanek z w∏ókna szklanego.

R)Nale˝y zwracaç uwag´ na to, by na pod∏odze, wokó∏ pralki nie gromadzi∏ si´ kurz.

S)Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç czy zgas∏a lampka sygnalizacyjna blokady drzwiczek. Czas up∏ywajàcy do momentu zgaÊni´cia tej lampki, pozwala na och∏odzenie si´ upranej bielizny przed jej wyj´ciem.

T. Zawsze nale˝y sprawdzaç, czy cokó∏ jest dobrze przymocowany do pralki.

Szybki start

Pranie

-Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.

-Posortowaç bielizn´ i umieÊciç jà wewnàtrz pralki.

-Zamknàç drzwiczki.

-Wsypaç detergent do , przedzia∏ I - dla wst´pnego prania, pojemnik II - dla innych programów.

-Wybraç ˝àdany program i przekr´ciç przycisk programowania (wybrany cykl - program) uka˝e si´ na wyÊwietlaczu)

-Wybraç przyciski ˝àdanych funkcji i nacisnàç przycisk "START/PAUZA"

-Od chwili naciÊni´cia przycisku "START/PAUZA" do momentu rozpocz´cia pracy pralki mo˝e minàç krótki czas, potrzebny pralce do oszacowania niezb´dnej iloÊci wody i skonfigurowania parametrów programu.

Gdy cykl programu zakoƒczy si´

-Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”

-Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI OTWARTE”

-Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF (WY¸ÑCZONE)

-Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.

-Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .

5

Instalacja pralki

Po zdjëciu opakowania fabrycznego, usuniëciu styropianowych ksztaätek oraz folii ochronnej naleãy odblokowaç pralkë.

Kolejnoéç czynnoéci:

1) Wykrëciç érodkowå érubë (A), 4 boczne (B) po czym zdemontowaç blokadë.

2) Pochyliç pralkë do przodu i wyciågnåç dwie wkäadki styropianowe.

3) Zatkaj otwór w tylnym panelu zatyczkå dostarczonå wraz z pralkå.

4) Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku.

5) Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi nóãkami.

a)Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki.

b)Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa.

c)Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã bëdzie przylegaäa do dna pralki.

6

A

B

C

Uwaga: Zalecamy zachowanie poprzeczki, blokujàcej b´ben pralki na czas transportu, wraz ze Êrubami na wypadek ewentualnego przysz∏ego przenoszenia urzàdzenia. Producent nie b´dzie odpowiada∏ za uszkodzenie urzàdzenia spowodowane niezastosowaniem si´ do instrukcji, zwiàzanych z usuwaniem zabezpieczeƒ transportowych. U˝ytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie koszty instalacji.

Pod∏àczanie w´˝a doprowadzajàcego wod´.

Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu.

Niniejsza pralka wyposa˝ona jest w wà˝ doprowadzajàcy wod´, zakoƒczony gwintowanymi tulejami o Êrednicy 19 mm (3/4 cala), s∏u˝àcymi do po∏àczenia z gwintowanym z∏àczem na urzàdzeniu oraz z zasilaniem w wod´.

Do po∏àczenia pralki z siecià wodnà nale˝y u˝yç wy∏àcznie nowego w´˝a, ponadto nale˝y sprawdziç, czy wewnàtrz koƒcówek ∏àczàcych znajdujà si´ uszczelki.

Nie wolno wykorzystywaç starych w´˝y, do∏àczonych do istniejàcych instalacji. Nie nale˝y nadmiernie dokr´caç z∏àczy. Dokr´cenie r´czne jest wystarczajàce. Nie wolno Êciskaç ani zaginaç w´˝y.

Pod∏àcz prostà koƒcówk´ w´˝a do kurka odcinajàcego dop∏yw wody.

min 4 cm

cm

+2,6 mt max

100

 

max

min 50 cm

max 85 cm

7

 

Zasilanie elektryczne i rady dotyczàce bezpiecznego korzystania z pralki

Pralki dostosowane sà do pracy przy jednofazowym napi´ciu zasilania 220V-230V,50 Hz.

Nale˝y sprawdziç, czy kabel zasilajàcy dostosowany jest do dostarczania co najmniej 3,0 kW mocy, a nast´pnie pod∏àczyç wtyczk´ do uziemionego gniazdka.

Poniewa˝ energia elektryczna mo˝e byç w niektórych sytuacjach niebezpieczna, dlatego niniejsza pralka musi byç uziemiona.

Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki).

Gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia muszà byç tego samego typu. Nie zaleca si´ korzystania z rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy. Kolory przewodów w kablu zasilajàcym zgodne sà z nast´pujàcym kodem:

Niebieski

-

NEUTRALNY,

Bràzowy

-

PRZEWÓD POD NAPI¢CIEM,

Zielono-˝ó∏ty

-

ZIEMIA.

W przypadku uszkodzenia kabla, zasilajàcego urzàdzenie, nale˝y wymieniç go na inny kabel - dost´pny wy∏àcznie w punktach serwisowych z cz´Êciami zamiennymi firmy Candy lub u autoryzowanego sprzedawcy firmy Candy.

8

U˝yteczne rady dotyczàce prania:

Oto zalecenia prowadzàce do wykorzystywania urzàdzenia w sposób najbardziej przyjazny Êrodowisku oraz najbardziej ekonomiczny.

Za∏adunek pralki:

Aby w pe∏ni wykorzystaç energi´, wod´ i Êrodki pioràce, zalecamy ca∏kowite wype∏nienie pralki.

Pranie pe∏nego za∏adunku w porównaniu z dwukrotnym praniem za∏adunku po∏owicznego pozwala zaoszcz´dziç nawet 50% energii elektrycznej.

Kiedy rzeczywiÊcie konieczne jest pranie wst´pne?

Tylko w przypadku szczególnie brudnej odzie˝y.

Nie wybierajàc opcji prania wst´pnego dla mniej zabrudzonej odzie˝y mo˝emy oszcz´dziç od 5 do 15% energii elektrycznej.

Jakà temperatur´ prania nale˝y wybraç?

Korzystanie ze Êrodków, usuwajàcych plamy przed praniem, eliminuje potrzeb´ prania w temperaturze przekraczajàcej 60°C. Stosujàc temperatur´ prania równà 40°C mo˝emy oszcz´dziç do 50% energii.

Tkaniny mocno zabrudzone

Aby zapewniç najlepsze wyniki podczas prania tkanin szczególnie zabrudzonych, zaleca si´ zmniejszenie liczby pranych jednorazowo sztuk odzie˝y.

JeÊli b´ben nie jest szczelnie wype∏niony, ubrania b´dà swobodnie poruszaç si´ wewnàtrz i zostanà lepiej uprane.

9

SZYBKI PRZEWODNIK PO MENU CANDY INFOTEXT

Pod∏àczyç pralk´ do wody i pràdu zgodnie z opisem na str. 7. Wybraç pokr´t∏em jakikolwiek program. Po krótkim oczekiwaniu na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis:

 

WELCOME

 

dok∏adnà godzin´ reguluje si´ póêniej

 

0:00

 

 

 

 

 

 

 

 

10

COTTON WHITE

90

ten napis pojawia si´ wtedy, gdy

HEAVY SOIL

wybraliÊmy program 1

 

 

 

 

 

 

Przed wejÊciem do menu Infotext trzeba pami´taç, ˝e mamy do dyspozycji 30 sek.na wybór ka˝dej opcji. JeÊli up∏ynie wi´cej czasu display wróci do fazy poczàtkowej i trzeba b´dzie na nowo wejÊç do menu Infotext aby kontynuowaç programowanie.

Wcisnàç równoczeÊnie przyciski ( ) i (

) przez 5 sek a˝ zabrzmi sygna∏

dêwi´kowy.

 

ADOPT LANGUAGE

Wciskajàc przycisk ( ) , przeglàdaç

ENGLISH

dost´pne j´zyki a˝ do ukazania si´

 

j´zyka wybranego.

USTAW JEZYK

POLSKI

Potwierdziç wciskajàc przycisk ()

USTAW CZAS hh:

Potwierdziç wciskajàc przycisk ()

USTAW CZAS mm:

Potwierdziç wciskajàc przycisk ()

TRYB CZASU

RZECZYWISTY

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

wcisnàç przycisk ( ) aby ustawiç godzin´.

wcisnàç przycisk ( ) aby ustawiç minuty

jeÊli pojawi si´ s∏owo WZGL¢DNY wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do oznaczenia RZECZYWISTY

10

SYGNAL KONCA?

TAK

Potwierdziç wciskajàc przycisk ()

ZAPAMIETAC?

TAK

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

TRYB DEMO?

NIE

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

WYJSC Z MENU?

TAK

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

jeÊli poka˝e si´ napis NIE wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do TAK.

jeÊli pojawi si´ napis NIE wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do TAK.

zatrzymaç NIE.

JeÊli chcemy przejÊç do TAK wcisnàç przycisk ( )

jeÊli poka˝e si´ napis NIE, wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do TAK

10

BAWELNA BIALA

90

wracamy do programu wybranego

INTENSYWNE

wczeÊniej.

 

 

W tym momencie mo˝emy wybraç jakikolwiek program, jak równie˝ ustawiç opóêniony start.

Dok∏adniejsze informacje znajdujà si´ w dalszej cz´Êci tej instrukcji

11

Pierwsze u˝ycie pralki Infotext

Niniejsze urzàdzenie dzia∏a równie˝ przed zaprogramowaniem systemu Infotext, jednak pralka ta dysponuje funkcjami opóênionego startu i koƒca programu, których skuteczne dzia∏anie wymaga zaprogramowania tego sysemu. Jest to operacja ∏atwa a urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane tak, aby u˝ytkownik móg∏ obs∏ugiwaç t´ pralk´ w sposób prosty i skuteczny.

Programowanie urzàdzenia

Pralka Infotext wymaga takiego zaprogramowania, które zapewnia w∏aÊciwe ustawienie zegara, j´zyka, u˝ywanego w opisach i w∏asnych wymagaƒ. Po w∏àczeniu pralki i zmianie pozycji programatora, z po∏o˝enia STOP do pozycji programu, na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat powitalny.

WITAJ!

00.00

Komunikat ten wyÊwietlany jest przez krótki czas, w którym urzàdzenie rozpoznaje wybrany program. Gdy urzàdzenie jest ju˝ gotowe, na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ informacje dotyczàce danego programu i w tym momencie u˝ytkownik mo˝e zaprogramowaç urzàdzenie.

Przyk∏ad:

10

BAWELNA BIALA

90

INTENSYWNE

 

 

WejÊcie do menu

Przed wejÊciem do menu pralki Infotext nale˝y pami´taç, ˝e podczas ka˝dej operacji mamy 30 sekund na dokonanie wyboru. Po up∏ywie tego czasu wyÊwietlacz powróci do postaci startowej i aby móc kontynuowaç programowanie, nale˝y ponownie wejÊç do menu Infotext. Poczàwszy od tego stadium mo˝na programowaç menu.

Nale˝y przez 5 sekund utrzymaç wciÊni´te jednoczeÊnie przyciski: (

) i (

) do

chwili, w której zabrzmi sygna∏ dêwi´kowy. WciÊni´cie przycisku (

) umo˝liwia

zmian´ opcji menu.

) .

 

Aby potwierdziç i wprowadziç jakàÊ opcj´ nale˝y wcisnàç przycisk (

 

Ustawianie j´zyka

Pralka jest ustawiona automatycznie na j´zyk angielski. Aby zmieniç j´zyk (jest to j´zyk komunikatów pojawiajàcych si´ na wyÊwietlaczu), nale˝y post´powaç w sposób nast´pujàcy: przez 5 sekund trzymaç wciÊni´te przyciski( )i . Jednoczesne wciÊni´cie tych dwóch przycisków mo˝e trwaç równie˝ krócej - do chwili us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego, który oznacza wejÊcie do menu, przy czym na wyÊwietlaczu uka˝e si´ polecenie wyboru ˝àdanego j´zyka.

Nale˝y zwolniç przyciski ( ) i () i, wciskajàc przycisk ( ), przeglàdaç dost´pne

j´zyki a˝ do ukazania si´ j´zyka wybranego. Nale˝y wówczas zwolniç przycisk (

) i

wcisnàç przycisk (

) - spowoduje to wprowadzenie wybranego j´zyka.

 

Nast´pnie na wyÊwietlaczu pojawi si´ zapytanie o ustawienie nowej godziny.

 

12

Ustawianie nowej godziny

Funkcja ta powinna byç uregulowana z dwóch powodów: po pierwsze - aby na ekranie wyÊwietlany by∏a prawid∏owy czas, po drugie - aby ustawienia koƒca/poczàtku programu dzia∏a∏y poprawnie.

Przed ustawieniem zegara jego cyfry w okienku wyÊwietlacza migajà. Aby ustawiç godzin´, nale˝y kolejno naciskaç przycisk ( )a nast´pnie wcisnàç przycisk (), by wprowadziç wybranà godzin´. Na wyÊwietlaczu zegara zacznie nast´pnie migaç wskaênik minutowy. Nale˝y ponownie naciskaç przycisk (), a˝ do chwili, kiedy na wyÊwietlaczu pojawià si´ ˝àdany czas, a nast´pnie — wcisnàç przycisk (), aby zakoƒczyç ustawianie. Po ustawieniu nowej godziny na wyÊwietlaczu uka˝e si´ pytanie: „ustawienie czasu”

Ustawienie czasu

Istniejà dwa sposoby wybierania trybu czasu: pierwszy z nich nale˝y wybraç wtedy, gdy u˝ytkownik chcia∏by, aby program zakoƒczy∏ si´ lub rozpoczà∏ o konkretnej godzinie, np. o godz. 18.00. Tryb ten zwany jest trybem czasu rzeczywistego. Wykorzystujàc funkcj´ koƒca programu (lub opóênionego startu) mo˝emy przedstawiç przyk∏adowy widok wyÊwietlacza w przypadku wybrania trybu czasu rzeczywistego.

KONIEC PROGR.

O18:00

Zgodnie z powy˝szym przyk∏adem, ustawiajàc godzin´ koƒca programu u˝ytkownik sprawi, ˝e wykonywanie programu zakoƒczy si´ o godzinie 18.00. Drugi sposób polega na tym, ˝e koniec programu lub opóêniony start programuje si´ przez dodawanie godzin; np. program ma zakoƒczyç si´ po pó∏torej godzinie.

Tryb ten zwany jest trybem czasu wzgl´dnego. Wykorzystujàc funkcj´ koƒca programu (lub opóênionego startu) mo˝emy przedstawiç poni˝szy przyk∏ad.

KONIEC PROGR.

ZA 1H 30M

Chocia˝ obie opcje sà bardzo u˝yteczne, wydaje nam si´, ˝e tryb czasu rzeczywistego jest ∏atwiejszy do stosowania, gdy˝ nie wymaga od u˝ytkownika samodzielnych obliczeƒ. W stadium ustalania trybu ustawiania czasu na wyÊwietlaczu pojawi si´ pytanie, czy u˝ytkownik chce wybraç czas wzgl´dny lub — przeglàdajàc opcje, wciskajàc przycisk ( ) — czas rzeczywisty. Wciskajàc przycisk () u˝ytkownik wprowadza wybrane ustawienie. Po wprowadzeniu wybranego trybu czasu wyÊwietlacz zadaje pytanie, czy nale˝y w∏àczyç dêwi´kowy sygna∏ koƒca prania.

13

Sygna∏ dêwi´kowy

Jest to opcjà w∏àczajàcà sygnalizacj´ zakoƒczenia cyklu prania. Kolejne wciskanie przycisku ( ) umo˝liwia wybór opcji „TAK” lub „NIE”.

Wprowadzenie wybranej opcji odbywa si´ przez wciÊni´cie przycisku ( ), po czym ekran wyÊwietlacza przejdzie do nast´pnego stadium i za˝àda "Aktywowanie pami´cí”.

Aktywowanie pami´ci

Jest to funkcja bardzo u˝yteczna dla osób wykorzystujàcych cz´sto ten sam program. Aby zapami´taç ostatni program lub ostatnio u˝ywane funkcje nale˝y wybraç "Aktywowanie pami´ci". Funkcja ta dost´pna jest wy∏àcznie w przypadku prania bawe∏ny, syntetyków, materia∏ów delikatnych i we∏ny. W pami´ci urzàdzenia nie mo˝na zapisaç ustawieƒ specjalnych programów prania.

Nale˝y wybraç „TAK” lub „NIE” naciskajàc przycisk ( ) i () .

Na wyÊwietlaczu nast´pnie uka˝e si´ pytanie czy aktywowaç tryb demo.

Tryb demo

(ustawienie domyÊlne - NIE)

Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis „TAK”, nale˝y zmieniç go na „NIE”, poniewa˝ jest to funkcja serwisowa. JeÊli opcja trybu demonstracji nie jest ustawiona na „NIE”, po opuszczeniu menu Infotext program prania NIE ROZPOCZNIE SI¢. Aby program prania móg∏ si´ rozpoczàç, tryb demonstracji musi byç ustawiony na „NIE”. Wprowadzajàc „NIE” za poÊrednictwem przycisku ( ) u˝ytkownik otrzymuje pytanie, czy chce wyjÊç z menu.

WyjÊcie z menu

JeÊli wybrane ustawienia sà satysfakcjonujàce, mo˝na opuÊciç menu wybierajàc „TAK” za poÊrednictwem przycisku ( ) i (). JeÊli jednak u˝ytkownik nie jest zadowolony z ustawieƒ, musi wybraç „NIE” w odpowiedzi na polecenie wyjÊcia z menu i mo˝na wtedy rozpoczàç programowanie urzàdzenia od poczàtku. Wciskajàc przycisk () mo˝na indywidualnie wejÊç do ka˝dej funkcji, a tak˝e jà ominàç do chwili natrafienia na opcj´, którà nale˝y ponownie ustawiç.

JeÊli wybór jest w pe∏ni satysfakcjonujàcy, mo˝na opuÊciç menu i rozpoczàç testowanie instalacji. JeÊli zachodzi potrzeba zmiany którejÊ z pozycji menu w terminie póêniejszym, nale˝y od poczàtku przejÊç opcje menu i zmieniç te, które trzeba ustawiç na nowo. Mo˝liwoÊç ta jest u˝yteczna przy zmianie opcji "ustawienia czasu” przy zmianie czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie.

Po ustawieniu godziny wybrane opcje menu pozostanà w pami´ci urzàdzenia, nawet w przypadku wyj´cia wtyczki przewodu zasilania z gniazdka lub przerwy w dop∏ywie energii elektrycznej.

Opis elementów sterowania

N

M

 

P

 

 

I H G F

E D C B

A

O

Poni˝ej opisane sà wszystkie

i pokr´t∏a, wyst´pujàce w panelu sterowania

pralki.

 

Po wybraniu ˝àdanego programu i przycisków opcji wybrana informacja uka˝e si´ na ekranie wyÊwietlacza urzàdzenia Infotext.

Gdy programy i przyciski opcji nie sà ze sobà sprzeczne, rozlegnie si´ dêwi´k oraz nad wybranym przyciskiem opcji zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna. W przypadku wybrania przycisku opcji sprzecznej z ˝àdanym programem, rozlegnie si´ brz´czyk, a lampka sygnalizacyjna nad odpowiednim przyciskiem nie zaÊwieci si´. Aby wybraç przycisk opcji, nale˝y wcisnàç go jeden raz. Aby skasowaç wybór przycisku opcji nale˝y wcisnàç go ponownie.

Nale˝y uwa˝nie przeczytaç poni˝sze informacje:

Pokr´t∏o programatora

A

Po obrocie pokr´t∏a programatora, gdy zniknie komunikat powitalny, na

wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´pujàca informacja:

 

Czytajàc od lewej do prawej:

 

1.Pr´dkoÊç wirówki

2.Nazwa programu

3.Temperatura prania

Przyk∏ad:

 

 

 

10

BAWE¸NA BIA¸A

90

 

 

INTENSYWNE

 

 

 

14

15

START/PAUZA

B

START

 

Aby uruchomiç program, nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Start. Czujniki pralki wykryjà teraz ∏adunek przeznaczony do prania i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis: Prosz´ czekaç.

Przyk∏ad:

PROSZE CZEKAJ

 

USTAW

Na panelu pralki Infotext wyÊwietlony zostanie nast´pnie czas konieczny do zakoƒczenia programu i rozpocznie si´ cykl prania. Urzàdzenie Infotext dokonuje obliczeƒ godziny zakoƒczenia wybranego programu na podstawie standardowego ∏adunku o wadze 5 kg, zaÊ podczas cyklu prania pralka Infotext koryguje ten czas w zale˝noÊci od rozmiaru i sk∏adu za∏adunku pralki.

Przyk∏ad:

 

 

 

 

KONIEC:1H 50M

 

10

90

PRANIE

 

 

 

PAUZA

Program mo˝na wstrzymaç w dowolnej chwili trwajàcego cyklu prania przez wciÊni´cie na ok. 3 sekundy przycisku START/PAUZA. Rozlegnie si´ wtedy sygna∏ dêwi´kowy (buczek). Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ informacja, ˝e nastàpi∏a pauza podczas wykonywania programu.

Przyk∏ad:

 

 

 

10

PAUZA

90

 

 

BLOKADA DRZWI

 

 

 

JeÊli chcemy wyjàç jakieÊ sztuki w trakcie trwania cyklu prania nale˝y poczekaç 2 min, a˝ zwolni si´ blokada drzwiczek.

10

PAUZA

90

DRZWI OTWARTE

 

 

Aby ponownie uruchomiç program nale˝y jeszcze raz wcisnàç przycisk START/PAUZA. WyÊwietlacz poinformuje, ˝e program jest kontynuowany.

ANULOWANIE

Aby anulowaç program nale˝y ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´ OFF. Wybraç inny program. WyÊwietlacz zasygnalizuje ,˝e program zosta∏ anulowany, a zatem skasowany.

WyÊwietlacz poinformuje, ˝e nastàpi∏a pauza w programie i ˝e nast´pnie zosta∏ on skasowany.

Przyk∏ad: SKASOWANO

Ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´ off.

16

Blokada programu

C

Jest to u˝yteczna funkcja, nie pozwalajàca dzieciom na zabaw´ przyciskami opcji i zmian´ ustawionego programu.

Po ustawieniu programu i dodatkowych opcji nale˝y wcisnàç przycisk START a nast´pnie wcisnàç przycisk Blokada programu. CzynnoÊç taka zablokuje panel sterowania. Mo˝liwe jest skasowanie tej funkcji przez krótkie wciÊni´cie przycisku Blokada programu do chwili ujrzenia migajàcej lampki nad tym przyciskiem. Podczas migania tej lampki nale˝y przycisnàç przycisk Pr´dkoÊci wirówki .

Ustawianie

D

Opóênienia startu/Koƒca programu

Opcje Koƒca programu / Opóênienia startu mogà byç wykorzystane jeÊli chcemy, aby pranie nie rozpocz´∏o si´ z opóênieniem (zakoƒczenie programu nie póêniej ni˝ 24 godziny od chwili programowania).

1. Ustawianie opóênionego startu

Nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, a nast´pnie wcisnàç przyciski ustawiania godzin i minut (po lewej i po prawej stronie) a˝ do ustawienia wymaganej godziny. W przypadku niewciÊni´cia ˝adnego przycisku w ciàgu 5 sekund, wyÊwietlacz powróci do opcji programu.

Nale˝y wcisnàç przycisk START.

Aby skasowaç opóêniony start, nale˝y przez 5 sekund wciskaç ten przycisk.

2. Ustawienie godziny koƒca programu

Nale˝y dwukrotnie wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, po czym wciskaç przyciski godzin i minut (po lewej i po prawej stronie), a˝ do ustawienia ˝àdanej godziny. Podczas wprowadzania opcji koƒca programu na wyÊwietlaczu uka˝e si´ najwczeÊniejsza godzina, o której mo˝e zakoƒczyç si´ nastawiany program. WartoÊç t´ mo˝na jedynie opóêniç.

Uwaga:

Korzystajàc z funkcji Opóênionego startu / Ustawienia godziny zakoƒczenia prania nale˝y korzystaç z detergentów i Êrodków pomocniczych u˝ywajàc wy∏àcznie przegródek dozowników. Dodawanie detergentów, czy innych Êrodków, bezpoÊrednio do b´bna, a nast´pnie pozostawianie ich na d∏ugi czas, mo˝e staç si´ przyczynà zniszczenia tkanin.

17

Przycisk ∏atwe prasowanie

E

 

Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum gniecenie si´ pranych tkanin przez modyfikacj´ parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny. Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po∏àczone dzia∏anie fazy stopniowego sch∏adzania wody, braku obrotów b´bna podczas odprowadzania wody i delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si´ w∏ókien. W przypadku tkanin delikatnych, z wyjàtkiem we∏ny, opisane wczeÊniej etapy wzbogacono o etap pozostawienia wody w b´bnie po ostatnim p∏ukaniu, a wyeliminowano etap sch∏adzania wody - pozwoli∏o to uzyskaç najlepsze rezultaty.

W programie prania we∏ny przycisk ten wymusza jedynie pozostawienie prania w wodzie po zakoƒczeniu ostatniego p∏ukania, co umo˝liwia dok∏adne rozpr´˝enie w∏ókien.

Podczas fazy zatrzymania wody w b´bnie kontrolka tego przycisku miga i wskazuje, ˝e pralka jest w fazie przerwy.

Na zakoƒczenie cyklu prania tkanin delikatnych i we∏ny mo˝na:

Zwolniç przycisk ¸ATWE PRASOWANIE, pozwalajàc zakoƒczyç pranie etapem odprowadzenia wody i wirowania.

Aby wykonaç program WYPUSZCZENIE WODY:

- ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF - wybraç program WYPUSZCZENIE WODY

- uruchomiç na nowo pralk´ wciskajàc przycisk START.

Przycisk “TEMPERATURA PRANIA”

F

Ta opcja pozwala na pranie w dowolnej temperaturze, ale poni˝ej temperaturay maksymalnej przewidzianej dla danego programu.

Ka˝de wciÊni´cie tego przycisku zmniejsza temperatur´ o 10°C a˝ do min. 15°C (pranie w zimnej wodzie).

Przycisk

 

 

 

G

 

 

 

 

Wciskajàc ten przycisk mo˝emy, dzi´ki nowemu Czujnikowi Activa System, wykonaç dodatkowy specjalny cykl prania przeznaczony dla osób o delikatnej, ∏atwej do podra˝nieƒ skórze. Program jest aktywny dla programów dla tkanin odpornych i mieszanych. W programie tym pralka pobiera du˝o wi´cej wody, a nowy sposób funkcjonowania, polegajàcy na cyklach obrotów b´bna podczas poboru i odprowadzania wody powoduje, ˝e tkaniny sà dok∏adniej wyprane i wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç wody podczas prania pozwala na lepsze rozpuszczenie detergentu i zwi´kszenie skutecznoÊci prania, a zwi´kszona iloÊç wody podczas p∏ukania pozwala na dok∏adniejsze wyp∏ukanie detergentu z ka˝dego w∏ókna tkaniny . Na funkcja zosta∏a wymyÊlona specjalnie dla osób o skórze delikatnej i wra˝liwej, u których nawet najmniejszy Êlad proszku mo˝e powodowaç podra˝nienia i alergie. Radzimy stosowanie tej funkcji tak˝e przy praniu odzie˝y dzieci´cej (dzieci majà zawsze wra˝liwsza skór´) oraz przy praniu tkanin z warstwà gàbki, poniewa˝ z takiej tkaniny trudniej usuwa si´ detergent.

Dla uzyskania lepszych efektów prania ta funkcja jest zawsze aktywna w programach dla tkanin delikatnych i we∏nianych.

18

Przycisk PRANIE INTENSYWNE

H

 

Po wciÊni´ciu tego przycisku, aktywnego tylko w cyklach bawe∏na, uruchamiamy funkcje czujników nowego Systemu Activa, które dzia∏ajà zarówno na wybranà temperatur´ utrzymujàc jà jednakowà podczas faz ca∏ego cyklu prania jak i na prac´ mechanicznà b´bna.

B´ben obraca si´ z dwiema ró˝nymi pr´dkoÊciami w kluczowych momentach. Kiedy detergent jest rozprowadzany w tkaninach b´ben obraca si´ w sposób umo˝liwiajàcy równomierne roz∏o˝enie si´ bielizny w b´bnie. Natomiast pr´dkoÊç obrotów wzrasta w momencie prania i p∏ukania aby wzmóc efekt usuni´cia brudu. Dzi´ki temu rozwiàzaniu zwi´ksza si´ skutecznoÊç prania BEZ PRZED¸U˚ANIA CZASU PRANIA.

Przycisk pr´dkoÊci wirówki

I

Przy wyborze programu prania wyÊwietlacz informuje o maksymalnej pr´dkoÊci wirówki, dopuszczalnej dla danego programu. Kilkakrotne wciÊni´cie przycisku ustawienia pr´dkoÊci wirówki powoduje ka˝dorazowo zmniejszenie ich o wartoÊç 100 obrotów na minut´. Minimalna dopuszczalna pr´dkoÊç wirówki wynosi 400 obrotów na minut´; ciàg∏e wciskanie przycisku pr´dkoÊci wirówki mo˝e, w razie potrzeby, s∏u˝yç do jej wy∏àczenia.

Uwaga: Pralka wyposa˝ona jest w elektroniczny czujnik sprawdzajàcy, czy ∏adunek jest poprawnie roz∏o˝ony. W przypadku nieznacznego braku zrównowa˝enia maszyna automatycznie doprowadzi ∏adunek do równowagi, po czym przejdzie do normalnego wirowania. JeÊli po kilku próbach nie uda si´ uzyskaç równomiernego roz∏o˝enia, wirowanie odb´dzie si´ przy zmniejszonej pr´dkoÊci. JeÊli ∏adunek jest wyraênie niezrównowa˝ony, wówczas faza wirowania zostanie skasowane. Opisana funkcja zmniejsza wibracje, ogranicza ha∏as i poprawia niezawodnoÊç pralki a tak˝e wyd∏u˝a czas jej eksploatacji.

19