Cabletron Systems 9A100 User Manual

Size:
737.22 Kb
Download

SmartSwitch 9A100

User Guide

35 Industrial Way Rochester, NH 03866 USA

(603) 332-9400

Part Number 04-0049-01Rev. A

Order Number 9032628

NOTICE

Cabletron Systems reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice. The reader should in all cases consult Cabletron Systems to determine whether any such changes have been made. The hardware, firmware, and software described in this manual are subject to change without notice.

IN NO EVENT SHALL CABLETRON SYSTEMS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS) ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS MANUAL OR THE INFORMATION CONTAINED IN IT, EVEN IF CABLETRON SYSTEMS HAS BEEN ADVISED OF, KNOWN, OR SHOULD HAVE KNOWN, THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Copyright 1998 by Cabletron Systems, Inc., P.O. Box 5005, Rochester, NH 03866-5005All Rights Reserved

Printed in the United States of America

SmartSwitch 9A100 User Guide

Part Number: 04-0049-01Rev. A

Order Number: 9032628

SmartCell, SmartSwitch, SPECTRUM, LANVIEW, MicroMMAC, and BRIM are registered trademarks and Element Manager, EPIM, EPIMA, EPIM-F1,EPIM-F2,EPIM-F3,EPIM-T,EPIM-X,FOT-F,FOT-F3,HubSTACK, SEH, SEHI, andTMS-3are trademarks of Cabletron Systems, Inc. All other product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

ii SmartSwitch 9A100 User Guide

FCC CLASS A NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2p›F 0…ˆÃÊiµÖˆ«“i˜ÍÊ…>ÃÊLii˜ÊÍiÃÍi`Ê>˜`ÊvœÖ˜`ÊÍœÊVœ“«•ßÊ݈ͅÊÍ…iÊ•ˆ“ˆÍÃÊvœÀÊ>Ê+•>ÃÃÊ"Ê `ˆ}ˆÍ>•Ê`i܈Vi]Ê«ÖÀÃÖ>˜ÍÊÍœÊ+>ÀÍÊ£xÊœvÊÍ…iÊ4++ÊÀÖ•iðÊ0…iÃiÊ•ˆ“ˆÍÃÊ>ÀiÊ`iÈ}˜i`ÊÍœÊ «ÀœÜˆ`iÊÀi>Ãœ˜>L•iÊ«ÀœÍiV͈œ˜Ê>}>ˆ˜ÃÍÊ…>À“v֕ʈ˜ÍiÀviÀi˜ViÊÝ…i˜ÊÍ…iÊiµÖˆ«“i˜ÍʈÃÊ œ«iÀ>Íi`ʈ˜Ê>ÊVœ““iÀVˆ>•Êi˜ÜˆÀœ˜“i˜Í°Ê0…ˆÃÊiµÖˆ«“i˜ÍÊÖÃiÃ]Ê}i˜iÀ>ÍiÃ]Ê>˜`ÊV>˜Ê À>`ˆ>ÍiÊÀ>`ˆœÊvÀiµÖi˜VßÊi˜iÀ}ßÊ>˜`]ʈvʘœÍʈ˜ÃÍ>••i`ʈ˜Ê>VVœÀ`>˜ViÊ݈ͅÊÍ…iÊ

.“>ÀÍ.݈ÍV…Ê™"£ääÊ2ÃiÀÊ5Öˆ`i]Ê“>ßÊV>ÖÃiÊ…>À“v֕ʈ˜ÍiÀviÀi˜ViÊÍœÊÀ>`ˆœÊ Vœ““Ö˜ˆV>͈œ˜Ã°Ê#«iÀ>͈œ˜ÊœvÊÍ…ˆÃÊiµÖˆ«“i˜Íʈ˜Ê>ÊÀiÈ`i˜Íˆ>•Ê>Ài>ʈÃÊ•ˆŽi•ßÊÍœÊV>ÖÃiÊ ˆ˜ÍiÀviÀi˜Vi]ʈ˜ÊÝ…ˆV…ÊV>ÃiÊÍ…iÊÖÃiÀÊ݈••ÊLiÊÀiµÖˆÀi`ÊÍœÊVœÀÀiVÍÊÍ…iʈ˜ÍiÀviÀi˜ViÊ>ÍÊ…ˆÃÊ œÝ˜ÊiÞ«i˜Ãi°

2p›F +…>˜}iГКœАК“œ`ˆvˆV>Нˆœ˜ГК“>`iКНœКН…ˆГК`iЬˆVi]КЭ…ˆV…К>АiК˜œНКiЮ«АiГГ•ЯК>««АœЬi`КLЯК Н…iК«>АНЯКАiГ«œ˜ГˆL•iКvœАКVœ“«•ˆ>˜Vi]КVœЦ•`КЬœˆ`КН…iКЦГiА½ГК>ЦН…œАˆНЯКНœКœ«iА>НiКН…iК iµЦˆ«“i˜Н°

DOC CLASS A NOTICE

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de la class A prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

SmartSwitch 9A100 User Guide iii

DECLARATION OF CONFORMITY

ADDENDUM

Application of Council Directive(s):

89/336/EEC

 

73/23/EEC

Manufacturer’s Name:

Cabletron Systems, Inc.

Manufacturer’s Address:

35 Industrial Way

 

P. O. Box 5005

 

Rochester, NH 03866

Product Name:

SmartSwitch 9A100

European Representative Name:

Mr. J. Solari

European Representative Address:

Cabletron Systems, Limited

 

Nexus House, Newbury Business Park

 

London Road, Newbury

 

Berkshire RG13 2PZ, England

Conformance to Directive(s)/Product Standards:

EC Directive 89/336/EEC

 

EC Directive 73/23/EEC

 

EN 55022

 

EN 50082-1

 

EN 60950

Equipment Type/Environment:

Networking Equipment, for use in a Commercial or Light

 

Industrial Environment.

We the undersigned, hereby declare, under our sole responsibility, that the equipment packaged with this notice conforms to the above directives.

Manufacturer:

Full Name:

Mr. Ronald Fotino

 

Title:

Principal Compliance Engineer

 

Location:

Rochester, NH. U.S.A.

Legal Representative in Europe:

Full Name:

Mr. J. Solari

 

Title:

Managing Director - E.M.E.A.

 

Location:

Newbury, Berkshire, England

iv SmartSwitch 9A100 User Guide

SAFETY INFORMATION

CLASS 1 LASER TRANSCEIVERS

The 6A-IOM-29-4,6A-IOM-29-4-IR,6A-IOM-29-4-LR,6A-IOM-39-1and6A-IOM-39-1-LRconnectors use Class 1 Laser transceivers. Read the following safety information before installing or operating the6A-IOM-29-4.

The Class 1 Laser transceivers use an optical feedback loop to maintain Class 1 operation limits. This control loop eliminates the need for maintenance checks or adjustments. The output is factory set, and does not allow any user adjustment. Class 1 Laser transceivers comply with the following safety standards:

U21 CFR 1040.10 and 1040.11 U. S. Department of Health and Human Services (FDA)

UIEC Publication 825 (International Electrotechnical Commission)

UCENELEC EN 60825 (European Committee for Electrotechnical Standardization)

When operating within their performance limitations, laser transceiver output meets the Class 1 accessible emission limit of all three standards. Class 1 levels of laser radiation are not considered hazardous.

LASER RADIATION AND CONNECTORS

When the connector is in place, all laser radiation remains within the fiber. The maximum amount of radiant power exiting the fiber (under normal conditions) is -12.6dBmor 55 x 10-6 watts.

Removing the optical connector from the transceiver allows laser radiation to emit directly from the optical port. The maximum radiance from the optical port (under worst case conditions) is 0.8 W cm-2 or 8 x 103 Wm-2 sr-1.

Do not use optical instruments to view the laser output. The use of optical instruments to view laser output increases eye hazard. When viewing the output optical port, you must remove power from the network adapter.

SmartSwitch 9A100 User Guide v

FIBER OPTIC PROTECTIVE CAPS

%"¤›apm READBEFORE REMOVING FIBER OPTIC PROTECTIVE CAPS.

Cable assemblies and MMF/SMF ports are shipped with protective caps to prevent contamination. To avoid contamination, replace port caps on all fiber optic devices when not in use.

Cable assemblies and MMF/SMF ports that become contaminated may experience signal loss or difficulty inserting and removing cable assemblies from MMF/SMF ports.

Contamination can be removed from cable assemblies by

UBlowing surfaces with canned duster (Chemtronics p/n ES1270 or equivalent).

UUsing a fiber port cleaning swab (Alcoa Fujikura LTS p/n ACT-01or equivalent) saturated withoptical-gradeisopropyl alcohol, gently wipe the end surface of ferrules first; then wipe down the sides of both ferrules.

UBlow ferrule surfaces dry with canned duster.

Contamination can be removed from MMF/SMF ports by

UUsing the extension tube supplied with canned duster, blow into the optical port, being careful not to allow the extension tube to touch the bottom of the optical port.

UReconnect cable and check for proper mating. If problems remain, gently wipe out optical port with a DRY fiber port cleaning swab and repeat step 1.

%"¤›apm To avoid contamination, replace port caps on all fiber optic devices when not in use.

vi SmartSwitch 9A100 User Guide

REGULATORY COMPLIANCE SUMMARY

SAFETY

The SmartSwitch 9A100 meets the safety requirements of UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN 60950, IEC 950, and 73/23/EEC.

EMC

The SmartSwitch 9A100 meets the EMC requirements of FCC Part 15, EN 55022, CSA C108.8, VCCI V-3/93.01,EN50082-1,and 89/336/EEC.

SmartSwitch 9A100 User Guide vii

REVISION HISTORY

Document Name:

SmartSwitch 9A100 User Guide

Document Part Number:

04-0049-01Rev. A

Document Order number:

9032628

Author: Carre Gibson

 

Editor: Ayesha Maqsood

 

Illustrator: Michael Fornalski

 

Date

Revision

Description

 

 

 

May 1998

04-0049-01Rev. A

Initial Release

 

 

 

viii SmartSwitch 9A100 User Guide

TABLE OF CONTENTS

1

Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1

2

Switch Installation and Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1

2.1

Unpacking the Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-1

2.1.1

Check Accessory Carton Contents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-1

2.2

Inspecting the Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-2

2.2.1

DS3 and E3 I/O Module Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-3

2.3

Installing the Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-4

2.4

Configuring the Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-6

2.5

Using the Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-8

2.5.1

Console Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 2-8

2.5.2

Console Time-out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-10

2.5.3

Creating an Alias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-10

2.5.4

Ambiguous Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-11

2.5.5

Console Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-12

2.6

SmartSwitch ATM Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-12

2.6.1

Installation Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-14

2.6.2

Starting SmartSwitch ATM Administrator the First Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-15

2.6.3

Accessing Online Help. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-15

3

IP Over ATM and LANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-1

3.1

Creating an IP over ATM VLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3-1

3.1.1

ATM Addressing for IP over ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3-3

3.2

Creating an Emulated LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3-3

3.2.1

ATM Addressing for LAN Emulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3-6

3.2.2

ELANs Across Multiple Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3-6

3.2.3

Switch Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3-7

4

Switch Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1

4.1

Backing Up and Restoring Switch Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-1

4.2

ATM Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-2

4.2.1

Creating an IISP Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-2

4.2.2

UNI Routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-5

4.2.3

Route Metrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-6

4.3

IP Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-7

4.4

Events and Alarms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-9

4.4.1

Event Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4-9

4.4.2

Viewing Events and Alarms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-10

4.4.3

Deleting Events and Alarms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-11

SmartSwitch 9A100 User Guide ix

 

 

TABLE OF CONTENTS

4.5

PVC Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 4-11

4.5.1

Point-to-PointPVCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 4-12

4.5.2

Point-to-MultipointPVCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 4-13

4.5.3

Connecting to Local Switch Client Through a PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-14

4.5.4

Non-zeroVPIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-15

4.6

Traffic Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-17

4.6.1

Traffic Descriptors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-17

4.6.2

Call Admission Control Policy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-19

4.6.3

EFCI, EPD, and RM Thresholds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-22

4.7

Upgrading and Changing Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-23

4.7.1

Accessing the Boot Load Prompt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-23

4.7.2

Boot Load Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-24

4.7.3

Upgrading Boot Load Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-25

4.7.4

Upgrading POST Diagnostic Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-27

4.7.5

Upgrading Switch Operating Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-28

4.7.6

Using the Update Firmware Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-29

4.8

Saving Core Dumps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 4-30

5

Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .5-1

5.1

Troubleshooting IP over ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5-1

5.2

Troubleshooting LAN Emulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5-2

5.3

Troubleshooting PNNI Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5-3

5.4

Troubleshooting Congestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5-4

5.4.1

Diagnosing Congestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5-4

5.4.2

Global Congestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5-4

5.4.3

Port Congestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5-5

A

Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . A-1

A.1

Front Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . A-1

A.2

Technical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . A-3

B

Agent Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . B-1

B.1

MIB, SMI, MIB Files and Internet MIB Hierarchy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-1

B.1.1

ZeitNet Cabletron Proprietary MIBs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-2

B.1.2

Relation Between Object Identifier and the Represented Value . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-3

B.1.3

Supported protocols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-4

B.1.4

Supported SMI Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-4

B.1.5

Zeitnet Cabletron Proprietary MIB Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-5

B.1.6

SmartSwitch 9A100 MIB Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-6

B.1.7

MIB Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-6

B.2

Managing the SmartSwitch 9A100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-7

B.2.1

Console Commands that Affect the Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . B-8

C

Technical Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . C-1

C.1

Telephone Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . C-1

C.2

FAX Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . C-1

x SmartSwitch 9A100 User Guide