Brother 882-U70 User Manual

Size:
2.97 Mb
Download

Quick Reference Guide

Hurtigguide

Snabbstarts guide

Hurtig referenceguide

Pikaopas

Refer to the operation manual for detailed instruction.

Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.

Vennligst les den engelske instruksjonsboken for mer detaljerte instruksjoner.

I denne guiden er de engelske skjermbildene brukt i forklaringene. Merk at skjermbilder og taster kan se annerledes ut, avhengig av hvilket språk som er valgt i displayet.

Hänvisa till användaremanualen för en mer detaljerad instruktion.

Det kan även finnas olikheter på knappar och skärmar beroende på språk.

I denna guide används engelska skärmar för grundläggande förklaringar.

Forklaring på LCD displayet for detaljeret instruktion:

Der er i denne quick guide brugt engelske skærmbilleder, hvilket vil sige, at der kan forekomme differencer.

Katso tarkemmat ohjeet koneen käyttöohjeesta.

Koneen näyttö ja siinä näkyvät painikkeet ovat hieman erilaisia riippuen siitä mikä kieli näyttöön on valittu. Tässä pikaoppaassa olevat näytön kuvat ovat englannin kielisen näytön mukaisia.

., -!" # . $ # %.

 

<English display>

<Example: Norwegian>

<Engelsk: utfoldelse>

 

<Eksempel: Norsk>

 

<Engelsk display>

 

<Exempel: Norska>

<Engelsk skærmbillede>

 

<Eksempel: Norsk>

<Englannin kielinen näyttö>

<Esimerkki: Norjalainen>

< : >

< : >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents

 

Winding the Bobbin......................................................

2

Setting the Bobbin ........................................................

2

Upper Threading ..........................................................

3

Preparing to Embroider ................................................

4

Selecting Stitch Patterns ...............................................

6

Utility Stitches ...............................................................

6

Character/Decorative Stitches........................................

6

Embroidery Patterns.......................................................

7

Embroidery Edit Patterns................................................

7

Others ...........................................................................

8

Summary of Stitch Patterns ..........................................

9

Utility Stitches ...............................................................

9

Character/Decorative Stitches........................................

9

Summary of Embroidery patterns ...............................

11

Embroidery Pattern Color Change Table ....................

14

Embroidery patterns.....................................................

14

Floral patterns..............................................................

18

Color Thread Conversion Chart..................................

19

Innhold

 

Spoling av undertråd ....................................................

2

Sett i spolen ..................................................................

2

Treing av overtråden.....................................................

3

Forberedelser til brodering ...........................................

4

Velg søm .......................................................................

6

Nyttesømmer.................................................................

6

Bokstaver/dekorative sømmer ........................................

6

Broderimønstre..............................................................

7

Redigere broderimønstre ...............................................

7

Annet ............................................................................

8

Oppsummering sømmer ...............................................

9

Nyttesømmer.................................................................

9

Bokstaver/dekorative sømmer ........................................

9

Oppsummering broderimønstre..................................

11

Fargeoppsett broderimønstre......................................

14

Broderimønstre............................................................

14

Blomstermotiv .............................................................

18

Fargekart, konvertert til andre leverandører sine

 

fargenummer ...............................................................

19

Innehåll

 

Spola upp tråd på spole ................................................

2

Montera spole...............................................................

2

Trädning av övertråd ....................................................

3

Förbered för att brodera...............................................

4

Välja söm......................................................................

6

Nyttosömmar.................................................................

6

Tecken/Dekorativa sömmar ...........................................

6

Broderimönster..............................................................

7

Justera broderimönster...................................................

7

Ytterligare sömmar ........................................................

8

Översikt av sömmar......................................................

9

Nyttosömmar.................................................................

9

Tecken/Dekorativa sömmar ...........................................

9

Översikt av broderimönster ........................................

11

Broderimönster färgändringstabell .............................

14

Broderimönster............................................................

14

Blom-mönster..............................................................

18

Omvandlingstabell trådfärg ........................................

19

Indhold

 

Undertrådsspoling ........................................................

2

Isætning af undertråd ...................................................

2

Trådning af overtråd .....................................................

3

Klargøring af broderi ....................................................

4

Valg af stikninger ..........................................................

6

Nyttesømme ..................................................................

6

Pynte/dekorative sømme................................................

6

Broderimønster..............................................................

7

Redigering af broderier..................................................

7

Andre funktioner ...........................................................

8

Visning af de indbyggede stikninger .............................

9

Nyttesømme ..................................................................

9

Pynte/dekorative sømme................................................

9

Visning af de indbyggede broderimønstre ..................

11

Visning af de indbyggede broderimønstre med farver.......

14

Broderimønstre............................................................

14

Store blomster broderier ..............................................

18

Nøgle for broderritråds farve .....................................

19

Sisältö

 

Puolaaminen .................................................................

2

Puolan asettaminen.......................................................

2

Ylälangan langoittaminen..............................................

3

Kirjontaan valmistautuminen ........................................

4

Ommelkuvion valinta....................................................

6

Hyötyompeleet..............................................................

6

Kirjain-/Koristeompeleet ................................................

6

Kirjontakuviot................................................................

7

Kirjontakuvioyhdistelmät ...............................................

7

Muut .............................................................................

8

Yhteenveto ommelkuvioista ..........................................

9

Hyötyompeleet..............................................................

9

Kirjain-/Koristeompeleet ................................................

9

Yhteenveto kirjontakuvioista.......................................

11

Kirjontakuvioiden värinvaihtotaulukko .......................

14

Kirjontakuviot..............................................................

14

Kukkakuviot ................................................................

18

Lankavärien muuntotaulukko......................................

19

........................................................

2

.....................................................

2

................................................

3

...........................................

4

.............................................

6

..........................................................

6

/ ..........................................

6

..........................................................

7

................................

7

...........................................................................

8

! ..........................................................

9

..........................................................

9

/ ..........................................

9

! ......................................................

11

" # # $ ......

14

........................................................

14

, .........................

18

" # % $ # .....................

19

1

Winding the Bobbin

Spoling av undertråd

Spola upp tråd på spole

Undertrådsspoling

Puolaaminen

 

Follow the numbered steps below in order. Refer to the operation manual for detailed instruction. Ved spoling, følge nummereringen under. Se i instruksjonsboken for en mer detaljert beskrivelse.

Följ de numrerade stegen nedanför i ordning. Hänvisa till användaremanualen för en mer detaljerad instruktion. Følg billederne nedenfor i nummereret rækkefølge. For en mere detaljeret anvisning, se brugsanvisningen. Seuraa alla olevia numeroituja ohjeita numerojärjestyksessä. Katso tarkemmat ohjeet koneen käyttöohjeesta.

! . # .

Use only the enclosed bobbin or bobbins of the same type. Bruk den bakre spolepinnen.

Använd bara den medföljande spolen eller spolar av samma typ. Brug kun originale spoler.

Käytä vain koneen mukana tulevia tai saman tyyppisiä puolia.

$ % & % % & .

11.5mm (approx. 7/16 inch) (ca. 7/16 tomme) (ca. 7/16 tum)

11,5 mm (ca. 7/16 tomme) (noin 7/16 tuumaa) (. 7/16 *$ )

Using the Supplemental Spool Pin Bruk vedlagte spolepinne. Användning av extra spolpinne Brugen af den supplerende spolepind. Käyttäen lisälankatappia

& % $ $

65 3 4

2

8

7

1

2

3

4

 

5

 

6

7 2

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Setting the Bobbin

Sett i spolen

Montera spole

Isætning af undertråden

Puolan asettaminen

 

1

 

Refer to the operation manual for detailed instruction. Se i instruksjonsboken for en mer detaljert beskrivelse. Hänvisa till användaremanual för detaljerad instruktion. For en mere detaljeret anvisning, se brugsanvisningen. Katso tarkemmat ohjeet koneen käyttöohjeesta.

: . #

4

5

6

2

Upper Threading

Treing av overtråden

Trädning av övertråd

Trådning af overtråden

Ylälangan langoittaminen

 

 

6 5

4

7

 

a

 

0

2

9

3

8

 

bc

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

b

c

 

 

3

Preparing to Embroider

Forberedelser til brodering

Förbered för att brodera

Klargøring af broderi

Kirjontaan valmistautuminen

 

d

126b

e f3

890 c

1

2

4

 

45

3

5

4

6

7

8

 

a

b

9

0

c

d

e

f

5

Selecting Stitch Patterns Välja söm Ommelkuvion valinta

Utility Stitches

When switching on machine, the screen will display the name of the machine. Touch the screen to display the utility stitch. Depending on the setting, either "1-01Straight stitch (Left)" or"1-03Straight stitch (Middle)" is automatically selected.

Velg søm

Valg af stikninger

Nyttesømmer

Nyttosömmar

Maskinens navn vises når maskinen slåes

När maskinen slås på, visar skärmen

på. Trykk på skjermen, og nyttesømmer

namnet på maskinen. Tryck på skärmen

vises. Avhengig av innstillinger, så velges

för att visa nyttosömmar. Beroende på

automatisk enten ”1-01Rettsøm (venstre)”

inställning, så är "1-01Rak söm (Vänster)"

eller ”1-03Rettsøm (midtstilt)”.

eller "1-03Rak söm (Mitten)" automatiskt

 

valt.

Nyttesømme

Når du tænder maskinen, vil modelnavnet på maskinen komme frem på skærmen. Tryk på skærmen og nyttesømmene kommer frem. Alt efter om der er valgt ”1-01”ligesøm med nålen i venstre side, eller”1-03”ligesøm med nålen i midten, vælges sømmen automatisk.

Hyötyompeleet

'

 

Kun virta kytketään koneeseen, näytössä

* #

näkyy ompelukoneen nimi. Kosketa

 

- . .

näyttöä, jolloin hyötyompeleet näkyvät

 

! %

näytössä. Asetuksista riippuen joko "1-01

# . -

 

Suora ommel (vasen)" tai ”1-03Suora

 

"1-01Straight

ommel (keskellä)” on automaattisesti

stitch (Left)" (" (

valittuna.

& ) 1-01")"1-03

 

 

 

 

Straight stitch (Middle)" ("

 

 

 

 

( % & ) 1-03").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blind Hem Stitch / Blindsting / Blindsöm /

Blindsting / Piilo-ommel /$ -

Character/Decorative Stitches

Bokstaver/Dekorative sømmer

Tecken/Dekorativa sömmar

Pynte/dekorative sømme

Kirjain-/koristeompeleet

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embroidery Patterns

Broderimønstre

Broderimönster

Broderimønster

Kirjontakuviot

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embroidery Edit Patterns

Redigere broderimønstre

Justera broderimönster

Redigering af broderier

Kirjontakuvioyhdistelmät

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Selecting Stitch Patterns Velg søm Välja söm

Valg af stikninger Ommelkuvion valinta

 

Others

Annet

 

 

Ytterligare sömmar

Andre funktioner

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8