Brother 3A User Manual
Size:
14.11 Mb
Download

Вграден многофункционален, многопротоколен Ethernet

печатен сървър и безжичен (IEEE 802.11b/g) Ethernet

многофункционален печатен сървър

РЪКОВОДСТВОЗАМРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате това устройство в мрежа. Можете да разгледате настоящото ръководство в HTML формат от CD-ROMдиска по всяко време, моля, запазетеCD-ROMдиска на достъпно място за бърза и лесна справка по всяко време. Можете да изтеглите ръководството в PDF формат от Brother Solutions Center.(http://solutions.brother.com/)

Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) ще ви снабдис всичко, необходимо за печат. Изтеглетенай-новитедрайвери и помощни програми за устройството, прочетете често задаваните въпроси и съветите за отстраняване на неизправности или научете за специални печатни решения.

Вариант 0

BUL

Дефиниции на бележките

Ние използваме следната икона в Ръководството на потребителя:

Във ВАЖНО са описани процедури, които трябва да изпълните или да не ВАЖНО изпълнявате, за да се предотвратят евентуални проблеми с машината или

повреждане на други предмети.

Забележка

Бележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават

полезни съвети за това как съответната операция работи с други функции.

Търговски марки

Логото на Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd. Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server и Internet Explorer са запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Windows Vista езапазенатърговска марка или търговска марканаMicrosoft Corporation вСъединените щати и/ или в други страни.

Apple, Macintosh, Safari и TrueType са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други страни.

Linux е запазената търговска марка на Linus Torvalds в САЩ и други страни.

UNIX е запазена търговска марка на The Open Group в Съединените щати и други страни.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript и PostScript 3 са или запазени търговски марки, или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените щати и/или други страни.

BROADCOM, SecureEasySetup и логото на SecureEasySetup са търговски марки или запазени търговски марки на Broadcom Corporation в Съединените щати и/или други страни.

Wi-FiиWi-FiAlliance са запазени търговски марки наWi-FiAlliance. AOSS е търговска марка на Buffalo Inc.

OpenLDAP е запазена търговска марка на OpenLDAP Foundation.

Всяка компания, чийто софтуер е упоменат в настоящото ръководство, има лицензно споразумение за софтуер, конкретно за притежавания от нея софтуер.

Всички останали търговски марки са собственост на съответните им собственици.

i

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. и обхваща найновите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на ръководството и спецификациите на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

©2009 Brother Industries Ltd.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА

Този продукт е одобрен за употреба само в държавата, в която е закупен.

Не използвайте този продукт извън държавата, в която е закупен, тъй като това може да наруши разпоредбите относно безжичните телекомуникации и електроенергията на тази държава.

Windows® XP в документа означава Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition и Windows® XP Home Edition.

Windows Server® 2003 в документа означава Windows Server® 2003 и Windows Server® 2003 x64 Edition.

Windows Vista® в документа означава всички издания на Windows Vista®.

Илюстрациите на машината са на базата на MFC-8890DW.

Не всички модели са налични във всички страни.

ii

Номера на Brother

ВАЖНО

За техническа и операционна помощ, трябва да се свържете с държавата, в която сте закупили устройството. Обажданията трябва да се правят в рамките на тази държава.

За обслужване на клиенти

В САЩ

1-877-BROTHER(1-877-276-8437)

В Канада

1-877-BROTHER

В Бразилия

helpline@brother.com.br

В Европа

Посетете http://www.brother.com/ за информация за контакт с местния

 

представител на Brother.

Локатор на сервизни центрове (САЩ)

За да определите местоположението на оторизиран сервизен център на Brother, се обадете на 1- 877-BROTHER(1-877-276-8437).

Местоположение на сервизни центрове (Канада)

За да определите местоположението на оторизиран сервизен център на Brother, се обадете на 1- 877-BROTHER.

Ако имате коментари или предложения, моля пишете ни на:

В САЩ

Обслужване на клиенти

 

Brother International Corporation

 

100 Somerset Corporate Boulevard

 

Bridgewater NJ 08807-0911

В Канада

Brother International Corporation (Канада), Ltd.

 

- Отдел Маркетинг

 

1 Hфtel de Ville

 

Dollard des Ormeaux, QC

 

H9B 3H6

 

Канада

В Бразилия

Brother International Corporation do Brasil Ltda. Av.

 

Paulista, 854 - 15 and. - Ed. Top Center

 

CEP: 01310-100- Sгo Paulo - SP - Бразилия

В Европа

European Product & Service Support

 

1 Tame Street

 

Audenshaw

 

Manchester, M34 5JE, UK

 

 

iii

Адрес в Интернет

Глобален уеб сайт на Brother http://www.brother.com/

За често задавани въпроси (ЧЗВ), поддръжка на продукта, актуализиране на драйвери и помощни програми: http://solutions.brother.com/

Поръчване на аксесоари и доставки

В САЩ: 1-877-552-MALL(1-877-552-6255)1-800-947-1445(факс)

http://www.brothermall.com/

В Канада:

1-877-BROTHER

http://www.brother.ca/

iv

Съдържание

 

1

Въведение

1

 

Обзор........................................................................................................................................................

1

 

Мрежови характеристики ........................................................................................................................

2

 

Разпечатване в мрежа ......................................................................................................................

2

 

Сканиране в мрежа............................................................................................................................

2

 

Компютър-факс в мрежа (Не се предлага за DCP-8080DN и DCP-8085DN) ................................

2

 

Факс към сървър (За MFC-8880DN и MFC-8890DW) ......................................................................

2

 

Помощни програми за управление ..................................................................................................

2

 

Интернет факс/сканиране към сървър на електронна поща (само MFC-8880DN и MFC-8890DW)............

4

 

Видове мрежови връзки..........................................................................................................................

5

 

Пример за жична мрежова връзка ...................................................................................................

5

 

Примери за безжична мрежова връзка (само за MFC-8890DW) ...................................................

7

 

Протоколи.................................................................................................................................................

8

 

TCP/IP протоколи и функционалност...............................................................................................

8

 

Друг протокол...................................................................................................................................

11

2

Конфигурирайте Вашето устройство за мрежова работа

12

 

Обзор......................................................................................................................................................

12

 

IP адреси, маски на подмрежата и Gateway........................................................................................

12

 

IP адрес............................................................................................................................................

12

 

Маска на подмрежата......................................................................................................................

13

 

Gateway (и маршрутизатор)............................................................................................................

14

 

Диаграма на последователността........................................................................................................

14

 

Задаване на IP адрес и маска на подмрежа .......................................................................................

15

 

Използване на помощната програма BRAdmin Light за конфигуриране на

 

 

устройството като мрежов принтер............................................................................................

15

 

Използване на контролния панел за конфигуриране на устройството за мрежа ......................

17

 

Използване на други методи за конфигуриране на устройството за мрежа ..............................

17

 

Промяна на настройките на сървъра за печат....................................................................................

18

 

Използване на помощната програма BRAdmin Light за промяна на настройките на

 

 

сървъра за печат.........................................................................................................................

18

 

Използване на помощната програма BRAdmin Professional 3 за промяна на

 

 

настройките на сървъра за печат (Windows®) ..........................................................................

19

 

Използване на контролния панел за промяна на настройките на сървъра за печат ................

20

 

Използване на Уеб-базирано управление (уеб браузър) за промяна на настройките на

 

 

сървъра за печатане/сканиране.................................................................................................

20

 

Използване на дистанционна настройка за промяна на настройките на сървъра за печат

 

 

(не е налична за Windows Server® 2003/2008)

 

 

(не е налична за DCP-8085DN и DCP-8080DN).........................................................................

20

 

Използване на други методи за промяна на настройките на сървъра за печат ........................

21

3

Конфигуриране на Вашето устройство за безжична мрежа (за MFC-8890DW)

22

 

Обзор......................................................................................................................................................

22

 

Условия и концепции на безжичните мрежи .......................................................................................

23

 

SSID (идентификатор на обслужващ комплект) и канали............................................................

23

 

Удостоверяване и шифроване .......................................................................................................

23

 

 

v

 

Таблица стъпка по стъпка за безжична мрежова конфигурация ......................................................

26

 

За инфраструктурен режим ............................................................................................................

26

 

За специален режим........................................................................................................................

28

 

Потвърдете Вашата мрежова среда....................................................................................................

29

 

Свързан с компютър с точка за достъп в мрежата (Инфраструктурен режим) ..........................

29

 

Свързан с компютър, способен да комуникира безжично, без точка за достъп до

 

 

мрежата (режим Специален) ......................................................................................................

29

 

Потвърдете Вашия метод за безжична мрежова настройка..............................................................

30

 

Конфигурация при употребата на помощната програма за инсталиране от контролния

 

 

панел на устройството за конфигуриране на Вашето безжично мрежово устройство..........

30

 

Конфигуриране при употребата на менюто SES/WPS или AOSS™ от контролния панел

 

 

(Режим “Автоматичен безжичен”) (само за инфраструктурен режим) ....................................

30

 

Конфигуриране при употребата на PIN метода на Wi-Fi Protected Setup

 

 

(само за инфраструктурен режим) .............................................................................................

31

 

Конфигурация при употребата на помощната програма за инсталиране на

 

 

Brother от CD-ROM за конфигуриране на Вашето безжично мрежово устройство................

32

 

Конфигурирайте Вашето устройство за безжична мрежа..................................................................

33

 

При употребата на Помощната програма за настройка от контролния панел...........................

33

 

Употреба на менюто SES/WPS или AOSS™ на контролния панел за конфигуриране на

 

 

Вашето устройство за безжична мрежа (Режим “Автоматичен безжичен”) ...........................

38

 

При употребата на PIN метод от защитения Wi-Fi Protected Setup.............................................

41

 

Използвайте приложението за инсталиране на Brother върху CD-ROM, за да

 

 

конфигурирате Вашата машина за безжична мрежа ...............................................................

43

4

Безжична конфигурация за Windows® с помощта на инсталаторното

 

 

приложение Brother (за MFC-8890DW)

44

 

Конфигуриране в инфраструктурен режим..........................................................................................

44

 

Преди конфигуриране на безжични настройки .............................................................................

44

 

Конфигуриране на безжичните настройки.....................................................................................

46

 

Конфигуриране при употреба на менюто SES/WPS или AOSS™ от менюто на контролния

 

 

панел (Режим “Автоматичен безжичен”)...........................................................................................

54

 

Преди конфигуриране на безжични настройки .............................................................................

54

 

Конфигуриране на безжичните настройки.....................................................................................

54

 

Конфигуриране в специален режим.....................................................................................................

59

 

Преди конфигуриране на безжични настройки .............................................................................

59

 

Конфигуриране на безжичните настройки.....................................................................................

59

5

Безжична конфигурация за Macintosh с помощта на инсталаторното

 

 

приложение Brother (за MFC-8890DW)

71

 

Конфигуриране в инфраструктурен режим..........................................................................................

71

 

Преди конфигуриране на безжични настройки .............................................................................

71

 

Конфигуриране на безжичните настройки.....................................................................................

73

 

Конфигуриране при употреба на менюто SES/WPS или AOSS™ от менюто на контролния

 

 

панел (Режим “Автоматичен безжичен”)...........................................................................................

81

 

Конфигуриране в специален режим.....................................................................................................

86

 

Преди конфигуриране на безжични настройки .............................................................................

86

 

Конфигуриране на безжичните настройки.....................................................................................

86

vi

6

Настройка на контролния панел

96

 

Меню на мрежата ..................................................................................................................................

96

 

TCP/IP...............................................................................................................................................

96

 

Ethernet (само жична мрежа) ........................................................................................................

104

 

Помощна програма за инсталиране (MFC-8890DW само за безжична мрежа) .......................

105

 

SES/WPS или AOSS™ (MFC-8890DW само за безжична мрежа) .............................................

105

 

WPS с PIN код (MFC-8890DW само за безжична мрежа)...........................................................

105

 

WLAN статус (MFC-8890DW само за безжична мрежа) .............................................................

106

 

Връщане към стойността по подразбиране (само MFC-8890DW).............................................

108

 

Активиране на жична мрежа (MFC-8890DW само жична мрежа) ..............................................

108

 

Активиране на WLAN (MFC-8890DW само за безжична мрежа) ...............................................

109

 

Електронна поща / IFAX (само MFC-8880DN и MFC-8890DW) ..................................................

110

 

Как се прави нова настройка по подразбиране за сканиране към електронна поща

 

 

(сървър на електронна поща)

 

 

(само MFC-8880DN и MFC-8890DW)........................................................................................

121

 

Как се прави нова настройка по подразбиране за сканиране към FTP.....................................

122

 

Как се прави нова настройка по подразбиране за сканиране към мрежа ...............................

123

 

Факс към сървър (За MFC-8880DN и MFC-8890DW) ..................................................................

124

 

Часова зона....................................................................................................................................

126

 

Възстановяване на мрежовите настройки до фабричните настройки по подразбиране ..............

127

 

Отпечатване на списъка на мрежовата конфигурация ....................................................................

127

7

Помощна програма за инсталиране на драйвер

 

 

(само за Windows®)

128

 

Обзор....................................................................................................................................................

128

 

Методи на свързване ..........................................................................................................................

128

 

Peer-to-peer ....................................................................................................................................

128

 

Споделена мрежа..........................................................................................................................

129

 

Как да инсталирате програмата Driver Deplyoment Wizard ..............................................................

129

 

Използване на "съветника" за инсталиране на драйвер..................................................................

130

8

Мрежов печат в Windows®: основен TCP/IP Peer-to-Peer печат

133

 

Обзор....................................................................................................................................................

133

 

Конфигуриране на стандартен TCP/IP порт......................................................................................

134

 

Драйверът на принтера все още не е инсталиран......................................................................

134

 

Драйверът на принтера вече е инсталиран ................................................................................

135

 

Други източници на информация .......................................................................................................

135

9

Печатане от интернет за Windows®

136

 

Обзор....................................................................................................................................................

136

 

IPP печатане за Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 2003/2008 .....................

136

 

Windows Vista® и Windows Server® 2008......................................................................................

136

 

Windows® 2000/XP и Windows Server® 2003................................................................................

138

 

Посочване на различен URL.........................................................................................................

140

 

Други източници на информация .......................................................................................................

140

vii

10

Печатане в мрежа от Macintosh с помощта на драйвера за BR-Script 3

141

 

Обзор....................................................................................................................................................

141

 

Как да изберем драйвера за принтера BR-Script 3 (TCP/IP) ............................................................

141

 

За потребители на Mac OS X 10.3.9 до 10.4.x.............................................................................

141

 

За Mac OS X 10.5.х........................................................................................................................

144

 

Други източници на информация .......................................................................................................

145

11

Уеб-базирано управление

146

 

Обзор....................................................................................................................................................

146

 

Как да се конфигурират настройките на машината чрез уеб базирано управление (уеб браузър)..............

147

 

Информация за паролата ...................................................................................................................

148

 

Secure Function Lock 2.0 .....................................................................................................................

149

 

Как да се конфигурират настройките на Secure Function Lock 2.0 чрез уеб базирано

 

 

управление (уеб браузър).........................................................................................................

150

 

Промяна на конфигурацията за сканиране към FTP през уеб браузър..........................................

153

 

Промяна на конфигурацията за сканиране към мрежа през уеб браузър......................................

155

 

Промяна на конфигурацията на LDAP през уеб браузър

 

 

(За MFC-8880DN и MFC-8890DW) ...................................................................................................

157

12

Работа с LDAP (за MFC-8880DN и MFC-8890DW)

158

 

Обзор....................................................................................................................................................

158

 

Промяна на конфигурацията на LDAP през браузър..................................................................

158

 

Работа с LDAP с помощта на контролния панел........................................................................

158

13

Интернет факс и сканиране към електронна поща

 

 

(сървър на електронна поща) (За MFC-8880DN и MFC-8890DW)

159

 

Преглед на интернет факс..................................................................................................................

159

 

Свързване......................................................................................................................................

159

 

Функции на клавишите на контролния панел..............................................................................

160

 

Изпращане на интернет факс.......................................................................................................

160

 

Ръчно въвеждане на текст............................................................................................................

161

 

Получаване на електронно писмо на адрес на електронна поща или интернет факс............

162

 

Получаване на интернет факс на вашия компютър ...................................................................

163

 

Препращане на получени електронни и факс съобщения.........................................................

163

 

Препредаване................................................................................................................................

163

 

TX Писмо за потвърждение..........................................................................................................

166

 

Настройка на Mail TX.....................................................................................................................

166

 

Настройка на Mail RX ....................................................................................................................

166

 

Електронно писмо за грешка........................................................................................................

167

 

Важна информация относно интернет факс...............................................................................

167

 

Преглед на сканиране към електронна поща (сървър на електронна поща) .................................

168

 

Как да оперирате функцията сканиране към електронна поща

 

 

(сървър на електронна поща)...................................................................................................

168

 

Използване на функциите за набиране с едно докосване или номер за бързо набиране......

169

viii

14

Функции за сигурност

170

 

Обзор....................................................................................................................................................

170

 

Термини, свързани със сигурността ............................................................................................

170

 

Протоколи за сигурност.................................................................................................................

171

 

Методи за сигурност за известяване по електронната поща.....................................................

171

 

Конфигуриране на настройките на протокола...................................................................................

172

 

Защитено управление на мрежовия принтер....................................................................................

173

 

Защитено управление чрез Уеб-базирано управление (уеб браузър)......................................

173

 

Защитено управление с помощта на BRAdmin Professional 3 (Windows®) ...............................

176

 

Защитено отпечатване на документи с помощта на IPPS ...............................................................

177

 

Посочване на различен URL.........................................................................................................

177

 

Използване на известяване по имейл поща с удостоверяване на потребителя

 

 

(за MFC-8880DN и MFC-8890DW) ...................................................................................................

178

 

Създаване и инсталиране на сертификат.........................................................................................

180

 

Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат..........................................................

182

 

Създаване ЗПС и инсталиране на сертификат...........................................................................

195

 

Импортирайте и експортирайте сертификата и личния ключ....................................................

197

15

Отстраняване на неизправности

198

 

Обзор....................................................................................................................................................

198

 

Основни проблеми...............................................................................................................................

198

 

Проблеми с инсталацията на софтуера за разпечатване в мрежа.................................................

199

 

Проблеми с разпечатването...............................................................................................................

202

 

Сканиране и проблеми с PC Fax ........................................................................................................

204

 

Отстраняване на неизправности на безжичната мрежа (само MFC-8890DW)...............................

206

 

Проблеми с настройката на безжична мрежа.............................................................................

206

 

Проблем с връзката с безжична мрежа.......................................................................................

207

 

Специфично за отделните протоколи отстраняване на неизправности.........................................

208

 

Windows® 2000/XP, Windows Vista® и Windows Server® 2003/2008 Отстраняване на

 

 

неизправности в IPP..................................................................................................................

208

 

Отстраняване на неизправности при уеб базирано управление (уеб браузър) (TCP/IP)........

208

 

Отстраняване на неизправности в LDAP.....................................................................................

209

A

Приложение А

210

 

Използване на услуги..........................................................................................................................

210

 

Други начини за конфигуриране на IP адреса (за напреднали потребители и администратори) 210

 

Използване на DHCP за конфигуриране на IP адреса...............................................................

210

 

Използване на BOOTP за конфигуриране на IP адреса.............................................................

211

 

Използване на RARP за конфигуриране на IP адреса...............................................................

212

 

Използване на APIPA за конфигуриране на IP адреса...............................................................

212

 

Използване на ARP за конфигуриране на IP адреса..................................................................

213

 

Използване на TELNET конзола за конфигуриране на IP адреса.............................................

214

 

Използване на сървърния софтуер Brother Web BRAdmin за IIS конфигуриране на IP адреса.............

215

 

Инсталиране при използването на уеб услуги (Windows Vista®) .....................................................

216

 

Инсталиране при използване на Опашка за мрежовия принтер или Споделяне

 

 

(само принтерен драйвер) ...............................................................................................................

217

ix

B

Приложение Б

218

 

Спецификации на сървъра за печат..................................................................................................

218

 

Кабелна мрежа Ethernet................................................................................................................

218

 

Безжична мрежа ...........................................................................................................................

219

 

Таблица на функциите и фабричните настройки по подразбиране................................................

221

 

DCP-8080DN, DCP-8085DN и MFC-8480DN ................................................................................

221

 

MFC-8880DN ..................................................................................................................................

224

 

MFC-8890DW..................................................................................................................................

228

 

Въвеждане на текст.............................................................................................................................

234

C

Приложение В

236

 

Забележки за лицензиране за отворен код.......................................................................................

236

 

Част от софтуера, внедрен в настоящия продукт, е софтуерът gSOAP...................................

236

 

Този продукт включва софтуера SNMP от WestHawk Ltd. ........................................................

236

 

Заявления на MIT Kerberos...........................................................................................................

237

 

Заявления на Cyrus SASL .............................................................................................................

240

 

Заявления на OpenSSL .................................................................................................................

241

 

Заявления на OpenLDAP ..............................................................................................................

243

D

Индекс

246

x