Braun 4661 User Manual

Size:
5.35 Mb
Download

uten den. Braun tekstilbeskytter beskytter ømtålige stoffer (finvask), mot varmeskade og gjør det mulig å stryke de fleste mørke stoffer, uten et mellomliggende klede. Et spesielt belegg hindrer at det oppstår blanke områder. Men for å unngå skade på belegget, skal du unngå å stryke over glidelås, metallknapper og -naglernår tekstilbeskytteren er satt på.

Du bør prøvestryke en liten del av stoffet på vrangen før du stryker det hele. Da vil du se hvordan stoffet reagerer. Med beskyttelsen på kan du stryke ømtålige stoffer når temperaturinnstillingen er innenfor det ensfargete røde området. Du kan da også bruke alle strykejernets dampfunksjoner .

Når du har satt på tekstilbeskytteren, skal du vente omtrent et og et halvt minutt før du begynner å stryke. Ta alltid av tekstilbeskytteren når du setter bort strykejernet.

den dreier tilbake til stilling «6» (fig. G) der den griper tak.

Merk: Strykejernet må ikke brukes uten dampregulator.

H Avkalking/antikalk-systemet

For å rengjøre dampkammeret for rester skal det avkalkes slik det er vist i bildeseksjon H, 1-8.

Advarsel: Det kommer varmt vann og damp ut fra strykejernssålen når dampregulatoren dreies med urviseren og forbi stilling «6».

Vent til strykejernssålen er kald før du rengjør den slik det er beskrevet ovenfor. Fyll deretter tanken med vann og varm opp strykejernet. Trykk på presisjonssprøytingsknappen 4 ganger for å skylle strykejernet før stryking (fig. H 9-13).Ikke bruk avkalkingsmidler som er i handelen. De kan skade strykejernet.

E Etter stryking

Trekk ut strykejernets støpsel og sett dampregulatoren i stilling «0». Tøm vanntanken for å forlenge strykejernets levetid. Oppbevar det kalde strykejernet på et tørt sted og stående på bakstøtten.

F Vedlikehold og rengjøring

Rengjør strykejernssålen med stålull. Ikke bruk skrubber, eddik eller andre kjemikalier.

G Rengjøre antikalkventilen

Antikalkventilen som sitter på dampregulatorens nedre ende, må avkalkes regelmessig (f.eks. når dampmengden blir for liten). Vanntanken må tømmes når dette skal gjøres.

Ta av dampregulatoren med antikalkventilen

Drei dampregulatoren med urviseren til stilling «6». Drei bestemt videre forbi motstanden til dampregulatoren løftes. Trekk den ut loddrett når den står i stilling x. Ikke berør antikalkventilens nedre ende. Legg antikalkventilen i eddik (ikke eddikessens) eller sitronjuice i minst 30 minutter. Børst av gjenværende rester og skyll under rennende vann

(fig. G 1-7).

Sette inn dampregulatoren

Når dampregulatoren skal settes inn, må du sørge for at dampregulatorbasen fortsatt peker på stillingen x (fig. G 8). Skyv dampregulatoren bestemt ned til

Problemløsing

Problem

Løsning

 

 

Det kommer dråper

Drei dampregulatoren

ut av damp-

mot urviseren for å

ventilene.

redusere damp-

 

mengden, eller slå den

 

av.

 

Ta lengre pauser

 

mellom hver gang du

 

trykker på presisjons-

 

sprøytingsknappen.

 

Still inn på høyere

 

temperatur.

Det kommer lite

Undersøk vannivået.

eller ingen damp.

Rengjør antikalkven-

 

tilen.

Det kommer

Avkalk dampkammeret.

kalkpartikler ut av

 

dampventilene.

 

 

 

Med forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiveneEMC 89/336/EEC og Low Voltage 73/23/EEC.

Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.

31

Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.

I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjonseller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.

Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun serviceverksted.

NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.

32

Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt nya ångstrykjärn från Braun.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda strykjärnet. Behåll bruksanvisningen under hela strykjärnets livstid.

Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.

Kontrollera att spänningen i vägguttaget stämmer överens med den spänning som anges på strykjärnet.

Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du fyller på vatten. Dra alltid i kontakten, inte i sladden.

Sladden får aldrig komma i kontakt med heta föremål eller med stryksulan.

Doppa aldrig strykjärnet i vatten eller i andra vätskor.

Strykjärnet måste användas och ställas på en stabil yta.

När du tar en paus i strykningen ska du alltid placera strykjärnet i upprätt läge på högkant och kontrollera att det är placerat på en stabil yta.

Strykjärnet får inte lämnas obevakat medan kontakten är ansluten till vägguttag.

Förvara strykjärnet utom räckhåll för barn, särskilt när du använder funktionen för «Precision Shot». Elektriska strykjärn når höga temperaturer när de används och het ånga kan förorsaka brännskador.

Stryk eller ånga aldrig kläder medan du har dem på dig.

Strykjärnet får inte användas om man har tappat det, om det finns synliga tecken på skada eller om det läcker. Kontrollera regelbundet att sladden inte är skadad.

Om strykjärnet är trasigt (inklusive sladden), sluta att använda strykjärnet och

lämna in det till en auktoriserad Braunserviceverkstad för reparation. Felaktiga eller okvalificerade reparationer kan orsaka olyckor och skada användaren. Braun elektriska produkter uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Beskrivning

1 Munstycken för preparering

2 Munstycke för vattenspray

3 Öppning för vattentank

4 Knapp för precisionsstråle

5 Knapp för vattenspray

6Ångregulator

7Temperaturväljare

8Kontrollampa för temperatur

9Strykjärnets häl

10Textilskydd (Textile Protector) (endast SI 17780)

B Praktiska anvisningar

Du kan använda vanligt kranvatten. Om du har extremt hårt vatten är det dock bäst att använda en blandning av 50 % kranvatten och 50 % destillerat vatten. Fyll vatten-tankentill «max» markeringen. Använd aldrig enbart destillerat vatten. Tillsätt aldrig tillsatser (t.ex. stärkelse) i vattnet.

Stäng av ångregulatorn («0» = ånga av) innan du fyller på med vatten.

Håll strykjärnet något lutat, som visas i B, och fyll vattentanken till markeringen «max».

Placera strykjärnet upprätt, på dess häl, och anslut kontakten till vägguttag.

Välj temperatur enligt strykguiden som du hittar på strykjärnets häl eller på etiketten i klädesplagget.

Kontrollampan (8) släcks när strykjärnet har kommit upp i önskad temperatur (efter ca 1 1/2 min).

C Att stryka

Varierbar ånga

Du kan välja ång-kvantitetgenom att vrida på ångregulatorn (6) inom en räckvidd från «0» till «6».

För ångstrykning måste temperaturväljaren

(7) vara inställd inom det rödmarkerade området.

Vid normal strykning rekommenderar vi att ångreglaget är inställt på ett mellanläge. Endast vid strykning av linne, tjocka bomullsmaterial eller liknande material rekommenderar vi maximal ånga. Viktigt: Vrid inte ångregulatorn bortom inställning «6» samtidigt som du stryker.

Varierbar extra ånga

Tryck på ångregulatorn (6) i maximalt 30 sekunder för att få extra ånga.

Temperaturväljaren (7) måste vara inställd inom det rödmarkerade området.

Precisionsstråle

Tryck på knappen för precisionsstråle (Precision Shot) (4) 3 till 4 gånger före användning för att aktivera den.

Tryck på knappen för precisionsstråle i intervaller av åtminstone 5 sekunder för att få en kraftfull ångstråle med

preparerande ånga. Precisionstrålen kan vara aktiverad när man stryker utan ånga. Temperaturväljaren måste emellertid vara inställd inom det rödmarkerade området. Viktigt: Het ånga kommer ut ur munstyckena för preparering.

Sprayfunktion

Tryck på knappen för vattenspray (5).

Strykning utan ånga

Vrid ångregulatorn (6) till position «0» (= ånga av).

33

D Textile Protector

(endast SI 17780)

Innan du sätter fast Textile Protectorsulan (10) för första gången så stryk först i ungefär 2 minuter utan sulan. Brauns antiglanssula skyddar ömtåliga tyger från att skadas av värmen och möjliggör strykning av de flesta mörka tyger utan att behöva använda ett tyg mellan stryksulan och det ömtåliga. En speciell beläggning gör att glansiga fläckar kan undvikas. För att inte skada beläggningen, undvik att stryka över t ex gylfar, metallknappar/nitar eller strass med anti-glanssulanpå.

För att kontrollera hur tyget påverkas innan du börjar stryka, rekommenderar vi att du stryker en liten del av materialet på baksidan. Med anti-glanssulankan du stryka ömtåliga tyger med temperaturen inställd inom det rödmarkerade området och du kan därmed använda samtliga ångfunktioner som ditt strykjärn erbjuder. Vänta i ca 1 1/2 minut efter att du har satt påanti-glanssulaninnan du börjar stryka. Förvara alltid ditt strykjärn med antiglanssulan avtagen.

på inställning x (fig. G 8). Tryck kraftfullt ner ångregulatorn tills den vrids tillbaks till inställning «6» (fig. G) där den faller i rätt läge.

Viktigt: Strykjärnet får inte användas utan ångregulatorn.

HAvklarning/självrengörande system

För att kunna göra rent ångkammaren från rester, kalka av den som visas i avdelning H, 1-8.

Viktigt: Hett vatten och ånga kommer att komma ut från stryksulan när ångregulatorn är vriden medsols bortom inställning «6».

Vänta tills dess stryksulan har svalnat. Rengör den sedan enligt ovanstående instruktioner.

Fyll sedan tanken med vatten igen, värm upp strykjärnet och tryck på knappen för precisionsstråle fyra gånger för att rensa järnet innan du stryker (fig. H 9-13).

Använd inte kommersiella avkalkningsmedel, de kan skada järnet.

E Efter strykning

Dra ur kontakten och vrid ångregulatorn till «0». Töm alltid vattentanken för att förlänga livslängden på strykjärnet. Förvara det kalla strykjärnet på ett torrt ställe, alltid stående på högkant.

F Skötsel och rengöring

Använd stålull för att rengöra stryksulan. Använd aldrig rengöringssvamp, ättikssprit eller andra kemikalier.

G Rengöring av kalkuppsamlaren

Kalkuppsamlaren på ångregulatorn måste kalkas av regelbundet (t ex när ångavgivningen är otillräcklig). För att kunna göra detta måste vattentanken vara tömd.

Att avlägsna ångregulatorn med kalkuppsamlaren

Vrid på ångregulatorn medsols mot ång inställning «6». Fortsätt vridningen bortom motståndet tills ångregulatorn höjs upp. När den är i position x, dra ut den vertikalt. Rör inte nederdelen på kalkuppsamlaren. Sänk ned kalkuppsamlaren i ättikssprit (inte ättiksspritsessens) eller citronjuice i minst 30 minuter. Borsta av återstående rester och skölj under rinnande vatten (fig. G 1-7).

Att sätta tillbaka ångregulatorn

När du sätter tillbaks ångregulatorn, se till att ångregulatorns bas fortfarande pekar

Felsökningsguide

Problem

Løsning

 

 

Det droppar ur

Vrid på ångregulatorn

ånghålen

motsols för att minska

 

ångan eller stäng av

 

den.

 

Ha längre intervaller

 

mellan tryck på

 

knappen för

 

precisionsstråle.

 

Välj högre tempera-

 

turinställning.

Strykjärnet avger lite Kontrollera vattennivån.

eller ingen ånga

Rengör kalkuppsam-

 

laren.

Kalkpartiklar

Avkalka ångkammaren.

kommer ut genom

 

ånghålen

 

 

 

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiven89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och 73/23/EEG om lågspänningsutrustning.

34

När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Avfallshantering

kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.

Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.

Ring 020-2133 21 för information om närmaste Braun verkstad.

35

Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivottavasti saat iloa ja hyötyä uudesta Braunhöyrysilitysraudasta.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tärkeitä turvatoimenpiteitä

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen silitysraudan käyttämistä. Säilytä ohjeet laitteen koko käyttöiän ajan.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Varmista, että verkkojännite vastaa silitysrautaan merkittyä verkkojännitettä.

Ota pistoke aina irti silitysraudasta, ennen kuin täytät sen säiliön vedellä. Vedä aina pistokkeesta, älä johdosta.

Johto ei saa koskaan koskettaa kuumia osia tai pohjalevyä.

Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Käytä silitysrautaa ja pidä sitä pystyasennossa vakaalla alustalla.

Aseta silitysrauta silitystaukojen ajaksi pystyasentoon tasapohjaisen seisontapintansa varaan vakaalle alustalle.

Silitysrautaa ei saa jättää vartioimatta, kun se on kytketty verkkovirtaan.

Pidä silitysrauta poissa lasten ulottuvilta, varsinkin kun käytät täsmähöyrytoimintoa. Sähkösilitysraudoissa yhdistyy korkea lämpötila ja kuuma höyry, ja siksi niistä voi saada helposti palovammoja.

Älä koskaan silitä tai höyrytä vaatteita silloin, kun ne ovat ylläsi.

Silitysrautaa ei pidä käyttää, jos se on pudonnut, siinä on näkyviä merkkejä vaurioitumisesta tai jos se vuotaa. Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto ole vahingoittunut.

Jos laitteessa tai virtajohdossa näkyy vaurioita, lopeta sen käyttö. Vie laite Braun-huoltoliikkeeseenkorjattavaksi.

Puutteellinen tai valtuuttamaton huoltotyö voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahingoittaa käyttäjää. Braunsähkölaitteet täyttävät asianomaisten turvallisuussäädösten määräykset.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Laitteen osat

1Esikäsittelysuuttimet

2Vesisuihkesuutin

3Vesisäiliön aukko

4Täsmähöyrypainike

5Vesisuihkepainike

6Höyrymäärän säädin

7Lämpötilanvalitsin

8Lämpötilan merkkivalo

9Silitysraudan seisontapinta

10Protector-lisäpohja(vain mallissa SI 17780)

B Ennen käyttöönottoa

Tämä silitysrauta on suunniteltu käytettäväksi vesijohtovedellä. Jos vesi on erittäin kovaa, on suositeltavaa käyttää seosta, jossa on puolet vesijohtovettä ja puolet tislattua vettä. Täytä vesisäiliö max-merkintäänsaakka. Älä koskaan käytä pelkkää tislattua vettä. Älä käytä minkäänlaisia lisäaineita, kuten tärkkiä.

Sulje höyrymäärän säädin («0» = ei höyryä), ennen kuin täytät säiliön vedellä.

Kallista silitysrautaa kuvassa (B) osoitetulla tavalla ja täytä vesisäiliö max-merkintäänsaakka.

Aseta silitysrauta pystyasentoon seisontapintansa varaan ja kytke laite verkkovirtaan.

Valitse lämpötila silitysraudan seisontapinnassa olevan silitysohjeen tai silitettävien tekstiilien merkintöjen mukaan.

Merkkivalo (8) sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu (n. 1 1/2 minuutin kuluttua).

C Silittäminen

Höyryn säätäminen

Voit valita höyryn määrän kääntämällä höyrymäärän säädintä (6) asteikolla «0»-«6».

Höyrysilityksessä lämpötilanvalitsimen (7) on oltava punaisella alueella. Suosittelemme medium-höyryasetustakaikkeen tavalliseen silitykseen. Ainoastaan pellavan, paksun puuvillan tai vastaavien kankaiden silitykseen suositellaan suurinta höyryasetusta. Tärkeää: Kun silität, älä käännä höyrymäärän säädintä asetuksen «6» yläpuolelle.

Lisähöyry

Lisähöyryä saat painamalla höyrymäärän säädintä (6) enintään 30 sekunnin ajan. Lämpötilanvalitsimen (7) on oltava yhtäjaksoisen punaisen alueen sisällä.

Täsmähöyry

Aktivoi täsmähöyrypainike (4) ennen käyttöä painamalla sitä 3-4kertaa. Saat voimakkaan esikäsittelyhöyry-

suihkun painamalla täsmähöyrypainiketta vähintään 5 sekunnin välein. Täsmähöyryä voidaan käyttää kuivasilityksen aikana.

Lämpötilanvalitsimen on kuitenkin oltava yhtäjaksoisen punaisen alueen sisällä. Varoitus: Esikäsittelysuuttimista tulee kuumaa höyryä.

Vesisuihke

Paina vesisuihkepainiketta (5).

Kuivasilitys

Aseta höyrymäärän säädin (6) asentoon «0» (= ei höyryä).

36

D Protector-lisäpohja

(vain mallissa SI 17780)

Silitä noin 2 minuutin ajan ilman Protectorlisäpohjaa (10) ennen sen ensimmäistä kiinnittämistä. Braun Protector -lisäpohjasuojaa herkkiä kankaita lämpövaurioilta ja mahdollistaa tummimpien kankaiden silittämisen ilman välissä olevaa liinaa. Erityispinnoite ehkäisee kiiltävien laikkujen syntymistä. Älä silitä Protectorlisäpohjalla esimerkiksi vetoketjujen, metallinappien/niittien tai strassien päältä, jotta sen pinnoite ei vaurioituisi.

On suositeltavaa tarkistaa kankaan reaktio ennen silittämistä silittämällä pieni alue materiaalia nurjalta puolelta. Protector-lisäpohjankanssa voit silittää herkkiä kankaita yhtäjaksoisella punaisellalämpötila-asetuksella,jolloin voit käyttää kaikkia silitysrautasi höyrytoimintoja. Odota noin 1,5 minuuttia Protectorlisäpohjan asettamisen jälkeen, ennen kuin alat silittää. IrrotaProtector-lisäpohjasilitysraudasta säilytyksen ajaksi.

E Silityksen jälkeen

Irrota silitysraudan pistoke pistorasiasta ja käännä höyrymäärän säädin asentoon «0». Vesisäiliön tyhjentäminen pidentää silitysraudan käyttöikää. Säilytä jäähtynyt silitysrauta kuivassa paikassa pystyasennossa.

F Huolto ja puhdistus

Puhdista pohjalevy teräsvillalla. Älä käytä puhdistustyynyä, etikkaa tai muita kemikaaleja.

G Kalkinpoistoventtiilin puhdistus

Höyrymäärän säätimen alaosassa sijaitseva kalkinpoistoventtiili täytyy puhdistaa säännöllisin väliajoin kalkista (esimerkiksi kun höyrynmuodostus on heikentynyt). Puhdistuksen aikana vesisäiliön tulee olla tyhjä.

Höyrymäärän säätimen ja kalkinpoistoventtiilin irrottaminen Käännä höyrymäärän säädintä myötäpäivään höyryasetusta 6 kohti. Jatka kääntämistä napakasti vastustuksen yli, kunnes höyrymäärän säädin nousee. Kun säädin on kohdassa x, vedä se pystysuoraan ulos. Älä koske kalkinpoistoventtiilin alaosaan. Upota kalkinpoistoventtiili etikkaan (älä käytä esanssia) tai sitruunamehuun vähintään 30 minuutiksi. Harjaa jäämät ja huuhtele juoksevalla vedellä (kuvat G1-7).

yrymäärän säätimen asentaminen

takaisin

Kun laitat höyrymäärän säätimen takaisin paikalleen, sen osoittimen tulee olla asetuksen x kohdalla (kuva G 8). Paina höyrymäärän säädin napakasti takaisin paikalleen asetukseen «6» (kuva G), johon se asettuu.

Tärkeää: Silitysrautaa ei saa käyttää ilman höyrymäärän säädintä.

H Kalkinpoistojärjestelmä

Kalkin poistaminen höyrysäiliöstä tapahtuu kuvissa H 1-8esitetyllä tavalla. Varoitus: Pohjasta tulee kuumaa vettä ja höyryä, kun höyrymäärän säädintä käännetään myötäpäivään asetuksen «6» yli.

Odota, kunnes pohjalevy on jäähtynyt. Puhdista se sen jälkeen edellä kuvatulla tavalla.

Täytä säiliö vedellä, kuumenna silitysrauta ja huuhtele silitysrauta ennen silitystä painamalla täsmähöyrypainiketta 4 kertaa (kuvat H 9-13).

Älä käytä yleisesti myytäviä kalkinpoistoaineita, sillä ne voivat vahingoittaa silitysrautaa.

Ongelmanratkaisuopas

Ongelma Ratkaisu

Höyryaukoista tulee Vähennä höyrymäärää vesipisaroita. tai ota höyrytoiminto

pois päältä kääntämällä höyrymäärän säädintä vastapäivään.

Paina täsmähöyrypainiketta pidemmin väliajoin. Valitse korkeampi lämpötila-asetus.

Höyryä tulee

Tarkista veden määrä.

vähemmän tai ei

Puhdista

lainkaan.

kalkinpoistoventtiili.

Höyryaukoista tulee Puhdista höyrysäiliö kalkkihiukkasia. kalkista.

Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin89/336/EEC mukaiset EMCvaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (73/23 EEC).

37

Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä

tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseentai asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessätai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377877.

38

Polski

Nasze wyroby zosta∏y zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby spe∏nia∏y wszelkie wymagania jakoÊci, funkcjonalnoÊci i estetyki. Gratulujemy udanego zakupu i ˝yczymy du˝o zadowolenia przy u˝ytkowaniu nowego ˝elazka.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zasady bezpiecznego u˝ytkowania urzàdzenia

Przed uruchomieniem ˝elazka prosimy uwa˝nie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi. Przechowuj instrukcj´ podczas ca∏ego okresu u˝ytkowania ˝elazka.

To urzàdzenie zosta∏o stworzone wy∏àcznie do u˝ytku domowego.

Przed w∏àczeniem do sieci nale˝y sprawdziç, czy podane na urzàdzeniu napi´cie znamionowe jest zgodne

z napi´ciem w sieci. ˚elazko mo˝e byç zasilane wy∏àcznie pràdem zmiennym.

Przed nape∏nieniem zbiornika ˝elazka wodà nale˝y zawsze wyjàç wtyczk´

z gniazdka. Przy od∏àczaniu urzàdzenia z sieci nale˝y ciàgnàç za wtyczk´, a nie za przewód zasilajàcy.

Przewód sieciowy nie mo˝e dotykaç goràcych przedmiotów, ani stopy grzejnej ˝elazka.

Nie zanurzaç ˝elazka w wodzie lub innej cieczy.

˚elazko musi byç u˝ywane i odstawiane na stabilnà, p∏askà powierzchni´.

Podczas przerw w prasowaniu nale˝y odstawiaç ˝elazko w pozycji pionowej na p∏askiej, stabilnej powierzchni.

Nale˝y zawsze wy∏àczaç ˝elazko z sieci nawet przy najkrótszym opuszczeniu pomieszczenia, w którym prasujemy.

˚elazko nale˝y przechowywaç poza zasi´giem dzieci, zw∏aszcza przy korzystaniu z funkcji wyrzutu pary

z przodu ˝elazka. ˚elazko nagrzewa si´ do wysokich temperatur, co w po∏àczeniu z goràcà parà wydostajàcà si´ z otworów, mo˝e doprowadziç do oparzeƒ.

Nie prasowaç i nie nawil˝aç parà

z ˝elazka ubraƒ noszonych na ciele. Nale˝y regularnie kontrolowaç, czy nie wyst´pujà uszkodzenia w przewodzie zasilajàcym.

˚elazko nie powinno byç u˝ytkowane, je˝eli upad∏o, oraz, je˝eli sà jakiekolwiek oznaki uszkodzenia urzàdzenie (np. ˝elazko przecieka).

Nale˝y regularnie kontrolowaç, czy nie wyst´pujà uszkodzenia w przewodzie zasilajàcym.

˚elazka z uszkodzeniami (równie˝ dotyczy przewodu zasilajàcego) nie nale˝y u˝ywaç, lecz oddaç do naprawy do punktu serwisowego Braun (patrz za∏àcznik do karty gwarancyjnej). B∏´dne i niefachowe dokonywanie napraw grozi wypadkiem. Urzàdzenia elektryczne Braun odpowiadajà w∏aÊciwym normom bezpieczeƒstwa.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Opis urzàdzenia

1 Otwory wyrzutu pary (z przodu ˝elazka)

2 Dysza spryskiwacza

3 Otwór wlewowy z zamkni´ciem

4 Przycisk wyrzutu pary (Precision Shot)

5 Przycisk spryskiwacza

6 Pokr´t∏o regulacji iloÊci pary

7 Pokr´t∏o regulacji temperatury

8 Lampka kontrolna temperatury

9 Podstawa ˝elazka

10 Nak∏adka zapobiegajàca wyb∏yszczaniu ciemnych tkanin (Textile Protector) (tylko dla modelu SI 17780)

BPraktyczne wskazówki przed rozpocz´ciem prasowania

Do nape∏niania ˝elazka mo˝na stosowaç wod´ z kranu. W przypadku bardzo twardej wody zalecamy stosowanie mieszanki: 50% wody z kranu i 50% wody destylowanej. Zbiornik na wod´ nale˝y nape∏niç do poziomu oznaczonego «max». Nie u˝ywaç samej wody destylowanej. Nie dodawaç ˝adnych preparatów, np. krochmalu.

Ustawiç pokr´t∏o regulacji iloÊci pary na «0» (wy∏àczone), przed nape∏nieniem ˝elazka wodà.

Trzymajàc ˝elazko jak na rys. B, uzupe∏niç ˝elazko wodà do poziomu «max».

Od∏o˝yç ˝elazko na podstaw´ ˝elazka i pod∏àczyç urzàdzenie do pràdu. Ustawiç ˝àdanà temperatur´ zgodnie z oznakowaniami na podstawie ˝elazka lub na metce prasowanego materia∏u. Lampka kontrolna temperatury wy∏àcza si´ po osiàgni´ciu wybranej temperatury (po ok. 90 sek.).

C Prasowanie

Para vario

IloÊç pary mo˝na zwi´kszaç lub zmniejszaç przy u˝yciu pokr´t∏a regulatora iloÊci pary (6) w zakresie od «0» do «6». Aby prasowaç z parà, regulator temperatury (7) musi znajdowaç si´ w «czerwonym» zakresie.

Rekomendujemy ustawienie pokr´t∏a regulatora iloÊci pary w Êrednim zakresie podczas normalnego prasowania. Tylko w przypadku prasowania lnu, grubej bawe∏ny lub zbli˝onych trudno prasowalnych tkanin, ustawiç pokr´t∏o regulatora iloÊci pary na maksimum. Uwaga: Przy prasowaniu nie nale˝y przekr´caç regulatora poza cyfr´ «6».

Dodatkowe uderzenie pary

Dla uzyskania dodatkowego wyrzutu pary, naciskaç przycisk wyrzutu pary (6) przez max. 30 sekund. Pokr´t∏o regulacji temperatury (7)

powinno byç ustawione w czerwonym zakresie.

39

Wyrzut pary z przodu ˝elazka

Nacisnàç przycisk (4) 3, 4 razy do zadzia∏ania systemu. Naciskaç przycisk

(4) w odst´pach 5 sekundowych dla uzyskania maksymalnego wyrzutu pary z otworów z przodu ˝elazka. Wyrzut pary z przodu ˝elazka mo˝e byç uruchomiony podczas prasowania na sucho. W tym jednak przypadku pokr´t∏o regulacji temperatury musi byç ustawione

w czerwonym zakresie.

Uwaga: z otworów na przodzie ˝elazka wydobywa si´ goràca para (ryzyko poparzeƒ).

Spryskiwacz

NaciÊnij przycisk spryskiwacza (5).

Prasowanie na sucho

Ustawiç pokr´t∏o regulatora iloÊci pary (6) w pozycj´ «0» (= para wy∏àczona).

DNak∏adka zapobiegajàca wyb∏yszczaniu ciemnych tkanin

(tylko dla modelu SI 17780)

Zanim zostanie za∏o˝ona nak∏adka chroniàca tkaniny przed wyb∏yszczaniem (10), prasowaç ˝elazkiem bez na∏o˝onej nak∏adki przez okres 2 minut. Nak∏adka chroni delikatne tkaniny od zniszczenia wysokà temperaturà i umo˝liwia prasowanie ciemnych tkanin bez obawy o

ich wyb∏yszczenie. Specjalna pow∏oka nak∏adki pozwala uniknàç wyb∏yszczania tkanin. W celu unikni´cia zniszczenia tkaniny, unikaç prasowania zamków b∏yskawicznych, metalowych guzików. W celu sprawdzenia reakcji tkaniny na prasowanie, rekomendujemy przeprasowanie ma∏ego skrawka odzie˝y po wewn´trznej stronie. Z nak∏adkà zapobiegajàcà wyb∏yszczaniu ciemnych tkanin, sà Paƒstwo w stanie prasowaç nawet najdelikatniejsze tkaniny przy temperaturze ˝elazka ustawionej w czerwonym zakresie oraz z u˝yciem wszystkich funkcji wytwarzania pary oferowanych przez Paƒstwa ˝elazko. Po umieszczeniu nak∏adki na stopie ˝elazka odczekaj ok. 90 sek. zanim zaczniesz prasowaç. ˚elazko przechowuj zawsze ze zdj´tà ze stopy nak∏adkà.

E Po prasowaniu

Wy∏àczyç ˝elazko z sieci po zakoƒczeniu prasowania i ustawiç pokr´t∏o regulatora iloÊci pary w pozycj´ «0». Aby przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç ˝elazka zaleca si´ opró˝nianie zbiorniczka na wod´ po ka˝dym prasowaniu. Wy∏àczone, zimne ˝elazko nale˝y przechowywaç w suchym miejscu w pozycji pionowej.

F Piel´gnacja i czyszczenie

Do czyszczenia stopy grzejnej u˝ywaç stalowego drapaka. Nie wolno u˝ywaç ostrych gàbek, Êrodków czyszczàcych, octu ani innych chemikaliów.

GCzyszczenie zaworu antykamieniowego

Zawór antykamieniowy, umieszczony w pokr´tle regulatora pary, nale˝y regularnie czyÊciç (np. zawsze wtedy, gdy wyp∏yw pary staje si´ niewystarczajàcy). Aby tego dokonaç nale˝y opró˝niç zbiornik na wod´.

Wyciaganie zaworu antykamieniowego z pokr´t∏a regulatora iloÊci pary: Przekr´ciç pokr´t∏o regulatora iloÊci pary w prawo do oznaczenia «6». Przekr´caç nawet po napotkaniu delikatnego oporu, a˝ pokr´t∏o zacznie si´ wysuwaç. Gdy poziom x zostanie osiàgni´ty, wyciàgnàç zawór pionowo go góry. Nie nale˝y dotykaç zaworu palcami. Zanurzyç zawór w occie lub soku z cytryny na minimum 30 minut. OczyÊciç pozosta∏e resztki przy pomocy szczoteczki i sp∏ukaç zawór pod bie˝àcà wodà (rys. G1-7).

Montowanie pokr´t∏a regulatora iloÊci pary:

Przed w∏o˝eniem zaworu, zwróciç uwag´, czy baza pokr´t∏a regulatora iloÊci pary jest nadal ustawiona w poz. x (rys G 8). Dociskaç pokr´t∏o regulatora pary do ca∏kowitego wprowadzenia do poz. «6» (rys. G).

Uwaga: nigdy nie u˝ywaç ˝elazka bez w∏o˝onego pokr´t∏a regulatora iloÊci pary.

H System odkamieniania

Aby oczyÊciç zbiornik na wod´ nale˝y post´powaç zgodnie z rys. 1-8w sekcji H. Uwaga: Po przekr´ceniu pokr´t∏a regulatora iloÊci pary w prawo poza pozycj´ «6», ze stopy grzejnej b´dzie wydobywaç si´ goràca woda i para. Nale˝y zaczekaç do ostygni´cia stopy grzejnej, a nast´pnie przystàpiç do czyszczenia zgodnie z powy˝szym opisem.

Nast´pnie nale˝y nape∏niç zbiornik wodà, nagrzaç ˝elazko i nacisnàç 4-krotnieprzycisk dodatkowego uderzenia pary, by oczyÊciç ˝elazko przed przystàpieniem do prasowania (rys. H,9-13).

Nie nale˝y u˝ywaç dost´pnych w handlu Êrodków do odkamieniania – mogà one uszkodziç ˝elazko.

40