Braun 3709 Series User Manual

Size:
201.4 Kb
Download

TM

ered

by

pow

 

Type 3709

PrintedinGermany LT/LV/EST 3-709-092/00/XII-05/M

 

kuu.tagant

vahetadaharjapeadigakolme

Hambaarstidsoovitavad

 

.mïne‰iem

birstesgalvi¿uikpïctrim

ZobÇrstiiesakamain¥tzobu

 

3.mònesius

keisti‰epetòliogalvut´kas

Stomatologairekomenduoja

Vaheta

Uus

Aizvietot

Jauns

Pakeisti

Naujas

A

B-Oral

B

C

D

E

A

FlexiSoft®

ProBright®

Oral-B

DualActionTM

1 a

b

c

2

3

Lietuvi˜

Prie‰ naudodamiesi ‰epetòliu atidÏiai perskaitykite naudojimo instrukcijà.

Dòmesio

Kartkartòmis patikrinkite, ar nepaÏeistas laidas. Sugedusiu ar neveikianãiu ‰epetòliu nesinaudokite. Krovikl∞ (E) pristatykite ∞ Oral-BBraun techninòs prieÏi ros centrà.

·is gaminys neskirtas naudotis vaikams iki trej˜ met˜ amÏiaus.

Jei gaminys buvo nukrit´s, ‰epetòlio galvut´ reikòt˜ pakeisti, net jeigu nòra akivaizdaus paÏeidimo.

Schema

A·epetòlio galvutò (atsiÏvelgiant ∞ model∞) –

keiãiama B Øjungiklis C I‰jungiklis D Rankenòlò E Kroviklis

Krovimas

Kroviklio (E) ki‰tukà ∞ki‰kite ∞ elektros lizdà. Rankenòl´ ∞statykite ∞ krovikl∞. Ji turi b ti i‰jungta.

·epetòlis visi‰kai ∞kraunamas per 16 valand˜; ∞krova garantuoja maÏdaug 20 minuãi˜ veikimà.

Jeigu ‰epetòliu naudojamasi kasdien, rankenòl´ galima laikyti ∞statytà ∞ krovikl∞, kad dant˜ ‰epetòlis b t˜ visà laikà ∞krautas. Jo perkrova ne∞manoma.

Baterijos naudojimas

Kraunamosios baterijos skirtos maksimaliai galiai palaikyti; baterijà reikia atjungti ne reãiau kaip kartà per 6 mònesius. Kroviklio ki‰tukas i‰traukiamas i‰ elektros lizdo ir baterijai leidÏiama i‰sieikvoti kaip ∞prastai.

Dant˜ ‰epetòlio naudojimas

Sudròkinkite ‰epetòlio galvut´ ir uÏtepkite dant˜ pastos.

3

·epetòlio galvut´ pridòkite prie dant˜ ir ∞junkite ‰epetòl∞.

Lòtai braukite su ‰epetòlio galvute nuo vieno danties prie kito, pirmiausiai i‰ i‰oròs, paskui i‰ vidaus, galiausiai – per kramtomàj∞ dant˜ pavir‰i˜. Nespauskite ir ne‰veiskite pernelyg smarkiai.

Po dviej˜ minuãi˜ (tai valymo laikas, rekomenduojamas stomatolog˜) suveiks laikmatis (yra tik D 12513 modelyje), trumpam i‰jungdamas ‰epetòl∞.

Pirmomis dienomis dantenos gali ‰iek tiek kraujuoti. Jeigu tai nepraeis per 2 savaites, kreipkitòs

∞ stomatologà.

·epetòlio galvut´ keiskite kas 3 mònesius, kai ‰ereliai nudils (1c) arba iki pusòs i‰bluks indikaciniai ‰ereliai (1b).

Valymas

I‰sival´ dantis nuplaukite ‰epetòlio galvut´ tekanãiu vandeniu (2). Nuimkite ‰epetòlio galvut´, atskirai plaukite galvut´ ir rankenòl´ (3), paskui i‰dÏiovinkite.

Gali b ti keiãiamas be nurodym˜.

·is gaminys atitinka Europos direktyvà 89/336/EEB dòl elektromagnetinio suderinamumo ir direktyvà 73/23/EEB dòl Ïemos ∞tampos.

·is gaminys turi kraunamàsias baterijas. Nenaudojamà gamin∞ reikia utilizuoti pagal

aplinkosaugos reikalavimus; nemeskite jo ∞ buitini˜ atliek˜ dòÏ´. Gamin∞ utilizuoti gali Oral-BBraun techninòs prieÏi ros centras arba speciali ∞monò j s˜ ‰alyje.

Garantija

·iam gaminiui suteikiama

2 met˜ garantija skaiãiuojant nuo ∞sigijimo dienos. Garantiniu laikotarpiu

4

nemokamai pa‰alinsime bet kokius prietaiso tr kumus, atsiradusius dòl prast˜ medÏiag˜ arba netinkamos darbo kokybòs; prietaisà savo nuoÏi ra sutaisysime arba pakeisime nauju.

Garantija galioja kiekvienoje ‰alyje, kurioje ‰∞ prietaisà pristato kompanija Braun arba jos ∞galiotieji platintojai. ·i garantija netaikoma Ïalai, susijusiai su netaisyklingu naudojimu, ∞prastiniu nusidòvòjimu ar naudojimu, ypaã turint omenyje ‰epetòlio galvutes; taip pat defektams, kurie daro nedidel´ ∞takà prietaiso vertei ar naudojimui. Garantija netenka galios, jeigu prietaisà taiso ne∞galioti asmenys ir naudojamos ne originalios Braun dalys.

Jeigu gamin∞ reikia taisyti garantiniu laikotarpiu, atne‰kite arba atsi˜skite visà prietaisà su pirkinio ãekiu ∞ ∞galiotàj∞ Oral-BBraun techninòs prieÏi ros centrà.

Latvie‰u

Pirms lieto‰anas, l dzu, r p¥gi izlasiet instrukciju!

Svar¥gi

RegulÇri pÇrbaudiet, vai elektr¥bas vads nav bojÇts. Nelietojiet bojÇtu vai nestrÇdÇjo‰u ier¥ci. NogÇdÇjiet lÇdï‰anas ier¥ci

(E) uz Oral-BBraun servisa centru.

·is produkts nav paredzïts lieto‰anai bïrniem l¥dz

3 gadu vecumam.

Ja ier¥ce ir nokritusi zemï, pirms nÇkamÇs lieto‰anas reizes jÇnomaina zobu birstes galvi¿a, pat ja bojÇjums nav ac¥mredzams.

Apraksts

ABirstes galvi¿a (atkar¥bÇ no mode∫a) – nomainÇma

B Ieslïg‰anas poga

C Rokturis

D Izslïg‰anas poga

E LÇdï‰anas ier¥ce

5

UzlÇdï‰ana

Iespraudiet lÇdï‰anas ier¥ci

(E) elektr¥bas rozetï. Ievietojiet rokturi lÇdï‰anas ier¥cï. Rokturim jÇb t izslïgtam.

Piln¥gai uzlÇdï‰anai nepiecie‰amas 16 stundas, un tÇdïjÇdi tiek nodro‰inÇts aptuveni 20 min tes ilgs darb¥bas laiks.

Ik dienu lietojot, rokturi var turït ieliktu uzlÇdï‰anas ier¥cï, lai nodro‰inÇtu pilnvïrt¥gu zobu birstes darb¥bu. Ier¥ci nav iespïjams pÇrlÇdït.

Bateriju uzglabljana

Lai no vairÇkkÇrt lÇdïjamÇs baterijas g tu maksimÇlo jaudu, jums tÇ jÇizlÇdï vismaz vienu reizi 6 mïne‰os. Lai to panÇktu, atvienojiet lÇdï‰anas ier¥ci un ∫aujiet baterijai izlÇdïties birstes darb¥bas laikÇ.

Zobu birstes lieto‰ana

Samitriniet zobu birsti un uzspiediet zobu pastu.

Pielieciet zobu birsti pie zobiem, tad ieslïdziet to.

LïnÇm virziet birstes galvi¿u no zoba uz zobu, vispirms Çrpusï, tad iek‰pusï, visbeidzot not¥rot koÏamvirsmas. PÇrÇk stipri nespiediet un neberziet.

Pïc divÇm min tïm (zobÇrstu ieteiktais t¥r¥‰anas laiks) taimeris (tikai modelim D 12513) ¥si signalizïs.

PirmajÇs lieto‰anas dienÇs iespïjama neliela smaganu asi¿o‰ana. Ja asi¿o‰ana turpinÇs ar¥ pïc divÇm nedï∫Çm, sazinieties ar savu zobÇrstu.

Zobu birstes galvi¿u nomainiet ik pïc trim mïne‰iem, kad sari¿i ir nolietoju‰ies (1c) vai da∫ïji izbalïjusi indikatoru sari¿u (1b) krÇsa.

T¥r¥‰ana

Pïc lieto‰anas noskalojiet birstes galvi¿u teko‰Ç den¥

(2). No¿emiet birstes galvi¿u

6

un atsevi‰˙i noskalojiet galvi¿u un rokturi (3), tad nosusiniet.

Var tikt main¥ts bez iepriek‰ïja pazi¿ojuma.

·is produkts atbilst Eiropas direkt¥vai 89/336/EEC un zemsprieguma direkt¥vai 73/23/EEC.

·im izstrÇdÇjumam ir pievienotas vairÇkkÇrt lÇdïjamas baterijas.

ApkÇrtïjÇs vides aizsardz¥bas nol kÇ, l dzu, ‰os izstrÇdÇjumus to

lieto‰anas beigÇs neizmetiet kÇ sadz¥ves atkritumus. To j s varat nogÇdÇt Oral-BBraun servisa centrÇ vai atbilsto‰os ‰Çdu atkritumu savÇk‰anas punktos savÇ valst¥.

Garantija

Mïs dodam 2 gadu garantiju no izstrÇdÇjuma iegÇdes datuma. Garantijas laikÇ mïs bez maksas novïrs¥sim jebkurus materiÇlu bojÇjumu vai apdares dï∫ radu‰os ier¥ces defektus, vai nu salabojot ier¥ci, vai nomainot to pïc m su ieskatiem.

Garantija ir spïkÇ visÇs valst¥s, kurÇs ‰o ier¥ci piedÇvÇ Braun vai tÇs iecelti izplat¥tÇji. ·¥ garantija nesedz: nepareizas lieto‰anas, parastas nolieto‰anÇs vai izmanto‰anas dï∫ radu‰os bojÇjumus, ¥pa‰i – birstu galvi¿Çm, kÇ ar¥ defektus, kam ir nenoz¥m¥ga ietekme uz ier¥ces darb¥bas kvalitÇti. Garantija nav spïkÇ, ja

ier¥ci remontïju‰as tam nepilnvarotas personas un ja nav izmantotas oriÆinÇlÇs Braun deta∫as.

Lai garantijas laikÇ izmantotu servisa pakalpojumus, iesniedziet vai nos tiet

visu ier¥ci ar pirkuma ãeku pilnvarotajam Oral-BBraun servisa centram.

9

Eesti

Lugege kasutusjuhend enne toote esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.

NB!

Kontrollige aeg-ajaltseadme juhet vigastuste avastamiseks. Kahjustunud või mittetöötavat seadet

ei tohi kasutada. Viige laadimisseade (E) Oral-BBrauni teeninduskeskusesse.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla kolmeaastastele lastele.

Kui seade on maha kukkunud, tuleb enne uuesti kasutamist asendada vana harjapea uuega, ka siis, kui mingit vigastust ei ole silmaga näha.

Kirjeldus

AHarjapea (oleneb mudelist)

– vahetatav

B Sisselülitamisnupp

C Väljalülitamisnupp

D Käepide

E Laadimisseade

Laadimine

Ühendage laadimisseade

(E) vooluvõrku. Asetage käepide laadimisseadmesse. Käepide peab olema välja lülitatud.

Täielik laadimine võtab aega 16 tundi ja annab umbes 20 minutit kasutusaega.

Kui hambaharja kasutatakse iga päev, võib käepide olla kogu aeg vooluvõrku ühendatud laadimisseadmes, et hoida hambaharja täisvõimsusel. Ülelaadimine on võimatu.

Aku hooldus

Et tagada laetava aku maksimaalset võimsust, peate aku vähemalt kord 6 kuu jooksul tühjaks laadima. Selleks eemaldage laadimisseade vooluvõrgust ja laske akul tavapärasel kasutamisel tühjaks saada.

Hambaharja kasutamine

Tehke harjapea märjaks ja pange hambapastat peale.

10

Asetage harjapea vastu hambaid ja lülitage seade sisse.

Juhtige harjapead aeglaselt hambalt hambale, kõigepealt hammaste välispindadel, siis sisepindadel ja lõpuks mälumispindadel. Ärge suruge harjale liiga tugevasti ega hõõruge sellega.

Kahe minuti möödudes (hambaarstide poolt soovitatud harjamisaeg) annab taimer (ainult

D 12513 mudelil) lühikese signaaliga märku.

Esimeste kasutuspäevade ajal võivad igemed kergelt veritseda. Kui veritsemine ei lõpe kahe nädala jooksul, pidage nõu oma hambaarstiga.

Vahetage harjapead kas iga kolme kuu tagant või siis, kui harjased on kulunud (1c), või kui indikaatorharjaste (1b) värv on tuhmunud juba poole harjase pealt.

Puhastamine

Pärast kasutamist loputage harjapead jooksva vee

all (2). Eemaldage harjapea, loputage harjapea ja käepide eraldi läbi (3) ning kuivatage.

Seadme konstruktsiooni võib muuta ilma sellest teatamata.

Toode vastab Euroopa elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiivile 89/336/EEC ja madalpinge direktiivile 73/23/EEC.

Toode sisaldab laetavaid akusid. Keskkonnakaitse huvides ärge visake

seadet pärast tema kasuliku tööea lõppu majapidamisjäätmete hulka. Seadme saab ära anda Oral-BBrauni teeninduskeskusesse või vastavatesse kogumiskohtadesse Teie riigis.

11

Garantii

Anname tootele alates ostukuupäevast kaheaastase garantii. Seadmel esinevad defektid, mille põhjuseks

on toote materjal või ehitus, parandame garantiiajal tasuta või asendame uue seadmega, nagu meile sobivam tundub.

Garantii kehtib igas riigis, kus Braun või tema volitatud edasimüüja antud toodet müüb. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tingitud seadme ebaõigest kasutamisest, loomulikust kulumisest või kasutamisest, eriti harjapeade puhul, ega defekte, mille mõju seadme

väärtusele või tööle on tühine. Garantii kaotab kehtivuse, kui parandustöid teostab selleks volitamata isik või kui ei kasutata Brauni originaalosi.

Garantiiteenuse saamiseks garantiiajal tooge või saatke kogu seade koos ostut‰ekiga volitatud Oral-BBrauni teeninduskeskusesse.

Garantiniai ir aptarnavimo centrai Garantija un Servisa centri Garantiija teeninduskeskused

Lithuania

Elektronas AB, Kareiviu 6,

LT 2600 Vilnius, 277 76 17

Latvia

Latintertehservice Co., 72 Bullu Street, House 2, Riga 1067,

2 40 39 11

Estonia

Servest Ltd.,

Raua 55, EE 10152 Tallin, 627 87 32

For latest updates, please refer to www.Braun.com.

12