Braun 3612 User Manual

Size:
2.5 Mb
Download

3612

3615

trim foil on/off

3612

InterFace

Type 5 629

English

4,

6, 37

Polski

7,

9, 37

âesk˘

10,

12, 37

Magyar

13,

15, 37

Türkçe

16,

37

 

18,

20, 37

 

23,

25, 37

 

 

30,

27, 37

 

 

35,

31, 37

 

 

Internet:

www.braun.com

Braun Infoline

TR Türkiye’deki Tüketici Danıs¸ ma Servisi:

0 800 261 19 53

5-629-479/00/IV-01GB/PL/CZ/H/TR/RUS/UA/Arab/Farsi Printed in China

a

1

2

2a

c

No. 3600

3

4

5

on/off

e

6

7

8

g

3

b

d

on/off

f

oil

English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun shaver.

Caution

Do not use the shaver near, or over, basins filled with water (e.g. bath tubs, showers etc.).

For safety reasons, periodically check the cord for damage and replace it, if it is loose in the shaver socket.

1 Description

1

Foil protection cap

5

Pop-outlong hair trimmer

2

Shaver foil

6

Switch

2a

Floating cutter

7

Charging light

3

Cutter block

8

Shaver socket

4

Release button

 

 

2 Charging the shaver

For the 3 first chargings: Connect the shaver to the mains and charge it for at least 4 hours (switch position «off»).

The charging light (7) illuminates when the shaver is in charging mode. Then shave without the cord until it runs distinctly slower.

Subsequent charges will take approximately 1 hour.

The full capacity is reached after several charge/discharge cycles. A full charge will give you approximately 30 min shaving capacity.

Wattage: 4 Watts

Voltage range during charging: 12–240V2/ 50 or 60 Hz (automatic adaptation) Best environmental temperature range for charging: 15 °C to 35 °C

3

Shaving

3.1

Switch positions

 

off

= Switch is locked.

 

 

To activate it, press the red button and push the switch up:

 

on

= Combination shave (simultaneous use of floating cutter and shaver foil).

 

 

The floating cutter cuts off 3-daybeards or longer «problem hairs»,

 

 

the foil follows to give a close, smooth shave (b).

 

foil

= Shaver foil only (for difficult to reach areas, e.g. under the nose).

 

trim

= The long hair trimmer is activated (for trimming sideburns, moustache

 

 

and beard) (c).

3.2Shaving with the cord

If the cell unit is discharged, you may also shave with the shaver connected to the mains (100–240V 2). (If the shaver should not run immediately, charge it with the switch on position «off» for approx. 1 minute.)

4

Tips for the perfect shave

We recommend that you shave before washing, as the skin tends to be slightly swollen after washing.

Hold the shaver at right angles (90°) to the skin.

Stretch your skin and shave against the direction of beard growth.

Replace the shaver foil and cutter block every 11/2 years, or when the parts are worn, to ensure optimum shaving performance.

4 Keeping your shaver in top shape

4.1 Cleaning

After shaving, switch the shaver off. Press the release buttons, take off the shaver foil (d) and gently tap it out on a flat surface (e).

Then thoroughly clean the cutter block with the brush (f). About every four weeks, clean the cutter block with Braun cleaning agents (g).

Do not clean the shaver foil with the brush.

If you have a very dry skin and you notice a reduced operation time of the shaver, you should put a drop of sewing machine oil onto the floating cutter and shaver foil (g).

4.2 Replacing the shaving parts

The shaver foil and cutter block are precision parts that, in time, are subject to

wear. A regular replacement of the parts every 11/2 years or when these parts are worn, will ensure, that you are getting the close, comfortable and quick shave you expect from your Braun shaver.

(Shaver foil and cutter block: part no. 3600)

Press the release buttons, take off the shaver foil. Replace the new shaver foil in the right direction until it locks in place.

To remove the cutter block, lift it off (g).

To replace the cutter block, snap onto the holding studs.

4.3 Preserving the rechargeable battery

In order to optimise the capacity and life of the battery, it should be fully discharged through regular use every 6 months approximately. Then recharge to full capacity again. This reconditions the rechargeable battery.

Do not expose the shaver to temperatures of more than 50 °C for long periods of time.

5 Environmental notice

This appliance is provided with nickel-hydriderechargeable batteries.

To protect the environment, do not dispose of the appliance in the household waste at the end of its useful life. Open the housing as shown on page 36, remove and dispose of the batteries at your retail store or at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Requirementsas laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

5

Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

6

Polski

Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci. Gratulujemy zakupu i ˝yczymy zadowolenia z u˝ytkowania naszego wyrobu. Urzàdzenie posiada Êwiadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwaga

Nie dopuszczaç do zamoczenia urzàdzenia. Golarki nie wolno u˝ywaç w wannie, brodziku lub nad nape∏nionà wodà umywalkà.

Okresowo sprawdzaç stan przewodu zasilajàcego, a zw∏aszcza jego izolacji oraz wtyczki. Uszkodzony przewód zasilajàcy nie nadaje si´ do u˝ytku

i trzeba go wymieniç.

1 Opis urzàdzenia

1

Os∏ona zabezpieczajàca ostrza

5

Trymer do przycinania d∏ugich w∏osów

2

Folia golàca

6

Prze∏àcznik «w∏àczony/wy∏àczony»

2a

Ostrza ruchome

7

Kontrolka ∏adowania akumulatora

3

Blok ostrzy

8

Gniazdo zasilania

4

Przycisk zwalniajàcy blokad´

 

 

2 ¸adowanie akumulatorów

Pierwsze trzy ∏adowania: urzàdzenie z prze∏àcznikiem (6) ustawionym w pozycji «off» (wy∏àczone) pod∏àczyç do gniazdka sieciowego na co najmniej 4 godziny. Podczas ∏adowania akumulatorów kontrolka (7) Êwieci si´.

Po na∏adowaniu akumulatorów u˝ywaç golarki bez pod∏àczania do sieci, a˝ do zauwa˝enia znacznego spowolnienia pracy silnika.

W celu na∏adowania roz∏adowanych akumulatorów urzàdzenie pod∏àczyç do sieci (∏adowanie uformowanych akumulatorów trwa oko∏o 1 godziny). Pe∏nà pojemnoÊç akumulatorów uzyskuje si´ dopiero po kilku cyklach ∏adowania/roz∏adowania. Czas pracy golarki po pe∏nym na∏adowaniu akumulatorów wynosi oko∏o 30 minut.

Pobór mocy: 4 W

Zasilanie: 12 - 240 V2/ 50 lub 60 Hz (urzàdzenie automatycznie dostosowuje si´ do napi´cia zasilania). ¸adowanie akumulatorów powinno przebiegaç przy temperaturze otoczenia od 15 °C do 35 °C.

3 Obs∏uga urzàdzenia

3.1 Pozycje prze∏àcznika

off

= Prze∏àcznik jest zablokowany.

 

W celu w∏àczenia golarki nacisnàç czerwony przycisk i przesunàç

 

prze∏àcznik (6) do góry.

on

= Golenie przy u˝yciu ostrzy ruchomych oraz folii golàcej. Ostrza

 

ruchome obcinajà 3-dniowylub d∏u˝szy zarost, jak równie˝ w∏osy

 

trudne do wygolenia. Folia golàca dok∏adnie goli krótki zarost (b).

foil

= Golenie tylko przy u˝yciu folii golàcej (w celu wygolenia

 

trudnodost´pnych miejsc, np. pod nosem).

trim = W∏àczone ostrza do przycinania d∏ugich w∏osów (do przycinania bokobrodów, wàsów oraz brody) (c).

3.2Praca przy zasilaniu sieciowym

W przypadku roz∏adowania akumulatorów urzàdzenie mo˝e te˝ pracowaç przy zasilaniu sieciowym (100 - 240 V2). (Je˝eli urzàdzenie nie zacznie

7

pracowaç natychmiast po w∏àczeniu, to jest potrzebne krótkie ∏adowanie akumulatorów - ok. 1 minuty. Na czas ∏adowania ustawiç prze∏àcznik

w pozycji «off».)

Wskazówki

Goliç si´ przed umyciem twarzy, poniewa˝ po umyciu skóra jest mi´kka i nabrzmia∏a.

Golark´ przyk∏adaç do skóry pod kàtem prostym (90°).

Skór´ nale˝y napinaç a golark´ prowadziç pod w∏os.

W celu zapewnienia dobrego efektu golenia foli´ golàcà oraz zespó∏ ostrzy nale˝y wymieniaç co oko∏o 1 1/2 roku lub wtedy, gdy zauwa˝y si´ ich zu˝ycie.

4 Konserwacja

4.1 Czyszczenie

Po u˝yciu wy∏aczyç golark´. Nast´pnie nacisnàç przyciski zwalniajàce blokad´ (4), wyjàç foli´ golàcà (rys. d) i oczyÊciç jà stukajàc delikatnie o p∏askà powierzchni´ (rys. e).

Nast´pnie, przy u˝yciu szczotki dok∏adnie oczyÊciç blok ostrzy (rys.f). Co 4 tygodnie blok ostrzy nale˝y myç przy u˝yciu specjalnych Êrodków czyszczàcych firmy Braun.

Folii golàcej nie wolno czyÊciç szczotkà.

Osoby o bardzo suchej skórze, które zauwazà skrócenie czasu pracy golarki powinny naoliwiç blok ostrzy oraz foli´ wpuszczajàc kropl´ oleju stosowanego w maszynach do szycia (rys. g).

4.2 Wymiana ostrzy

Folia golàca oraz blok ostrzy sà elementami precyzyjnymi, które z czasem ulegajà zu˝yciu. W celu zapewnienia dobrego efektu golenia folia golàca

oraz zespó∏ ostrzy nale˝y wymieniaç co oko∏o 1 1/2 roku lub wtedy, gdy zauwa˝y si´ ich zu˝ycie.

Folia golàca oraz blok ostrzy: numer cz´Êci: 3600)

W celu wyj´cia folii golàcej nacisnàç przyciski zwalniajàce blokad´. Nast´pnie za∏o˝yç nowà foli´ i docisnàç jà a˝ do zaskoczenia blokady.

Blok ostrzy zdejmuje si´ wysuwajàc go (rys. g).

W celu za∏o˝enia bloku ostrzy dopasowaç go do zatrzasków, a nast´pnie docisnàç.

4.3 U˝ytkowanie akumulatorów

W celu zapewnienia du˝ej zywotnoÊci akumulatorów oraz ich pe∏nej pojemnoÊci nale˝y roz∏adowywaç je ca∏kowicie (poprzez normalnà prac´) co oko∏o 6 miesi´cy.

Po roz∏adowaniu akumulatory w pe∏ni na∏adowaç. Cykl ten pozwala przywróciç akumulatorowi pe∏nà pojemnoÊç.

Nie nara˝aç golarki na d∏ugotrwa∏e dzia∏anie temperatur powyzej 50 °C.

5 Uwagi dotyczàce ochrony Êrodowiska

Urzàdzenie jest wyposa˝one w akumulatory niklowo-wodorkowe(NiMh). W przypadku zu˝ycia akumulatorów lub zniszczenia urzàdzenia, akumulatory nale˝y wyjàç z obudowy urzàdzenia, tak jak to przedstawiono na rysunkach w instrukcji obs∏ugi. Ze zu˝ytymi akumulatorami nale˝y

8

post´powaç zgodnie z krajowymi przepisami dotyczàcymi ochrony Êrodowiska.

Zastrzega si´ prawo do wprowadzenia zmiana.

Warunki gwarancji

1.Sprzedajàcy gwarantuje sprawne dzia∏anie sprz´tu w okresie 12 miesi´cy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez wymieniony przez firm´ Braun autoryzowany warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprz´tu do warsztatu serwisowego.

2.Reklamujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do naprawy do najbli˝ej znajdujàcego si´ autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firm´ Braun.

Op∏aty transportowe zostanà mu bezzw∏ocznie zwrócone po uznaniu zasadnoÊci reklamacji. Na ˝yczenie reklamujàcego sklep, który sprzeda∏ reklamowany towar dostarczy za reklamujàcego sprz´t do warsztatu serwisowego. Termin naprawy, w wypadku dostarczenia przez sklep, wysy∏kà pocztowà lub za innym poÊrednictwem ulegnie przed∏u˝eniu o czas niezb´dny do dostarczenia i odbioru sprz´tu. Reklamujàcy powinien dostarczyç sprz´t do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysy∏ki sprz´tu nie podlegajà naprawom gwarancyjnym. Reklamujàcy nie mo˝e ˝àdaç gratyfikacji, je˝eli niew∏aÊciwie oznakuje lub nieprawid∏owo ubezpieczy wysy∏k´ sprz´tu.

3.Okres gwarancji wyd∏u˝a si´ o czas naprawy sprz´tu.

4.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoÊci przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiàzany jest u˝ytkownik we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt.

5.Ewentualne oczyszczenie sprz´tu dokonywane jest na koszt u˝ytkownika wed∏ug cennika danego warsztatu serwisowego i nie b´dzie traktowane jako us∏uga gwarancyjna.

6.Gwarancjà nie sà obj´te:

a)mechaniczne uszkodzenia sprz´tu spowodowane przez u˝ytkownika lub poÊrednika dostarczajàcego sprz´t do warsztatu serwisowego,

b)uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek:

niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà u˝ytkowania, konserwacji lub przechowywania;

niew∏aÊciwej lub niezgodnej z instrukcjà instalacji;

u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów eksploatacyjnych;

samowolnych dokonywanych przez u˝ytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw;

przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

c)cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia.

7.Braun przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zak∏adach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprz´tu pociàga za sobà utrat´ gwarancji.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszà kartà gwarancyjnà majà zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9

âesk˘

Na‰e v˘robky jsou vyrobeny tak, aby splÀovaly nejvy‰‰í nároky na kvalitu, funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete Vበnov˘ holicí strojek Braun uÏívat k Va‰í spokojenosti.

Upozornûní

Elektrick˘ holicí strojek nesmí b˘t pouÏíván v blízkosti nádob naplnûn˘ch vodou (napfi. koupací vany, sprchy, um˘vadla apod.).

Z bezpeãnostních dÛvodÛ pravidelnû kontrolujte, zda není po‰kozen síÈov˘ pfiívod nebo zda se neuvolÀuje ze síÈové zásuvky na strojku. Pokud takov˘ pfiípad nastane, vymûÀte síÈov˘ pfiívod za nov˘.

1 Description

1

Ochrann˘ kryt planÏety

5

V˘klopn˘ zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ

2

Holicí planÏeta

6

Spínaã

2a

Plovoucí zastfiihovaã

7

Kontrolka dobíjení

3

Bfiitov˘ blok

8

SíÈová zásuvka na strojku

4

UvolÀovací tlaãítko

 

 

2 Nabíjení holicího strojku

Pro 3 první nabíjení: Pfiipojte holicí strojek k síti a nabíjejte jej nejménû 4 hodiny (spínaã v poloze vypnuto «off»).

Kontrolka nabíjení (7) se rozsvítí, kdyÏ je holicí strojek v reÏimu nabíjení. Pak se holte bez síÈového pfiívodu, aÏ holicí strojek bûÏí zfietelnû pomaleji.

Následné dobíjení bude trvat pfiibliÏnû 1 hodinu.

Plné kapacity se dosáhne po nûkolika cyklech nabíjení/vybíjení. Plné nabití Vám poskytne kapacitu pro pfiibliÏnû 30 minut holení.

Príkon: 4 W

Rozsah napájecích napûtí pro nabíjení: 12-240V2/ 50 nebo 60 Hz (automatické pfiizpÛsobení)

Nejvhodnûj‰í teplota okolí pro nabíjení: 15 °C az 35 °C.

3 Holení

3.1 Pozice spínaãe

off

= Spínaã je blokován.

 

Abyste jej aktivovali, stisknûte ãervené tlaãítko a posuÀte spínaã

 

nahoru:

on

= Kombinované holení (souãasné pouÏití plovoucího zastfiihovaãe a

 

holicí planÏety).

 

Plovoucí zastfiihovaã stfiíhá 3-dennívous nebo del‰í «problémové»

 

vousy, planÏeta pak zajistí dokonale hladké oholení (b).

foil

= Pouze holicí planÏeta (pro obtíÏnû dosaÏitelná místa, napfi. pod

 

nosem).

trim

= Aktivuje se zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ (pro zastfiihování kotlet,

 

knírku a bradky) (c).

10