Braun 3105 User Manual

Size:
1.51 Mb
Download

21

22

English

Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Polski

Warunki gwarancji

1.Sprzedajàcy gwarantuje sprawne dzia∏anie sprz´tu w okresie 12 miesi´cy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez wymieniony przez firm´ Braun autoryzowany warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprz´tu do warsztatu serwisowego.

2.Reklamujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do naprawy do najbli˝ej znajdujàcego si´ autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firm´ Braun. Op∏aty transportowe zostanà mu bezzw∏ocznie zwrócone po uznaniu zasadnoÊci reklamacji. Na ˝yczenie reklamujàcego sklep, który sprzeda∏ reklamowany towar dostarczy za reklamujàcego sprz´t do warsztatu serwisowego. Termin naprawy, w wypadku dostarczenia przez sklep, wysy∏kà pocztowà lub za innym poÊrednictwem ulegnie przed∏u˝eniu o czas niezb´dny do dostarczenia i odbioru sprz´tu. Reklamujàcy powinien dostarczyç sprz´t do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysy∏ki sprz´tu nie podlegajà naprawom gwarancyjnym. Reklamujàcy nie mo˝e ˝àdaç gratyfikacji, je˝eli niew∏aÊciwie oznakuje lub nieprawid∏owo ubezpieczy wysy∏k´ sprz´tu.

3.Okres gwarancji wyd∏u˝a si´ o czas naprawy sprz´tu.

4.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoÊci przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiàzany jest u˝ytkownik we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt.

5.Ewentualne oczyszczenie sprz´tu dokonywane jest na koszt u˝ytkownika wed∏ug cennika danego warsztatu serwisowego i nie b´dzie traktowane jako us∏uga gwarancyjna.

23

6.Gwarancjà nie sà obj´te:

a)mechaniczne uszkodzenia sprz´tu spowodowane przez u˝ytkownika lub poÊrednika dostarczajàcego sprz´t do warsztatu serwisowego,

b)uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek:

niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà u˝ytkowania, konserwacji lub przechowywania;

niew∏aÊciwej lub niezgodnej z instrukcjà instalacji;

u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów eksploatacyjnych;

samowolnych dokonywanych przez u˝ytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw;

przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

c)cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia.

7.Braun przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zak∏adach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprz´tu pociàga za sobà utrat´ gwarancji.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszà kartà gwarancyjnà majà zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

âesk˘

Záruka

Na tento v˘robek poskytujeme záruku po dobu 1 roku od data prodeje spotfiebiteli. Bûhem této záruãní doby bezplatnû odstraníme závady na v˘robku, zpÛsobené vadami materiálu nebo chybou v˘roby, a to dle na‰eho rozhodnutí buì opravou nebo v˘mûnou celého v˘robku.

Tato záruka platí pro v‰echny zemû, kam je tento v˘robek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovan˘m distributorem.

Tato záruka se nevztahuje: na po‰kození vzniklá nesprávn˘m uÏíváním a údrÏbou, na bûÏné opotfiebení, jakoÏ i na defekty, mající zanedbateln˘ vliv na hodnotu a pouÏitelnost pfiístroje. Záruka pozb˘vá platnosti, pokud byl v˘robek mechanicky po‰kozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovan˘mi osobami nebo pokud nejsou pouÏity originální díly Braun. Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro domácí pouÏití. Pfii pouÏití jin˘m zpÛsobem nelze uplatnit záruku.

Záruka platí jen tehdy, je-lizáruãní list fiádnû vyplnûn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodavaãe) aje-lisouãasnû s ním pfiedloÏen prodejní doklad.

Chcete-livyuÏít servisních sluÏeb v záruãní dobû, pfiedejte nebo po‰lete kompletní pfiístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního stfiediska Braun. Aktualizovan˘ seznam servisních stfiedisek je k dispozici v prodejnách v˘robkÛ Braun.

Volejte 0800 11 33 22 pro informaci o nejbliωím servisním stfiedisku Braun.

O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo zru‰ení kupní smlouvy platí pfiíslu‰ná zákonná ustanovení. Záruãní doba se prodluÏuje o dobu, po kterou byl v˘robek podle záznamu z opravny v záruãní opravû.

24

Magyar

Garancia

A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerıtlen, vagy nem rendeltetésszerı használatára vezethetŒk vissza valamint azok

az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát jelentŒsen nem befolyásolják.

A garancia érvényét veszti, ha a készülék a Braun által kijelölt szervizeken kívül kerül javításra.

Részletes tájékoztató és a Braun által kijelölt szervizek címjegyzéke a készülékhez melléket garancia-levélbentalálható.

Gillette Group Hungary Kereskedelmi Kft Frankel Leó u. 30-34,

1023 Budapest,

1-345-3800

кЫТТНЛИ

ЙДкДзнавзхЦ йЕьбДнЦгълнЗД оакех BRAUN

СОfl ‚ТВı ЛБ‰ВОЛИ П˚ ‰‡ВП „‡ ‡МЪЛ˛ М‡ У‰ЛМ „У‰, М‡˜ЛМ‡fl Т ПУПВМЪ‡ Ф ЛУ· ВЪВМЛfl ЛБ‰ВОЛfl.

ÇЪВ˜ВМЛВ „‡ ‡МЪЛИМУ„У ФВ ЛУ‰‡ П˚ ·ВТФО‡ЪМУ ЫТЪ ‡МЛП ФЫЪВП ВПУМЪ‡, Б‡ПВМ˚ ‰ВЪ‡ОВИ ЛОЛ Б‡ПВМ˚ ‚ТВ„У ЛБ‰ВОЛfl О˛·˚В Б‡‚У‰ТНЛВ ‰ВЩВНЪ˚, ‚˚Б‚‡ММ˚В МВ‰УТЪ‡ЪУ˜М˚П Н‡˜ВТЪ‚УП П‡ЪВ Л‡ОУ‚ ЛОЛ Т·У НЛ.

ÇТОЫ˜‡В МВ‚УБПУКМУТЪЛ ВПУМЪ‡ ‚ „‡ ‡МЪЛИМ˚И ФВ ЛУ‰ ЛБ‰ВОЛВ ПУКВЪ ·˚Ъ¸ Б‡ПВМВМУ М‡ МУ‚УВ ЛОЛ ‡М‡ОУ„Л˜МУВ ‚ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛВ Т б‡НУМУП У Б‡˘ЛЪВ Ф ‡‚ ФУЪ В·ЛЪВОВИ.

Й‡ ‡МЪЛfl У· ВЪ‡ВЪ ТЛОЫ ЪУО¸НУ ВТОЛ ‰‡Ъ‡ ФУНЫФНЛ ФУ‰Ъ‚В К‰‡ВЪТfl ФВ˜‡Ъ¸˛ Л ФУ‰ФЛТ¸˛ ‰ЛОВ ‡ (П‡„‡БЛМ‡) М‡ ФУТОВ‰МВИ ТЪ ‡МЛˆВ У Л„ЛМ‡О¸МУИ ЛМТЪ ЫНˆЛЛ ФУ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ BRAUN, НУЪУ ‡fl fl‚ОflВЪТfl „‡ ‡МЪЛИМ˚П Ъ‡ОУМУП.

ùÚ‡ „‡ ‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ‚ β·ÓÈ ТЪ ‡МВ ‚ НУЪУ Ы˛ ˝ЪУ ЛБ‰ВОЛВ ФУТЪ‡‚ОflВЪТfl ЩЛ ПУИ BRAUN ЛОЛ М‡БМ‡˜ВММ˚П ‰ЛТЪ Л·¸˛ЪУ УП Л „‰В МЛН‡НЛВ У„ ‡МЛ˜ВМЛfl ФУ ЛПФУ ЪЫ ЛОЛ ‰ Ы„ЛВ Ф ‡‚У‚˚В ФУОУКВМЛfl МВ Ф ВФflЪТЪ‚Ы˛Ъ Ф В‰УТЪ‡‚ОВМЛ˛ „‡ ‡МЪЛИМУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl. йТЫ˘ВТЪ‚ОВМЛВ „‡ ‡МЪЛИМУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl МВ ‚ОЛflВЪ М‡ ‰‡ЪЫ ЛТЪВ˜ВМЛfl Т УН‡ „‡ ‡МЪЛЛ. Й‡ ‡МЪЛfl М‡ Б‡ПВМВММ˚В ˜‡ТЪЛ ЛТЪВН‡ВЪ ‚ ПУПВМЪ ЛТЪВ˜ВМЛfl „‡ ‡МЪЛЛ М‡ ‰‡ММУВ ЛБ‰ВОЛВ.

Й‡ ‡МЪЛfl МВ ФУН ˚‚‡ВЪ ФУ‚ ВК‰ВМЛfl, ‚˚Б‚‡ММ˚В МВФ ‡‚ЛО¸М˚П ЛТФУО¸БУ‚‡МЛВП (ТП. Ъ‡НКВ ТФЛТУН МЛКВ) МУ П‡О¸М˚И ЛБМУТ · ЛЪ‚ВММ˚ı ТВЪУН Л МУКВИ, ‰ВЩВНЪ˚, УН‡Б˚‚‡˛˘ЛВ МВБМ‡˜ЛЪВО¸М˚И ˝ЩЩВНЪ М‡ Н‡˜ВТЪ‚У‡·УЪ˚ Ф Л·У ‡.

щЪ‡ „‡ ‡МЪЛfl ЪВ flВЪ ТЛОЫ ВТОЛ ВПУМЪ Ф УЛБ‚У‰ЛОТfl МВ ЫФУОМУПУ˜ВММ˚П М‡ ЪУ ОЛˆУП Л ВТОЛ ЛТФУО¸БУ‚‡М˚ МВ У Л„ЛМ‡О¸М˚В ‰ВЪ‡ОЛ ЩЛ П˚ BRAUN.

ÇÒÎÛ˜‡Â Ô Â‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍ·χˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡ ‡ÌÚËË,

ФВ В‰‡ИЪВ ЛБ‰ВОЛВ ˆВОЛНУП ‚ПВТЪВ Т „‡ ‡МЪЛИМ˚П Ъ‡ОУМУП ‚ О˛·УИ ЛБ ˆВМЪ У‚ ТВ ‚ЛТМУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl ЩЛ П˚ BRAUN.

25

ЗТВ ‰ Ы„ЛВ Ъ В·У‚‡МЛfl, ‚НО˛˜‡fl Ъ В·У‚‡МЛfl ‚УБПВ˘ВМЛfl Ы·˚ЪНУ‚, ЛТНО˛˜‡˛ЪТfl, ВТОЛ М‡¯‡ УЪ‚ВЪТЪ‚ВММУТЪ¸ МВ ЫТЪ‡МУ‚ОВМ‡ ‚ Б‡НУММУП ФУ fl‰НВ.

кВНО‡П‡ˆЛЛ, Т‚flБ‡ММ˚В Т НУППВ ˜ВТНЛП НУМЪ ‡НЪУП Т Ф У‰‡‚ˆУП МВ ФУФ‡‰‡˛Ъ ФУ‰ ˝ЪЫ „‡ ‡МЪЛ˛.

З ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛЛ Т Б‡НУМУП ко ‹ 2300-1УЪ 7.02.1992 „. «й б‡˘ЛЪВ Ф ‡‚ ФУЪ В·ЛЪВОВИ» Л Ф ЛМflЪ˚П ‰УФУОМВМЛВП Н Б‡НУМЫ ко УЪ 9.01.1996 „. «й ‚МВТВМЛЛ ЛБПВМВМЛИ» Л ‰УФУОМВМЛИ ‚ Б‡НУМ «й б‡˘ЛЪВ Ф ‡‚ ФУЪ В·ЛЪВОВИ» Л «дУ‰ВНТ клолк У· ‡‰ПЛМЛТЪ ‡ЪЛ‚М˚ı Ф ‡‚УМ‡ Ы¯ВМЛflı», ЩЛ П‡ BRAUN ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡ВЪ Т УН ТОЫК·˚ М‡ Т‚УЛ ЛБ‰ВОЛfl ‡‚М˚П ‰‚ЫП „У‰‡П Т ПУПВМЪ‡ Ф ЛУ· ВЪВМЛfl ЛОЛ Т ПУПВМЪ‡ Ф УЛБ‚У‰ТЪ‚‡, ВТОЛ ‰‡ЪЫ Ф У‰‡КЛ ЫТЪ‡МУ‚ЛЪ¸ МВ‚УБПУКМУ.

аБ‰ВОЛfl ЩЛ П˚ BRAUN ЛБ„УЪУ‚ОВМ˚ ‚ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛЛ Т ‚˚ТУНЛПЛ Ъ В·У‚‡МЛflПЛ В‚ УФВИТНУ„У Н‡˜ВТЪ‚‡. и Л ·В ВКМУП ЛТФУО¸БУ‚‡МЛЛ Л Ф Л ТУ·О˛‰ВМЛЛ Ф ‡‚ЛО ФУ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ, Ф ЛУ· ВЪВММУВ З‡ПЛ ЛБ‰ВОЛВ ЩЛ П˚ BRAUN, ПУКВЪ ЛПВЪ¸ БМ‡˜ЛЪВО¸МУ ·УО¸¯ЛИ Т УН ТОЫК·˚, ˜ВП Т УН ЫТЪ‡МУ‚ОВММ˚И ‚ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛЛ Т кУТТЛИТНЛП Б‡НУМУП.

ëÎÛ˜‡Ë, ̇ ÍÓÚÓ ˚ „‡ ‡ÌÚËfl Ì ‡ÒÔ ÓÒÚ ‡ÌflÂÚÒfl:

‰ВЩВНЪ˚, ‚˚Б‚‡ММ˚В ЩУ Ò-χÊÓÌ˚ÏË Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ÏË;

ЛТФУО¸БУ‚‡МЛВ ‚ Ф УЩВТТЛУМ‡О¸М˚ı ˆВОflı;

М‡ Ы¯ВМЛВ Ъ В·У‚‡МЛИ ЛМТЪ ЫНˆЛЛ ФУ ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ;

ÌÂÔ ‡‚Ëθ̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ì‡Ô flÊÂÌËfl ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË (ÂÒÎË ˝ÚÓ Ú Â·ÛÂÚÒfl);

‚МВТВМЛВ ЪВıМЛ˜ВТНЛı ЛБПВМВМЛИ;

ПВı‡МЛ˜ВТНЛВ ФУ‚ ВК‰ВМЛfl;

ФУ‚ ВК‰ВМЛfl ФУ ‚ЛМВ КЛ‚УЪМ˚ı, „ ˚БЫМУ‚ Л М‡ТВНУП˚ı (‚ ЪУП ˜ЛТОВ ТОЫ˜‡Л М‡ıУК‰ВМЛfl „ ˚БЫМУ‚ Л М‡ТВНУП˚ı ‚МЫЪ Л Ф Л·У У‚);

‰Оfl Ф Л·У У‚, ‡·УЪ‡˛˘Лı УЪ ·‡Ъ‡ ВВН, – ‡·УЪ‡ Т МВФУ‰ıУ‰fl˘ЛПЛ ЛОЛ ЛТЪУ˘ВММ˚ПЛ ·‡Ъ‡ ВИН‡ПЛ, О˛·˚В ФУ‚ ВК‰ВМЛfl, ‚˚Б‚‡ММ˚В ЛТЪУ˘ВММ˚ПЛ ЛОЛ ЪВНЫ˘ЛПЛ ·‡Ъ‡ ВИН‡ПЛ (ТУ‚ВЪЫВП ФУО¸БУ‚‡Ъ¸Тfl ЪУО¸НУ Ф В‰Уı ‡МВММ˚ПЛ УЪ ‚˚ЪВН‡МЛfl ·‡Ъ‡ ВИН‡ПЛ);

‰Îfl · ËÚ‚ – ÒÏflÚ‡fl ËÎË ÔÓ ‚‡Ì̇fl ÒÂÚ͇.

ÇÌËχÌËÂ! й Л„ЛМ‡О¸М˚И Й‡ ‡МЪЛИМ˚И н‡ОУМ ФУ‰ОВКЛЪ ЛБ˙flЪЛ˛ Ф Л У· ‡˘ВМЛЛ ‚ ТВ ‚ЛТМ˚И ˆВМЪ ‰Оfl „‡ ‡МЪЛИМУ„У ВПУМЪ‡. иУТОВ Ф У‚В‰ВМЛfl ВПУМЪ‡ Й‡ ‡МЪЛИМ˚П н‡ОУМУП ·Ы‰ВЪ fl‚ОflЪ¸Тfl Б‡ФУОМВММ˚И У Л„ЛМ‡О гЛТЪ‡ ‚˚ФУОМВМЛfl ВПУМЪ‡ ТУ ¯Ъ‡ПФУП ТВ ‚ЛТМУ„У ˆВМЪ ‡ Л ФУ‰ФЛТ‡ММ˚И ФУЪ В·ЛЪВОВП ФУ ФУОЫ˜ВМЛЛ ЛБ‰ВОЛfl ЛБ ВПУМЪ‡. н В·ЫИЪВ Ф УТЪ‡‚ОВМЛfl ‰‡Ъ˚ ‚УБ‚ ‡Ъ‡ ЛБ ВПУМЪ‡, Т УН „‡ ‡МЪЛЛ Ф У‰ОВ‚‡ВЪТfl М‡ ‚ ВПfl М‡ıУК‰ВМЛfl ЛБ‰ВОЛfl ‚ ТВ ‚ЛТМУП ˆВМЪ В.

З ТОЫ˜‡В ‚УБМЛНМУ‚ВМЛfl ТОУКМУТЪВИ Т ‚˚ФУОМВМЛВП „‡ ‡МЪЛИМУ„У ЛОЛ ФУТОВ„‡ ‡МЪЛИМУ„У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl Ф УТ¸·‡ ТУУ·˘‡Ъ¸ У· ˝ЪУП ‚ аМЩУ П‡- ˆЛУММЫ˛ лОЫК·Ы лВ ‚ЛТ‡ ЩЛ П˚ BRAUN ФУ ЪВОВЩУМЫ (095) 258 62 70.

26

.- - ( !´ ( 0-"Braun

5 C& C D C* C , ! * ! .

$ C ! C ! D & , C C -CC ,C * C * C C .

> ! % C C ! C C % C C C ! C < ! & ! ! % C .

8 C D , ) !C C !C % D ! * !C ! C ( ) C CC Braun C C C C E C CE

! CE Braun, % % C .

F C C -CE C, C ! D C * Braun ! * , % C %C ! C C ! C ! % ! % * * C .

< C C ! D C C CE. 8 C C C C D C CE C . 8 C ! D ! % ,C C ( . % ! C % )

! * C %C C , , )! * C ! .

F C D , ) C *D ! % ** , ) * C C C C Braun. > ! !´ CE E CE, !-

C C C - C C C C Braun.

C C C , C C , C C, )C ! C C .

, - ( ! 2 *-:

, C -%;

! C * *;

! C CE ! CE;

C ! %C % ( ) D );

C & C & C ;

& C C ! % ;

! C , ) ! ** & − C ! C! , -C! % , C ! !C C * );

− C’ ! .

> ! )C C !C C ! & CC Braun > E C.

27

Country of origin: China

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digitproduction code located near the socket. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: “915” – The product was manufactured in week 15 of 1999.

øÎÔaa Ë TÂØô

EØÔña mAâ bRá dUíU‡au mAárä 3 Nµ Fñ‹Ç‡a gAÅøºa õr ña eUíRña IíãÎ ,EØÔña mAâ ÎëR‡ nA-ªRñaãΩI A¥ØIœ EØÔña mAâ Ëãî<ªaäRña ñaãî©I gAÅøºa õr Nµ luªaäRña .SBÁ‡a

.EØÔña mAâ Ë ø·a eUŒèªa ñanA-ÚñA-Åña

.1999 mAâ Nµ 15 eUŒèªa Ë GÅ؇a EØô MÅ – « 915 » :lA-Ùµ

„Cm-an

ICmn·ntghDaíhaR#dHeamAmlaetbarªmntar‹‹îÒ„Èùo–uDlkevuHeñlCmanatalåÚifrChaalq-anu‹neñalb-ay.euXvlhDh·dH¥Ã‹ilManªaÄezabalåÚI≤cabbha íhaRualåÚteudöñsuoË·-adH·cnuemnhaäuöñsuomn·cn.euln-aÒi-arËänNclxäunqdmghaRªgdidªbd‚mn.h

vISmllCman:aÄezabaln-aÅíHensuoavstXdam(astemaltiarkh‹r‹baoXazI, uclíhaRŒMcdrkhr‹baÓÚEÎãmnasb,ùíhaR‹),altqadmalzbieIualnuaqcalåÚ vtUÆãtäTÎãªkbÎãªeñílíhaRäuqim.t

u‹öDamaebRtbhaRäuclxthäiHghHEÎã:ulHmnqbln-a,äuöDaastemltqze EiarEÎãqzeŒãa‹u‹naÄcliH,iltÀlCma.n

viku‹nalCmannafD·feulövöDaÅMrsgiltar‹îÒlÈùoeñBzaqHalCmanueñ BzaqHalsgluä‹kdalb-ayeDlkœÒtmhutuqie.hu‹Î‹MknavsfadHmnalCmaqmie albldanalåÚibaefihahDaíhaRmnqblÈùkHŒãa‹u‹näuukilhaaltgar‹I·etm.d

u‹Ëxalastxqaq·CmanÎã‹RörsalíhaRAmmeBzaqHalCmanbedömvyhaöñ ukilnaaltgarI·etmdäuöñäqrbu‹rSHöcvxtabeHùkH.Œãa‹u‹n

28

cm-ant

ma;culraŒMdtiksalaRtar‹îÒXridünrCmÎø„kn.ÎM

zimdtV-ant,bdu‹ndr‹iafthríunhhR‹inhai,”iheiubdstShrakhnaÈ¤Ú aRnqcdrmuadiasaXtbaSdaRzr‹iqtemÎã,iateu‹ICqzeatiateu‹IC dstSh,bnaŒãrSXicuntXabXudman,rfeXuahÎMkr.d

muardikhÅòtpuSSaÎøÕ-antnIsrndebartndaR:

XsaratnaȤúaRastfadhnamnasb(íliatbagr‹ianult-ajnadrst,RdndstShbhÛã‹ÎÃŒã‹qEÎãmtnasb,SkstÈ)unuaqô¤úkhtaTÎãnaGÎËiŒãar‹RSiliat dstShdarn.ddrcu‹rtikhtemÎãbusilhaÙacEÎãMaRcu‹rtíÎãdiaaRqzeatacñ(ar‹ij‹inal)Œãau‹nstfadhNSud,Õ-antaRdrghaetbarsaqzXuhdírdi.d

Õ-anttnhadrcu‹r‹ÅúnafDXuahdbudkhtar‹îÒXr‹idbusilhmhruamCaifr‹uSndhŒãÕ-anrnamhuArtTBtXr‹idtayidSdhbaS.d

aÎøÕ-antbh”ihkSu‹rhaÿkhdrünhaaÎødstShbusilhŒã‹au‹niatu‹R‹ie knndsnMaRSarayhírddudrünha;dudithaiuardaÅúiasaÎãmqr‹ratqanu‹¥úmaneuradearayhXdmatpÎã‹uaÎøÕ-antnbaSndqabltemÎMas.tXdmatpÎã‹uaÎøÕ-antŒãtar‹îÒnqCaiüntaTÎãi¥MiíD.ard

Õ-antNsBtbhteu‹ICqzeatu”dstShbamnqÔ¤úSdnaetbarXaÅMh Xuahdiaf.t

drcu‹rtqamhhríunhmzalbhpÎã‹uaÎøÕ-ant,”dstShraWrahbaÕ-anrnamh metŒãbhfr‹uSndhXudarayhdhid,iahrdu‹iSanrabh¥Ã‹dikÅã‹ÎømrkRXdmat Œãa‹u‹nŒã‹imSÅã‹ianarsaldar‹i.d

saÎãmzalb-atudeauimngmlhXsaratnaȤúaRaÎøÕ-antmu‹rdpDÎãS¥Òuahnd budmÍrünkhmsu‹ulitmaalRa„qanu‹¥úbaS.d

aÎøÕ-antŒãdeau‹inaȤúaRqrardadhaifr‹uSbafr‹uSndhtaTÎãnd.ard

29

Guarantee and Service

Deutschland

Centers

Braun GmbH,

Punkty serwisowe

Kundendienst,

Westerbachstr. 23 H,

 

61476 Kronberg,

Pozáruãní a servisní

00 800 / 27 28 64 63

centra

Argentina

Szervíz

Central de Reparación

 

de Afeitadoras S.A.,

Garanti bürolari ve mer-

Paraguay 757,

kezi servis yerleri

1057 Buenos Aires,

. )

114 311 44 00

Australia

! ) , )

 

Gillette Australia Pty. Ltd.,

.- - !- -

Private Bag 10, Scoresby,

,

Melbourne, Victoria 3179,

 

3 9757 4704

 

Austria

 

Gillette Gruppe Österreich,

 

IZ-NÖSüd, Straße 2,

 

Objekt M21,

 

2355 Wiener Neudorf,

 

00800-2728 64 63

 

Bahrain

 

Yaquby Stores W.L.L.,

 

Bab-AlBahrain Road,

 

P.O. Box 158,

 

Manama,

 

21 09 59

 

Barbados

 

Dacosta Mannings Inc.,

 

P.O. Box 176,

 

Carlisle House,

 

Bridgetown,

 

431-8700

 

Belarus

 

Electro Service & Co Ltd.,

 

Belskogo St. 27-34,

 

220015 Minsk,

 

172 85 69 22

 

Belgium

 

Gillette Group Belgium

 

N.V./S.A.,

 

J. E. Mommaertslaan 18 a,

 

1831 Diegem,

 

2 711 92 11

Bermuda

Stuart’s Ltd., Reid Street, P.O. Box HM 2705, Hamilton,

2 95 54 96

Brasil

Picolli Service, Rua Túlio Teodoro de Campos, 209, Jd. Aeroporto – CEP 04360-040,São Paulo – SP,11 5031 7900

Bulgaria

Stambouli Ltd.,

16/A Srebarna Street, 1407 Sofia,

29 62 50 00

Canada

Gillette Canada,

110 Matheson Blvd.West, Suite 200,

Mississauga L5R 3T4, Ontario,

905 712 54 00

Ceská Republika

PH SERVIS sro., V Mezihori 2, 18000 Praha 8, 2 663 105 74

Chile

Viseelec,

Concha y Toro 4399, Puente Alto, Santiago,

2 288 25 18

China

Braun (Shanghai) International Trading Co., Ltd.,

550 Sanlin Road, Pudong, Shanghai 200124,

21 584 98 000

30