Braun 1012 User Manual
Size:
1.56 Mb
Download

 

 

 

 

 

Braun Infoline

English

4,

5, 38

TR Türkiye’deki Tüketici Danıs¸ ma Servisi:

Polski

6,

7, 38

0 800 261 19 53

 

 

 

âesk˘

9, 10, 38

 

 

 

Slovenski

11, 12, 38

 

 

 

Magyar

13, 14, 38

 

 

 

Hrvatski

15, 16, 38

 

 

 

Slovensk˘

17, 18, 38

 

 

 

Türkçe

19,

38

 

 

 

кЫТТНЛИ

21,

22, 38

 

 

 

ìÍ ‡ªÌҸ͇

24,

25, 38

 

 

 

Latvie‰u

27, 28, 38

 

 

 

Eesti

29, 30, 38

 

 

 

Lietuvi˜

31, 32, 38

 

 

 

 

33,

34

 

 

 

 

37,

35, 38

 

 

 

Internet:

www.braun.com

5-462-064/00/IV-02GB/PL/CZ/SK/H//HR/SLO/TR/ RUS/UA/LV/EST/LT/PRC/Arab

7

115 V

6

5

c 4

 

on• ff•o

trimmer•longhair

3

2

e

1008

1

8

g

a b

230

V

d

f

h

i

596

English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Important

Keep the shaver and the mains lead dry at all times. Do not handle with wet hands. Do not store in a damp environment. To avoid damage do not wind the mains lead around the appliance. It is important to check the mains lead for damage periodically particularly at each end where the mains lead enters the plug.

Description

1 Socket for the mains lead with voltage selector

2 «on/off» switch

3 Longhair trimmer switch

4 Pop-outlonghair trimmer

5 Cutter block

6 Shaving foil frame

7 Foil protection cap

8 Cleaning brush

Connection

115 V (110 V … 120 V)

230 V (220 V … 240 V)

Set the voltage correctly (115 V or 230 V) at the bottom of the shaver 1

(a). Only connect to ac (~).

Shaving

Remove the foil protection cap 7 (b). Push «on/off» switch2 up to «on».

Hold the shaver at right angles to your skin. Stretch your skin with your free hand (c). Guide the shaver smoothly against the direction of beard growth, applying only gentle pressure.

Longhair trimming

To use pop-outlonghair trimmer4, push switch3all the way up to setting «longhair trimmer».

The longhair trimmer allows easy and exact trimming of the side burns (d). The longhair trimmer can be switched on and off during shaving.

Switching the shaver off

Push the «on/off» switch 2 back all the way to setting «off».

Important: After every shave replace the foil protection cap7 on the foil frame6.

Cleaning and maintenance

After every shave, remove the foil frame 6 (e) and tap out lightly. Brush out the cutter block5 with the cleaning brush8 (f). Do not clean the shaving foil6 with the cleaning brush to avoid damaging it. Approximately every four weeks clean the space between the longhair trimmer4 and the shaver with the cleaning brush8.

Clean the cutter block 5 with Braun cleaning spray to maintain your shaver’s top shaving performance and to keep it hygienic.

After every cleaning replace the foil protection cap 7 on the foil frame6.

Changing the shaving parts

The shaving foil frame6 should be held at the two grooved surfaces and pulled off (e).

The cutter block 5 can be removed (e.g. for cleaning) by turning it at right angles to the shaver and lifting it off (g).

4

To replace the cutter block, snap it onto the holding studs (h).

Replace the new foil frame in the right direction (e) until it locks in place.

Important

Buy only original Braun spare parts, especially when replacing the mains lead or the shaving foil frame 6. When buying a new shaving foil frame look for thebrand and the correct identification number 596 (i).

Only this way you can be assured of a safe, close and efficient shave.

When looking to purchase a new Braun foil frame, ensure that you buy the right colour: a grey or black coloured frame.

Subject to change without notice.

Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

5

Polski

Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania jakoÊciowe, wzornictwa i funkcjonalnoÊci. Gratulujemy Paƒstwu udanego zakupu i ˝yczymy du˝o zadowolenia przy korzystaniu z naszego urzàdzenia.

Uwaga!

Golark´ i przewód zasilajàcy nale˝y przechowywaç w suchym miejscu. Nie dotykaç mokrymi r´koma. Nie nale˝y owijaç przewodu sieciowego wokó∏ urzàdzenia. Zaleca si´ okresowe sprawdzanie przewodu zasilajàcego szczególnie w miejscach gdzie ∏àczy si´ on z wtyczkà.

Opis golarki

1 Gniazdo przewodu zasilajàcego z prze∏àcznikiem napi´cia zasilania

2 W∏àcznik/wy∏àcznik («on/off»)

3 W∏àcznik przystrzygacza d∏ugich w∏osów

4 Wysuwany przystrzygacz d∏ugich w∏osów

5 Zespó∏ no˝y tnàcych

6 Folia golàca

7 Os∏ona folii

8 Szczoteczka

Zakresy napi´cia (ustawiane r´cznie):

115 V (110 V ... 120 V)

230 V (220 V ... 240 V)

Przed rozpocz´ciem eksploatacji nale˝y ustawiç w∏aÊciwe napi´cie zasilania (115 V lub 230 V) prze∏àcznikiem umieszczonym na spodzie urzàdzenia 1 (a). Golarka jest przeznaczona do zasilania wy∏àcznie pràdem zmiennym (~).

Golenie

Zdjàç os∏on´ folii 7 (b). W∏àczyç urzàdzenie przesuwajàc w∏àcznik (on/off)2 do pozycji (on).

Podczas golenia trzymaç golark´ prostopadle do konturów twarzy, wolnà r´kà naciàgajàc skór´ (c).

Prowadziç golark´ pod w∏os delikatnie dociskajàc.

Przystrzyganie

Aby u˝yç przystrzygacza 4 nale˝y przesunàç w∏àcznik3 do pozycji («longhair trimmer»).

Przystrzygacz pozwala na ∏atwe i dok∏adne przystrzyganie baków (d). Mo˝e byç wysuwany i chowany podczas golenia.

Wy∏àczanie golarki

Przesunàç w∏àcznik («on/off») 2 z powrotem do pozycji («off»).

Uwaga: Po ka˝dym goleniu nale˝y za∏o˝yç os∏on´7 na foli´ tnàcà6.

Czyszczenie i konserwacja urzàdzenia

Po ka˝dym goleniu, zdjàç foli´ golàcà 6 (e) i oczyÊciç lekko nià stukajàc. Zespó∏ no˝y tnàcych5 nale˝y czyÊciç szczoteczkà8 (f). Nie wolno czyÊciç folii golàcej6 szczoteczkà, aby uniknàç jej uszkodzenia. Co oko∏o cztery tygodnie nale˝y czyÊciç szczoteczkà8 przestrzeƒ pomi´dzy przystrzygaczem4 a korpusem golarki.

Aby zachowaç najwy˝szy stopieƒ sprawnoÊci golarki i utrzymaç higien´, nale˝y zespó∏ no˝y tnàcych 5czyÊciç preparatem czyszczàcym Braun.

Po ka˝dym czyszczeniu nale˝y za∏o˝yç os∏on´ 7 na foli´ tnàcà6.

Wymiana cz´Êci tnàcych

Aby zdjàç foli´ golàcà6 nale˝y jà

6

chwyciç po obu stronach za ˝ebrowane powierzchnie i pociàgnàç (e).

Przed zdj´ciem zespo∏u no˝y tnàcych

5 (np. do czyszczenia) nale˝y przekr´ciç go prostopadle do korpusu golarki i pociàgnàç do góry (g). Przy zak∏adaniu zespo∏u no˝y tnàcych nale˝y upewniç si´ czy zatrzasn´∏y si´ zapadki (h).

Foli´ golàcà za∏o˝yç w∏aÊciwà stronà na korpus golarki (e), wciskajàc jà do zaskoczenia zapadki.

Uwaga!

Nale˝y kupowaç tylko oryginalne cz´Êci zamienne , szczególnie przy wymianie przewodu zasilajàcego i folii golàcej.

Kupujàc nowà foli´ golàcà nale˝y zwróciç uwag´ na mark´ i w∏aÊciwy numer identyfikacyjny 596 (i). Tylko w ten sposób mo˝na byç pewnym bezpieczeƒstwa, dok∏adnoÊci i skutecznoÊci golenia. Podczas zakupu folii golàcej nale˝y pami´taç jaki kolor ma golarka: szary czy czarny.

Zastrzega si´ mo˝liwoÊç dokonywania zmian.

Warunki gwarancji

1.Sprzedajàcy gwarantuje sprawne dzia∏anie sprz´tu w okresie 12 miesi´cy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez wymieniony przez firm´ Braun autoryzowany warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprz´tu do warsztatu serwisowego.

2.Reklamujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do naprawy do najbli˝ej znajdujàcego si´ autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firm´ Braun.

Op∏aty transportowe zostanà mu bezzw∏ocznie zwrócone po uznaniu zasadnoÊci reklamacji. Na ˝yczenie reklamujàcego sklep, który sprzeda∏ reklamowany towar dostarczy za reklamujàcego sprz´t do warsztatu serwisowego. Termin naprawy, w wypadku dostarczenia przez sklep, wysy∏kà pocztowà lub za innym poÊrednictwem ulegnie przed∏u˝eniu o czas niezb´dny do dostarczenia i odbioru sprz´tu. Reklamujàcy powinien dostarczyç sprz´t do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysy∏ki sprz´tu nie podlegajà naprawom gwarancyjnym. Reklamujàcy nie mo˝e ˝àdaç gratyfikacji, je˝eli niew∏aÊciwie oznakuje lub nieprawid∏owo ubezpieczy wysy∏k´ sprz´tu.

3.Okres gwarancji wyd∏u˝a si´ o czas naprawy sprz´tu.

4.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoÊci przewidzianych w instrukcji, do których wykonania

7

zobowiàzany jest u˝ytkownik we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt.

5.Ewentualne oczyszczenie sprz´tu dokonywane jest na koszt u˝ytkownika wed∏ug cennika danego warsztatu serwisowego i nie b´dzie traktowane jako us∏uga gwarancyjna.

6.Gwarancjà nie sà obj´te:

a)mechaniczne uszkodzenia sprz´tu spowodowane przez u˝ytkownika lub poÊrednika dostarczajàcego sprz´t do warsztatu serwisowego,

b)uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek:

niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà u˝ytkowania, konserwacji lub przechowywania;

niew∏aÊciwej lub niezgodnej z instrukcjà instalacji;

u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów eksploatacyjnych;

samowolnych dokonywanych przez u˝ytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw;

przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

c)cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia.

7.Braun przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zak∏adach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprz´tu pociàga za sobà utrat´ gwarancji.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszà kartà gwarancyjnà majà zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8

âesk˘

Na‰e v˘robky jsou vyrobeny tak, aby splÀovaly nejvy‰‰í nároky na kvalitu, funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete se sv˘m nov˘m holicím strojkem Braun plnû spokojeni.

DÛleÏité

DrÏte holicí strojek a síÈov˘ pfiívod vÏdy v suchu. Nemanipulujte jimi vlhk˘ma rukama. Neukládejte je do vlhkého prostfiedí. Abyste pfiede‰li moÏnému po‰kození, neomotávejte síÈov˘ pfiívod kolem strojku. Je dÛleÏité pravidelnû kontrolovat, zda není síÈov˘ pfiívod po‰kozen, zvlá‰tû na jeho obou koncích v místech, kde kabel vstupuje do vidlice.

Popis

1 Zástrãka pro síÈov˘ pfiívod s voliãem napûtí

2 Spínaã zapnutí/vypnutí («on/off»)

3 Spínaã zastfiihovaãe dlouh˘ch vousÛ

4 V˘suvn˘ zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ

5 Bfiitov˘ blok

6 Rámeãek holicí planÏety

7 Ochrann˘ kryt planÏety

8 Kartáãek na ãi‰tûní

Pfiipojení

115 V (110 V ... 120 V)

230 V (220 V ... 240 V)

Nastavte správnû napájecí napûtí (115 V nebo 230 V) na spodní stranû holicího strojku 1 (a). Pfiipojujte pouze k síti o stfiídavém napûtí (~)

Holení

Sejmûte ochrann˘ kryt planÏety 7(b). Pfiepnûte spínaã «on/off» do polohy «on» (zapnuto).

DrÏte holicí strojek v pravém úhlu k pokoÏce. Druhou rukou napnûte

pokoÏku (c). Veìte holicí strojek plynule proti smûru rÛstu vousÛ, na strojek pfiíli‰ netlaãte.

Zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ

Chcete-lipouÏít v˘suvn˘ zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ4, pfiepnûte spínaã3 úplnû nahoru do polohy „longhair trimmer“.

Tento zastfiihovaã umoÏÀuje snadno a pfiesnû zastfiihovat kotlety (d). Zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ mÛÏete zapnout a vypnout i v prÛbûhu holení.

Vypnutí holicího strojku

Pfiepnûte spínaã «on/off» 2 zcela zpût do polohy «off» (vypnuto).

DÛleÏité: Po kaÏdém holení nasaìte na holicí planÏetu6 ochrann˘ kryt7.

âi‰tûní a údrÏba

Po kaÏdém holení sejmûte holicí planÏetu 6 (e) a jemnû ji vyklepejte. âistícím kartáãkem8 (f) vyãistûte bfiitov˘ blok5. Holicí planÏetu6 kartáãkem neãistûte, mohla by se po‰kodit. Jednou za ãtyfii t˘dny vyãistûte prostor mezi zastfiihovaãem dlouh˘ch vousÛ4 a holicím strojkem pomocí ãistícího kartáãku8.

Abyste strojek udrÏovali ve ‰piãkové formû a hygienicky ãist˘, ãistûte bfiitov˘ blok 5 ãistícím sprejem Braun.

Po kaÏdém ãi‰tûní nasaìte na holicí planÏetu 6 ochrann˘ kryt7.

V˘mûna holicích dílÛ

Rámeãek holicí planÏety6 uchopte za obû dráÏkované plo‰ky a vytáhnûte jej (e).

Bfiitov˘blok 5 mÛÏete vyjmout (napfi.

9

pro vyãi‰tûní) tak, Ïe jej otoãíte napfiíã k holicímu strojku a vytáhnete jej (g). Pfii opûtovném nasazování bfiitového bloku namáãknûte bfiitov˘ blok do západek drÏáku.

Nasaìte nov˘ rámeãek s holicí planÏetou ve správném smûru (e), aÏ zaklapne na svém místû.

DÛleÏité

Kupujte pouze originální náhradní díly Braun, zvlá‰tû kdyÏ vymûÀujete síÈov˘ pfiívod nebo holicí planÏetu 6. Pfii nákupu nové holicí planÏety zkontrolujte, zda je oznaãena znaãkou

a správn˘m identifikaãním ãíslem 596 (i).

Pouze tak si budete moci b˘t jisti, Ïe holení bude bezpeãné, hladké a efektivní.

Pfii nákupu nové holicí planÏety Braun se také ujistûte, Ïe kupujete správnou barvu: ‰ed˘ nebo ãern˘ rámeãek.

Zmûny jsou vyhrazeny bez pfiedchozího upozornûní.

Záruka

Na tento v˘robek poskytujeme záruku po dobu 1 roku od data prodeje spotfiebiteli. Bûhem této záruãní doby bezplatnû odstraníme závady na v˘robku, zpÛsobené vadami materiálu nebo chybou v˘roby, a to

dle na‰eho rozhodnutí buì opravou nebo v˘mûnou celého v˘robku. Tato záruka platí pro v‰echny zemû, kam je tento v˘robek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovan˘m distributorem.

Tato záruka se nevztahuje: na po‰kození vzniklá nesprávn˘m uÏíváním a údrÏbou, na bûÏné opotfiebení, jakoÏ i na defekty, mající zanedbateln˘ vliv na hodnotu a pouÏitelnost pfiístroje. Záruka pozb˘vá platnosti, pokud byl v˘robek mechanicky po‰kozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovan˘mi osobami nebo pokud nejsou pouÏity originální díly Braun. Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro domácí pouÏití. Pfii pouÏití jin˘m zpÛsobem nelze uplatnit záruku.

Záruka platí jen tehdy, je-lizáruãní list fiádnû vyplnûn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodavaãe) aje-lisouãasnû s ním pfiedloÏen prodejní doklad.

Chcete-livyuÏít servisních sluÏeb v záruãní dobû, pfiedejte nebo po‰lete kompletní pfiístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního stfiediska Braun. Aktualizovan˘ seznam servisních stfiedisek je k dispozici v prodejnách v˘robkÛ Braun.

Volejte 0800 11 33 22 pro informaci o nejbliωím servisním stfiedisku Braun.

O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo zru‰ení kupní smlouvy platí pfiíslu‰ná zákonná ustanovení. Záruãní doba se prodluÏuje o dobu, po kterou byl v˘robek podle záznamu z opravny v záruãní opravû.

10

Slovensk˘

Na‰e v˘robky sú vyrobené tak, aby splÀovali najvy‰‰ie nároky na kvalitu, funkãnosÈ a dizajn. Dúfame, Ïe budete s va‰im nov˘m holiacim strojãekom Braun úplne spokojní.

DôleÏité

Holiaci strojãek a sieÈov˘ prívod uchovávajte vÏdy na suchom mieste. Nemanipulujte s nimi ak máte vlhké ruky. Neuchovávajte ich vo vlhkom prostredí. Aby ste predi‰li moÏnému po‰kodeniu, neomotávajte sieÈov˘ prívod okolo strojãeka. Je dôleÏité pravidelne kontrolovaÈ sieÈov˘ prívod ãi nie je po‰koden˘, hlavne na oboch jeho koncoch v miestach, kde kábel vstupuje do vidlice.

Popis

1 Zásuvka na sieÈov˘ prívod s voliãom napätia

2 Spínaã zapnutia/vypnutia («on/off»)

3 Spínaã strihaãa dlh˘ch fúzov

4 V˘suvn˘ strihaã dlh˘ch fúzov

5 Blok britiev

6 Rámãek holiacej planÏety

7 Ochrann˘ kryt planÏety

8 Kefka na ãistenie

Pripojenie

115 V (110 V ... 120 V)

230 V (220 V ... 240 V)

Nastavte správne napájacie napätie (115 V alebo 230 V) na spodnej strane holiaceho strojãeka 1 (a). Zapojte iba do siete striedavého napätia (~).

Holenie

OdstráÀte ochrann˘ kryt planÏety 7

(b). Spínaã «on/off» 2 prepnite do polohy «on» (zapnuté).

Holiaci strojãek drÏte v pravom uhle k pokoÏke. Druhou rukou napnite

pokoÏku (c). Holiaci strojãek veìte plynulo proti smeru rastu fúzov, na strojãek príli‰ netlaãte.

Strihaã dlh˘ch fúzov

Ak chcete pouÏiÈ v˘suvn˘ strihaã dlh˘ch fúzov 4, prepnite spínaã3 úplne nahor do polohy „longhair trimmer“.

Tento strihaã umoÏÀuje ºahko a presne zastrihnúÈ bokombrady (d). Strihaã dlh˘ch fúzov môÏete zapnúÈ a vypnúÈ aj v priebehu holenia.

Vypnutie holiaceho strojãeka

Spínaã «on/off» 2 prepnite spätne do polohy «off» (vypnuté).

DôleÏité: Po kaÏdom holení nasaìte na holiacu planÏetu6 ochrann˘ kryt7.

âistenie a údrÏba

Po kaÏdom holení vyberte holiacu planÏetu 6 (e) a jemne ju vyklepte. âistiacou kefkou8 (f) vyãistite blok britiev5. Holiacu planÏetu6neãistite kefkou, mohla by sa po‰kodiÈ. Pomocou ãistiacej kefky8 vyãistite raz za ‰tyri t˘Ïdne priestor medzi strihaãom dlh˘ch fúzov4 a holiacim strojãekom.

Aby ste strojãek udrÏovali v ‰piãkovej forme a hygienicky ãist˘, ãistite blok britiev 5 ãistiacim sprejom Braun.

Po kaÏdom ãistení nasaìte na holiacu planÏetu 6 ochrann˘ kryt7.

V˘mena holiacich dielov

Rámãek holiacej planÏety6 uchopte za obe dráÏkové plô‰ky a vytiahnite ich (e).

11

Blok britiev 5 môÏete vybraÈ (napr. poãas ãistenia) tak, Ïe ho otoãíte smerom proti holiacemu strojãeku a vytiahnete ho (g). Pri opätovnom nasadzovaní bloku britiev ho zatlaãte do západky drÏiaka.

Nasaìte nov˘ rámãek s holiacou planÏetou správnym smerom (e) tak, aby zapadol na svoje miesto.

DôleÏité

Kupujte iba originálne náhradné diely Braun hlavne keì meníte sieÈov˘ prívod alebo holiacu planÏetu 6.

Pri nákupe novej holiacej planÏety skontrolujte, ãi je oznaãená znaãkou a správnym identifikaãn˘m

ãíslom 596 (i).

Iba tak si budete môcÈ byÈ istí, Ïe holenie bude bezpeãné, hladké a efektívne.

Pri nákupe novej holiacej planÏety Braun sa tieÏ uistite, Ïe kupujete správnu farbu: ‰ed˘ alebo ãierny rámãek.

Zmeny sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Záruka

Na tento v˘robok poskytujeme záruku po dobu 1 roka odo dÀa predaja spotrebiteºovi. Poãas tejto záruãnej doby bezplatne odstránime závady na v˘robku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou v˘roby a to podºa ná‰ho rozhodnutia buì opravou alebo v˘menou celého v˘robku.

Táto záruka platí pre v‰etky krajiny, kde tento v˘robok dodáva firma Braun alebo jej autorizovan˘ distribútor.

Táto záruka sa nevzÈahuje: na po‰kodenia, ktoré vzniknú

nesprávnym pouÏívaním a údrÏbou, na beÏné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateºn˘ vplyv na hodnotu a pouÏitie prístroja. Záruka stráca platnosÈ v prípade, Ïe v˘robok bol mechanicky po‰koden˘ alebo sa uskutoãnili opravy neautorizovan˘mi osobami alebo sa nepouÏili originálne diely Braun. Prístroj je v˘hradne urãen˘ na domáce pouÏitie. Pri pouÏití in˘m spôsobom nie je moÏné záruku uplatniÈ.

Záruka platí iba vtedy, ak je záruãn˘ list riadne vyplnen˘ (dátum predaja, peãiatka predajne a podpis predavaãa) a zároveÀ s ním je predloÏen˘ doklad o predaji.

Ak chcete vyuÏiÈ servisné sluÏby v záruãnej dobe, kompletn˘ prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo za‰lite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovan˘ zoznam servisn˘ch stredísk je k dispozícii v predajniach v˘robkov Braun.

Volajte 0800 11 33 22 a získate informácie o najbliωom servisnom stredisku Braun.

Vzhºadom na prípadnú v˘menu prístroja alebo na zru‰enie kúpnej zmluvy platia príslu‰né zákonné ustanovenia. Záruãná doba sa predlÏuje o dobu, poãas ktorej bol v˘robok podºa záznamu z opravovne v záruãnej oprave.

12