Bowers & Wilkins CM4 User Manual

Size:
3.68 Mb
Download

4Η εγγύηση αυτή συµπληρώνειπ ι δήπ τε εθνικ / περι#ερειακ ν µιµ δικαίωµα αντιπρ σώπων ή εθνικών διαν µέων και δεν επηρεά;ει τα ν µιµα δικαιώµατά σας ως καταναλωτ ύ.

Πως µπ ρείτε να ητήσετε επισκευές υπ την παρ ύσα εγγύηση

Εάν ε πλισµ ς ρειαστεί επισκευή, παρακαλώ ακ λ υθείστε την ακ λ υθη διαδικασία:

1Εάν ε πλισµ ς ρησιµ π ιείται στη ώρα π υ αγ ράστηκε, επικ ινωνήστε µε τ ν ε υσι δ τηµέν αντιπρ σωπ της B&W απ π υ αγ ράσατε τ ν ε πλισµ .

2Εάν ε πλισµ ς ρησιµ π ιείται εκτ ς απ τη ώρα αγ ράς, θα πρέπει να επικ ινωνήσετε µε τ ν ε υσι δ τηµέν αντιπρ σωπ της B&W στη ώρα π υ κατ ικείτε π ύ θα σας συµ' υλέψει π ύ µπ ρείτε να επισκευάσετε τ ν ε πλισµ . Μπ ρείτε να καλέσετε την B&W στην Βρετανία ή να επισκε#θείτε τη σελίδα µας στ Ιντερνετ για να 'ρείτε πληρ # ρίες ως πρ ς την διεύθυνση τ υ τ πικ ύ σας αντιπρ σώπ υ.

Για να ισ ύσει η εγγύηση αυτή, θα πρέπει να έ ετε µα;ί σας τ παρ ν εγ ειρίδι εγγύησης συµπληρωµέν και σ#ραγισµέν απ τ ν αντιπρ σωπ σας την ηµέρα της αγ ράς. Εναλλακτικά, θα ρειαστείτε να δεί ετε την πρωτ τυπη απ δει η ή τιµ λ γι ή άλλη απ δει η ιδι κτησίας και ηµερ µηνίας αγ ράς.

Fδηγίες Gρήσεως

Εισαγωγη

Ευ αριστ ύµε π υ επιλέ ατε την B&W.

Παρακαλ ύµε δια'άστε αυτ τ #υλλάδι πρ σεκτικά πριν απ συσκευάσετε και εγκαταστήσετε τ πρ ϊ ν. Θα σας ' ηθήσει να 'ελτιστ π ιήσετε την απ δ σή τ υ και να α ι π ιήσετε πλήρως τις δυνατ τητές τ υ.

Η B&W έ ει ένα δίκτυ απ κλειστικών αντιπρ σώπων σε περισσ τερες απ 60 ώρες, ι π ί ι θα µπ ρ ύν να σας ' ηθήσ υν στην περίπτωση π υ συναντήσετε κάπ ια πρ 'λήµατα π υ δεν µπ ρεί να λύσει πωλητής σας.

Απ συσκευασια (Εικ να 1)

Αν ί τε καλά τα επάνω #ύλλα τ υαρτ κι'ωτί υ και πρ σεκτικά γυρίστε τ ανάπ δα µα;ί µε τ περιε µεν .

Σηκώστε τ αρτ κι'ώτι α#ήν ντας τ περιε µεν κάτω.

Α#αιρέστε την εσωτερική συσκευασία τ υ η εί υ.

Καλ θα είναι να κρατήσετε τη συσκευασία για τ ενδε µεν µελλ ντικής µετα# ράς των η είων.

Ελέγ τε αν στη συσκευασία υπάρ υν τα ε ής:

4 ακίδες στήρι ης µε πα ιµάδια ασ#αλείας.

2 µ νωτικά πώµατα απ α#ρ λέ .

1 #υλλάδι µε τ υς ρ υς της διεθν ύς εγγύησης τ υ πρ ϊ ντ ς.

Συνδεσεις (Εικ νες 2 & 3)

Θέστε εκτ ς λειτ υργίας λες τις συσκευές τ υ συστήµατ ς και µην τις ενεργ π ιήσετε πριν κάνετε λες τις συνδέσεις.

Στην πίσω πλευρά τ υ η εί υ υπάρ υν 2 ;εύγη ακρ δεκτών ιπ ί ι επιτρέπ υν τη διπλ καλωδίωση. Απ τ εργ στάσι , τα δύ ;εύγη είναι συνδεδεµένα µετα ύ τ υς µε υψηλής π ι τητας συνδέσµ υς, έτσι ώστε να µπ ρείτε να τα ρησιµ π ιήσετε άµεσα αν δεν θέλετε να κάνετε διπλ καλωδίωση. Α#ήν ντας τ υς συνδέσµ υς στη θέση τ υς, συνδέστε ένα απλ δίκλων καλώδι η είων σεπ ι δήπ τε απ τα δύ ;εύγη.

Συνδέστε τ ν θετικ ακρ δέκτη τ υ η εί υ ( ρώµατ ς κ κκιν υ και µε την ένδει η +) στ ν θετικ ακρ δέκτη ε δ υ τ υ ενισ υτή, και τ ν αρνητικ ακρ δέκτη τ υ η εί υ ( ρώµατ ς µαύρ υ και µε την ένδει η –)στ ν αρνητικ ακρ δέκτη ε δ υ τ υ ενισ υτή. Αν δεν κάνετε τη σύνδεση τηρώντας τη σωστή π λικ τητα, είναι π λύ πιθαν να έ ετε κακή στερε #ωνική εικ να και απώλειααµηλών συ ν τήτων (µπάσων).

Για να διπλ καλωδιώσετε τα η εία, α#αιρέστε τ υς συνδέσµ υςεσ#ίγγ ντας τα καπάκια των ακρ δεκτών και ρησιµ π ιήστε δύε ωριστά δίκλωνα καλώδια – ένα για κάθε ;εύγ ς ακρ δεκτών. Με τ ν τρ π αυτ µπ ρεί να 'ελτιωθεί σηµαντικά η ευκρίνεια στις αµηλές συ ν τητες. Και στη διπλ καλωδίωση, η λανθασµένη σύνδεση µπ ρεί να επηρεάσει αρνητικά την απ κριση συ ν τητας.

Fι ακρ δέκτες δέ νται γυµνά καλώδια. Βιδώστε καλά τ υς ακρ δέκτες, για να απ #ύγετε ενδε µεν υς εν λητικ ύς θ ρύ' υς λ γω αλαρής σύνδεσης.

Συµ' υλευτείτε τ πωλητή σας

σ ετικά µε την επιλ γή καλωδίων για τα η εία. Φρ ντίστε ώστε η λική αντίσταση να είναι αµηλ τερη απ τη µέγιστη τιµή π υ ανα#έρεται στις τε νικές πρ διαγρα#ές τ υ η εί υ καιρησιµ π ιήστε καλώδι αµηλής επαγωγής για να απ #ύγετε την υπ 'άθµιση των π λύ υψηλών συ ν τήτων.

Τ π θετηση (Εικ να 4)

Πριν απ #ασίσετε για τ π ια θα είναι η τελική θέση των η είων σας, συνιστ ύµε να πειραµατιστείτε αρκετά

ώστε να πετύ ετε την ιδανική σ έση η είων – ώρ υ ακρ ασης.

Ακ λ υθήστε τις ε ής 'ασικές αρ ές:

Μην πρ σαρµ σετε τις ακίδες στήρι ης στ η εί , πριν 'ε'αιωθείτετι η θέση π υ έ ετε επιλέ ει είναι η καλύτερη δυνατή.

Φρ ντίστε ώστε η θέση ακρ ασης και τα δύ η εία να 'ρίσκ νται στις γωνίες εν ς ν ητ ύ ισ πλευρ υ τριγών υ.

Η απ σταση µετα ύ των η είων πρέπει να είναι τ υλά ιστ ν 1,5 µέτρ έτσι ώστε να ε ασ#αλί;εται στερε #ωνικ ς δια ωρισµ ς των δύ καναλιών.

Φρ ντίστε ώστε ι πίσω και ι πλάγιες πλευρές των η είων να 'ρίσκ νται σε απ σταση τ υλά ιστ ν µισ ύ µέτρ υ απ τ υς τ ί υς. Αν τα η εία είναι π λύ κ ντά στ υς τ ί υς, αυ άνεται τ επίπεδ τωναµηλών συ ν τήτων (µπάσων) σε σ έση µε τις µεσαίες.

Ελεύθερα µαγνητικά πεδία

Τα µεγά#ωνα των η είων παράγ υν ελεύθερα µαγνητικά πεδία τα π ία δεν περι ρί; νται στ εσωτερικ της καµπίνας. Για τ λ γ αυτ , δεν θα πρέπει να τ π θετείτε τα η εία σε απ σταση µικρ τερη απ µισ µέτρ απ συσκευές πως η τηλε ραση και ι ηλεκτρ νικ ί υπ λ γιστές ή τα µαγνητικά µέσα απ θήκευσης δεδ µένων (δισκέτες, κασέτες ή υ και εικ νας, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.), π υ µπ ρ ύν να επηρεαστ ύν απ τέτ ι υ είδ υς µαγνητικά πεδία.

Τελικες ρυθµισεις

Πριν κάνετε τις τελικές ρυθµίσεις στ σύστηµά σας, ελέγ τε αν είναι σωστές και ασ#αλείς λες ι συνδέσεις της εγκατάστασης.

Εάν η στάθµη των αµηλών δεν είναιµαλή, πιθανή αιτία είναι υπερ' λική αντή ηση τ υ ώρ υ. Ακ µη και µικρές αλλαγές στη θέση των η είων µπ ρ ύν να έ υν αισθητ απ τέλεσµα στην π ι τητα τ υ αναπαραγ µεν υ ή υ α# ύ µπ ρ ύν να δηγήσ υν σε καλύτερ έλεγ της αντή ησης. ∆ κιµάστε επίσης να τ π θετήσετε τα η εία κατά µήκ ς κάπ ι υ άλλ υ τ ί υ. Απ τέλεσµα µπ ρεί να έ ει και η αλλαγή της θέσης ρισµένων µεγάλων επίπλων.

Η απ µάκρυνση των η είων απ τ υς τ ί υς θα ελαττώσει τ γενικ επίπεδ των µπάσων. Αν υπάρ ει κεν πίσω απ τα η εία απ δίδεται καλύτερα η η ητική αίσθηση τ υ 'άθ υς. Αντίθετα πλησιά; ντας τα η εία στ ν τ ί , τ επίπεδ τωναµηλών θα αυ ηθεί.

Για να ελαττώσετε τα µπάσα ωρίς να

απ µακρύνετε τα η εία απ τ υς τ ί υς, τ π θετήστε τα πώµατα απ α#ρ λέ στα αν ίγµατα (εικ να 6).

Εάν η κεντρική στερε #ωνική εικ να δεν είναι καλή, #έρτε τα η εία πι

18

κ ντά τ ένα στ άλλ ή στρέψτε τα έτσι ώστε να έ υν κατεύθυνση πρ ς τη θέση ακρ ασης (εικ να 5).

Αν ή ς είναι π λύ τρα ύς πρ σθέστε στ ώρ µαλακές επι#άνειες (για παράδειγµα, µπ ρείτε να 'άλετε πι ντρές κ υρτίνες). Αντίθετα, αν ή ς είναι άτ ν ς και

ωρίς υψηλές συ ν τητες µειώστε τις µαλακές επι#άνειες.

Ελέγ τε αν ώρ ς έ ει έντ νη η ώτυπώντας τα έρια σας και πρ σέ ντας εάν ακ ύγ νται σύντ µες επαναλήψεις τ υ ή υ. Τ #αιν µεν αυτ µπ ρεί να υπ 'αθµίσει τ ν ή αλλά περι ρί;εται µε την τ π θέτηση στ ώρ , αντικειµένων µε ακαν νιστα σ ήµατα πως ρά#ια ή µεγάλα έπιπλα.

Βε'αιωθείτε τι τα η εία στηρί; νται καλά στ πάτωµα. Qπ υ είναι δυνατ ,ρησιµ π ιήστε τις ακίδες π υ θα 'ρείτε στη συσκευασία (α# ύ 'ε'αιωθείτε τι αυτή είναι η τελική θέση τ υ κάθε η εί υ). Fι ακίδες περν ύν στ εσωτερικ της πλέ ης τ υ αλι ύ και στηρί; υν καλά τ η εί , κατ' ευθείαν στην επι#άνεια τ υ πατώµατ ς. Πριν τ π θετήσετε τις ακίδες, 'ιδώστε πλήρως σε αυτές τα πα ιµάδια ασ#αλείας και κατ πιν 'ιδώστε τελείως τις ακίδες στις υπ δ ές π υ υπάρ υν στη 'άση της καµπίνας. Εάν τ πάτωµα παρ υσιά;ει κάπ ια ανωµαλία και τ η εί δεν είναι σταθερ , ε'ιδώστε τις ακίδες των δύ πελµάτων π υ δεν ε#άπτ νται καλά, τ σ ώστε να σταθερ π ιηθεί τ η εί , και µετά ασ#αλίστε τις σε αυτή τη θέση, σ#ίγγ ντας τα πα ιµάδια πρ ς τη 'άση. Εάν δεν έ ετε αλί, τ π θετήστε ένα πρ στατευτικ δίσκ κάτω απ τις ακίδες για να µην καταστρέψετε τ πάτωµα.

Περι δ ς πρ σαρµ γης

Η απ δ ση των η είων θα 'ελτιωθεί αισθητά κατά την αρ ική περί δ λειτ υργίας τ υς. Εάν τα η εία ήταν απ θηκευµένα σε κρύ περι'άλλ ν, τα µ νωτικά υλικά και τα συστήµατα ανάρτησης των µεγα#ώνων θαρειαστ ύν κάπ ι ρ ν για να ανακτήσ υν τις πραγµατικές τ υς ιδι τητες. F ρ ν ς π υ ρειά;εται κάθε η εί για να απ δώσει σύµ#ωνα µε τις δυνατ τητές τ υ ε αρτάται απ τις συνθήκες στις π ίες ήταν απ θηκευµέν και απ τ ν τρ π π υρησιµ π ιείται. Η πρ σαρµ γή των η είων στη θερµ κρασία τ υ περι'άλλ ντ ς µπ ρεί να ρειαστεί

έως και µία ε'δ µάδα, ενώ τα µη ανικά τ υ µέρη θέλ υν γύρω στις 15 ώρες καν νικής ρήσης για να απ κτήσ υν τα αρακτηριστικά µε τα π ία έ υν σ εδιαστεί.

Φρ ντιδα των η$ειων

Καν νικά, µ ν ς καθαρισµ ς π υ

απαιτεί τ #ινίρισµα των η είων είναι ένα εσκ νισµα. Εάν θέλετε ναρησιµ π ιήσετε κάπ ι καθαριστικ µε τη µ ρ#ή σπρέι, θα πρέπει πρώτα να α#αιρέσετε τ εµπρ σθι πρ στατευτικ κάλυµµα τ υ η εί υ

(µπά#λα) τρα'ώντας τ ελα#ρά απ τη καµπίνα. Ψεκάστε τ καθαριστικ στ πανί µε τ π ί θα καθαρίσετε τ η εί και ι κατευθείαν επάνω στην καµπίνα. Τ ύ#ασµα της µπά#λας καθαρί;εται – α# ύ την α#αιρέσετε απ τ η εί – µε µία απλή ' ύρτσα ρ ύ ων.

Απ #ύγετε να αγγί;ετε τα µεγά#ωνα και ειδικά τ µεγά#ων υψηλών συ ν τήτων (tweeter), γιατί µπ ρεί να πρ κληθεί ;ηµιά.

Dansk

Begrænset garanti

Kære kunde

Velkommen til B&W.

Dette produkt er designet og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder. Hvis der imidlertid skulle være noget galt med dette produkt garanterer B&W Loudspeakers og dets nationale distributører vederlagsfri arbejdskraft (der kan forekomme indskrænkninger) og reservedele i alle lande, der har en officiel B&W-distributør.

Denne begrænsede garanti gælder i en periode på fem år fra købsdatoen eller to år for elektronik inkl. forstærkerhøjtalere.

Vilkår og betingelser

1Garantien er begrænset til reparation af anlægget. Hverken transport, andre omkostninger eller evt. risiko forbundet med flytning, transportering og installation af produktet er omfattet af nærværende garanti.

2Garantien gælder kun for den originale ejer. Garantien kan ikke overdrages.

3Garantien finder kun anvendelse ved materialeog/eller fabrikationsfejl, der var til stede på købstidspunktet, og den dækker ikke:

a.skader forårsaget af forkert installering, tilslutning eller indpakning,

b.skader forårsaget af anden brug end den i brugermanualens anførte og korrekte brug, forsømmelighed, modifikationer eller brug af reservedele, der ikke er fremstillet eller godkendt af B&W,

c.skader forårsaget af defekt eller uegnet tilbehør,

d.skader forårsaget af hændelige uheld, lyn, vand, ild, varme, krig, offentlige uroligheder eller andre årsager, der ligger udenfor B&W og dets udpegede distributørers rimelige kontrol,

e.for produkter hvis serienummer er ændret, udvisket, fjernet eller gjort ulæseligt,

f.hvis der er udført reparationer eller modifikationer af en ikke godkendt person.

4Nærværende garanti er et supplement til alle nationale/regionale lovkrav til forhandlere eller nationale distributører og griber ikke ind i Deres lovfæstede rettigheder.

Således fremsætter De reparationskrav i henhold til garantien

Hvis det skulle blive nødvendigt med servicering, bedes De følge efterfølgende procedure:

1Hvis anlægget bruges i det land, hvori det var købt, skal De kontakte den af B&W godkendte forhandler, fra hvem De købte anlægget.

19

2Hvis anlægget bruges udenfor det land, hvori det var købt, skal De kontakte den nationale B&W-distributøri bopælslandet, som vil advisere Dem om, hvor anlægget kan blive serviceret. De kan ringe til B&W i UK eller besøge vores website for at indhente oplysninger om, hvem der er Deres lokale distributør.

For at validere Deres garanti, skal De forevise dette af Deres forhandler på købstidspunktet udfyldte og stemplede garantihæfte. Eller som et alternativ skal De komme med den originale faktura eller andet bevis på ejerforhold samt købsdato.

Brugervejledning

Indledning

Tillykke med dine nye højttalere, og tak for at du valgte B&W.

Læs venligst denne vejledning grundigt igennem før udpakning og opstilling af produktet. Det vil være en hjælp til at opnå det optimale resultat.

B&W har et netværk af udvalgte distributører i over 60 lande, som kan være behjælpelige, hvis der skulle opstå et problem som din forhandler ikke kan løse.

Udpakning (Figur 1)

Fold emballage-enderneud til siden og vend emballagen samt indhold forsigtigt på hovedet.

Løft emballagen op og fri af indholdet.

Fjern den inderste emballage fra produktet.

Vi anbefaler at emballagen gemmes til evt senere brug.

Tjek emballagen for:

4 spikes (metal-fødder)med kontramøtrik.

2 skum-propper.

1 internationalt garantibevis.

Tilslutning (Figur 2 & 3)

Alle tilslutninger skal foretages medens apparaterne er slukkede. Langt de fleste tilfælde af defekte forstærkere skyldes forkert tilslutning af højttalere. Læs derfor de følgende afsnit grundigt før du tilslutter dine højttalere.

Der er 2 sæt terminaler bag på højttaleren, hvilket giver mulighed for bi-wiringhvis det ønskes. Ved levering er de separate sæt forbundet medhøj-kvalitetsbøjler til brug ved anvendelse af almindelig2-lederkabel. Ved tilslutning med almindelig kabel skal bøjlerne forblive monteret. Det er her ligemeget om man vælger at tilslutte kablet til det øverste eller nederste sæt terminaler.

Afisoler ca 1 cm af enderne på højttalerkablet, og aldrig mere af kabelenden end nødvendigt. Sno kobbertrådene i hver af de to ledere stramt, så der ikke stritter nogle tråde ud. Sæt højttalerkablet godt fast i forstærkerog højttalerterminaler, så de ikke falder ud, hvis du flytter på apparaterne. Sørg for at alle

kobberledere kommer med helt ind i terminalerne i begge ender. Hvis blot en leder fra + (plus) eller – (minus) terminalen rammer forstærkerens metalkasse kan det medføre at forstærkeren brænder af. For at højttalerne er “faset” korrekt, skal plus terminalen (den røde) på forstærkeren tilsluttes plus terminalen (den røde) på højttaleren. Den anden leder - minus (sort) tilsluttes på tilsvarende måde de sorte terminaler. Den ene leder på højttalerkablet er afmærket med skrift, riller eller farve så de kan kendes fra hinanden. Forkert tilslutning kan resultere i, at højttalerne spiller i “mod-fase”,hvilket bevirker et dårligt stereoperspektiv samt mindre bas.

For at benytte bi-wiringskal de to bøjler, der forbinder det øverste sæt terminaler med det nederste sæt terminaler, fjernes. Herefter benyttes almindeligt2-lederkabel til henholdsvis det øverste (diskant) og det nederste (bas) sæt terminaler. Alternativt fåes speciellebi-wiringkabler.

I forstærkerenden kan de to plus-lederesnoes sammen og samles i en plusterminal, tilsvarende medminus-ledernei enminus-terminal.Har du mulighed for 2 sæt højttalere på din forstærker (A + B), kan du også vælge at forbinde de øverste (diskant) sæt tilA-terminalernepå forstærkeren og de nederste (bas) tilB-terminalerne.Bi-wiringmedføre en forbedring i detaljegengivelsen af især svage signaler. Også vedbi-wiringer det vigtigt at højttalerne spiller i “fase”.

Kabel kan monteres i terminalerne uden brug af stik. Sørg altid for, at terminalerne er helt fast skruet, da de ellers kan rasle.

Spørg din forhandler om råd vedr valg af kabel. Kablets ledere og isolering er af stor betydning for den endelige gengivelse af lyden. Derfor er det vigtigt, at finde et kabel der passer til højttalerne.

Opstilling (Figur 4)

Det er umagen værd at eksperimentere med placeringen af højttalerne for at optimere samspillet mellem disse og lytterummet.

Vejledende råd:

Monter ikke spikes på højttaleren før den bedste placering er fundet.

Afstanden til højttalerne og mellem dem illustreres oftest ved en ligebenet trekant. Optimalt skal afstanden fra lyttepositionen til højttalerne være minimum den samme (gerne lidt mere) som afstanden mellem de to højttalere. De to højttalere skal placeres ens i forhold til gulv og vægge, ellers vil de spille forskelligt.

Sørg for at der minimum er 1 meter mellem højttalerne for at opnå optimal kanalseparation.

Vi anbefaler at emballagen gemmes til evt senere brug. Placer højttalerne mindst 0,5m fra alle vægge. Hvis højttalerne placeres tæt på en væg, kan bas niveauet blive forstærket uforholdsmæssigt meget i forhold til mellemtonen, hvilket kan give en “buldrende” lydgengivelse.

Magnetisk udstråling

Højttalerens enheder skaber magnetiske felter, der på trods af kabinettet, vil udstråle fra højttaleren. Vi anbefaler derfor, at magnetisk-påvirkeligeprodukter (tv ogcomputer-skærme,disketter, audio ogvideo-bånd,kreditkort mv) holdes minimum 0,5 meter fra højttaleren.

Fin-indstilling

Før du begynder på fin-indstillingener det en god ide, at tjekke alle tilslutninger endnu engang. Helt nye højttalere skal spilles til. Enhedernes kantophæng og membraner er hårde og derfor er det normalt, at nye højttalere er pågående og hårde i klangen. Allerede efter få timers brug vil lyden blive mere nuanceret og klangen varmere og mere behagelig. Lad derfor dine nye højttalere spille ved rimeligt højt lydtryk i nogle timer før du begynder at lytte kritisk til dem eller sammenligne dem med andre højttalere. Regn med ca 50 timers tilspilningstid, før højttalerne har nået deres optimale lydkvalitet.

Hvis bassen lyder meget upræcis, skyldes det oftest resonanser i lytte-rummet.Selv små ændringer af højttalernes placering eller lyttepositionen kan have indvirkning på, hvordan disse resonanser påvirker lyden. Har du problemer med resonanser, kan du evt prøve, at ændre på opstillingen af højttalerne – eller, hvis det er muligt, at ommøbler store møbler i rummet.

Højttaleres basgengivelse fremhæves, hvis de placeres tæt ved vægge, i hjørner, under loftet eller på gulvet. De to højttalere skal placeres ens i forhold til gulv og vægge – ellers vil de spille forskelligt. Desuden skal de stå på et stabilt underlag. Afhængig af den enkelte højttalers klangmæssige afstemning og din personlige smag, er det vigtigt at eksperimentere med afstanden til væggene bagved og til siden. Er bassen så kraftig, at den buldrer, kan det være en fordel at placere højttaleren med stor afstand til væggene, hvilket ofte også vil give et større og bedre lydbillede.

Specielt for små højttalere:

Små højttalere vil, på grund af størrelsen, ikke være i stand til at give samme fyldige bas som store højttalere. Derfor kan det være en fordel at udnytte væggenes evne til at forstærke basgengivelsen, ved at stille dem tæt op ad væggen bagved. Bassen forstærkes yderligere hvis de stilles helt ind i et hjørne. Eksperimenter med afstanden. Små højttalere skal placeres i korrekt højde i forhold til lytteren, dvs i ørehøjde. Placeres de for lavt vil det gå ud over højttalernes diskantgengivelse, og placeres de for højt, fx oven på en reol, vil lyden blive upræcis og diffus. Sidstnævnte problem opstår fordi det menneskelige øre ikke kan retningsbestemme lyd der kommer ovenfra.

Hvis du ønsker at dæmpe bassen uden at skulle flytte på højttaleren, kan de medfølgende skum-proppersættes ind i basporten (figur 6).

Hvis stereoperspektivet lider under, at der opstår et “hul” mellem de to højttalere, kan det forsøges, at rykke højttalerne tættere sammen eller at vinkle dem en smule mod lyttepositionen, for at kompensere for afstanden mellem dem (figur 5).

20

Hvis lyden bære præg af at være “hård” i klangen, kan det være en god ide, at få flere bløde møbler ind i lytterummet (fx tæpper, gardiner, stofsofa mv). Er lyden derimod “mørk, ulden og livløs”, kan det være en god ide, at undgå bløde møbler.

Hvis lyden er meget “rungende” (meget ekko når der fx klappes i rummet), er det en god ide, at bryde store ensartede flader (fx vægge) ved hjælp af bogreoler og andre store møbler.

Vær sikker på at højttalerne står stabilt på underlaget. Hvis det er muligt, bør de medfølgende spikes benyttes, når den optimale placering er fundet. Spikesne er designet så de borer sig gennem gulvtæpper og får kontakt med gulvoverfladen. Til at begynde med skrues møtrikkerne på spikesne, hvorefter disse skrues helt i bund i gevindene i bunden af kabinettet. Hvis højttaleren står og vipper, løsnes de de to spikes der ikke har kontakt med gulvet, indtil højttaleren står stabilt, herefter strammes møtrikkerne mod bunden af kabinettet. Hvis der ikke er gulvtæppe og du ønsker at undgå at ridse gulvoverfladen, kan en beskyttende “skive” placeres mellem spiken og gulvet.

Tilspilning

Højttalerens præstation vil ændre sig i løbet af den første tilspilningsperiode. Har højttaleren været opbevaret i et koldt miljø, vil det tage noget tid før dæmpningsog fjedermatrialer i enhederne igen har opnået deres mekaniske propertioner. Desuden vil kantophænget i enhederne blive blødere i løbet af de første timer der spilles. Tilspilningsperioden, tiden inden højttaleren levere sit optimale, vil variere alt efter under hvilke forhold den har været opbevaret og hvordan den bruges. Regn med, at det vil tage op til en uge før temparaturpåvirkningen har stabiliseret sig og mindst 15 timers vedvarende brug, før de mekaniske dele har opnået deres forventede karaktaristika.

Vedligeholdelse

Højttalere kræver normalt ingen speciel vedligeholdelse. Kabinettet kan evt afstøves med en let fugtig klud. Hvis der er rigtig træfiner på kabinettet, kan det være en god ide at behandle træet med olie eller lignende beskyttelse.

Undgå at berører højttaler-enhederne,især diskanten, da de let kan blive beskadiget.

Slovenska navodila

Omejena garancija

Spo|tovani kupec, dobrodo|li v svetu B&W.

Ta izdelek je bil na#rtovan in izdelan po najvi|jih kakovostnih merilih. "e je kljub temu, kaj narobe z izdelkom, vam B&W Loudspeakers in njihov nacionalni distributer zagotavljajo brezpla#no servisiranje (dopu|#amo izjeme) in zamenjavo rezervnih delov v katerikoli drãavi, kjer obstaja nacionalno predstavni|tvo.

Ta omejena garancija je veljavna pet let od dneva nakupa, oziroma dve leti za elektroniko, kar velja tudi za aktivne zvo#nike.

Pravila in pogoji

1.Garancija je omejena na popravilo opreme. Ta garancija ne krije stro|ke transporta, prav tako nobenih dodatnih stro|kov, nobenih tveganj premikanja, transporta in vgradnje izdelkov.

2.To garancijo lahko uveljavi le prvi lastnik. Garancija ni prenosljiva.

3.Garancija velja, pri napakah v materialu in/ali pri izdelavi, v #asu nakupa, ne velja pa:

a.pri po|kodbah povzro#enih z nepravilno vgradnjo, priklju#itvijo ali pakiranjem,

b.pri po|kodbah povzro#enih pri uporabi, ki ni v skladu s tisto, ki je opisana v uporabnikovih navodilih, nemarnosti, modifikacijah ali uporabi delov, ki niso narejeni ali predpisani s strani B&W,

c.pri po|kodbah povzro#enih zaradi pomanjkljive ali neprimerne zastarele opreme,

d.pri po|kodbah povzro#enih pri nesre#ah z strelo, poplavi, poãaru, vojni, javnimi neredi ali drugimi dogodki, ki niso pod kontrolo B&W in njegovih predstavnikov,

e.pri izdelkih, katerim je bila spremenjena, izbrisana, odstranjena ali nelegalno narejena serijska |tevilka,

f.#e je bilo popravilo ali modifikacija narejena s strani nepoobla|#ene osebe.

4.Ta garancija se dopolnjuje z nacionalnimi/regionalnimi zakoni in ne posega v va|e osnovne kup#eve pravice.

Kako uveljavljati popravilo pod garancijo

"e je potreben servis, vas prosimo, da sledite naslednjemu postopku:

1."e je bil izdelek uporabljan v drãavi nakupa, naveãite stik z B&W poobla|#enim prodajalcem, kjer je bil izdelek kupljen.

2."e je bil izdelek uporabljan izven drãave nakupa, naveãite stik z nacionalnim distributerjem B&W v drãavi, kjer ãivite. Ta vam bo svetoval, kje lahko popravijo va| izdelek. Za podatke o va|em lokalnem predstavniku lahko pokli#ete B&W v Veliki Britaniji ali pa obi|#ete na|o spletno stran.

Za uveljavljanje va|e garancije, boste morali to knjiãico izpolnjeno in potrjeno, s strani prodajalca na dan nakupa, predloãiti servisni sluãbi. Alternativno, lahko predloãite originalni ra#un ali dokazilo o lastni|tvu in datumu nakupa.

Navodila za uporabo

Uvod

Hvala, ker ste pokazali zaupanje znamki B&W.

Prosimo vas,da skrbno in do konca preberete navodila preden razpakirate in priklju#ite zvo#nike. Na ta na#in boste optimizirali njihov u#inek.

B&W vzdrãuje mreão distributerjev v ve# kot 60-ihdrãavah sveta, ki bodo voljni re|iti vsako teãavo, za katero va| prodajalec morda ne bi znal najti ustrezne re|itve.

Razpakiranje (Slika 1)

Prepognite kartonska krilca in obrnite celoten karton z vsebino na glavo.

Dvignite in lo#ite karton od vsebine.

Odstranite notranjo za|#itno embalaão.

Priporo#amo vam, da embalaão shranite za morebitno uporabo v prihodnje.

V kartonu poi|#ite:

4 konice z maticami.

2 zama|ka iz mehke pene.

Mednarodni garancijski list.

Priklop (Slika 2 & 3)

Priklop se sme izvesti samo takrat, ko je oprema izklopljena iz napajanja.

Na zadnjem delu zvo#nika sta 2 para priklju#kov, ki dovoljujeta moãnost dvojnega oãi#enja. Pri dobavi sta lo#ena para povezana z visoko kvalitetnima plo|#icama, kar omogo#a uporabo enega 2-ãilnegakabla. Za enojno priklju#itev kabla pustite ti dve plo|#ici na mestu, kable pa priklju#ite na enega izmed dveh parov priklju#kov.

Zagotovite, da bo pozitivni zvo#ni|ki priklju#ek (ozna#en s + in obarvan rde#e) priklju#en na pozitivni izhodni terminal oja#evalnika in negativni zvo#ni|ki priklju#ek (ozna#en z – in obarvan #rno) na negativni izhodni terminal oja#evalnika. Nepravilna priklju#itev povzro#i poru|eno zvo#no sliko in izgubo nizkih frekvenc.

21

"e ãelite zvo#nik dvojno oãi#iti, odstranite plo|#ici in uporabite dva lo#ena 2-ãilnakabla, ki povezujeta oja#evalnik z obema paroma priklju#kov na zvo#niku. To lahko izbolj|a resolucijo detajlov spodnjega podro#ja. Polarizacija mora biti izvedena tako kot v prej|njem primeru enojnega oãi#enja. Pri napa#ni povezavi pride do neusklajenega frekven#nega odziva.

Priklju#ki sprejemajo neizolirano ãico. Vedno se prepri#ajte, da so priklju#ki trdno priviti, saj v nasprotnem primeru roãljajo.

Pri izbiri povezovalnega kabla se posvetujte z va|im prodajalcem. Skupna upornost naj bo niãja od maksimalno priporo#ene v specifikacijah. Uporabite nizko induktivni kabel, saj se na ta na#in izognete slabljenju vi|jih frekvenc.

Postavitev (Slika 4)

Eksperimentiranje s postavitvijo zvo#nikov je koristno za optimizacijo medsebojnega vpliva zvo#nikov in sobe.

Za za#etek:

Ne vstavljajte konic z maticami preden izberete optimalni poloãaj za postavitev zvo#nikov.

Pri postavitvi zvo#nikov upoãtevajte, da morata zvo#nika skupaj s posluãalcem tvoriti enakostrani#ni trikotnik.

Zvo#nika naj bosta vsaj 1,5 m narazen, tako da se ohrani lo#ljivost levega in desnega zvo#nika.

Stranice zvo#nikov naj bodo vsaj 50 cm stran od sten. "e so zvo#niki preblizu stenam se pove#a nivo zgornjih bas frekvenc, posledica pa je napihnjen zvok.

Razpr|ena magnetna polja

Pogonske enote zvo#nika proizvajajo razpr|ena magnetna polja, ki se razprostirajo tudi izven zvo#ni|kega ohiãja. Priporo#amo, da magnetno ob#utljive komponente (televizijske in ra#unalni|ke zaslone, ra#unalni|ke diskete, avdio in video trakove, magnetne kartice in podobno) ne pribliãujete zvo#niku na razdaljo, ki je manj|a kot

0,5 m.

Fina nastavitev

Pred fino nastavitvijo pazljivo preverite, da so vse povezave pravilno in dobro pritrjene.

"e bas ni uravnoteãen glede na ostalo podro#je, je to ponavadi zaradi resonan#nega odziva sobe. Celo majhne spremembe v postavitvi zvo#nikov ali premik poslu|alca na drugo poslu|alno mesto, lahko slednjemu prikaãe, kak|en efekt imajo te resonance na zvok. Poskusite prestaviti zvo#nike na drugo mesto, ob drugo steno. Premikanje ve#jih delov pohi|tva se ravno tako odraãa v spremembi zvoka.

Nadaljnji odmik zvo#nikov od sten zmanj|a splo|ni nivo basa. Prostor za zvo#niki pomaga tudi pri ustvarjanju

ob#utka globine. Nasprotno temu, bo pribliãevanje zvo#nikov stenam povzro#ilo pove#anje nivoja basa.

"e ãelite zmanj|ati nivo basa, ne da bi pri tem premikali zvo#nike, vstavite zama|ke iz pene v odprtino na zvo#niku (slika 6).

"e centralna slika zvoka ni kakovostna, poskusite premakniti zvo#nike bliãje skupaj ali pa jih obrnite tako, da je prese#i|#e osi zvo#nikov tik pred poslu|alcem (slika 5).

"e je zvok preoster, dodajte sobi mehko oblazinjeno pohi|tvo (npr. teãke zavese), oziroma ga odvzemite, #e je zvok dolgo#asen in ne-iskriv.

Preizkusite odmev sobe tako, da udarite skupaj z rokami in poslu|ate. Odmev zmanjãate z uporabo nepravilno oblikovanih povr|in, kot so knjiãne police ali ve#ji kosi pohi|tva.

Zvo#nikom zagotovite trdno podlago za postavitev. Ko ste na|li idealno pozicijo, privijte dobavljene konice #e je le to mogo#e. Te so napravljene tako, da prebodejo preprogo in se zasidrajo v tleh. Najprej do konca privijte matice na konice, potem pa le te v pripravljene vloãke v dnu ohi|ja. "e se ohi|je |e vedno trese, odvijte tisti dve konici, ki se ne dotikata tal hkrati, do nivoja ko ohi|je stoji trdno na tleh, na koncu pa zategnite |e obe matici. "e pod zvo#niki ni preproge in #e se ãelite izogniti po|kodbam tal, uporabite za|#itne podstavke med konicami in tlemi.

"as ogrevanja

Zvo#na predstava se bo po zagonu rahlo spremenila. "e je bil zvo#nik shranjen v hladnem okolju, bo potrebno neko obdobje, da deli za du|enje in materiali nosilnih delov pogonskih enot ponovno doseãejo predvidene mehani#ne lastnosti. Nosilni deli pogonskih enot se bodo v prvih urah uporabe razrahljali. "as, ki ga bodo zvo#niki potrebovali za doseganje predvidenega delovanja, je na ta na#in zelo odvisen od razmer skladi|#enja. Tako lahko prete#e teden dni za stabilizacijo temperaturnih u#inkov in pribliãno 15 ur normalne uporabe, da mehani#ni deli doseãejo predvidene karakteristike.

Vzdrãevanje

Ohiãje zvo#nika ponavadi zahteva samo sprotno brisanje prahu. "e ãelite uporabiti aerosolno #istilo, odstranite masko zvo#nika tako, da jo neãno potegnete z ohiãja. "istilo polijte na mehko krpo in ne direktno na ohiãje. Platno maske lahko o#istite z navadno krta#o za obleke.

Izogibajte se dotiku pogonskih enot, posebej visokotonskega zvo#nika, ker ga lahko hitro poãkodujete.

22

23

24

CM4

CM6

Technical Features

Nautilus™ tweeter

 

Kevlar® brand fibre cone bass/midrange

 

Flowport

Description

2

-wayvented-boxsystem

Drive units

1x

ø25mm (1 in) alloy dome high-frequency

 

1x

ø165mm (6.5 in) woven Kevlar® cone

 

bass/midrange

 

1x

ø165mm (6.5 in) Aluminium cone bass

Frequency range

Frequency response

Dispersion

-6dBat 29Hz and 30kHz

38Hz – 20kHz

±3dB on reference axis

Within 2dB of reference response

Horizontal:

over 40˚ arc

Vertical:

over 10˚ arc

Sensitivity

Harmonic distortion

90dB spl (2.83V, 1m)

2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m) <1% 55Hz – 20kHz

<0.5% 65Hz – 20kHz

Nominal impedance

8Ω (minimum 4.4Ω)

Crossover frequencies

150Hz, 4kHz

Power handling

50W – 150W into 8Ω on unclipped programme

Max. recommended

0.1Ω

cable impedance

 

Dimensions

Height: 910mm (35.8 in)

 

Width: 200mm (7.8 in)

 

Depth: 293mm (11.5 in)

Nautilus™ tweeter

Kevlar® brand fibre cone bass/midrange Flowport

3-wayvented-boxsystem

1x ø25mm (1 in) alloy dome high-frequency

1x ø165mm (6.5 in) woven Kevlar® cone bass/midrange

2x ø165mm (6.5 in) Aluminium cone bass

-6dBat 30Hz and 30kHz

38Hz – 20kHz ±3dB on reference axis

Within 2dB of reference response

Horizontal:

over 40˚ arc

Vertical:

over 10˚ arc

90dB spl (2.83V, 1m)

 

2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m) <1% 70Hz – 20kHz

<0.5% 95Hz – 20kHz

8Ω (minimum 3.0Ω)

400Hz, 4kHz

50W – 200W into 8Ω on unclipped programme

0.1Ω

Height: 1050mm (41.3 in)

Width: 200mm (7.8 in)

Depth: 363mm (14.3 in)

Net Weight

18 kg (40 lb)

28 kg (62 lb)

1 Issue II08974

B&W Loudspeakers Ltd

Dale Road

Worthing West Sussex

BN11 2BH England

T +44 (0) 1903 221800 F +44 (0) 1903 221801 info@bwspeakers.com www.bwspeakers.com

UK Sales Enquiries and Service

Kevlar is a registered trademark of DuPont.

T +44 1903 221 500

Nautilus is trademark of B&W Loudspeakers Ltd.

E uksales@bwspeakers.com

Copyright © B&W Loudspeakers Ltd. E & OE

B&W Loudspeakers of America

Design by Thomas Manss & Company.

Printed in the UK.

T +1 978 664 2870

 

E marketing@bwaudio.com

 

B&W Loudspeakers (Asia) Ltd

 

T +852 2 790 8903

 

E bwahome@bwspeakerasia.com.hk