Bowers & Wilkins CC6 S2 User Manual

Size:
1.27 Mb
Download

600 Series2

CC6 S2 Owner’s manual

Figure 1

CC6 S2

 

 

Owner’s manual

 

 

English ..........................................

1

 

Français........................................

1

 

Deutsch.........................................

2

 

Español.........................................

3

 

Português......................................

4

 

Italiano .........................................

5

Figure 2

Nederlands..................................

6

 

Ελληνικ ....................................

7

 

...........................................

8

 

...........................................

9

 

"esky .........................................

10

 

Polski ..........................................

11

 

Русский....................................

12

 

Slovensko...................................

13

 

Dansk .........................................

14

 

Suomi .........................................

15

 

Svenska......................................

16

Figure 3

Figure 4

ENGLISH

INTRODUCTION

Thank you for choosing B&W.

Please read this manual fully before unpacking and installing the product. It will help you to optimise its performance.

B&W maintains a network of dedicated distributors in over 60 countries who will be able to help you should you have any problems your dealer cannot resolve.

UNPACKING

(figure 1)

•Fold the carton flaps right back and invert the carton and contents.

•Lift the carton clear of the contents.

•Remove the inner packing from the product.

We suggest you retain the packing for future use.

Check in the carton for:

•4 self-adhesiverubber pads.

POSITIONING

(figure 2)

If using a projection television with an acoustically transparent screen, place the speaker behind the center of the screen. Otherwise position it directly above or below the screen, whichever is closest to ear level. Align the front of the speaker approximately level with the screen.

Fix the 4 self-adhesivepads to the base of the speaker. They give a degree of vibration

isolation, especially useful if placing the speaker directly on top of a fairly flimsy television. The flat area on top of the television may be smaller than the base of the speaker, so position the feet accordingly.

Stray magnetic fields

The speaker drive units are magnetically shielded such that the stray magnetic field outside the boundaries of the cabinet, except the front,

is too low to cause distortion of the television picture in the vast majority of cases.

There are, however, some extremely sensitive televisions – some that even have to be adjusted according to their alignment with the earth’s magnetic field. If you have a problem, first de-gaussthe television set with the speaker in place. Some have a button specially for this purpose. If not, switch off the set at the mains for 15 minutes and switch on again. Merely putting the set into standby mode is not sufficient.

If you still have a problem, try moving the speaker either forwards or backwards a little

to get a more favourable juxtaposition, or space the speaker further from the television until the distortion disappears.

Because of the higher stray magnetic field in front of the speaker, we recommend you keep magnetically sensitive articles (computer discs, audio and video tapes, swipe cards and the like) at least 0.2m from the speaker.

CONNECTIONS

(figures 3 & 4)

All connections should be made with the equipment switched off.

There are 2 pairs of terminals at the back of the speaker which permit bi-wiringif desired. On delivery, the separate pairs are connected together withhigh-qualitylinks for use with a

single 2-corecable. For single cable connection, leave the links in place and use either pair of terminals on the speaker.

Ensure the positive terminal on the speaker (marked + and coloured red) is connected to the positive output terminal of the amplifier

and negative (marked – and coloured black) to negative. Incorrect connection can result in poor imaging and loss of bass (figure 3).

To bi-wire,remove the links by loosening the terminal caps and use a separate2-corecable from the amplifier to each pair of terminals. This can improve the resolution oflow-leveldetail. Observe the correct polarity as before. Whenbi-wiring,incorrect connection can also impair the frequency response (figure 4).

Ask your dealer for advice when choosing cable. Keep the total impedance below the maximum recommended in the specification and use a low inductance cable to avoid attenuation of the highest frequencies.

FINE TUNING

Before fine tuning, double check that all the connections in the installation are correct and secure.

For greatest realism in home theatre installations it is important to balance the speakers and adjust the acoustic image to match the size of the screen. With smaller screens it may be more realistic to have the left and right speakers closer together than you might for audio alone.

Adjust the levels of the three front speakers to get a smooth transition of sounds as they pan across the screen. Adjust the level of the surround speakers so that, except for special effects, your attention is not unduly attracted

to them.

Sit in all likely listening positions when deciding on the optimum levels.

Consult your decoder manual for further information on how to set the levels.

AFTER CARE

The cabinet surface usually only requires dusting. If you wish to use an aerosol cleaner, remove the grille first by gently pulling it away from

the cabinet. Spray onto the cleaning cloth, not directly onto the cabinet. The grille fabric may be cleaned with a normal clothes brush whilst the grille is detached from the cabinet.

Avoid touching the drive unit diaphragms, especially the tweeter, as damage may result.

FRANÇAIS

INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir choisi B&W.

Veuillez lire attentivement l’ensemble de ce document avant de déballer et de raccorder votre matériel. Il vous aidera à obtenir les meilleurs résultats.

B&W entretient un réseau de distributeurs officiels dans plus de 60 pays ; ils sont en mesure de vous aider au cas où vous rencontreriez des difficultés que votre revendeur ne pourrait résoudre.

DEBALLAGE

(figure 1)

•Repliez totalement les rabats du carton puis retournez l’emballage avec son contenu.

•Soulevez le carton pour le vider de son contenu.

•Retirez l’emballage intérieur.

Nous vous suggérons de conserver l’emballage pour une utilisation ultérieure.

Vérifiez à ce que le carton contient :

•4 tampons auto-adhésifs.

POSITIONNEMENT

(figure 2)

Si vous utilisez un écran de projection acoustiquement transparent, disposez votre enceinte derrière lui et bien au centre, sinon placez-ladirectementau-dessousouau-dessus,la face avant alignée sur l’écran et toujours au plus près de la hauteur des oreilles.

Fixez les 4 tampons auto-adhésifssous les enceintes. Ils procurent une certaine isolation mécanique surtout lorsque l’enceinte est posée sur le dessus d’un téléviseur peu rigide. Si la face supérieure decelui-ciest moins large que la base de l’enceinte, disposez les tampons en conséquence.

Champs magnétiques parasites

Les transducteurs de cette enceinte sont blindés afin d’éviter les fuites magnétiques au-delàdes limites de l’ébénisterie, excepté par la face avant. Les rayonnements restent, cependant, suffisamment faibles pour ne pas créer de distorsions sur l’image du téléviseur dans la plus grande majorité des cas.

Il existe des téléviseurs très sensibles aux rayonnements, principalement ceux qui sont ajustés en tenant compte du champ magnétique terrestre. Si vous rencontrez un problème avec l’un de ces appareils, commencez par le démagnétiser, l’enceinte étant en place. Certains téléviseurs disposent d’une commande prévue

à cet effet ; si le vôtre n’en dispose pas, coupez l’alimentation du téléviseur pendant au moins 15 minutes puis remettez-lesous tension. Généralement, une simple mise en veille ne suffit pas.

1

Si les problèmes persistent, avancez ou reculez légèrement l’enceinte afin de rechercher un emplacement mieux adapté, sinon éloignez-ladu téléviseur jusqu’à complète disparition des distorsions.

Compte tenu de l’existence de rayonnements magnétiques plus importants par la face avant d’une enceinte acoustique, nous vous recommandons de ne pas approcher d’objet sensible (disquettes informatiques, cassettes audio ou vidéo, cartes à puces etc.) à moins de 0,20 m des haut-parleurs.

RACCORDEMENT

(figures 3 & 4)

Toutes les connexions doivent être réalisées lorsque les appareils sont éteints.

Vous disposez, à l’arrière de l’enceinte, de deux paires de borniers autorisant le bi-câblage.Deux straps de très haute qualité les relient et vous permettent le raccordement par un câble de liaison standard à deux conducteurs. Si vous adoptez une connexion à l’aide d’un seul câble, laissez les straps en place et utilisez n’importe laquelle des deux paires de borniers.

Vérifiez que la borne positive (indiquée + et de couleur rouge) est bien raccordée à la sortie positive de votre amplificateur et que la borne négative (indiquée – et de couleur noire) est bien raccordée à la sortie négative. Un branchement incorrect procurera une image sonore de mauvaise qualité et une perte sensible des basses fréquences (figure 3).

Pour bi-câbler,il suffit de retirer les deux straps et d’utiliser deux câbles séparés à deux conducteurs chacun. Ils seront raccordés d’un côté aux sorties de l’amplificateur et de l’autre à chacune des deux paires de borniers. Ce type de connexion augmente la résolution des détails sonores les plus infimes. Contrôlez la polarité comme nous vous l’avons indiqué précédemment. Avec lebi-câblage,un raccordement incorrect altère également

la réponse en fréquence (figure 4).

Demandez l’avis de votre revendeur lorsque vous choisissez un câble. Son impédance totale doit se situer en dessous de la valeur maximale recommandée dans les spécifications. N’utilisez que des câbles ayant une très faible inductance afin d’éviter tout risque d’atténuation des fréquences aiguës.

REGLAGES FINS

Avant de procéder aux réglages fins, vérifiez deux fois la validité des connexions et leur sécurité.

Pour améliorer le réalisme d’une installation de « home cinéma », il est essentiel de parvenir à une harmonie naturelle entre la taille de l’image sonore procurée par les enceintes et la taille de l’écran. Lorsque ce dernier est de dimensions réduites, le résultat est plus convaincant quand les enceintes sont plus proches l’une de l’autre que pour une écoute audio seule.

Réglez le niveau des trois enceintes frontales de manière à obtenir une transition progressive des sons quand ils se déplacent de façon panoramique le long de l’écran. Réglez le niveau des enceintes d’ambiances pour que, sauf cas d’effets spéciaux, votre attention ne puisse être attirée par elles.

Essayez toutes les places préférentielles avant de décider des réglagles définitifs.

Consultez le mode d’emploi de votre décodeur ; il vous expliquera comment procéder aux différents réglages de niveaux.

ENTRETIEN ET PRECAUTIONS

Pour entretenir l’ébénisterie de votre enceinte, vous vous limiterez, en général, à un simple dépoussièrage. Si vous désirez utiliser un produit stocké en aérosol, pensez à ôter préalablement la grille, en la tirant prudemment vers vous. Veillez à vaporiser le produit sur le chiffon et jamais directement sur l’enceinte. La grille doit être retirée de l’enceinte, lorsque vous souhaiterez nettoyer le tissu. Il s’entretient avec une brosse à habits tout à fait classique.

Il ne faut jamais toucher les membranes des hautparleurs et en particulier des tweeters, vous risqueriez de les endommager.

DEUTSCH

EINLEITUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Marke B&W.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und der Installation des Produktes genau durch. Dies wird Ihnen bei der optimalen Nutzung Ihres Systems helfen.

B&W liefert in über 60 Länder und verfügt über ein weites Netz erfahrener Distributoren, die Ihnen weiterhelfen, auch wenn der Händler Ihr Problem nicht lösen kann.

AUSPACKEN

(Abb. (figure) 1)

•Klappen Sie die Kartonlaschen nach hinten und drehen Sie Karton samt Inhalt um.

•Ziehen Sie den Karton vom Inhalt ab.

•Entfernen Sie die Innenverpackung vom Gerät.

Wir empfehlen, die Verpackung für einen eventuellen späteren Transport aufzubewahren.

Prüfen Sie den Kartoninhalt. Es sollten enthalten sein:

•4 selbstklebende Gummifüße.

POSITIONIERUNG

(Abb. (figure) 2)

Bei Einsatz eines Projektors plazieren Sie den Lautsprecher mittig hinter der akustisch transparenten Leinwand. Ansonsten ist der Lautsprecher direkt unter bzw. auf dem Bildschirm zu positionieren und zwar so, daß er sich möglichst in Ohrhöhe befindet. Richten Sie die Vorderseite des Lautsprechers entsprechend der Bildschirmfläche aus.

Befestigen Sie die 4 selbstklebenden Füße am Lautsprecherboden. Sie wirken schwingungsdämpfend, was vor allem dann hilfreich sein kann, wenn der Lautsprecher direkt auf einem wackeligen Fernsehgerät steht. Berücksichtigen Sie bei der direkten Plazierung des Lautsprechers auf dem Bildschirm, daß die Oberflächentiefe des Fernsehgerätes möglicherweise begrenzt ist und die Füße entsprechend angebracht werden müssen.

Magnetische Streufelder

Die Lautsprechersysteme sind magnetisch abgeschirmt, so daß magnetische Streufelder außerhalb der Gehäusegrenzen in den meisten Fällen so gering sind, daß sie keine Verzerrung der Fernsehbilder hervorrufen (dies gilt nicht für die Frontseite der Lautsprecher).

2

Jedoch gibt es extrem empfindliche Fernsehgeräte, von denen einige sogar abhängig von ihrer Ausrichtung in bezug auf das Erdmagnetfeld eingestellt werden müssen. Bei auftretenden Bildverzerrungen sollten Sie Ihr Fernsehgerät zunächst entmagnetisieren. Lassen Sie den Lautsprecher dabei an der Stelle stehen, die Sie vorher für ihn ausgewählt haben. Einige Geräte haben für diesen Zweck einen speziellen Entmagnetisierungsknopf, andere werden beim Einschalten entmagnetisiert. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, indem Sie es vollständig von der Stromversorgung trennen (das Gerät in den Standby-Moduszu schalten reicht hierbei nicht aus). Nach 15 Minuten können Sie es dann wieder einschalten.

Sollten danach immer noch Probleme auftreten, verschieben Sie den Lautsprecher zur günstigeren Ausrichtung etwas nach vorne bzw. nach hinten oder schaffen mehr Raum zwischen Lautsprecher und Fernsehgerät, bis die Störung beseitigt ist.

Aufgrund des an der Lautsprecherfront höheren magnetischen Streufeldes empfehlen wir, bei magnetisch empfindlichen Artikeln (Disketten, Audiound Videobändern, Computerkarten usw.) einen Mindestabstand von 0,2 m zum Lautsprecher zu bewahren.

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER

(Abb. (figure) 3 & 4)

Alle Geräte sollten beim Anschließen abgeschaltet sein.

Auf der Rückseite jedes Lautsprechers befinden sich zwei Paar Anschlußklemmen, wodurch Bi-Wiring-Anwendungenmöglich sind. Bei der Lieferung sind beide Paare über qualitativ hochwertige Brücken verbunden. Für den einfachen Kabelanschluß lassen Sie die Brücken in ihrer Position und nutzen die Anschlußklemmenpaare am Lautsprecher.

Schließen Sie die rote und mit + markierte positive Lautsprecheranschlußklemme an die positive Anschlußklemme des Verstärkers an und verbinden Sie die negative (–,schwarze) Anschlußklemme mit der negativen Anschlußklemme des Verstärkers. Die falsche Polarität kann zu einem schlechten Klang und Baßverlusten führen (Abb. (figure) 3).

Nutzen Sie die Lautsprecher für Bi-Wiring-Anwendungen, dann lösen Sie einfach die Kappen der Anschlußklemmen und entfernen die Brücken. Verwenden Sie separate Kabel von den Verstärkeranschlußklemmen zu jedem Lautsprecheranschlußklemmenpaar. Dies kann die Wiedergabe im Baßbereich verbessern. Bei Bi-Wiring-Anwendungenist es besonders wichtig, auf die korrekte Polarität zu achten, um beispielsweise den Frequenzgang jedes Lautsprechers aufrechtzuerhalten (Abb. (figure) 4).

Lassen Sie sich bei der Auswahl der Kabel von Ihrem autorisierten Fachhändler beraten. Die Gesamtimpedanz sollte unterhalb der in den Technischen Daten angegebenen maximalen Kabelimpedanz liegen. Insbesondere sollte das zum Hochtöner führende Kabel eine geringe Induktivität besitzen, da sehr hohe Töne sonst gedämpft werden.

FEINABSTIMMUNG

Bevor Sie mit der Feinabstimmung der Installation beginnen, überprüfen Sie noch einmal die Polarität. Vergewissern Sie sich außerdem, daß alle Kabel korrekt angeschlossen sind.

Um bei HiFi-Cinema-Anwendungenfür eine möglichst realitätsnahe Wiedergabe zu sorgen, sind die Lautsprecher aufeinander und das Klangbild auf die Bildschirmgröße abzustimmen. Bei kleineren Bildschirmen ist die Realitätsnähe größer, wenn der Abstand zwischen linkem und rechtem Lautsprecher gegenüber dem in reinenAudio-Anwendungenreduziert wird.

Stellen Sie die Pegel der drei Frontlautsprecher so ein, daß der Klang gleichmäßig über den Bildschirm zieht. Der Pegel der SurroundLautsprecher sollte demgegenüber so eingestellt sein, daß die Aufmerksamkeit des Zuhörers (mit Ausnahme von Spezialeffekten) nicht übermäßig auf sie gelenkt wird.

Setzen Sie sich in alle möglichen Hörpositionen und entscheiden Sie danach, welcher der optimale Pegel ist.

In Ihrem Decoder-Handbuchfinden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie die Pegel einstellen können.

PFLEGE

In der Regel genügt zur Reinigung des Gehäuses ein Staubtuch. Bei Verwendung eines AerosolReinigers entfernen Sie vor dem Reinigen zunächst vorsichtig die Blende vom Gehäuse. Sprühen Sie den Reiniger auf ein Tuch, niemals direkt auf das Gehäuse. Der Blendenstoff kann nach dem Entfernen der Blende mit einer normalen Kleiderbürste gesäubert werden.

Berühren Sie auf keinen Fall die Lautsprechersysteme (vor allem nicht den Hochtöner), da dies zu Beschädigungen führen kann.

ESPAÑOL

INTRODUCCION

Gracias por elegir B&W.

Le rogamos que lea cuidadosamente este manual antes de desembalar e instalar el producto ya que ello le ayudará a optimizar los resultados proporcionados por este último.

B&W posee una red de distribuidores altamente cualificados y motivados en más de 60 países que podrán ayudarle en la resolución de cualquier problema que su detallista no pueda solucionar.

DESEMBALAJE

(figura 1)

•Doble hacia atrás las aletas de la caja de cartón del embalaje e invierta este último junto con su contenido.

•Levante la caja de cartón hasta que su contenido quede depositado en el suelo.

•Libere el producto de su embalaje interno.

Le sugerimos que guarde el embalaje para un uso futuro.

Compruebe que en la caja del embalaje hay:

•4 tacos de goma autoadhesivos.

COLOCACION

(figura 2)

Si utiliza un sistema de proyección de imágenes con una pantalla acústicamente transparente, coloque la caja acústica detrás del centro de dicha pantalla. En caso de que no pueda ser así, colóquela directamente encima o debajo de la pantalla, dando prioridad a la ubicación que mejor se ajuste al nivel de sus oídos. Procure alinear de forma aproximada el panel frontal de la caja con la pantalla.

Fije los 4 tacos autoadhesivos a la base de la caja acústica. Le proporcionarán un cierto grado de aislamiento frente a las vibraciones que le resultará especialmente útil si coloca la caja en la parte superior de un televisor que no esté firmemente ubicado. Es posible que el área plana de la zona superior del televisor sea más pequeña que la base de la caja acústica, por lo que le recomendamos que coloque los citados tacos en consecuencia.

Campos magnéticos dispersos

Los altavoces están apantallados magnéticamente de tal forma que el campo magnético disperso fuera de la caja es, salvo en el panel frontal de la misma, casi siempre demasiado bajo para provocar distorsión en las imágenes del televisor.

3

Hay, sin embargo, televisores extremadamente sensibles, hasta el punto de que algunos deben incluso ajustarse en función de su alineamiento con el campo magnético terrestre. En caso de que tenga problemas en este sentido, desmagnetice su televisor con las cajas acústicas colocadas en su posición definitiva. Algunos televisores incluyen un botón específico para este propósito. En caso contrario, desconecte el aparato de la red eléctrica durante 15 minutos y póngalo de nuevo en marcha. La simple colocación del televisor en la posición de espera (“standby”) no es suficiente.

Si continúan los problemas, intente mover ligeramente la caja acústica hacia delante o hacia atrás hasta encontrar una posición más favorable o separe un poco más la caja del televisor hasta que la distorsión desaparezca.

Como consecuencia del superior campo magnético presente en el panel frontal de las cajas acústicas, le recomendamos que aleje un mínimo de 20 cm de dicha zona todos aquellos artículos magnéticamente sensibles (pantallas de televisión, monitores de ordenador, discos flexibles, cintas de audio y vídeo, tarjetas con banda magnética y cosas por el estilo).

CONEXIONES

(figuras 3 & 4)

Todas las conexiones deben realizarse con el equipo desconectado.

Hay dos pares de terminales en la zona posterior de la caja acústica que permiten, en caso de que usted así lo desee, la conexión en bicableado. Las cajas acústicas se sirven de fábrica con los terminales correspondientes a cada par unidos con puentes de alta calidad para facilitar la conexión de las mismas con un único cable de dos conductores.

Asegúrese de que el terminal positivo de cada caja acústica (marcado “+” y de color rojo) es conectado al correspondiente terminal positivo del amplificador y el terminal negativo (marcado “–”y de color negro) al negativo. Una conexión incorrecta puede originar una imagen acústica pobre y una pérdida de graves (figura 3).

Para la conexión en bicableado, quite los puentes aflojando las tuercas de los terminales de conexión y utilice un cable de dos conductores para unir el amplificador a cada uno de los dos pares de terminales de la caja. Compruebe que las polaridades son las correctas tal y como se indica en el apartado anterior. Cuando proceda a la conexión en bicableado, una operación incorrecta puede incluso perjudicar la respuesta en frecuencia de la caja (figura 4).

Consulte con un distribuidor especializado a la hora de elegir el cable de conexión. Procure que la impedancia total sea inferior a la cifra máxima recomendada para sus cajas acústicas y utilice un cable de baja impedancia para evitar que se produzcan atenuaciones en las frecuencias más altas.

AJUSTE FINO

Antes de proceder al ajuste fino, verifique cuidadosamente que todas las conexiones de la instalación son correctas y seguras.

Es importante, para conseguir un mayor realismo en las instalaciones de Cine en Casa, equilibrar las cajas acústicas y ajustar la imagen acústica para que la misma se adapte al tamaño de la pantalla de visión. Con pantallas más pequeñas puede resultar más real y creíble acercar más de lo habitual las cajas acústicas principales (frontal izquierda y frontal derecha) con respecto a la posición de las mismas utilizada en la escucha de música.

Ajuste los niveles correspondientes a las tres cajas acústicas frontales para conseguir una transición suave de los sonidos cuando se desplacen de un lado a otro de la pantalla. Ajuste el nivel de las cajas acústicas de sonido envolvente para que, a excepción de algunos efectos especiales concretos, su atención no se concentre excesivamente en ellas.

Sitúese en posiciones perfectamente conocidas por usted a la hora de decidir los niveles óptimos para cada caja acústica.

Consulte el manual de instrucciones de su decodificador de sonido envolvente para conocer con más detalle el procedimiento de ajuste de los niveles de cada caja.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Por lo general, la superficie del recinto acústico solo requiere, para su limpieza, una simple gamuza suave. En caso de que desee utilizar un limpiador de tipo aerosol, extraiga en primer lugar la rejilla protectora y a continuación rocíe la gamuza de limpieza, nunca directamente sobre el recinto. Mientras esté fuera de la caja, la rejilla puede limpiarse con un cepillo normal para la ropa.

Evite tocar los altavoces, en particular el tweeter, ya que podría dañarlos.

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

Gratos pela sua escolha da B&W.

Leia por favor a totalidade deste manual antes de desembalar e instalar o produto. Ele vai ajudar na optimização do nível de desempenho.

A B&W mantém uma rede própria de distribuidores em mais de 60 países que podem ajudar no caso do aparecimento de qualquer problema que o seu revendedor não possa solucionar.

DESEMBALAGEM

(figura 1)

•Dobre as abas da caixa totalmente para fora e inverta-ajuntamente com o conteúdo.

•Levante a caixa, deixando o conteúdo no chão.

•Remova a embalagem interior do equipamento.

Sugerimos que guarde a embalagem para utilização futura.

Verifique se a embalagem contém:

•4 apoios de borracha autocolantes.

COLOCAÇÃO

(figura 2)

Se utilizar um projector de vídeo com ecrã acusticamente transparente, coloque a coluna na parte de trás do ecrã e ao centro deste. De outra forma a colocação deverá ser feita imediatamente acima ou abaixo do ecrã,

conforme a posição em que a coluna fique mais ao nível do ouvido. Alinhe a frente da coluna de forma aproximada com o plano do ecrã.

Fixe os quatro apoios de borracha autocolantes

àbase da coluna. Eles fornecem um certo grau de isolamento de vibrações, e são especialmente úteis quando se coloca a coluna directamente sobre um televisor pouco firme. A área plana no topo do televisor pode ser de dimensão inferior

àda base da coluna, deverá pois colocar os apoios de acordo com essa superfície.

Campos magnéticos parasitas

Os altifalantes da coluna são blindados em termos magnéticos de forma a que o campo magnético fora dos limites da caixa, excepto na parte frontal, é demasiado fraco para causar, na grande maioria dos casos, distorção da imagem do televisor.

Existem, no entanto, televisores extremamente sensíveis – alguns que necessitam mesmo de ser ajustadas de acordo a orientação respectiva em relação ao campo magnético terrestre. Se tiver algum problema, desmagnetize o aparelho com a coluna em posição. Alguns receptores possuem um botão específico para este fim.

Se este não existir, desligue o equipamento da alimentação durante 15 minutos e volte a ligar. A colocação do televisor no modo de repouso (standby) não é suficiente para desmagnetizar o ecrã.

4

Se o problema continuar a existir, experimente deslocar a coluna um pouco para a frente ou para trás de forma a obter uma melhor imagem, ou vá afastando esta até que desapareça a distorção.

Devido ao elevado nível do campo magnético parasita na parte frontal da coluna, recomendamos que mantenha os equipamentos sensíveis ao magnetismo (discos de computador, fitas de áudio e vídeo, etc.) a pelo menos

20 cm desta.

LIGAÇÕES

(figuras 3 & 4)

Todas as ligações devem ser efectuadas com o equipamento desligado.

Existem 2 pares de terminais na parte posterior da coluna que permitem a bi-cablagemquando pretendido. Na origem, os pares separados são ligados em conjunto através de ligadores dealta-qualidadepara permitir a utilização de cabo de 2 condutores. Para uma ligação simples, deixe os ligadores em posição e utilize qualquer um dos pares de terminais de ligação.

Assegure-sede que o terminal positivo da coluna (marcado com + e de cor vermelha) é ligado à saída positiva do amplificador e o negativo (marcado com – e de cor preta) ao negativo.

A ligação com polaridade invertida pode resultar numa imagem pouco definida e fraco ganho de baixos (figura 3).

Para efectuar a bi-cablagem,retire os ligadores metálicos desapertando os bornes e utilize um cabo de 2 condutores do amplificador para cada par de terminais da coluna. Isto poderá melhorar a resolução nos detalhes de nível mais baixo. Observe como anteriormente a polaridade correcta das ligações. A ligação incorrecta nabi-cablagempode também levar a desequilíbrios na resposta de frequências (figura 4).

Consulte o seu revendedor sobre a escolha do cabo adequado. Mantenha a impedância total abaixo do máximo recomendado nas características e utilize um cabo de baixa indutância para evitar a atenuação nas frequências mais altas.

AJUSTE FINO

Antes de efectuar o ajuste fino, volte a verificar se todas as ligações estão correctas e seguras.

Para maior realismo em sistemas Home Theatre é importante equilibrar as colunas e ajustar a imagem acústica de forma a estar de acordo com a dimensão do ecrã. Com ecrãs de menores dimensões poderá ser mais realista ter as colunas um pouco mais próximas do que aquilo que seria desejável para utilização em estéreo normal.

Ajuste os níveis das três colunas frontais de forma a obter uma transição suave dos sons que varrem o ecrã. Ajuste o nível das colunas posteriores de forma a que, excepto nos efeitos especiais, a sua atenção não seja dirigida para elas.

Sente-seem todas as posições de audição possíveis durante o ajuste dos níveis óptimos de audição.

Consulte o manual do seu descodificador para mais informação sobre o ajuste dos níveis.

CUIDADOS POSTERIORES

A superfície da caixa apenas necessita normalmente de limpeza do pó. Se pretender utilizar um produto de limpeza em aerossol, retire em primeiro lugar a grelha afastando-asuavemente da coluna. Coloque o spray no pano de limpeza, e não directamente sobre a coluna. A grelha poderá ser limpa com uma escova macia depois de retirada da caixa.

Evite tocar nos altifalantes, especialmente no de agudos, pois poderá provocar danos.

ITALIANO

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto B&W.

Vi preghiamo di leggere questo manuale prima di sballare e istallare il prodotto. Questo vi aiuterà ad ottenere le migliori prestazioni.

B&W ha una rete di distributori in più di

60 paesi che saranno in grado di assistervi nel caso in cui aveste dei problemi che il vostro rivenditore non può risolvere.

SBALLAGGIO

(figura 1)

•Ripiegate i lembi dell’imballo e capovolgete la scatola e il contenuto.

•Sollevate la scatola vuota.

•Togliete l’imballaggio interno dal prodotto.

Vi consigliamo di conservare la scatola d’imballaggio per un utilizzo futuro.

Controllate che nel cartone vi siano:

•4 tasselli in gomma autoadesivi.

POSIZIONAMENTO

(figura 2)

Se utilizzate un proiettore televisivo con uno schermo acusticamente trasparente, posizionate il diffusore dietro il centro dello schermo. Altrimenti collocatelo direttamente sotto o sopra lo schermo, purché sia più vicino al livello dell’orecchio. Allineate la parte anteriore del diffusore approssimativamente al livello dello schermo.

Fissate i quattro tasselli adesivi alla base del diffusore. Essi conferiscono un livello di isolamento dalle vibrazioni, specialmente utili se posizionate il diffusore sulla parte superiore di un televisore abbastanza leggero. L’area piatta sulla parte superiore del televisore può essere più piccola rispetto alla base del diffusore, posizionate pertanto i piedini di conseguenza.

Campi magnetici dispersi

Le unità altoparlanti sono schermate magneticamente così che i campi magnetici esterni al cabinet, ad eccezione della parte anteriore, sono troppo deboli per causare distorsioni alle immagini televisive nella maggior parte dei casi.

Tuttavia esistono sul mercato televisori molto sensibili – alcuni devono perfino essere regolati secondo il loro allineamento con il campo magnetico terrestre. Se avete un problema con la distorsione delle immagini, per prima cosa demagnetizzate il televisore. Alcuni televisori e monitor per computer hanno un pulsante specifico per questo. In caso contrario, lasciate l’apparecchio spento per più di 15 minuti staccandolo dalla rete quindi accendetelo nuovamente. A volte lasciandolo in modo standby non è sufficiente.

Se avete ancora un problema cercate di spostare il diffusore in avanti o indietro per ottenere una posizione ottimale o allontanatelo maggiormente dal televisore fino a quando il problema è risolto.

5

A causa del campo magnetico più elevato sulla parte anteriore del diffusore, vi raccomandiamo di tenere lontani i prodotti sensibili ai campi magnetici (dischi per computer, tessere magnetiche,nastri audio e video e simili), ad almeno a 0,2 mt. dal diffusore.

COLLEGAMENTI

(figure 3 & 4)

Tutti i collegamenti dovrebbero essere fatti a impianto spento.

Ci sono due coppie di terminali sulla parte posteriore di ogni diffusore, che consentono il biwiring nel caso si volesse effettuare. Alla consegna, entrambe le coppie dei terminali sono collegate insieme da ponticelli di alta qualità per un utilizzo con singolo cavo bipolare. Per il collegamento a cavo singolo, lasciate i ponticelli ed utilizzate entrambe le coppie di terminali sul diffusore.

Assicuratevi che il terminale positivo sul diffusore (marcato + e colorato in rosso) sia collegato al terminale di uscita positivo dell’amplificatore e il negativo (marcato – e colorato in nero) al negativo. Un collegamento errato può dar luogo ad un’immagine scadente e una perdita di bassi (figura 3).

Per effettuare il bi-wiringallentate semplicemente i cappellotti dei terminali e rimuovete i ponticelli e utilizzate un cavo bipolare separato che colleghi i terminali dell’amplificatore a ogni coppia dei terminali del diffusore. L’uso di cavi separati può migliorare la riproduzione dei minimi dettagli. Osservate la corretta polarità come prima. Durante ilbi-wiring,un collegamento errato può anche alterare la risposta in frequenza (figura 4).

Chiedete consiglio al vostro rivenditore sulla scelta dei cavi. Controllate che l’impedenza totale sia inferiore a quella massima raccomandata nelle caratteristiche e utilizzate un cavo a bassa induttanza per evitare l’attenuazione delle frequenze più alte.

MESSA A PUNTO

Prima di mettere a punto l’istallazione controllate nuovamente la polarità e i collegamenti.

Per un maggior realismo in impianti home theater è importante bilanciare i diffusori e regolare l’immagine acustica in modo che sia proporzionata alle dimensioni dello schermo. Con schermi più piccoli può essere più realistico avere i diffusori destro e sinistro più vicini tra essi di quanto non fareste ascoltando solo la musica.

Regolate il livello dei tre diffusori anteriori per ottenere un passaggio uniforme dei suoni quando attraversano lo schermo. Regolate il livello dei diffusori surround in modo che, ad eccezione degli effetti speciali, la vostra attenzione non venga attratta indebitamente da essi.

Accomodatevi in tutte le possibili posizioni d’ascolto quando dovete decidere i livelli ottimali.

Consultate il manuale del vostro decoder per maggiori informazioni su come regolare i livelli.

MANUTENZIONE

La superficie del cabinet generalmente ha solo bisogno di essere spolverata. Se volete utilizzare un prodotto spray per pulire, rimuovete prima la griglia delicatamente dal cabinet. Spruzzate poi direttamente sul panno e non sul mobile. La tela della griglia può essere pulita con una normale spazzola per abiti dopo averla rimossa dal mobile.

Evitate di toccare le unità altoparlanti, in particolare il tweeter, perché può essere danneggiato.

NEDERLANDS

INLEIDING

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit B&W kwaliteits produkt.

Echter, hoe goed de luidspreker op zich ook is, hij moet ook goed werken in de luisterruimte. Daarom zal de tijd die u spendeert om een zo goed mogelijke plaats te vinden, uiteindelijk resulteren in vele uren luisterplezier. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing helemaal door, de informatie helpt u de weergavekwaliteit van uw audiosysteem te optimaliseren.

B&W luidsprekers worden verkocht in meer dan 60 landen over de hele wereld. B&W heeft een internationaal netwerk van zorgvuldig uitgezochte importeurs die u de beste service zullen geven.

Als u op een bepaald moment problemen heeft die uw leverancier niet kan oplossen, dan zal de importeur u altijd verder helpen.

UITPAKKEN

(figuur 1)

•Het eenvoudigste is om eerst de doosflappen geheel terug te vouwen en dan de doos

om te keren.

•Daarna trekt u alleen de doos voorzichtig omhoog. De luidspreker blijft dan op zijn plaats staan.

•Verwijder het verpakkingsmateriaal van de luidspreker.

We adviseren u om het verpakkingsmateriaal te bewaren. Wanneer u eventueel in de toekomst de luidspreker(s) moet vervoeren, komt de originele verpakking uitstekend van pas.

In de doos vindt u behalve deze gebruiksaanwijzing:

•4 zelfklevende rubber voetjes.

PLAATSING

(figuur 2)

De ideale plaats voor een (midden)luidspreker is precies op de centrale as van het beeldscherm (mits deze akoestisch transparant is). In andere gevallen (zoals bij een TV met een normaal of breedbeeldscherm) kan de luidspreker vlak boven of onder het scherm worden geplaatst. Kies altijd díe positie waarbij de luidspreker op oorhoogte staat. Houd de voorkant van de luidspreker gelijk aan de voorkant van het scherm.

Plak de vier meegeleverde zelfklevende rubber voetjes op de onderkant van de luidspreker. Deze geven een zekere mechanische isolatie zodat trillingen van de luidspreker niet worden doorgegeven. Dit is vooral belangrijk als de luidspreker bovenop een relatief zwakke TVbehuizing wordt geplaatst. Houd in dat geval bij het plakken van die rubber voetjes ook rekening met de vaak smallere bovenrand van de TV!

Vervormen van TV-beelden

De luidsprekereenheden zijn magnetisch afgeschermd zodat het systeem in de meeste gevallen dichtbij TVen computerbeeldschermen mag staan zonder beeldvervorming te veroorzaken.

6

Er zijn echter zeer gevoelige TV’s op de markt, waarvan sommige zelfs gecorrigeerd moeten worden voor het aardmagnetisch veld. Als u een beeldvervormingsprobleem heeft, kunt u het beste eerst de TV de-magnetiseren(de-gaussing).Sommige TVen computerbeeldschermen hebben daarvoor zelfs een speciale schakelaar. Apparaten zonder zo’n schakelaar demagnetiseren zichzelf echter meestal automatisch zodra ze worden ingeschakeld. Schakel daartoe de TV volledig uit en haal de netsteker uit de wandkontaktdoos (alleen instand-byzetten werkt niet). Laat het toestel ongeveer 15 minuten staan, doe dan de netsteker in de kontaktdoos en schakel het apparaat weer in.

Is het probleem niet opgelost, probeer dan om de luidspreker een beetje naar voren of achteren te bewegen of hem iets verder van de TV te plaatsen tot het beeld weer goed is.

Vanwege het sterkere magneetveld aan de voorzijde van de luidsprekers adviseren we u om erg gevoelige zaken (zoals floppy disks, audioen videobanden, credit cards, etc.) niet dichter dan 0,2 m van de luidsprekervoorkant te plaatsen.

AANSLUITEN

(figuur 3 & 4)

Voordat u ook maar iets gaat aansluiten, moet u alle apparatuur UIT schakelen!

Er zijn twee paar vergulde aansluitklemmen op het achterpaneel: één paar voor de laag/middeneenheid en één paar voor het hoog. De luidspreker kan hierdoor volgens de Bi-WiringofBi-Ampingmethode worden aangesloten. Af fabriek zijn de twee paar

doorverbonden met een verbindingsplaatje van verguld koper zodat de luidspreker met een normale 2-aderigekabel kan worden gebruikt. De beste verbinding krijgt u door de gestripte ‘kale’ kabeluiteinden onder de aansluitklemmen te bevestigen.

De positieve (+/rode) klem van de versterker moet u aansluiten op de positieve (+/rode) klem van de luidspreker en de negatieve (–/zwart)op de andere luidsprekerklem. Het is belangrijk om de juiste polariteit te handhaven bij het aansluiten van een luidsprekerpaar. Een foutje veroorzaakt een vaag stereobeeld en vreemdefase-effekten(figuur 3).

Als u de luidspreker volgens de Bi-Wiringmethode wilt aansluiten, draai dan eerst alle klemschroeven los en verwijder het koperen verbindingsplaatje. Verbind één luidsprekeruitgang van de versterker nu met twee aparte2-aderigekabels met de klemschroeven van een luidspreker: één kabel voor het hoog en één voor het laag. Hierbij is de juiste polariteit dubbel zo belangrijk: zowel voor de frequentieweergave van elke luidsprekereenheid op zich als de juiste balans tussen de linker en rechter luidspreker. Door de aparte kabels verbetert de weergave van geluidsdetails vooral bij lagere geluidsvolumes. De onderlinge beïnvloeding tussen de verschillende wisselfiltersekties wordt namelijk verminderd en bovendien kan voor elk frequentiegebied de meest optimale kabel worden gekozen (figuur 4).

Gebruik tussen versterker en luidsprekers kabels met een zo laag mogelijke serieweerstand (het liefst minder dan 0,2 ohm heen en terug). De kabel naar de hoogeenheid moet bovendien ook een lage inductie hebben anders wordt het hoog verzwakt. Uw B&W-leverancierkan u hierbij adviseren: de beste kabel hangt namelijk af van de te gebruiken lengte.

AFREGELEN

Voordat u de installatie gaat afregelen moet u nogmaals de polariteit en stevigheid van de aansluitingen kontroleren.

Voor een zo realistisch mogelijk geluid van een Home Cinema systeem is het belangrijk om het geluidsbeeld aan te passen aan de afmetingen van het scherm en om de onderlinge geluidsniveaus van de verschillende luidsprekers in balans te brengen. Bij kleinere beeldschermen moet u daarom vaak de linker en rechter voorluidsprekers dichter bij elkaar zetten dan bij een normaal stereosysteem.

Regel de geluidsniveaus van de linker, midden en rechter luidsprekers zodanig af dat er een vloeiende ‘geluidsbeweging’ ontstaat als het beeld horizontaal over het scherm beweegt. Regel de surround luidsprekers zo af dat u ze net niet hoort, behalve bij speciale effekten die van voor naar achter bewegen.

Tijdens dit inregelen moet u op verschillende luisterposities gaan zitten en uw hoofd heen en weer bewegen, net zo lang tot overal een optimaal resultaat is bereikt.

Lees de gebruiksaanwijzing van uw decoder voor meer informatie over het inregelen van de niveaus.

ONDERHOUD

De fineer afwerking hoeft normaliter alleen te worden afgestoft. De behuizing kan worden behandeld als elk ander meubelstuk.Voordat u de grille gaat schoonmaken, moet u deze eerst van de luidspreker afhalen: trek hem daarvoor voorzichtig aan de randen naar voren. Het materiaal kan dan met een normale kledingborstel of iets dergelijks worden schoongemaakt. Gebruikt u een reinigingsmiddel in spuitbus, spuit dit middel dan eerst op een doek. Doe dit echter wel op een afstandje van de grille en (in het bijzonder van) de luidsprekervoorkant en -eenheden.

Raakt u s.v.p. de luidsprekereenheden niet aan, vooral de hoogeenheid niet, omdat anders onherstelbare schade kan ontstaan.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευ αριστ µε π υ επιλ ατε την B&W.

Παρακαλ µε δια στε αυτ τ υλλ δι πρ σεκτικ πριν απ συσκευ σετε και εγκαταστ σετε τ πρ ϊ ν. Θα σαςηθ σει να ελτιστ π ι σετε την απ δ σ τ υ και να α ι π ι σετε πλ ρως τις δυνατ τητ ς τ υ.

Η B&W ει να δ$κτυ απ κλειστικ%ν αντιπρ σ%πων σε περισσ τερες απ 60 %ρες, ι π $ ι θα µπ ρ ν να σαςηθ σ υν στην περ$πτωση π υ

συναντ σετε κ π ια πρ λ µατα π υ δεν µπ ρε$ να λ σει πωλητ ς σας.

ΑΠ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(εικ να 1)

Αν $ τε καλ τα επ νω λλα τ υαρτ κι ωτ$ υ και πρ σεκτικ γυρ$στε τ αν π δα µα-$µε τ περιε µεν .

Σηκ%στε τ αρτ κι %τι α ν ντας τ περιε µεν κ τω.

Α αιρ στε την εσωτερικ συσκευασ$α τ υ η ε$ υ.

Καλ θα ε$ναι να κρατ σετε τη συσκευασ$α για τ ενδε µεν µελλ ντικ ς µετα ρ ς των η ε$ων.

Ελ ν τε αν στη συσκευασ$α υπ ρ υν τα ε ς:

•4 αυτ κ λλητα λαστι νια π λµατα.

Τ Π ΘΕΤΗΣΗ

(εικ να 2)

Αν ρησιµ π ιε$τε πρ λικ τηλε πτικ συσκευ µε η διαπερατ (acoustically transparent) θ νη, τ π θετ στε τ η ε$ π$σω απ τ κ ντρ της θ νης. ∆ια ρετικ τ π θετ στε τ ακρι %ς επ νω κ τω απ την θ νη, αν λ γα µε τ π ια απ τις δυ θ σεις ε$ναι πλησι στερη στ ψ ς τ υ αυτι . Ευθυγραµµ$στε – σ γ$νεται – την εµπρ σθια πλευρ τ υ η ε$ υ µε την επι νεια της θ νης.

Τ π θετ στε τα 4 αυτ κ λλητα π λµατα στη ση τ υ η ε$ υ. Τα π λµατα αυτ απ ρρ ν σε κ π ι αθµ τ υς κραδασµ ς, κ τι π υ ε$ναι ιδια$τεραρ σιµ αν τ η ε$ ε$ναι τ π θετηµ ν επ νω σε κ π ια ι και τ σ ανθεκτικ τηλε ραση. Ελ ν τε αν η επι νεια της επ νω πλευρ ς της τηλε ρασης ε$ναι µικρ τερη απ τη ση τ υ η ε$ υ, τως %στε να τ π θετ σετε τα π λµατα αν λ γα.

Ελε θερα µαγνητικ πεδ!α

Τα µεγ ωνα τ υ η ε$ υ ε$ναι µαγνητικ µ νωµ να τσι %στε τ ελε θερ µαγνητικ πεδ$ π υ γα$νει απ την καµπ$να (εκτ ς απ την εµπρ σθια πλευρ ) να ε$ναι αρκετ ασθεν ς, %στε να µην πρ καλε$ παραµ ρ ωση στην εικ να των περισσ τερων τηλε ρ σεων.

7

Παρ’ λα αυτ , υπ ρ υν κ π ιες ε αιρετικ ευα$σθητες τηλε ρ σεις – µερικ ς απ αυτ ς σε τ τ ι αθµ %στε πρ πει να ρυθµιστ ν πρ κειµ ν υ να µην επηρε - νται απ τ µαγνητικ πεδ$ της γης. Αν παρ υσιαστε$ κ π ι πρ ληµα, απ µαγνητ$στε την τηλε ραση µε τ η ε$ τ π θετηµ ν στη θ ση τ υ. Κ π ιες τηλε πτικ ς συσκευ ς υν ειδικ πλ κτρ γι’ αυτ τη λειτ υργ$α. Αν η συσκευ σας δεν διαθ τει τ τ ι πλ κτρ , κλε$στε την (απ τ ν κεντρικ διακ πτη λειτ υργ$ας – δεν αρκε$ να τη θ σετε σε αναµ ν απ τ τηλε ειριστ ρι ) για 15 λεπτ , και στη συν εια θ στε την π λι σε λειτ υργ$α.

Αν τ πρ ληµα παραµ νει, µετακιν στε λ$γ τ η ε$ πρ ς τα εµπρ ς π$σω, απ µακρ νετ τ απ την τηλε ραση σρειαστε$, µ ρι να π ψει να παραµ ρ %νει η εικ να.

Λ γω τ υ τι τ ελε θερ µαγνητικ πεδ$ π υ εκπ µπεται απ την εµπρ σθια πλευρ τ υ η ε$ υ ε$ναι πι ισ υρ , συνιστ µε να µην τ π θετε$τε ευα$σθητα στ µαγνητισµ αντικε$µενα (δισκ τες,ιντε κασ τες, κασ τες υ, πιστωτικ ς κ ρτες κ.λπ.) σε απ σταση µικρ τερη απ δ δ κατα τ υ µ τρ υ απ τ η ε$ .

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

(εικ νες 3 & 4)

Θ στε εκτ ς λειτ υργ$ας λες τις συσκευ ς τ υ συστ µατ ς και µην τις ενεργ π ι σετε πριν κ νετε λες τις συνδ σεις.

Στην π$σω πλευρ τ υ η ε$ υ υπ ρ υν 2 γη ακρ δεκτ%ν ι π $ ι επιτρ π υν

τη διπλ καλωδ$ωση. Απ τ εργ στ σι , τα δ γη ε$ναι συνδεδεµ να µετα τ υς µε υψηλ ς π ι τητας συνδ σµ υς, τσι %στε να µπ ρε$τε να τα ρησιµ π ι σετεµεσα αν δεν θ λετε να κ νετε διπλ καλωδ$ωση. Α ν ντας τ υς συνδ σµ υς στη θ ση τ υς, συνδ στε να απλ δ$κλων καλ%δι η ε$ων σεπ ι δ π τε απ τα δγη.

Συνδ στε τ ν θετικ ακρ δ κτη τ υ η ε$ υ ( ρ%µατ ς κ κκιν υ και µε τηννδει η +) στ ν θετικ ακρ δ κτη ε δ υ τ υ ενισ υτ , και τ ν αρνητικ ακρ δ κτη τ υ η ε$ υ ( ρ%µατ ς µα ρ υ και µε τηννδει η –)στ ν αρνητικ ακρ δ κτη ε δ υ τ υ ενισ υτ . Αν δεν κ νετε τη σ νδεση τηρ%ντας τη σωστ π λικ τητα, ε$ναι π λ πιθαν να ετε κακ στερε ωνικ εικ να και απ%λειααµηλ%ν συ ν τ των (µπ σων) (εικ να 3).

Για να διπλ καλωδι%σετε τα η ε$α, α αιρ στε τ υς συνδ σµ υς εσ $γγ ντας τα καπ κια των ακρ δεκτ%ν καιρησιµ π ι στε δ ε ωριστ δ$κλωνα καλ%δια – να για κ θε γ ς ακρ δεκτ%ν. Με τ ν τρ π αυτ µπ ρε$ ναελτιωθε$ σηµαντικ η ευκρ$νεια στιςαµηλ ς συ ν τητες. Και στη διπλ καλωδ$ωση, η λανθασµ νη σ νδεση µπ ρε$ να ει σαν απ τ λεσµα απ%λειες στην απ κριση συ ν τητας (εικ να 4).

Συµ υλευτε$τε τ ν πωλητ σας σ ετικ µε την επιλ γ καλωδ$ων για τα η ε$α. Φρ ντ$στε %στε η λικ αντ$σταση να ε$ναιαµηλ τερη απ τη µ γιστη τιµ π υ ανα ρεται στις τε νικ ς πρ διαγρα ς τ υ η ε$ υ και ρησιµ π ι στε καλ%διαµηλ ς επαγωγ ς για να απ γετε την υπ θµιση των π λ υψηλ%ν συ ν τ των.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πριν κ νετε τις τελικ ς ρυθµ$σεις στ σ στηµ σας, ελ ν τε αν ε$ναι σωστ ς και ασ αλε$ς λες ι συνδ σεις της εγκατ στασης.

Για να ετε πι ρεαλιστικ η ητικ εικ να σε εγκαταστ σεις home theatre, ε$ναι σηµαντικ να ρυθµ$σετε τη σ ση τηςντασης (balance) µετα των η ε$ων και την ακ υστικ εικ να, τσι %στε να ταιρι -ειµε τ µ γεθ ς της θ νης. Για µικρ τερες θ νες, $σως να ε$ναι καλ τερ (και η ητικ ρεαλιστικ τερ ), η απ σταση µετα των δ εµπρ σθιων η ε$ων να ε$ναι µικρ τερη απ ση θαταν σε να απλ στερε ωνικ συγκρ τηµα.

Ρυθµ$στε τα επ$πεδα ντασης των τρι%ν εµπρ σθιων η ε$ων τσι %στε η “µετακ$νηση” των ων να απ δ$δεταιµαλ . Ακ µα, ρυθµ$στε τ επ$πεδντασης των η ε$ων surround τσι %στε – εκτ ς απ τα ειδικ η ητικ ε – να µην απ σπ ν ωρ$ς λ γ την πρ σ σας.

Καθ$στε σε λες τις πιθαν ς θ σεις ακρ ασης πριν απ ασ$σετε για τ ιδανικ επ$πεδ ντασης των η ε$ων τ υ συστ µατ ς.

Για περισσ τερες λεπτ µ ρειες σ ετικ µε τη ρ θµιση των επιπ δων ντασης, συµ υλευτε$τε τις δηγ$ες ρ σης τ υ απ κωδικ π ιητ σας.

ΦΡ ΝΤΙ∆Α ΤΩΝ Η&ΕΙΩΝ

Καν νικ , µ ν ς καθαρισµ ς π υ απαιτε$ τ ιν$ρισµα των η ε$ων ε$ναι ναεσκ νισµα. Ε ν θ λετε ναρησιµ π ι σετε κ π ι καθαριστικ µε τη µ ρ σπρ ι, θα πρ πει πρ%τα να α αιρ σετε τ εµπρ σθι πρ στατευτικ κ λυµµα τ υ η ε$ υ (µπ λα) τρα %ντας τ ελα ρ απ τη καµπ$να. Ρ$ τε τ καθαριστικ στ παν$ µε τ π $ θα καθαρ$σετε τ η ε$ και ι κατευθε$αν επ νω στην καµπ$να. Τ ασµα της µπ λας καθαρ$-εται– α την α αιρ σετε απ τ η ε$ – µε µ$α απλρτσα ρ ων.

Απ γετε να αγγ$-ετετα µεγ ωνα και κυρ$ως τ µεγ ων υψηλ%ν συ ν τ των (tweeter), γιατ$ µπ ρε$ να πρ κληθε$-ηµι .

8