Bowers & Wilkins 600 Series ASW610 User Manual

Size:
13.5 Mb
Download

καθαριστικά µπ ρεί να πρ καλέσ υν 9ηµιά. Μην "ρησιµ π ιείτε ιδιαίτερα δραστικά καθαριστικά, ή καθαριστικά π υ περιέ" υν (έα, αλκαλικά στ ι"εία ή αντι ακτηριδιακά, και σε καµία περίπτωση µην "ρησιµ π ιήσετε καθαριστικά στ µεγά!ων . Φρ ντίστε να µην πέσει καθαριστικ επάνω στη γρίλια, γιατί µπ ρεί να α!ήσει σηµάδια. Καθαρίστε τ ύ!ασµα της γρίλιας – α! ύ την α!αιρέσετε απ τ η"εί – µε µία απλήύρτσα ρ ύ"ων. Απ !ύγετε να αγγί(ετε τ µεγά!ων , γιατί µπ ρεί να τ υ πρ καλέσετε 9ηµιά. Πριν καθαρίσετε τ subwoofer θέστε τ εκτ ς λειτ υργίας και γάλτε τ απ την πρί9α.

Μην "ρησιµ π ιείτε τ subwoofer σαν τραπέ9ι. Αν υπάρ" υν αντικείµενα επάνω τ υ ταν είναι σε λειτ υργία µπ ρεί να τρί9 υν απ τις δ νήσεις και να επηρεάσ υν τ άκ υσµα. Πρ σέ(τε ιδιαίτερα ώστε να µη "υθ ύν υγρά επάνω στ η"εί (π.". απ π τά ή ά9α).

Αν δεν πρ κειται να "ρησιµ π ιήσετε τ σύστηµά σας για µεγάλ "ρ νικ διάστηµα,γάλτε τ subwoofer απ την πρί9α.

Περι ρισµένη εγγύηση

Τ πρ ϊ ν π υ αγ ράσατε έ"ει σ"εδιαστεί και κατασκευαστεί µε τις υψηλ τερες πρ διαγρα!ές π ι τητας. Ωστ σ , αν συναντήσετε τ παραµικρ πρ ληµα µε τη λειτ υργία τ υ, η B&W Group Ltd. και ι αντιπρ σωπ ί της σε λες τις "ώρες σας παρέ" υν εγγύηση για δωρεάν επισκευή (µε την πιθαν τητα κάπ ιων ε(αιρέσεων) και αντικατάσταση ε(αρτηµάτων, σελες τις "ώρες π υ υπάρ"ει επίσηµ ς αντιπρ σωπ ς της B&W. Η περι ρισµένη αυτή εγγύηση ισ"ύει για περί δ πέντε ετών απ την ηµερ µηνία αγ ράς τ υ πρ ϊ ντ ς, ή δύ ετών αν πρ κειται για αυτ ενισ"υ µενα η"εία π υ περιλαµ άν υν ηλεκτρ νικά ε(αρτήµατα.

Iρ'ι της εγγύησης

1.Η εγγύηση καλύπτει µ ν την επισκευή των πρ ϊ ντων. ∆εν καλύπτει τα έ( δα απ στ λής ή π ιαδήπ τε άλλα έ( δα, ύτε και

ενδε" µεν υς κινδύν υς π υ µπ ρεί να πρ κύψ υν απ την απεγκατάσταση, τη µετα! ρά και την εγκατάσταση των πρ ϊ ντων.

2.Η παρ ύσα εγγύηση ισ"ύει µ ν για τ ν αρ"ικ ιδι κτήτη τ υ πρ ϊ ντ ς, και δεν µπ ρεί να µετα ι αστεί.

3.Η παρ ύσα εγγύηση δεν ισ"ύει για περιπτώσεις άλλες απ αυτές π υ περιλαµ άν υν ελαττωµατικά υλικά ή/και ανθρώπιν σ!άλµα κατά τη στιγµή της αγ ράς τ υ πρ ϊ ντ ς. Η παρ ύσα εγγύηση δεν ισ"ύει στις ε(ής περιπτώσεις:

a.Για 9ηµιές π υ πρ έκυψαν απ λανθασµένη εγκατάσταση, σύνδεση ή συσκευασία.

b.Για 9ηµιές π υ πρ έκυψαν απ "ρήση δια! ρετική απ αυτή π υ περιγρά!εται στ εγ"ειρίδι δηγιών, απ αµέλεια, µετατρ πές, ή "ρήση ε(αρτηµάτων π υ δεν είναι κατασκευασµένα ή εγκεκριµένα απ την B&W.

c.Για 9ηµιές π υ !είλ νται σε ελαττωµατικές ή ακατάλληλες τρίτες συσκευές.

d.Για 9ηµιές π υ !είλ νται σε ατύ"ηµα, κεραυν , νερ , !ωτιά, υψηλές θερµ κρασίες, κ ινωνικές αναταρα"ές, ή σε π ιαδήπ τε άλλη αιτία π υ δεν σ"ετί9εται και δεν ελέγ"εται απ την B&W.

e.Για πρ ϊ ντα των π ίων αριθµ ς σειράς έ"ει αλλά(ει, διαγρα!εί, α!αιρεθεί ή έ"ει γίνει δυσανάγνωστ ς.

f.Αν έ" υν γίνει επισκευές ή τρ π π ιήσεις απ µη ε( υσι δ τηµένα πρ σωπα (δηλαδή απ πρ σωπα π υ δεν έ" υν την επίσηµη έγκριση της B&W για να εκτελέσ υν τις άνω εργασίες).

4.Η παρ ύσα εγγύηση ισ"ύει συµπληρωµατικά σε π ιεσδήπ τε εθνικές ή τ πικές ν µικές υπ "ρεώσεις των πωλητών ή των εθνικών αντιπρ σώπων, και δεν επηρεά9ει τα ν µικά δικαιώµατα π υ έ"ετε ως πελάτης.

Πώς να απαιτήσετε επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης

Αν τ πρ ϊ ν π υ αγ ράσατε "ρειαστεί επισκευή, ακ λ υθήστε την πι κάτω διαδικασία:

1.Αν τ πρ ϊ ν "ρησιµ π ιείται στη "ώρα π υ αγ ράστηκε, επικ ινωνήστε µε την αντιπρ σωπεία της B&W ή µε τ κατάστηµα απ π υ τ αγ ράσατε.

2.Αν τ πρ ϊ ν "ρησιµ π ιείται σε δια! ρετική "ώρα απ αυτήν π υ αγ ράστηκε, θα πρέπει να επικ ινωνήσετε µε την αντιπρ σωπία της B&W στη "ώρα αυτή, απ π υ και θα πληρ ! ρηθείτε π ύ µπ ρεί να γίνει η επισκευή τ υ πρ ϊ ντ ς. Μπ ρείτε να τηλε!ωνήσετε στα κεντρικά γρα!εία της B&W, στ Ηνωµέν Βασίλει (+44 1903 221 500), ή να επισκε!τείτε την ιστ σελίδα µας (www.bwspeakers.com), για να µάθετε τα

στ ι"εία των κατά τ π υς αντιπρ σώπων της B&W.

Για να επικυρώσετε την παρ ύσα εγγύηση θα πρέπει να τη συµπληρώσετε και να τη στείλετε στην αντιπρ σωπεία της B&W, σ!ραγισµένη απ τ κατάστηµα απ π υ αγ ράσατε τ πρ ϊ ν. Εναλλακτικά, µπ ρείτε για ενδε" µενη επισκευή να πρ σκ µίσετε την αρ"ική απ δει(η αγ ράς ήπ ι δήπ τε άλλ στ ι"εί απ δεικνύει την κατ "ή και την ηµερ µηνία αγ ράς τ υ πρ ϊ ντ ς.

58

Русский

Руководство по эксплуатации

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.Прочтите инструкции – Перед началом эксплуатации необходимо прочесть все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.

2.Сохраняйте инструкции – Инструкции по технике безопасности и эксплуатации необходимо сохранять для последующих справок.

3.Обращайте внимание на предостережения – Необходимо учитывать все предостережения, указанные на изделии и в инструкциях по его эксплуатации.

4.Следуйте инструкциям – Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации.

5.Не используйте это изделие вблизи воды.

6.Очищайте сабвуфер только куском мягкой сухой ткани.

7.Не заслоняйте и не закрывайте отверстия для вентиляции. Устанавливайте изделие строго в соответствии с рекомендациями производителя.

8.Не размещайте изделие вблизи от источников тепла, таких как радиаторы, тепловые завесы, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.

9.Не заменяйте поляризованную сетевую вилку

сзаземлением, поставляемую в целях безопасности на некоторые рынки. У поляризованной вилки один штырь шире другого. Вилка с заземлением имеет третий заземляющий контакт, кроме двух обычных. Более широкий штырь или контакт заземления придуманы для вашей безопасности. Если прилагаемая в комплекте сетевая вилка не входит в вашу розетку, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены устаревших розеток в вашем доме.

10.Шнуры питания должны прокладываться таким образом, чтобы на них не наступали и не задевали какими-либопредметами; обращайте особое внимание на места вблизи вилок, штепсельных разъемов и выхода шнура из корпуса изделия.

11.Используйте только те аксессуары и приспособлениями, которые рекомендованы изготовителем.

12.Используйте только те тележки,

подставки, треноги, кронштейны или столы, которые рекомендованы производителем

или продаются вместе с аппаратом. Тележку с установленным изделием следует перемещать осторожно, чтобы предотвратить возможные травмы из-заее опрокидывания.

13.Во время грозы или же если изделие предполагается долго не использовать, выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

14.Поручайте техническое обслуживание только квалифицированному мастеру. Обслуживание необходимо в следующих случаях: поврежден шнур питания или вилка; внутрь изделия попали предметы или жидкость; изделие подверглось воздействию дождя или воды; устройство не работает нормально или его уронили.

15.Не проливайте на этот аппарат жидкости, не допускайте брызг, не ставьте на него сверху такие предметы, наполненные жидкостью, как вазочки с цветами.

16.Для полного отключения аппарата от сети, выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

17.Вилка сетевого кабеля должна всегда быть легко доступной, чтобы быстро выдернуть ее.

18.Когда требуется замена деталей, убедитесь в том, что мастер устанавливает детали, рекомендованные изготовителем, или имеющие характеристики, аналогичные оригинальным деталям. Неавторизованная замена деталей может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим опасным ситуациям.

19.Убедитесь, что под ковром не проходят электропровода, которые могут быть повреждены шипами изделия. Не тащите изделие волоком, так как шиповые опоры могут отломиться от корпуса и вызвать повреждения. Соблюдайте осторожность, чтобы не нанести себе повреждения шиповыми опорами.

20.Для защиты от возгорания используйте предохранители только правильного типа и номинала. Сетевые предохранители находятся внутри устройства, а также на задней панели. Их замена должна производиться персоналом, авторизованным B&W. Типы предохранителей, заменяемых пользователем, указаны в спецификациях.

21.Для изоляции устройства от питания необходимо вынуть вилку из разъема на задней панели аппарата или же сетевую вилку из розетки. Либо розетка, либо тыльная часть устройства должна оставаться легко доступной в течение всего времени его эксплуатации.

22.Это устройство должно запитываться только от источника напряжения, указанного на табличке рядом со вводом сетевого кабеля. Если вы не знаете, какая электросеть у вас дома, проконсультируйтесь с вашим дилером или местным энергетиком.

59

23.Не перегружайте настенные сетевые розетки, удлинители или встроенные разъемы, т.к. это может привести к возгоранию или удару электричеством.

24.Магнитные поля – Это изделие создает сильное магнитное поле. Не размещайте предметы, на которые может повлиять магнитное поле (например, телевизоры и мониторы с электронно-лучевымитрубками, аудио и видео кассеты, магнитные карты) ближе 0,5 м от изделия. На малом расстоянии изделие способно вызвать искажение изображения, передаваемого электроннолучевой трубкой. На LCD и плазменные панели магнитное поле не влияет.

25.Монтаж – Не устанавливайте это изделие на неустойчивую подставку, треногу, кронштейн или столик. При падении изделие может причинить серьезные раны или повреждения. Монтируйте и устанавливайте его только строго в соответствии с инструкциями производителя.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМТОКОМ – НЕ ОТКРЫВАТЬ

Наличие этого символа на продукте предупреждает пользователя об опасности поражения электрическим током в случае, если попытаться открыть это устройство. Внутри нет частей, доступных для обслуживания пользователю. Доверьте обслуживание квалифицированному мастеру.

Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного «опасного напряжения», величина которого может создавать опасность поражения человека электрическим током.

Изображение восклицательного знака в равностороннем треугольнике предназначено для предупреждения пользователя о присутствии важных инструкций по управлению и уходу (обслуживанию) в документации, поставляемой с данным устройством.

Предостережение: Для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Не оставляйте устройство под дождем, не используйте его около воды или в условиях высокой влажности, не ставьте наверх аппарата

сосуды с жидкостью, которая может пролиться и проникнуть в отверстия.

При установке устройства убедитесь, что сетевая розетка легко доступна. В случае возникновения аварии или неисправности немедленно выключите питание и выньте вилку из розетки. Даже когда сетевой выключатель находится в положении ВЫКЛ (OFF), электричество все равно продолжает поступать в аппарат, хотя и на минимальном уровне. Если вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени, выньте вилку сетевого кабеля из настенной розетки.

Введение

Уважаемый покупатель,

Благодарим за приобретение активного сабвуфера производства компании Bowers & Wilkins!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. Оно поможет оптимизировать характеристики Вашей аудиосистемы. B&W поддерживает сеть специализированных дистрибьюторов более чем в 60-тистранах. Если у Вас возникликакие-либопроблемы, с которыми не может справиться дилер, наши дистрибьюторы охотно придут к Вам на помощь.

Информация по защите окружающей среды

Все продукты B&W созданы в полном соответствии с международными

директивами по ограничениям использования опасных материалов (Restriction of Hazardous Substances – RoHS) в электрическом и электронном оборудовании, а также по его утилизации (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Знак перечеркнутого мусорного бака означает соответствие директивам и то, что продукт должен быть правильно утилизован или переработан. Проконсультируйтесь с вашей местной организацией, которая занимается утилизацией отходов, по вопросам правильной сдачи вашего оборудования в утиль.

Содержимое упаковки

Убедитесь, что в коробке имеется:

1 сетевой кабель

1 дополнительная упаковка, содержащая:

4 шипа с резьбой M6

4 резиновых опоры с резьбой M6

4 контргайки (плоские 10 мм)

Инсталляция

Сабвуфер спроектирован как для работы в составе комплектов домашнего театра, так и для дополнения басовой составляющей «полнодиапазонных» колонок в 2-канальныхаудио системах. Любая аудио система требует продуманного подхода к инсталляции для реализации ее полного потенциала, и в этой Инструкции приводится руководство по достижению оптимального звучания.

60

Сабвуфер требует подсоединения к электрической сети, поэтому важно, чтобы вы ознакомились со всеми инструкциями по безопасности и соблюдали все меры предосторожности. Сохраните эту Инструкцию в надежном месте для будущего руководства.

Панель с органами управления и разъемами для подключения сабвуфера

(Рис. 1)

1.Индикатор состояния.

2.Выключатель On, Auto, Stand-by.

3.Регулировка уровня на линейном входе.

4.Регулировка уровня на колоночном входе.

5.Частота среза фильтра высоких частот LPF.

6.Селектор фильтра высоких частот LPF.

7.Переключатель расширения басов.

8.Переключатель эквалайзера.

9.Переключатель фазы.

10.12-Втриггерный вход.

11.Разъемы линейного входа (левый и правый).

12.Клеммы колоночного входа (левая и правая).

13.Вход сетевого питания.

14.Корпус внешнего предохранителя.

Применение сабвуфера

Основная функция сабвуфера – воспроизведение канала низкочастотных эффектов Low Frequency Effects (LFE), получаемого от аудио видео процессора. Кроме того, процессор может быть настроен на перенаправление низкочастотных составляющих от некоторых или всех каналов в канал LFE. Обычно это делается путем задания колонок «малыми» – “small” в ходе процедуры установки процессора.

В 2-канальныхаудио системах сабвуфер используется для воспроизведения басов, более низких, чем могут выдать сателлитные колонки. Кроссовер сабвуфера должен быть настроен таким образом, чтобы сабвуфер начинал работать там, где отдача сателлитных колонок начинает падать.

Размещение и инсталляция сабвуфера

Наши уши с трудом определяют направление на источник низкочастотного звука, поэтому расположение сабвуферов в комнате для прослушивания, вообще говоря, менее критично, чем для полнодиапазонных колонок. Однако наилучшие результаты обычно получаются, если сабвуфер установить между левой и правой АС, поблизости к одной из них. Если используется два сабвуфера, то лучше всего установить один около левой, а другой – около правой колонки. Размещение сабвуфера за спиной слушателей, даже в многоканальных системах окружающего звука, обычно приводит к ухудшению звукового образа, но может оказаться приемлемым компромиссом, если это диктует обстановка в доме.

Как и для других акустических систем, близость к границам комнаты влияет на звучание сабвуфера. Громкость по низким частотам возрастает по мере того, как все больше стен приближается к источнику звука. Однако, в отличие от полнодиапазонных колонок, общий баланс в системе можно подкорректировать, отрегулировав уровень громкости сабвуфера. Чем больше усиление, получаемое за счет стен помещения, тем меньшую громкость следует установить, и тем меньше нагрузка на сабвуфер; но в этом есть и негативная сторона. Сабвуферы, размещенные в углах, часто порождают множество комнатных резонансов, делая бас более неравномерным по частоте. Здесь ничто не может заменить эксперимент, т.к. все комнаты ведут себя поразному, так что сабвуфер следует попробовать установить во множестве разных мест, прежде чем сделать окончательный выбор. Музыкальные произведения с басовыми партиями, повышающими или понижающими свою частоту, могут оказаться полезными для оценки гладкости басового отклика. Внимательно вслушайтесь в слишком громкие или же слишком тихие ноты.

Если сабвуфер будет использоваться в замкнутом пространстве (например, встраиваться в мебель), то должна быть обеспечена вентиляция, достаточная для его охлаждения. Посоветуйтесь со своим дилером по этому вопросу.

Сабвуфер предназначен только для напольной установки. Важно всюду, где это возможно, обеспечить прочное положение сабвуфера на полу с помощью шипов, входящих в комплект. Шипы рассчитаны на то, чтобы проткнуть ковер и опираться на поверхность пола. Сначала наверните контргайки на шипы так, чтобы остался небольшой зазор над ковром при шипах, прочно стоящих на полу. Заверните шипы до упора в отверстия с резьбой в основании корпуса сабвуфера. Если корпус шатается, отверните назад шипы, которые не касаются пола, чтобы он прочно встал на все опоры. Наконец, затяните контргайки в сторону корпуса. Более удобно отрегулировать высоту шипов после того, как вы выберете оптимальное место для колонок.

Если у вас нет ковра, и вы хотите избежать царапин на полу, используйте защитные металлические диски (например, монеты), вставляемые между шипами и полом, или же установите резиновые ножки из комплекта. Привинтите резиновые опоры и выровняйте корпус точно так же, как и в случае с шипами.

Защитная решетка (гриль), прикрепленная на фронтальной поверхности сабвуфера, может быть снята по желанию. Однако будьте осторожны и не касайтесь подвижных деталей драйвера (динамика), чтобы не повредить их.

Использование нескольких сабвуферов

Используя несколько сабвуферов в одной инсталляции, вы можете улучшить качество звучания следующим образом:

61

Сохранить разделение стерео каналов вплоть до самых нижних частот.

Сгладить влияние низкочастотных резонансов помещения.

Увеличить максимальное звуковое давление.

Если два сабвуфера используются в 2-канальнойаудио системе, разделение стерео каналов можно улучшить лишь в том случае, когда в каждом канале имеется собственный сабвуфер, установленный около соответствующей сателлитной колонки.

Электрические соединения

Во избежание повреждений отсоедините питание всего аудио оборудования на время проверки всех подсоединений.

Сабвуфер принимает сигналы линейного уровня через гнезда RCA Phono (позиция 11 на рис. 1), а также сигналы высокого уровня через клеммы (позиция 12 на рис. 1), расположенные на задней панели.

Выбирая способ соединения сабвуфера в вашей аудиосистеме, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Применение: Домашний театр

Сабвуфер подсоединен к AV процессору без встроенных усилителей мощности: рис. 2.

Сабвуфер подсоединен к AV процессору со встроенными усилителями мощности::

с использованием входов линейного уровня: рис. 3

с использованием входов высокого уровня: рис. 4

Примечание: в домашних кинотеатрах всегда лучше подсоединить сабвуфер сигналом линейного уровня.

Применение: 2-канальнаяаудиосистема

Сабвуфер подсоединен к интегрированному усилителю:

с использованием входов линейного уровня: рис. 5

с использованием входов высокого уровня: рис. 6

Два сабвуфера, подсоединенные к интегрированному усилителю:

с использованием входов линейного уровня: рис. 7

с использованием входов высокого уровня: рис. 8

Сабвуфер подсоединен к предусилителю или усилителю мощности:

с использованием входов линейного уровня: рис. 9

с использованием входов высокого уровня: рис. 10

Два сабвуфера, подсоединенные предусилителю или усилителю мощности:

с использованием входов линейного уровня: рис. 11

с использованием входов высокого уровня: рис. 12

Перед проверкой качества звучания

Перед проверкой качества звучания новой аудиосистемы и её точной настройкой, дважды проверьте правильность всех соединений. Убедитесь в том, что:

1.Правильно выбрана фаза – если используются входы высокого уровня, убедитесь, что положительные клеммы на сабвуфере (маркированные + и красного цвета) подключены к положительным клеммам колонок, а отрицательные (маркированные – и черного цвета) подключены к отрицательным клеммам колонок. Неправильный выбор фазы приводит к размытости звука с неустойчивым звуковым образом или к нехватке басов, или к тому и к другому вместе.

2.Правый и левый каналы не перепутаны. Это может привести к тому, что, скажем, звучание инструментов в оркестре покажется зеркально отражённым или же, что ещё более неприятно, звуки в домашнем театре не будут совпадать с происходящим на экране телевизора.

Включение и выключение питания

Рекомендуется включать сабвуфер после всех остальных компонентов, а выключать его, наоборот, первым.

Переключатель On/Auto/Standby (позиция 2 на рис. 1) и индикатор состояния Status Indicator (позиция 1 на рис. 1) работают следующим образом:

On: При переключателе в этом положении, сабвуфер постоянно остаётся включённым и световой индикатор светится зелёным цветом.

Auto: При переключателе в положении Auto, при первом включении сабвуфер полностью включается и световой индикатор светится зелёным цветом. Примерно через 5 минут, если на вход не поступил сигнал, сабвуфер автоматически переходит в режим «сна» (готовности) и цвет индикатора меняется на красный. При обнаружении входного сигнала усилитель автоматически переходит в рабочий режим и индикатор становится зелёным. Затем сабвуфер опять вернется в режим «сна» (готовности), если не будет получать сигнал более 5 минут.

Аудио видео процессоры с системами автоматической коррекции акустики помещения могут быть сбиты с толку сабвуферами с функцией автоматического включения / «засыпания». При этом может возникнуть

62

потенциально опасная ситуация. Лучше всего включить сабвуфер полностью на время процедуры автонастройки, если процессор ее использует.

Standby: При переключателе в положении Standby сабвуфер переходит в активное состояние, когда на его вход подается триггерный (пусковой) сигнал 12 В Trigger Input (позиция 10 на рис. 1). Нулевое напряжение на этом входе вернет сабвуфер в состояние «сна». Индикатор светится зеленым, когда сабвуфер активен, и красным – когда он переходит в состояние «сна».

Настройка сабвуфера с помощью органов управления

Сабвуфер снабжен 7-юорганами управления:

Регулятором громкости по линейному входу VOLUME (LINE) (позиция 3 на рис. 1)

Регулятором громкости по колоночному входу высокого уровня VOLUME (SPEAKER) (позиция 4 на рис. 1)

Регулятором частоты среза LOW-PASSFREQ (позиция 5 на рис. 1)

Выключателем НЧ-фильтраLOW-PASSFILTER (позиция 6 на рис. 1)

Примечание: Этот переключатель затрагивает только линейный вход – LINE. Фильтр всегда находится на пути сигнала, поступающего на вход колоночного уровня – SPEAKER LEVEL.

Выключателем режима расширения басов BASS Extension (позиция 6 на рис. 1)

Выключателем режима эквализации EQ (позиция 8 на рис. 1)

Переключателем фазы PHASE (позиция 10 на рис. 1)

Оптимальное положение регуляторов зависит от того, какое оборудование используется совместно с сабвуфером и способа его соединения. При использовании более одного сабвуфера, убедитесь, что регуляторы обоих сабвуферов находятся в одинаковом положении.

Примечание: Регуляторы громкости VOLUME (LINE) и VOLUME (SPEAKER) действуют только на своих входах. Не используемый регулятор громкости лучше всего вывести на минимум.

Настройки для домашнего театра

Установите регуляторы громкости VOLUME (LINE или SPEAKER) для начала в положение «9 часов».

Установите выключатель LOW-PASSFILTER в положение OUT.

Установите выключатель EQ для начала в положение A.

Установите переключатель фазы PHASE для начала в положение 0°.

Установите регулятор частоты среза LOW-PASSFREQ в положение 140, если используются входы колоночного уровня.

Эта установка ни на что не влияет, если используются входы линейного уровня.

См. также раздел “Точная настройка ”.

Сабвуфер не является лицензированным компонентом THX®, но, при желании, может быть использован с контроллером THX®. Если Вы пользуетесь контроллером THX®, убедитесь, что активирована его функция сабвуфера. В этом случае контроллер сам выполняет всю фильтрацию сигнала и установку уровня для сабвуфера во всех режимах. Для калибровки уровня громкости следует использовать тестовый генератор шума и регуляторы уровня каналов контроллера THX®. Во всех случаях на месте прослушивания должен быть достигнут уровень звукового давления 75 дБ (взвешенный по кривой С) на шумовом тестовом сигнале.

При использовании других процессоров, охарактеризуйте фронтальные АС и тыловые АС как “большие ”или “малые ”перед калибровкой уровня громкости. Для калибровки уровня громкости используйте встроенный генератор шума и регуляторы уровня каналов процессора. Изменяйте положение регулятора VOLUME сабвуфера только в том случае, если процессор не обладает достаточным диапазоном для достижения правильного уровня громкости. Для калибровки уровня хорошо использовать недорогие измерители звукового давления, которые продаются в магазинах электронной аппаратуры. Подробно о калибровке уровня громкости см. инструкцию по эксплуатации процессора.

В 2-канальнойаудиосистеме

Установите регулятор громкости VOLUME (LINE или SPEAKER) для начала в положение «9 часов».

Установите выключатель LOW-PASSFILTER в положение IN.

Установите выключатель EQ для начала в положение A.

Установите переключатель фазы PHASE для начала в положение 0°.

Установите регулятор частоты среза LOW-PASSFREQ на ту частоту, где характеристика сателлитов снижается на–6дБ. Примечание: Значения частоты как для–3дБ, так и для–6дБ можно найти в технических характеристиках любой колонки B&W. Если же производитель сателлитов приводит в паспорте только частоту для уровня–3dB,оптимальная настройка для LOWPASS FREQ должна бытьгде-томежду 0.6 и 0.9 от этого значения. Чем более плавно спадает характеристика сателлитов на низких частотах, тем более низкая частота должна быть установлена.

См. также раздел “Точная настройка ”.

63

Точная настройка

Домашний театр

В системах домашнего театра поступающий на сабвуфер сигнал низкочастотных эффектов (LFE) представляет собой отдельный канал, а не продолжение сигнала, подаваемого на другие колонки. НЧ фильтр (LOW-PASSFILTER) выключается (или ставится на максимум), так как процессор обеспечивает всю фильтрацию для любых колонок, охарактеризованных как “малые”. Однако положению переключателя фазы PHASE должно быть при этом выбрано. Обычно фаза устанавливается на 0°, но если сабвуфер расположен на гораздо большем расстоянии от слушателя, чем другие колонки, или же если усилитель мощности, питающий другие колонки, инвертирует сигнал, то положение 180° может оказаться предпочтительнее. Произведите прослушивание с переключателем в обоих положениях и выберите то, которое обеспечивает наиболее насыщенное басами звучание. Если разница небольшая, оставьте переключатель в положении 0°.

Обычно процессоры окружающего звука имеют генератор тестового шумового сигнала, используемый для установки относительных уровней громкости всех колонок, что облегчает настройку системы домашнего кинотеатра по сравнению с двухканальной аудиосистемой. Однако не бойтесь менять настройку в соответствии с Вашим вкусом. Очень легко увлечься возможностями сабвуфера, особенно специфическими низкочастотными эффектами. Все же, наиболее реалистичное и, в конечном итоге, наименее утомительное звучание достигается установкой уровня сабвуфера ниже, чем стандартный уровень калибровки.

2-канальнаяаудиосистема

Расставьте аудиосистему в предпочтительной конфигурации и запустите музыкальную программу с постоянным басовым компонентом.

Оптимальные установки переключателя PHASE и регулятора LOW-PASSFREQ взаимосвязаны и, помимо этого, зависят от параметров НЧ спада характеристики сателлитов. Тем не менее, рекомендованные выше установки PHASE и LOWPASS FREQ хорошо работают для большинства случаев и басовых характеристик сателлитов. Используя начальные установки, сначала проверьте положение переключателя фазы PHASE.

Выберите такое положение, при котором получается наиболее полновесный звук. Обычно рекомендованное положение оказывается оптимальным, но иногда это может быть не так. Например, если Вы используете соединения линейного уровня, а усилители мощности, питающие сателлиты, инвертируют сигнал; или если сабвуферы расположены далеко от сателлитов.

После этого установите громкость сабвуфера VOLUME (LINE или SPEAKER) по отношению к сателлитам в зависимости от личного вкуса. Для выбора усредненного варианта, прослушайте разнообразные музыкальные произведения. То, что впечатляет на одном материале, может показаться слишком мощным для другого. Восприятие баланса зависит от уровня громкости, поэтому производите прослушивание на разумной громкости.

Наконец, выберите частоту регулятором LOWPASS FREQ так, чтобы стыковка характеристик сабвуфера и сателлитов была максимально плавной.

Во всех случаях

Выключатель BASS EXTENSION имеет три положения для расширения отдачи сабвуфера по басам. Положение A дает самую расширенную отдачу, а C – наименьшую. Положение B – это компромиссный вариант. Если система будет использоваться на очень больших уровнях громкости или в больших помещениях, ограничение расширения отдачи сабвуфера по басам выбором B или C может помочь удостовериться, что от сабвуфера не потребуется превышать свои предельные возможности. В большинстве ситуаций переключатель BASS EXTENSION должен быть оставлен в положении A.

Переключатель частотной коррекции EQ изменяет вид НЧ спада характеристики сабвуфера. Наше восприятие баса зависит как от сабвуфера, так и от реакции помещения. Выбирайте положение переключателя, обеспечивающее наилучший результат в данном помещении и при данном местоположении сабвуфера. Положение А дает более сдержанное, «сухое» звучание и лучше работает при угловом размещении сабвуфера или в гулкой комнате. Положение В больше подходит для "глухой" комнаты и размещения сабвуфера вдали от угла.

Если Вы ощущаете неравномерность баса – т.е. некоторые басовые тона звучат более подчёркнуто, чем остальные – то причиной этого может быть резонанс помещения, и в этом случае следует поэкспериментировать с расположением сабвуфера. Даже небольшое, – около 15 см, – перемещение может существенно повлиять на качество звука. Попробуйте не только передвигать сабвуфер, но и приподымать его над полом. Использование нескольких сабвуферов может сгладить резонанс, т.к. каждый сабвуфер будет вызывать резонанс на своих частотах. При существенном изменении расстояния от сабвуфера (или сабвуферов) и сателлитов до слушателей необходимо заново проверить положение переключателя фазы PHASE. Также, проверьте уровень громкости сабвуфера (при помощи выходного сигнала процессора или регулятора громкости сабвуфера VOLUME, по ситуации), но сперва необходимо правильно настроить фазу.

64

Уход за сабвуфером

Обычно требуется лишь периодически стирать пыль с корпуса сабвуфера куском мягкой сухой ткани. При использовании аэрозольных чистящих средств, их следует распылять не прямо на корпус, а на ткань. Не применяйте абразивные, кислотные, щелочные или антибактериальные средства. Сначала снимите декоративную решетку, чтобы не запачкать ее, однако будьте осторожны и не повредите динамик. Для начала проверьте действие аэрозоля на небольшом участке поверхности. Решётку можно чистить мягкой щёткой. Отключите сабвуфер, прежде чем чистить его.

Не используйте сабвуфер в качестве столика. При включении сабвуфера предметы, лежащие на нём, будут дребезжать. В особенности, избегайте ставить на сабвуфер вазы с цветами, стаканы с напитками и т.п., так как пролитая жидкость может вызвать повреждения аппарата.

Если ваша аудио система долго не используется, отсоедините сабвуфер от электросети.

Ограниченная

гарантия

Данное изделие было разработано и произведено в соответствии с высочайшими стандартами качества. Однако, при обнаружении какой-либонеисправности, компания B&W Group Ltd. и её национальные дистрибьюторы гарантируют бесплатный ремонт (существуют некоторые исключения) и замену частей в любой стране, обслуживаемой официальным дистрибьютором компании B&W.

Данная ограниченная гарантия действительна на период одного года со дня приобретения изделия конечным потребителем.

Условия гарантии

1Данная гарантия ограничивается починкой оборудования. Затраты по перевозке и любые другие затраты, а также риск при отключении, перевозке и инсталлировании изделий не покрываются данной гарантией.

2Действие данной гарантии распространяется только на первоначального владельца. Гарантия не может быть передана другому лицу.

3Данная гарантия распространяется только на те неисправности, которые вызваны дефектными материалами и/или дефектами при производстве на момент приобретения и не распространяется:

а.на повреждения, вызванные неправильной инсталляцией, подсоединением или упаковкой,

б.на повреждения, вызванные использованием, не соответствующим описанному в руководстве по применению, а также неправильным обращением, модифицированием или использованием запасных частей, не произведённых или не одобренных компанией B&W,

в.на повреждения, вызванные неисправным или неподходящим вспомогательным оборудованием,

г.на повреждения, вызванные несчастными случаями, молнией, водой, пожаром, войной, публичными беспорядками или же любыми другими факторами, не подпадающими под контроль компании B&W и её официальных дистрибьюторов,

д.на изделия, серийный номер которых был изменён, уничтожен или сделан неузнаваемым,

е.на изделия, починка или модификация которых производились лицом, не уполномоченным компанией B&W.

4Данная гарантия является дополнением к национальным/региональным законодательствам, которым подчиняются дилеры или национальные дистрибьюторы, то есть при возникновении противоречий, национальные/региональные законодательства имеют приоритетную силу. Данная гарантия не нарушает Ваших прав потребителя.

Куда обратиться за гарантийным обслуживанием

При необходимости получения гарантийного обслуживания, выполните следующие шаги:

1Если оборудование используется в стране приобретения, Вам необходимо связаться с уполномоченным дилером компании B&W, у которого было приобретено оборудование.

2Если оборудование используется за пределами страны приобретения, Вам необходимо связаться с национальным дистрибьютором компании B&W в данной стране, который посоветует Вам, где можно починить оборудование. Вы можете позвонить в компанию B&W в Великобритании или же посетить наш вебсайт, чтобы узнать контактный адрес Вашего местного дистрибьютора.

Для получения гарантийного обслуживания, Вам необходимо предоставить данный буклет, заполненный Вашим дилером и с поставленной им в день приобретения оборудования печатью; или же чек продажи или другое доказательство владения оборудованием и даты приобретения.

65

"esky

Návod k pouãití

D~LEÑITÁ BEZPE"NOSTNÍ UPOZORN<NÍ

1.P_e#t>te si tento uãivatelsk≥ manuál.

2.Drãte se v|ech uveden≥ch instrukcí.

3.Dbejte v|ech varování.

4.Dodrãujte správn≥ postup operací.

5.Nepouãívejte toto za_ízení v blízkosti vody.

6.K #i|t>ní pouãívejte pouze suchou ut>rku.

7.U p_ístroje nezakr≥vejte ãádné ventila#ní otvory a umíst’ujte jej v souladu s instrukcemi v≥robce.

8.Neumist’ujte p_ístroj v blízkosti zdrojÅ tepla, jako jsou nap_íklad radiátory, horkovzdu|né ventilátory #i v≥konné zesilova#e.

9.Nema_te ú#el polarizovan≥ch #i zemn>n≥ch typÅ napájecího konektoru. Pro dodrãení bezpe#nosti je t_eba dbát toho, aby byl konektor zapojen do kompatibilní zásuvky. Polarizovan≥ konektor má dva ploché kontakty, z nichã jeden je |ir|í.

Zemn>n≥ typ konektoru mÅãe mít dva ploché kontakty a jeden zemnící kolík, nebo dva kolíky a zemnící zdí_ku. {ir|í kontakt u polarizovaného konektoru a zemnící kolík #i zdí_ka u konektoru zemn>ného jsou ur#eny pro va|i bezpe#nost. Pokud konektor nepasuje správn> do va|í zásuvky, konzultujte zapojení s odborníkem na elektrick≥ rozvod a p_ípadn> si nechte vym>nit zásuvku za kompatibilní typ.

10.Napájecí kabel ved’te tak, aby nebyl vystaven nebezpe#í vytrãení ze zásuvek (nap_íklad aby na podlaze nep_ekáãel v chÅzi). Dávejte pozor, aby nedo|lo k vytaãení toho konektoru kabelu, kter≥ má b≥t zapojen v p_ístroji. Konektor by byl totiã stále pod proudem a p_i kontaktu s ním by mohlo dojít ke zran>ní.

11.Pouãívejte pouze v≥robcem doporu#ované p_íslu|enství.

12.Pro upevn>ní p_ístroje pouãívejte pouze takové stojany, drãáky #i

konzole, které jsou doporu#ovány

v≥robcem, nebo p_ímo dodávány s v≥robkem. Manipulujete-lis

p_ístrojem pomocí vozíku #i pojezdu, dávejte pozor aby nedo|lo k jeho p_evrácení #i zran>ní osob.

13.P_i bou_ce nebo pokud p_ístroj del|í dobu nehodláte pouãívat,odpojte jej rad>ji od napájení.

14.Opravy sv>_ujte jen kvalifikovanému servisu. Dejte p_ístroj opravit #i zkontrolovat vãdy, kdyã dojde k n>jakému po|kození (nap_íklad po|kození napájecího kabelu, vnikne-lido p_ístroje voda atd.), stejn> jakomáte-lipocit, ãe za_ízení nepracuje tak jak má.

15.Nevystavujte tento p_ístroj pá_e #i vod>, a celkov> omezte riziko polití tekutinou (nestavte na n>j vázy s vodou, jenã by se mohly p_evrhnout apod.).

16.Pro úplné odpojení od napájení, odpojte ze zásuvky napájecí kabel.

17.Místo, kde je napájecí kabel p_ipojen k zásuvce nechte p_ístupné, pro p_ípadné snadné a rychlé odpojení.

18.Vyãaduje-liza_ízení opravu, je nutné pouãít originální díly, nebo sou#ástky se shodn≥mi specifikacemi a parametry, jaké pouãívá v≥robce. P_i pouãití jin≥ch dílÅ mÅãe dojít k poãáru, úrazu el. proudem #i jinému nebezpe#í.

19.Je-liza_ízení vybaveno noãi#kami ve form> hrotÅ, dejte pozor aby tyto hroty nepo|kodily nap_íklad kabely vedoucí pod kobercem. P_ístroj na hrotech neposunujte #i nenakláp>jte, mohlo by dojít k vylomení hrotÅ ze základny. P_i manipulaci bud’te opatrní, aby jste se o hroty neporanili.

20.V za_ízení se smí pouãívat jen pojistek v≥robcem p_edepsan≥ch hodnot a typu, jinak hrozí nebezpe#í poãáru. Pojistky se nacházejí jak uvnit_ p_ístroje, tak na jeho zadním panelu. Pojistky uvnit_ smí vym>[ovat pouze autorizovan≥ servis. Hodnoty a typ uãivatelsky vym>niteln≥ch na zadním panelu jsou uvedeny ve specifikacích.

21.Z hlediska bezpe#nosti by m>l b≥t p_ístroj umíst>n tak, aby byl kdykoli moãn≥ p_ístup k sít’ové zásuvce ve které je zapojen napájecí kabel a bylo tak moãné p_ístroj kdykoli b>hem provozu odpojit od sít>.

22.Tento produkt smí b≥t pouãíván jen ve spojení s takovou elektrickou sítí, která odpovídá specifikacím uveden≥m na zadním panelu p_ístroje v blízkosti vstupu napájecího kabelu. Pokud si nejste parametry va|í sít> jisti, porad’te se s va|ím prodejcem #i z_izovatelem va|í el. sít>.

23.Nep_et>ãujte va|e elektrické zásuvky zapojováním více za_ízení najednou pomocí rÅzn≥ch rozbo#ova#Å nebo prodluãovacích kabelÅ s mnoha zásuvkami. Mohlo by dojít k poãáru #i úrazu el. proudem.

24.Magnetické vyza_ování – tento v≥robek produkuje stálé magnetické pole. Neumist’ujte proto p_edm>ty které by magnetické pole mohlo po|kodit (televizory a po#íta#ové monitory s klasickou vakuovou obrazovkou, magnetofonové a video pásky atd.) do vzdálenosti men|í neã 0,5m. Plazmov≥m a LCD monitorÅm toto magnetické pole nevadí.

25.Montáã – neumist’ujte toto za_ízení na nestabilní podstavce, trojnoãky #i stolky. Mohlo by dojít k váãnému po|kození p_ístroje, nap_íklad z dÅvodu jeho pádu. V≥robek umist’ujte vãdy jen takov≥m zpÅsobem, jak≥ doporu#uje v≥robce.

66

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POZOR: NEOTEVÍREJTE-RIZIKOÚRAZU EL. PROUDEM

P_ítomnost tohoto symbolu na produktu upozor[uje na moãnost úrazu elektrick≥m proudem v p_ípad>, ãe p_ístroj rozeberete #i odstraníte jeho ochrann≥ kryt. Nikdy tedy p_ístroj neotevírejte, uvnit_ nejsou ãádné sou#ásti, které by jste mohli sami opravovat. Ve|ker≥ servis sv>_te kvalifikovanému prersonálu.

Symbol blesku v trojúhelníku upozor[uje uãivatele na p_ítomnost neizolovaného “nebezpe#ného nap>tí” uvnit_ p_ístroje, které mÅãe p_i neodborné manipulaci zpÅsobit závaãná poran>ní.

Symbol vyk_i#níku v trojúhelníku upozor[uje uãivatele na dÅleãitou instrukci spojenou s obsluhou #i servisem p_ístroje.

VAROVÁNÍ : Pro sníãení rizika poãáru #i úrazu el. proudem, nevystavujte v≥robek de|ti #i vlhkosti.

Nevystavujte p_ístroj pÅsobení de|t> a nepouãívejte jej v blízkosti vody #i ve vlhkém prost_edí. Také p_ístroj neumist’ujte do blízkosti nádob s tekutinami, ze kter≥ch by se mohla po jejich p_evrácení tekutina rozlít.

P_i nastavování za_ízení dbejte, aby byl konektor napájecího kabelu zapojen≥ v AC zásuvce dob_e p_ístupn≥. Zjistíte-lin>jakou závadu v chování p_ístroje, okamãit> jej vypn>te sít’ov≥m vypína#em a poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky. M>jte na pam>ti, ãeje-lip_ístroj vypnut sít’ov≥m vypína#em ale napájecí kabel není odpojen, jsou n>které #ásti za_ízení stále pod proudem.Nebudete-lip_ístroj del|í dobu pouãívat, odpojte jej rad>ji od napájecí zásuvky.

Úvod

Váãen≥ zákazníku,

d>kujeme vám, ãe jste si vybral v≥robek firmy Bowers & Wilkins. D_íve neã v≥robek rozbalíte a nainstalujete, p_e#t>te si prosím pozorn> cel≥ tento manuál. PomÅãe Vám optimalizovat v≥sledn≥ efekt. Firma B&W udrãuje ve více neã 60ti zemích sít’ autorizovan≥ch distributorÅ, kte_í Vám pomohou vy_e|it problém v p_ípad>, ãe Vám nemÅãe pomoci Vá| prodejce.

Informace k ãivotnímu prost_edí

Produkty B&W jsou konstruovány tak,

aby byly zcela v souladu s mezinárodními p_edpisy upravujícími

pouãití nebezpe#n≥ch materiálÅ v elektrick≥ch a elektronick≥ch za_ízeních (RoHS) a aby umoã[ovaly ekologickou likvidaci opot_eben≥ch elektrick≥ch a elektronick≥ch za_ízení (WEEE). Symbol p_e|krtnuté popelnice zna#í soulad s na_ízeními na

recyklovatelnost v≥robku #i moãnost jiného zpracování, poãadovaného p_íslu|n≥mi p_edpisy. V p_ípad> nejasností jak naloãit s v≥robky ur#en≥mi k likvidaci se prosím obrat’te na místn> p_íslu|n≥ orgán státní správy, nebo na va|eho prodejce.

Obsah kartonu

Zkontrolujte p_íslu|enství:

1 napájecí kabel

1balí#ek p_íslu|enství obsahující: 4 hroty se závitem M6

4 gumové noãi#ky se závitem M6

4 pojistné matice

Instalace

Tento subwoofer je ur#en jak pro pouãití v sestavách domácího kina, tak i pro roz|í_ení rozsahu nízk≥ch frekvencí v klasick≥ch dvoukanálov≥ch aplikacích. V obou p_ípadech je v|ak pot_eba instalaci provést promy|len>, aby byl v≥sledn≥ efekt co nejlep|í. K tomu by vám m>l pomoci i tento manuál.

Aktivní subwoofer vyãaduje p_ipojení k elektrické síti, proto je v zájmu va|í bezpe#nosti dÅleãité se dob_e seznámit se v|emi bezpe#nostními pravidly a dÅsledn> je dodrãovat. Uschovejte si prosím tento manuál pro budoucí pouãití.

Ovládací prvky subwooferu a terminály pro p_ipojení (obrázek 1)

1.Indikátor stavu

2.P_epína# ON (zapnuto) / Auto / Stand-by

3.Regulace hlasitosti pro linkov≥ vstup

4.Regulace hlasitosti pro vstup reproduktorové úrovn>

5.Frekvence dolnopropustného filtru

6.Zap. / vyp. dolnopropustného filtru

7.P_epína# roz|í_ení basÅ

8.P_epína# ekvalizace

9.P_epína# oto#ení fáze

10.Vstup 12V spínání

11.Linkov≥ vstup (prav≥ a lev≥)

12.Vstup pro reproduktorovou úrove[

13.Vstup pro napájecí kabel

14.Uloãení externí pojistky

Aplikace

Primární funkcí subwooferu je reprodukce separátního basového kanálu, do kterého AV procesor posílá nízkofrekven#ní efekty (LFE). AV procesor v|ak do subwooferu mÅãe posílat také #ást nízk≥ch frekvencí z kteréhokoli jiného kanálu a k signálÅm LFE ji p_imíchat. Obvykle se tak stane, pokud v nastavení AV procesoru zadáte u n>kter≥ch reprosoustav „small“, tedy ãe jsou maloobjemové a nemají tak pln≥ rozsah basÅ.

V p_ípad> dvoukanálov≥ch systémÅ pak mÅãe b≥t subwoofer pouãit k posílení a roz|í_ení basového pásma, nap_íklad jsou-lihlavní reprosoustavy men|í a

67