BOSS BV7HIR User Manual

Size:
1.44 Mb
Download

 

BV7VT

BV7HR

 

 

1152

 

1152

 

 

A/V Inputs

3 A / V R C A I n p u t s

3 A / V R C A I n p u t s

 

 

8.5

x5.0

x1.1

4

2

 

 

BV7HIR

 

 

 

 

With Built In Dual Channel

 

 

 

 

Infrared Audio Transmitter

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

16:9

 

 

 

 

 

NTSC/PAL Auto

 

 

 

 

Active Matrix TFT

 

 

 

 

1152x234

 

 

 

 

450 NITS

 

 

 

 

3 A/V RCA Inputs

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

BV7VT BV7HR BV7HIR

13

Battery is dead.

BV7VTBV7HRBV7HIR 12

BV7VT

 

BV7HR

 

BV7HIR

 

With Built In Dual Channel

 

Infrared Audio Transmitter

 

 

:

Boss Audio

BV7VT

 

 

:

 

BV7HR

 

:

 

BV7HIR

Replace the Battery.

 

Boss Audio

 

 

9

 

12

 

13

 

BV7VT BV7HR BV7HIR

Boss Audio

Boss Audio

BV7VT BV7HR BV7HIR

BV7VT BV7HR BV7HIR

11

Boss Audio

BV7VT BV7HR BV7HIR

10

BV7VT BV7HR BV7HIR

3 A / V RC A I n p u t s

Headrest Bracket

BV7VTBV7HRBV7HIR

VIDEO INPUT

VIDEO

AUDIO R

AUDIO INPUTS

AUDIO L

VIDEO INPUT

VIDEO

AUDIO R

AUDIO INPUTS

AUDIO L

BV7VTBV7HRBV7HIR9

: BV7VT

3

BV7VT BV7HR BV7HIR

8

BV7VT BV7HR BV7HIR

 

 

 

 

 

: BV7HR

 

 

 

 

 

 

: BV7HIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV7VT BV7HR BV7HIR

6

BV7VT BV7HR BV7HIR

7