Aprilia SCARABEO 50 4T 4V User Manual 2009

Size:
1.15 Mb
Download

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed over to the new owner in the event of sale.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

SCARABEO 50 4T 4V

Ed. 04 09

The instructions in this booklet have been compiled primarily to offer a simple and clear guide to using the vehicle; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an Aprilia Dealer or Authorised Workshop. This booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge; for these operations, please take your vehicle to anAprilia Dealer or Authorised Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die bij een Dealer of Erkende aprilia Garage moeten uitgevoerd worden. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende aprilia Garage.

2

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehicle

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig,

and sometimes even the invalidity of the guarantee.

en eventueel het vervallen van deze garantie tot ge-

 

volg hebben.

The symbols shown above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics.

Before starting the engine, read this booklet thoroughly and the "SAFE RIDING" section in particular. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, the state of maintenance of the vehicle itself and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it in road traffic IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and must be handed to the new owner in the event of sale.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich veilig en beheersd kan bewegen in het verkeer. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

3

4

VEHICLE.........................................................................................

7

Arrangement of the main components.........................................

10

Dashboard...................................................................................

11

Key switch....................................................................................

13

Locking the steering wheel.......................................................

14

Switch direction indicators...........................................................

15

Horn button..................................................................................

16

Light switch..................................................................................

16

Start-up button.............................................................................

17

The saddle...................................................................................

18

Identification.................................................................................

19

Rear top box opening..................................................................

20

Bag clip........................................................................................

21

USE.................................................................................................

23

Checks.........................................................................................

24

Refuelling.....................................................................................

27

Running in....................................................................................

30

Starting up the engine..................................................................

31

Difficult start up............................................................................

40

Stopping the engine.....................................................................

42

Catalytic silencer..........................................................................

44

Stand...........................................................................................

46

Suggestions to prevent theft........................................................

46

Safe driving..................................................................................

48

MAINTENANCE..............................................................................

57

Engine oil level.............................................................................

58

Engine oil level check...............................................................

59

Engine oil top-up......................................................................

60

Engine oil change.....................................................................

61

Hub oil level.................................................................................

61

Tyres............................................................................................

63

 

INDEX

 

INDEX

VOERTUING.....................................................................................

7

Plaats van de hoofdcomponenten.................................................

10

Legenda.........................................................................................

11

Sleutelschakelaar...........................................................................

13

Inschakeling van het stuurslot....................................................

14

Schakelaar richtingaanwijzers.......................................................

15

Drukknop claxon............................................................................

16

Koplampschakelaar.......................................................................

16

Startknop........................................................................................

17

Het zadel........................................................................................

18

Identificatie.....................................................................................

19

Penen van de koffer voor...............................................................

20

Tassenhaak...................................................................................

21

GEBRUIK..........................................................................................

23

Controles........................................................................................

24

Tanken...........................................................................................

27

Inrijden...........................................................................................

30

Starten des motors.........................................................................

31

Moeilijke start.................................................................................

40

Het stilleggen van de motor...........................................................

42

Katalysator.....................................................................................

44

Standaard......................................................................................

46

Tips tegen diefstal..........................................................................

46

Het veilig rijden..............................................................................

48

ONDERHOUD...................................................................................

57

Peil van de motorolie.....................................................................

58

Controle van het peil van de motorolie.......................................

59

Het bijvullen van motorolie.........................................................

60

Vervanging van de motorolie......................................................

61

Oliepeil van de naaf.......................................................................

61

Banden...........................................................................................

63

5

Spark plug dismantlement...........................................................

67

Removing the air filter..................................................................

70

Air filter cleaning..........................................................................

71

Battery.........................................................................................

72

Checking the electrolyte level..................................................

80

Long periods of inactivity.............................................................

81

Fuses...........................................................................................

81

Lamps..........................................................................................

83

Front light group...........................................................................

85

Headlight adjustment...............................................................

86

Front direction indicators.............................................................

87

Rear optical unit...........................................................................

88

Rear turn indicators.....................................................................

89

Rear-view mirrors........................................................................

90

Idle adjustment............................................................................

91

Front disc brake...........................................................................

91

Rear drum brake..........................................................................

98

Periods of inactivity......................................................................

100

Cleaning the vehicle....................................................................

102

Transport.....................................................................................

106

TECHNICAL DATA.........................................................................

111

Kit equipment...............................................................................

116

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

117

Scheduled maintenance table.....................................................

118

Demonteren van de bougie............................................................

67

Demonteren van het luchtfilter.......................................................

70

Reiniging van de luchtfilter.............................................................

71

Accu...............................................................................................

72

Controle van het elektrolytpeil....................................................

80

Lange stilstand...............................................................................

81

Zekeringen.....................................................................................

81

Lampen..........................................................................................

83

Voorste optische groep..................................................................

85

Regeling van de koplamp...........................................................

86

Voorste richtingaanwijzers.............................................................

87

Achterste optische groep...............................................................

88

Achterste richtingaanwijzers..........................................................

89

Achteruitkijkspiegels......................................................................

90

Regeling van het minimum toerental.............................................

91

Schijfrem vooraan..........................................................................

91

Trommelrem achteraan..................................................................

98

Stilstand van het voertuig...............................................................

100

Reinigen van het voertuig..............................................................

102

Vervoer..........................................................................................

106

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

111

Bijgeleverde gereedschappen.......................................................

116

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

117

Tabel van het geprogrammeerd onderhoud..................................

118

6

SCARABEO 50 4T 4V

Chap. 01

Vehicle

Hst. 01

Voertuing

7

1 Vehicle / 1 Voertuing

01_01

8

Voertuing 1 / Vehicle 1

01_02

9

1 Vehicle / 1 Voertuing

Arrangement of the main components (01_02)

KEY:

1.Horn

2.Glovebox

3.Fuse box

4.Battery

5.Saddle lock

6.Luggage rack

7.Air filter

8.Centre Stand

9.Starting pedal

10.Left passenger footrest (countries where available)

11.Inspection cover

12.Fuel tank cap

13.Fuel tank

14.Bag hook

15.Chassis number cover

16.Front brake fluid reservoir

17.Ignition switch /steering lock

18.Spark plug

19.Right passenger footrest (countries where available)

Plaats van de hoofdcomponenten (01_02)

LEGENDE:

1.Akoestische melder

2.Opbergruimte

3.Zekeringenhouder

4.Accu

5.Slot van het zadel

6.Bagagedrager

7.Luchtfilter

8.Centrale standaard

9.Startpedaal

10.Linker voetensteun van de passagier (in de landen waar voorzien)

11.Inspectiedeksel

12.Dop van de brandstoftank

13.Brandstoftank

14.Lasthaak

15.Dekseltje van het framenummer

16.Vloeistoftank van de voorrem

17.Schakelaar van de ontsteking/ stuurslot

18.Bougie

19.Rechter voetensteun van de passagier (in de landen waar voorzien)

10