Aprilia SCARABEO 125 IE User Manual 2010

Size:
43.77 Mb
Download

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have drawn up this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and will use it for a long time at full satisfaction. This booklet is an integral part of the vehicle, and should the vehicle be sold, it must be transferred to the new owner.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

SCARABEO 125 i.e - 200 i.e.

Ed. 05 2010

The instructions in this booklet have been compiled primarily to offer a simple and clear guide to using the vehicle; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an Aprilia Dealer or Authorised Workshop. This booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge; for these operations, please take your vehicle to anAprilia Dealer or Authorised Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die bij een Dealer of Erkende Aprilia Garage moeten uitgevoerd worden. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende Aprilia Garage.

2

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehicle

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig,

and sometimes even the invalidity of the guarantee.

en eventueel het vervallen van deze garantie tot ge-

 

volg hebben.

The symbols illustrated above are very important. They are used to highlight parts of the booklet that should be read with particular care. The different symbols are used to make each topic in the manual simple and quick to locate. Before starting the engine, read this booklet carefully, particularly the "SAFE RIDING" section. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, the state of maintenance of the vehicle itself and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it given any riding condition. IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and must be handed to the new owner in the event of sale.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich in alle situaties veilig en beheersd kan bewegen. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

3

4

VEHICLE.........................................................................................

7

Arrangement of the main components.........................................

10

Dashboard...................................................................................

11

Analogue instrument panel..........................................................

13

Digital lcd display.........................................................................

19

"MODE" button.........................................................................

21

Key switch....................................................................................

21

Locking the steering wheel.......................................................

22

Switch direction indicators...........................................................

23

Horn button..................................................................................

24

Light switch..................................................................................

24

Start-up button.............................................................................

25

Mapping selection........................................................................

25

Power supply socket....................................................................

26

Opening the saddle..................................................................

27

Identification.................................................................................

27

Rear top box opening..................................................................

29

Bag clip........................................................................................

29

USE.................................................................................................

31

Checks.........................................................................................

32

Refuelling.....................................................................................

34

Shock absorber adjustment.........................................................

37

Running in....................................................................................

38

Starting up the engine..................................................................

41

Precautions..............................................................................

45

Difficult start up............................................................................

50

Stopping the engine.....................................................................

50

Catalytic silencer..........................................................................

53

Stand...........................................................................................

54

Suggestions to prevent theft........................................................

54

Safe driving..................................................................................

55

 

INDEX

 

INDEX

VOERTUING.....................................................................................

7

Plaats van de hoofdcomponenten.................................................

10

Legenda.........................................................................................

11

Analoog instrumentenpaneel.........................................................

13

Digitaal display...............................................................................

19

MODEtoets...............................................................................

21

Sleutelschakelaar...........................................................................

21

Inschakeling van het stuurslot....................................................

22

Schakelaar richtingaanwijzers.......................................................

23

Drukknop claxon............................................................................

24

Koplampschakelaar.......................................................................

24

Startknop........................................................................................

25

Selectie lokalisaties........................................................................

25

Stopcontact....................................................................................

26

Opening van het zadel...............................................................

27

Identificatie.....................................................................................

27

Penen van de koffer voor...............................................................

29

Tassenhaak...................................................................................

29

GEBRUIK..........................................................................................

31

Controles........................................................................................

32

Tanken...........................................................................................

34

Regeling van de schokdempers.....................................................

37

Inrijden...........................................................................................

38

Starten des motors.........................................................................

41

Voorzorgsmaatregelen...............................................................

45

Moeilijke start.................................................................................

50

Het stilleggen van de motor...........................................................

50

Katalysator.....................................................................................

53

Standaard......................................................................................

54

Tips tegen diefstal..........................................................................

54

Het veilig rijden..............................................................................

55

5

MAINTENANCE..............................................................................

63

Engine oil level.............................................................................

64

Engine oil level check...............................................................

65

Engine oil top-up......................................................................

68

Warning light (insufficient oil pressure)....................................

69

Engine oil change.....................................................................

69

Hub oil level.................................................................................

70

Tyres............................................................................................

71

Spark plug dismantlement...........................................................

74

Removing the air filter..................................................................

78

Air filter cleaning..........................................................................

79

Cooling fluid level.........................................................................

81

Checking the brake oil level.........................................................

87

Battery.........................................................................................

90

Use of a new battery................................................................

97

Long periods of inactivity.............................................................

98

Fuses...........................................................................................

99

Lamps..........................................................................................

103

Front light group...........................................................................

105

Headlight adjustment...............................................................

108

Front direction indicators.............................................................

109

Rear optical unit...........................................................................

111

Number plate light........................................................................

113

Rear-view mirrors........................................................................

113

Front and rear disc brake.............................................................

114

Periods of inactivity......................................................................

117

Cleaning the vehicle....................................................................

119

Transport.....................................................................................

123

TECHNICAL DATA.........................................................................

125

Kit equipment...............................................................................

130

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

133

Scheduled maintenance table.....................................................

134

SPECIAL FITTINGS.......................................................................

143

Sidestand.....................................................................................

144

Luggage rack...............................................................................

144

Windscreen..................................................................................

145

ONDERHOUD...................................................................................

63

Peil van de motorolie.....................................................................

64

Controle van het peil van de motorolie.......................................

65

Het bijvullen van motorolie.........................................................

68

Signaleringslampje (onvoldoende oliedruk)...............................

69

Vervanging van de motorolie......................................................

69

Oliepeil van de naaf.......................................................................

70

Banden...........................................................................................

71

Demonteren van de bougie............................................................

74

Demonteren van het luchtfilter.......................................................

78

Reiniging van de luchtfilter.............................................................

79

Peil van de koelvloeistof................................................................

81

Controle van het oliepeil van de remmen......................................

87

Accu...............................................................................................

90

Inwerkingstelling van een nieuwe accu......................................

97

Lange stilstand...............................................................................

98

Zekeringen.....................................................................................

99

Lampen..........................................................................................

103

Voorste optische groep..................................................................

105

Regeling van de koplamp...........................................................

108

Voorste richtingaanwijzers.............................................................

109

Achterste optische groep...............................................................

111

Nummerplaatlicht...........................................................................

113

Achteruitkijkspiegels......................................................................

113

Schijfrem vooraan en achteraan....................................................

114

Stilstand van het voertuig...............................................................

117

Reinigen van het voertuig..............................................................

119

Vervoer..........................................................................................

123

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

125

Bijgeleverde gereedschappen.......................................................

130

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

133

Tabel van het geprogrammeerd onderhoud..................................

134

SPECIALE UITRUSTINGEN.............................................................

143

Laterale standaard.........................................................................

144

Bagagedrager................................................................................

144

Windscherm...................................................................................

145

6

SCARABEO 125 i.e - 200 i.e.

Chap. 01

Vehicle

Hst. 01

Voertuing

7

1 Vehicle / 1 Voertuing

01_01

8

Voertuing 1 / Vehicle 1

01_02

9

1 Vehicle / 1 Voertuing

Arrangement of the main

Plaats van de

components (01_02)

hoofdcomponenten (01_02)

KEY:

LEGENDE:

1.

Expansion tank

1.

Expansievat

2.

Coolant expansion tank cap

2. Dop van het expansievat van de koel-

3.

Rear brake fluid reservoir

vloeistof

3.

Vloeistoftank van de achterrem

4.

Left rear-viewmirror

4.

Linker achteruitkijkspiegeltje

5.

Bag hook

5.

Lasthaak

6.

Air filter

6.

Luchtfilter

7.

Centre stand

7.

Centrale standaard

8.

Left passenger footrest

8.

Linker voetensteun van de passagier

9.

Battery

9.

Accu

10.

Main and secondary fuse boxes

10.

Hoofdzakelijke en secundaire zeke-

11.

Horn

ringenhouder

12.

Chassis number

11.

Akoestische melder

13.

Front case

12.

Framenummer

14.

Passenger handgrip

13.

Voorste motorkap

15.

Saddle

14.

Handgreep van de passagier

16.

Fuel tank

15.

Zadel

17.

Fuel tank cap

16.

Brandstoftank

18.

Right rear-viewmirror

17.

Dop van de brandstoftank

19.

Front brake fluid reservoir

18.

Rechter achteruitkijkspiegeltje

20.

Glove compartment

19.

Vloeistoftank van de voorrem

 

 

 

20.

Opbergruimte

10