Aprilia RXV 5.5 User Manual

Size:
1.57 Mb
Download

Congratulations on your new RXV .

This innovative motorcycle is designed to provide high performance and great fun under all usage conditions - in other words, with an intent to revolutionise the concept of enduro motorcycles. aprilia's first and foremost commitment is to build motorcycles with high technological content, that are extremely safe to ride and will retain their value over time.

IMPORTANT NOTICE ON VEHICLE USE AND LEGAL WARRANTY

aprilia RXV motorcycles have been conceived and designed forrace-trackandoff-roadcompetitions. As a result, they meet the rules and class requirements currently adopted by major international motorcycling associations.

The RXV model has been specifically designed for off-roadendurance racing (enduro) and not mainly for motorcrossing.

Having the motorcycle serviced at the recommended intervals as specified in the maintenance charts provided in this manual is critical to avoiding premature wear and severe failures. To preserve motorcycle performance and avoid severe damage, have the recommended maintenance procedures performed by Authorised aprilia Dealers or Service Centres.

The RXV come in a derated version which can be legally used on public roads and is covered by a legal warranty. In order to maintain the warranty, the recommended maintenance must be performed at the specified intervals by Authorised aprilia Dealers or Service Centres and each service must be recorded in the warranty booklet.

Please note that these motorcycles are not suitable for road use. Gear ratios, cooling system, suspension set-up,braking system and engine power delivery are designed and tuned up for racing, and the operating conditions encountered in competitions differ greatly from those experienced when riding on public roads.

Below is a short non-exhaustivelist of typical operating conditions that may lead to severe engine damage: long stops at traffic lights, motorway trips with the engine steadily running at maximum rpm, or drafting vehicles.

Any changes or modifications to the motorcycle, especially performance enhancing modifications, will make the motorcycle illegal to ride on public roads and void the legal warranty. A modified motorcycle may be used for racing in organised races approved by competent authorities.

For your own safety, use only genuine aprilia parts and accessories.aprilia disclaims all liabilities for the eventnon-genuineparts are used and for resulting damage.

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed over to the new owner in the event of sale.

Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe RXV.

Ed. 10 2008

Het is een motor die de manier van opvatten van enduro motoren radicaal wil veranderen. Het is een innovatief voertuig, en het is in staat hoge prestaties en plezier in alle gebruiksomstandigheden te garanderen. De primaire doelstelling van aprilia is dan ook het realiseren van motoren met een hoge technologische inhoud, die buitengewoon veilig zijn en in staat zijn om mettertijd hun waarde te behouden.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN WAT BETREFT HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG EN DE WETTELIJKE GARANTIE

De motoren aprilia RXV werden geproduceerd, ontworpen en ontwikkeld voor sportief gebruik op een piste of om te crossen. Daarom moeten ze voldoen aan reglementen en de categorieën die actueel in gebruik zijn door de belangrijkste internationale motorbonden.

Het model RXV werd ontworpen voor lange crosswedstrijden (enduro) en is niet geschikt voor courant gebruik voor motorcross.

Om een voortijdige slijtage en het eventueel stukgaan te vermijden, moeten de vooraf bepaalde handelingen die aangeduid worden in de tabel van het onderhoud, in deze handleiding, absoluut noodzakelijk gerespecteerd worden. Door het respecteren van de intervals en de handelingen van het onderhoud, uitgevoerd bij een dealer of erkende garage van aprilia, zullen de prestaties van het voertuig behouden blijven en zal ernstige schade vermeden worden.

De motoren RXV worden niet opgevoerd geleverd, zodat ze in deze versie gehomologeerd zijn voor het gebruik op openbare wegen en gedekt zijn door de wettelijke garantie op voorwaarde dat de intervals en de handelingen van het onderhoud nauwkeurig gerespecteerd worden, en dat ze uitgevoerd worden bij een dealer of erkende garage van aprilia, waar de servicebeurt genoteerd zal worden op het daarvoor bestemde garantieboekje.

Deze voertuigen zijn niet geschikt voor weggebruik: de verhoudingen van de versnellingsbak, de koelinstallatie, de setting van de ophangingen, de reminstallatie en de kenmerken van de levering van de motor zijn geoptimaliseerd voor sportief gebruik, waar de omstandigheden en het type van gebruik zeer verschillen van de omstandigheden die zich voordoen op openbare wegen.

Hier volgen enkele voorbeelden, die niet gelden voor alle gevallen, van enkele omstandigheden die de motor ernstig kunnen beschadigen: lang wachten bij een verkeerslicht, trajecten op snelwegen met de motor steeds aan het maximum toerental of het rijden achter wagens.

Eender welke wijziging of geknoei aan het voertuig, en vooral voor het verhogen van de prestaties van de motor, maken dat het voertuig niet meer gehomologeerd is voor gebruik op de openbare weg, maar dat het enkel gebruikt mag worden in georganiseerde wedstrijden en met goedkeuring van de bevoegde instanties. Deze handelingen doen alle rechten op de wettelijke garantie vervallen.

Voor uw veiligheid is het best dat enkel de originele reserveonderdelen en accessoires van aprilia gebruikt worden.aprilia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik vanniet-origineleonderdelen en voor de schade die hierdoor veroorzaakt wordt.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Ed. 10 2008

RXV 450-550

Ed. 10 2008

The instructions in this booklet have been compiled primarily to offer a simple and clear guide to using the vehicle; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an Aprilia Dealer or Authorised Workshop. This booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge; for these operations, please take your vehicle to anAprilia Dealer or Authorised Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die bij een Dealer of Erkende aprilia Garage moeten uitgevoerd worden. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende aprilia Garage.

4

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehicle

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig,

and sometimes even the invalidity of the guarantee.

en eventueel het vervallen van deze garantie tot ge-

 

volg hebben.

The symbols shown above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics.

Before starting the engine, read this booklet thoroughly and the "SAFE RIDING" section in particular. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, the state of maintenance of the vehicle itself and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it in road traffic IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and must be handed to the new owner in the event of sale.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich veilig en beheersd kan bewegen in het verkeer. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

5

6

GENERAL RULES..........................................................................

9

Carbon monoxide.....................................................................

10

Fuel..........................................................................................

10

Hot components.......................................................................

11

Coolant.....................................................................................

11

Used engine oil and gearbox oil...............................................

13

Brake and clutch fluid...............................................................

14

Battery hydrogen gas and electrolyte.......................................

14

Reporting of defects that affect safety......................................

16

VEHICLE.........................................................................................

23

Arrangement of the main components.........................................

25

Dashboard...................................................................................

27

Analog instrument panel..............................................................

28

Light unit......................................................................................

28

Digital lcd display.........................................................................

30

Ignition switch...........................................................................

35

Locking the steering wheel.......................................................

35

Horn button..................................................................................

36

Switch direction indicators...........................................................

36

High/low beam selector...............................................................

37

Start-up button.............................................................................

37

Engine stop switch.......................................................................

38

Opening the saddle..................................................................

39

Identification.................................................................................

39

USE.................................................................................................

43

Checks.........................................................................................

44

Refuelling.....................................................................................

47

Rear shock absorbers adjustment...............................................

49

Front fork adjustment...................................................................

53

Running in....................................................................................

55

Starting up the engine..................................................................

57

 

INDEX

 

INDEX

ALGEMENE NORMEN.....................................................................

9

Koolmonoxide.............................................................................

10

Brandstof....................................................................................

10

Warme onderdelen.....................................................................

11

Koelvloeistof...............................................................................

11

Gebruikte motorolie en koppelingsolie.......................................

13

Remen koppelingsvloeistof......................................................

14

Elektrolyt en waterstofgas van de accu......................................

14

Communicatie van de defecten die invloed hebben op de vei-

ligheid.........................................................................................

16

VOERTUING.....................................................................................

23

Plaats van de hoofdcomponenten.................................................

25

Legenda.........................................................................................

27

Analoog instrumentenpaneel.........................................................

28

Groep controlelampjes...................................................................

28

Digitaal display...............................................................................

30

Startschakelaar..........................................................................

35

Stuurslot vergrendelen...............................................................

35

Drukknop claxon............................................................................

36

Schakelaar richtingaanwijzers.......................................................

36

Lichtschakelaar..............................................................................

37

Startknop........................................................................................

37

Stopschakelaar motor....................................................................

38

Zadel openen.............................................................................

39

Identificatie.....................................................................................

39

GEBRUIK..........................................................................................

43

Controles........................................................................................

44

Tanken...........................................................................................

47

Regulering achterdempers.............................................................

49

Regulering voorvorken...................................................................

53

Inrijden...........................................................................................

55

7

Stopping the engine.....................................................................

61

Anti-theft device...........................................................................

62

Stand...........................................................................................

63

Safe driving..................................................................................

64

Load.............................................................................................

70

MAINTENANCE..............................................................................

71

Engine oil level.............................................................................

72

Engine oil change.....................................................................

75

Gearbox oil level..........................................................................

77

Spark plug dismantlement...........................................................

81

Removing the air filter..................................................................

86

Cooling fluid level.........................................................................

88

Checking the brake oil level.........................................................

92

Battery.........................................................................................

102

Fuses...........................................................................................

103

Lamps..........................................................................................

107

Front light group...........................................................................

107

Headlight adjustment...............................................................

109

Front and rear disc brake.............................................................

110

Periods of inactivity......................................................................

114

Cleaning the vehicle....................................................................

116

Transport.....................................................................................

120

Transmission chain......................................................................

120

Chain backlash check..............................................................

121

Chain backlash adjustment......................................................

122

Checking wear of chain, front and rear sprockets....................

123

Chain lubrication and cleaning.................................................

125

TECHNICAL DATA.........................................................................

127

Kit equipment...............................................................................

134

SPARE PARTS AND ACCESSORIES...........................................

135

Warnings......................................................................................

136

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

137

Scheduled maintenance table.....................................................

138

Starten des motors.........................................................................

57

Stoppen van de motor....................................................................

61

Antidiefstalsysteem........................................................................

62

Standaard......................................................................................

63

Veilig rijden....................................................................................

64

Lading............................................................................................

70

ONDERHOUD...................................................................................

71

Peil motorolie.................................................................................

72

Vervanging van de motorolie......................................................

75

Versnellingsbak oliepeil.................................................................

77

Demonteren van de bougie............................................................

81

Demonteren van het luchtfilter.......................................................

86

Peil koelvloeistof............................................................................

88

Controle van het oliepeil van de remmen......................................

92

Accu...............................................................................................

102

Zekeringen.....................................................................................

103

Lampjes.........................................................................................

107

Koplampset....................................................................................

107

Afstellen van de koplamp...........................................................

109

Schijfrem voor en achter................................................................

110

Stilstand van het voertuig...............................................................

114

Reinigen van het voertuig..............................................................

116

Vervoer..........................................................................................

120

Transmissieketting.........................................................................

120

Controle van de speling van de ketting......................................

121

Regeling van de speling van de ketting......................................

122

Controle van het gebruik van de ketting, het tandrad en kroon

 

...................................................................................................

123

Smering en reiniging van de ketting...........................................

125

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

127

Bijgeleverd gereedschap...............................................................

134

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES................................................

135

Waarschuwingen...........................................................................

136

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

137

Tabel gepland onderhoud..............................................................

138

8

RXV 450-550

Chap. 01

General rules

Hst. 01

Algemene normen

9

1 General rules / 1 Algemene normen

Carbon monoxide

Koolmonoxide

If you need to keep the engine running in order to perform a procedure, please ensure that you do so in an open or very well ventilated area. Never let the engine run in an enclosed area. If you do work in an enclosed area, make sure to use a smoke-extractionsystem.

CAUTION

EXHAUST EMISSIONS CONTAIN CARBON MONOXIDE, A POISONOUS GAS WHICH CAN CAUSE LOSS OF CONSCIOUSNESS AND EVEN DEATH.

Wanneer het nodig is om de motor te doen werken om een handeling uit te voeren, controleert men of dit in een open ruimte of in een goed geventileerd lokaal gebeurt. Laat de motor nooit werken in een gesloten ruimte. Wanneer men in een gesloten ruimte werkt, gebruikt men een evacuatiesysteem voor de uitlaatgassen.

LET OP

DE UITLAATGASSEN BEVATTEN KOOLMONOXIDE, EEN GIFTIG GAS DAT BEWUSTELOOSHEID EN OOK DE DOOD KAN VEROORZAKEN.

Fuel

Brandstof

CAUTION

FUEL USED TO POWER INTERNAL COMBUSTION ENGINES IS HIGHLY FLAMMABLE AND CAN BECOME EXPLOSIVE UNDER SPECIFIC CONDITIONS. IT IS THEREFORE RECOMMENDED TO CARRY OUT REFUELLING AND MAINTENANCE PROCE-

LET OP

DE BRANDSTOF DIE WORDT GEBRUIKT VOOR DE AANDRIJVING VAN DE ONTPLOFFINGSMOTOR IS UITERST BRANDBAAR EN KAN EXPLOSIEF WORDEN IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN. VOER HET TANKEN EN DE ONDERHOUDSHANDELINGEN

10