Aprilia RSV4 FACTORY User Manual

Size:
1.8 Mb
Download

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed over to the new owner in the event of sale.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

RSV4 FACTORY

Ed. 05 2009

The instructions in this booklet have been compiled primarily to offer a simple and clear guide to using the vehicle; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an Aprilia Dealer or Authorised Workshop. This booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge; for these operations, please take your vehicle to anAprilia Dealer or Authorised Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die bij een Dealer of Erkende aprilia Garage moeten uitgevoerd worden. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende aprilia Garage.

2

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehicle

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig,

and sometimes even the invalidity of the guarantee.

en eventueel het vervallen van deze garantie tot ge-

 

volg hebben.

The symbols shown above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics.

Before starting the engine, read this booklet thoroughly and the "SAFE RIDING" section in particular. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, the state of maintenance of the vehicle itself and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it in road traffic IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and must be handed to the new owner in the event of sale.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich veilig en beheersd kan bewegen in het verkeer. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

3

4

GENERAL RULES..........................................................................

9

Foreword..................................................................................

10

Carbon monoxide.....................................................................

10

Fuel..........................................................................................

11

Hot components.......................................................................

12

Coolant.....................................................................................

12

Used engine oil and gearbox oil...............................................

13

Brake and clutch fluid...............................................................

14

Battery hydrogen gas and electrolyte.......................................

15

Stand........................................................................................

16

Reporting of defects that affect safety......................................

17

VEHICLE.........................................................................................

19

Arrangement of the main components.........................................

21

Dashboard...................................................................................

23

Analog instrument panel..............................................................

24

Light unit......................................................................................

26

Digital lcd display.........................................................................

26

Alarms......................................................................................

30

Mapping selection....................................................................

32

Control buttons.........................................................................

36

Advanced functions..................................................................

39

Ignition switch...........................................................................

48

Locking the steering wheel.......................................................

49

Horn button..................................................................................

50

Switch direction indicators...........................................................

50

High/low beam selector...............................................................

51

Passing button.............................................................................

52

Start-up button.............................................................................

52

Engine stop switch.......................................................................

53

Immobilizer system operation..................................................

53

Fairings........................................................................................

54

 

INDEX

 

INDEX

ALGEMENE NORMEN.....................................................................

9

Vooronderstelling.......................................................................

10

Koolmonoxide.............................................................................

10

Brandstof....................................................................................

11

Warme onderdelen.....................................................................

12

Koelvloeistof...............................................................................

12

Gebruikte motorolie en koppelingsolie.......................................

13

Remen koppelingsvloeistof......................................................

14

Elektrolyt en waterstofgas van de accu......................................

15

Standaard...................................................................................

16

Communicatie van de defecten die invloed hebben op de vei-

ligheid.........................................................................................

17

VOERTUING.....................................................................................

19

Plaats van de hoofdcomponenten.................................................

21

Legenda.........................................................................................

23

Analoog instrumentenpaneel.........................................................

24

Groep controlelampjes...................................................................

26

Digitaal display...............................................................................

26

Alarmen......................................................................................

30

Selectie lokalisaties....................................................................

32

Commandoknoppen...................................................................

36

Geavanceerde functies..............................................................

39

Startschakelaar..........................................................................

48

Stuurslot vergrendelen...............................................................

49

Drukknop claxon............................................................................

50

Schakelaar richtingaanwijzers.......................................................

50

Lichtschakelaar..............................................................................

51

Knop die knippert voor groot licht..................................................

52

Startknop........................................................................................

52

Stopschakelaar motor....................................................................

53

De werking van het immobilizersysteem....................................

53

5

Opening the saddle..................................................................

55

Glove/tool kit compartment......................................................

58

Identification.................................................................................

58

USE.................................................................................................

61

Checks.........................................................................................

62

Refuelling.....................................................................................

65

Rear shock absorbers adjustment...............................................

67

Rear shock absorbers setting..................................................

71

Front fork adjustment...................................................................

73

Front fork setting......................................................................

76

Steering shock absorber adjustment...........................................

78

Justering af greb til forbremse.....................................................

80

Clutch lever adjustment...............................................................

80

Running in....................................................................................

81

Starting up the engine..................................................................

82

Moving off / riding........................................................................

87

Stopping the engine.....................................................................

95

Parking.........................................................................................

96

Catalytic silencer..........................................................................

97

Stand...........................................................................................

100

Suggestion to prevent theft..........................................................

101

Basic safety rules.........................................................................

102

MAINTENANCE..............................................................................

109

Foreword......................................................................................

110

Engine oil level check...............................................................

110

Engine oil top-up......................................................................

113

Tyres............................................................................................

113

Cooling fluid level.........................................................................

117

Coolant check..........................................................................

119

Coolant top-up..........................................................................

119

Checking the brake oil level.........................................................

120

Braking system fluid top up......................................................

121

Battery removal........................................................................

125

Use of a new battery................................................................

126

Checking the electrolyte level..................................................

127

Charging the battery.................................................................

128

Long periods of inactivity.............................................................

129

Fuses...........................................................................................

130

Lamps..........................................................................................

133

Stroomlijnpanelen..........................................................................

54

Zadel openen.............................................................................

55

Documentenvakje/gereedschapskit...........................................

58

Identificatie.....................................................................................

58

GEBRUIK..........................................................................................

61

Controles........................................................................................

62

Tanken...........................................................................................

65

Regulering achterdempers.............................................................

67

Instelling achterste schokdempers.............................................

71

Regulering voorvorken...................................................................

73

Instelling voorvork......................................................................

76

Regeling stuurdemper....................................................................

78

Regulering voorremhendel.............................................................

80

Regulering schakelhendel..............................................................

80

Inrijden...........................................................................................

81

Starten des motors.........................................................................

82

Start / besturing..............................................................................

87

Stoppen van de motor....................................................................

95

Parkeren........................................................................................

96

Katalysator.....................................................................................

97

Standaard......................................................................................

100

Tips tegen diefstal..........................................................................

101

Basis veiligheidsnormen................................................................

102

ONDERHOUD...................................................................................

109

Premisse........................................................................................

110

Controle van het peil van de motorolie.......................................

110

Het bijvullen van motorolie.........................................................

113

Banden...........................................................................................

113

Peil koelvloeistof............................................................................

117

Controle van de koelvloeistof.....................................................

119

Bijvulling van de koelvloeistof.....................................................

119

Controle van het oliepeil van de remmen......................................

120

Bijvullen van de remvloeistof......................................................

121

Verwijdering van de accu...........................................................

125

Inwerkingstelling van een nieuwe accu......................................

126

Controle van het elektrolytpeil....................................................

127

Opladen van de accu.................................................................

128

Länger stillegen..............................................................................

129

Zekeringen.....................................................................................

130

6

Headlight adjustment...............................................................

136

Front direction indicators.............................................................

138

Rear optical unit...........................................................................

138

Rear turn indicators.....................................................................

139

Number plate light........................................................................

139

Brake light....................................................................................

140

Rear-view mirrors........................................................................

140

Front and rear disc brake.............................................................

141

Cleaning the vehicle....................................................................

143

Transport.....................................................................................

148

Chain backlash check..............................................................

149

Chain backlash adjustment......................................................

150

Checking wear of chain, front and rear sprockets....................

151

Chain lubrication and cleaning.................................................

152

TECHNICAL DATA.........................................................................

155

Kit equipment...............................................................................

165

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

167

Scheduled maintenance table.....................................................

168

Lampjes.........................................................................................

133

Afstellen van de koplamp...........................................................

136

Richtingaanwijzers voor.................................................................

138

Lampenset achter..........................................................................

138

Richtingaanwijzers achter..............................................................

139

Kentekenverlichting........................................................................

139

Remlicht.........................................................................................

140

Achteruitkijkspiegels......................................................................

140

Schijfrem voor en achter................................................................

141

Reinigen van het voertuig..............................................................

143

Vervoer..........................................................................................

148

Controle van de speling van de ketting......................................

149

Regeling van de speling van de ketting......................................

150

Controle van het gebruik van de ketting, het tandrad en kroon

 

...................................................................................................

151

Smering en reiniging van de ketting...........................................

152

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

155

Bijgeleverd gereedschap...............................................................

165

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

167

Tabel gepland onderhoud..............................................................

168

7

8

RSV4 FACTORY

Chap. 01 General rules

Hst. 01 Algemene normen

9

1 General rules / 1 Algemene normen

Foreword

Vooronderstelling

NOTE

CARRY OUT THE MAINTENANCE OPERATIONS AT HALF THE INTERVALS SPECIFIED IF THE VEHICLE IS USED IN WET OR DUSTY AREAS, OFF ROAD OR FOR SPORTING APPLICATIONS.

N.B.

WANNEER HET VOERTUIG WORDT GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WEGEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDSHANDELINGEN AAN DE HELFT VAN HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL UITGEVOERD WORDEN.

Carbon monoxide

Koolmonoxide

If you need to keep the engine running in order to perform a procedure, please ensure that you do so in an open or very well ventilated area. Never let the engine run in an enclosed area. If you do work in an enclosed area, make sure to use a smoke-extractionsystem.

CAUTION

EXHAUST EMISSIONS CONTAIN CARBON MONOXIDE, A POISONOUS GAS WHICH CAN CAUSE LOSS OF CONSCIOUSNESS AND EVEN DEATH.

Wanneer het nodig is om de motor te doen werken om een handeling uit te voeren, controleert men of dit in een open ruimte of in een goed geventileerd lokaal gebeurt. Laat de motor nooit werken in een gesloten ruimte. Wanneer men in een gesloten ruimte werkt, gebruikt men een evacuatiesysteem voor de uitlaatgassen.

LET OP

DE UITLAATGASSEN BEVATTEN KOOLMONOXIDE, EEN GIFTIG GAS DAT BEWUSTELOOSHEID EN OOK DE DOOD KAN VEROORZAKEN.

10