Aprilia QUASAR 180 User Manual

Size:
2.82 Mb
Download

QUASAR 125-180

8104713

"#!$$%#!"#$%$!&'("(!(&'()*+#,-./

01+2341+#56373(8#9#2)3#!$$%

:532;1+<<3(8#9

=1+<<5#+7#32;1325#;)1#9

)*+,&'(#(%(# >3)#:3<(1?32+87(@#!%AB#CD$!!#EF?(#,:G/#H7)*3+ I5*J#K%L#$MCM#%M!%M

N)O#K%L#$MCM#%!DCC

.&2)3*#9#6+P)Q6+P)R+SJ37

RRRJ6+P)R+SJ37

;(F1#*+#P(2;7+#6+#9

!"#$%$!&'("(!(

>3)#TJ#T)*3*+3@#B#%$$%%#'()*+#,-./#H7)*3+I5*J#K%L#$CB#MD#!L#BBB N)O#K%L#$CB#CC#B$#MC

RRRJ);13*3)JP(2

!"##$%"#&'"()*+,-(

E+<#2+<<)?+<#6U)>+173<<+2+87#<F3>)87< <(87#F73*3<5<#6)8<#7(F7#*+#2)8F+*#;(F1#<3& ?8)*+1#P+#VF3#<F37#9

-./01%2&34!52#6$''2/276&81782#97!76&%!&':8;#$6:(&<1#'=;>$%&.&!&82 './01%2&';#&%2&5:?$8;%2&1;&';#&%2&/!9 7;2%@&"#273#2&A!#32&B&32'$'=;2'&"19 6276$2%'&32&%:'$17'(&<!&717&10'2#5!6$17 32&82&=;$&2'6&$73$=;:&3!7'&%2'&!5$'&"#:9 8:3:'&"!#&82&'./01%2&"2;6&81/"#1/269 6#2&516#2&':8;#$6:@&%!&':8;#$6:&34!;6#2'

"2#'1772'&26&82%%2&3;&5:?$8;%2 C

!"#$%&

-$A7!%2&;7$'=;2&"16276$2%&32&%:'$17'A#!52'@&51$#2&%!&/1#6(

"''%#'()#

-$A7!%2&;7$'=;2&"16276$2%&32&%:'$17'%:AD#2'&1;&32&31//!A2'&!;&5:?$8;%2(

EFGHIJ,KJ E+# 7+12+# W# HX0Y:& IG'I#Z#6)8<#P+#2)8F+*#;15P46+#6+<#1+8& <+3?8+2+87<#(F#38<71FP73(8<#32;(17)87<J

,./0+!$-,0.#&-")1.,2*"#

!E+<#(;51)73(8<#;15P565+<#;)1#P+

<[2S(*+#6(3>+87#\71+#15;575+<#<F1

*+#P]75#(;;(<5#6F#>5^3PF*+J

_#65`)F7#6a3863P)73(8<#;15P3<+<@#*)#1+;(<+ 6+<#+8<+2S*+<#<a+``+P7F+#6)8<#*+#<+8<#38& >+1<+#)FO#(;51)73(8<#6+#65;(<+J

E+<#7+12+<#W#61(37#Z#+7#W#?)FP^+#Z#<+#15`41+87

b#F8#;3*(7+#)<<3<#<F1#*+#>5^3PF*+#6)8<#<)

;(<373(8#8(12)*+#6+#P(86F37+J

$3"+-,##"!".-#&4& 5+()$*4-,0.#&4&$3,#&%(.(+$*6

G>)87#6+#652)11+1#*+#2(7+F1@#*31+#)77+873>+&

2+87#P+#2)8F+*#+7#+8#;)173PF*3+1#*+#P^);371+

c#dY'=eHI.#fg:.#cJ

-(71+#<5PF1375#+7#P+**+#6a)F71F3#8+#65;+86;)<#<+F*+2+87#6+#*)#1);36375#6+#>(<#15& `*+O+<#+7#6+#>(71+#)?3*375@#2)3<#)F<<3#6+#*) P(88)3<<)8P+#6F#>5^3PF*+@#6+#<(8#57)7#6a+`& `3P)P375#+7#6+#*)#P(88)3<<)8P+#6+<#14?*+< `(86)2+87)*+<#;(F1#*)#dY'=eHI.#fg:.J#

0)1#P(8<5VF+87#8(F<#>(F<#P(8<+3**(8<#6+

>(F<#`)23*3)13<+1#)>+P#*+#>5^3PF*+#)`38#6+

>(F<#65;*)P+1#)>+P#2)h713<+#+7#<5PF1375J

!!"#$#%&"#'()*")*("+*"#*() )!"#$#%&'()&*&'+,

EFGHIJ,KJ d+#2)8F+*#`)37#;)173+ EUF73*3<)7+F1#VF3#F73*3<+#*+#>5^3PF*+#6)8<#P+< 3875?1)87+#6F#>5^3PF*+#+7#6(37#7(Fi(F1<#*a)P& ;)[<#6(37#9P(2;)?8+1@#2\2+#+8#P)<#6+#1+>+87+J k <a)61+<<+1#b#F8#d(8P+<<3(88)31+#Y``3P3+*

!"#$%$!#)#15)*3<5#P+#2)8F+*#+8#`)3<)87#714<!"#$%$!#;(F1#*+#1+2;*)P+2+87#6+<#P(2& )77+873(8#b#*a+O)P737F6+#+7#b#*a)P7F)*375#6+<;(<)87<#38751+<<5<#;)1#6a)F71+<#^(2(*(& 38`(12)73(8<#`(F183+<J#I(F7+`(3<@#+8#7+8)87?F5<#;(F1#*+#;)[<#+8#VF+<73(8#l P(2;7+#6F#`)37#VF+#*+<#;1(6F37<#!"#$%$!#<(87k +``+P7F+1#*+<#>513`3P)73(8<#;513(63VF+< <Fi+7<#b#6+<#)25*3(1)73(8<#P(8738F+<#6+6+2)865+<J

P(8P+;73(8@#3*#;(F11)37#[#)>(31#6+#;+737+<#63`&

`51+8P+<#+871+#*+<#P)1)P7513<73VF+<#6+#>(71+

>5^3PF*+#+7#P+**+<#65P137+<#6)8<#P+#2)8F+*J#

0(F1#7(F7#5P*)31P3<<+2+87#1+*)73`#)FO#38`(1&

2)73(8<#P(87+8F+<#6)8<#P+#2)8F+*@#2+7& 7+j&>(F<#+8#P(87)P7#)>+P#>(71+#d(8P+<& <3(88)31+#Y``3P3+*#!"#$%$!J

0(F1#*+<#P(871]*+<#+7#*+<#15;)1)73(8<#VF3#8+

<(87#;)<#65P137<#+O;*3P37+2+87#6)8<#P+77+

;FS*3P)73(8@#*U)P^)7#6+#;34P+<#6+#1+P^)8?+ 6a(13?38+#!"#$%$!@#6a)PP+<<(31+<#+7#6a)F71+< ;1(6F37<@#+7#;(F1#7(F7+#+O;+173<+#<;5P3`3VF+@ <a)61+<<+1#+OP*F<3>+2+87#)FO#d(8P+<<3(& 8)31+<#Y``3P3+*<#+7#)FO#d+871+<#6a)<<3<7)8P+!"#$%$!@#VF3#?)1)873<<+87#F8#<+1>3P+#<(3?85 +7#1);36+J#

'(F<#>(F<#1+2+1P3(8<#6a)>(31#P^(3<3#!"#$9 %$!#+7#8(F<#>(F<#<(F^)37(8<#S(88+#1(F7+J

I(F<#61(37<#6a+81+?3<71+2+87#5*+P71(83VF+@ 1+;1(6FP73(8#+7#)6);7)73(8@#3875?1)*+#(F ;)173+**+@#;)1#VF+*VF+#;1(P565#VF+#P+#<(37@ <(87#15<+1>5<#;(F1#7(F<#0)[<J EFGHIJ,KJ =)8<# P+17)38<# ;)[< *)#*5?3<*)73(8#+8#>3?F+F1#6+2)86+#*+#1+<& ;+P7#6+<#8(12+<#)873&;(**F73(8#+7#)873&S1F37 +7#6+<#>513`3P)73(8<#;513(63VF+<J

!"#$#%&"#'()*")*("+*"#*() )!"#$#%&'()&*&'+, %

EK)*L&MNKNI,<

F*--,M*-&)*&-N+OIEJN((((((((((((((((((((((((((( &P EKQHIF,JEHK-&J*+RKESO*-(((((((((((((((((((( &P

,T*IJE--*F*KJ-&9&GIN+,OJEHK-9&,TE-&MNKNI,OL((((((((((((((((((((((((((((((((( &P

dY'=eHI.#fg:.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #M :mTE.f#NY'=GX.'IGE.f#=. fnde:HIn JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #o -pI.X.'IfJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #L

*FG<,+*F*KJ&)*-&N<NF*KJ-GIEK+EG,OL&RG ((((((((((((((((((((((((((((((((((( &UP

*FG<,+*F*KJ&)*-&N<NF*KJ-GIEK+EG,OL&MIEG ((((((((((((((((((((((((((((((( &UV

*FG<,+*F*KJ&)*-&+HFF,K)*-WEK-JIOF*KJ-((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &UX

EK)E+,J*OI-(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &UY

+HFF,K)*-&GIEK+EG,<*-((((((((((((((((((((( &UZdYXXG'=.f#fe:#E.#dqIn TGedr.#=e#TeH=Y' JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #BD dY'IGdI.e:#0:H'dH0GE JJJJJJJJJJJJJJJJJJ #BD

NSOEG*F*KJ-&,OLE<E,EI*-(((((((((((((((((((( &U[dYNN:.#_#=YdeX.'IfAI:Yeff. _#YeIHEfJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #BL Y:=H'GI.e:#XeEIHNY'dIHY'fJJJJJJJ #BL

+HFGH-,KJ-&GIEK+EG,OL((((((((((((((((((((( &PPdG:se:G'I JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #!! 0'.efJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #!% dY'I:qE.#'H-.Ge#=.#EareHE.#=.

EG#I:G'fXHffHY'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #!C -H=G'T.#reHE.#=.#EG

I:G'fXHffHY'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #!M dY'I:qE.#'H-.Ge#=.#EareHE.XYI.e:JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #!o-H=G'T.#=areHE.#=e#XYI.e:JJJJJJJJJ #!t 0YIAfHE.'dH.eu#=andrG00.X.'IJJ #!D

FH)*&)4*FG<HE ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &PZ dY'I:qE.f#0:nEHXH'GH:.f JJJJJJJJJJJJ #!D IGsE.Ge#=.f#dY'I:qE.f 0:nEHXH'GH:.f JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #!L

=nXG::GT. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%$

dY'd.ffHY''GH:.f#YNNHdH.Ef

=n0G:I#.I#dY'=eHI. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%B

.I#d.'I:.f#=aGffHfIG'd.JJJJJJJJJJJJJJ #MC

:Y=GT.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%B

fdrnXG#nE.dI:Hve. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #o$

G::pI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%B

dEn#=.#E.dIe:.#=e#fdrnXG

fIGIHY''.X.'IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%!

nE.dI:Hve.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #oB

dY'f.HEf#dY'I:.#E.#-YEJJJJJJJJJJJJJJJ #%!

 

*KJI*JE*K (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &\\

 

N.eHEE.#=a.'I:.IH.'#0n:HY=Hve.J #%C

 

=Y''n.f#=aH=.'IHNHdGIHY'JJJJJJJJJJJJJ #%M

 

drGw'.#=.#I:G'fXHffHY' JJJJJJJJJJJJJJJ #%o

 

dY'I:qE.#.I#.'I:.IH.'#=.f

 

fef0.'fHY'f JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%t

 

:nTEGT.#=e#:GE.'IHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%D

 

:nTEGT.#dYXXG'=.

 

GddnEn:GI.e: JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%D

 

:nTEGT.#=e#N:.H'#G::Hm:. JJJJJJJJJJJ #%L

 

sYeTH. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #%L

 

sGII.:H.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #CB

 

dY'I:qE.#.I#'.IIYxGT.

 

dYff.f#.I#sY:'.fJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #CB

 

=n0Yf.#=.#EG#sGII.:H. JJJJJJJJJJJJJJJJJJ #CB

 

dY'I:qE.#'H-.Ge#=.

 

EanE.dI:YExI.#sGII.:H. JJJJJJJJJJJJJJJJ #C!

 

drG:T.#=.#EG#sGII.:H. JJJJJJJJJJJJJJJJJJ #C!

 

H'fIGEEGIHY'#=.#EG#sGII.:H.JJJJJJJJ #C%

 

:nTEGT.#-.:IHdGE#=e#NGHfd.Ge

 

EeXH'.euJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #C%

 

:.X0EGd.X.'I# =.# EaGX0YeE.# =e

 

0rG:.#G-G'IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #CC

 

GX0YeE.f JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #CM

 

:.X0EGd.X.'I#=.f#GX0YeE.f

 

=.f#dEHT'YIG'If#G-G'I#.I

 

G::Hm:. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #CM

 

:.X0EGd.X.'I#=.#EaGX0YeE.

 

=e#0rG:.#G::Hm:.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #Co

 

:.X0EGd.X.'I#=.#EaGX0YeE.

 

ndEGH:GT.#=.#0EGve. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #Co

 

:.X0EGd.X.'I#=e#NefHsE. JJJJJJJJJJJ #Ct

 

JI,K-GHIJ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &VY

 

K*JJH],M* (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &VZ

 

0n:HY=.f#=.#EY'Te.#H'GdIH-HInJJ#CL

 

)HKKN*-&J*+RKESO*-(((((((((((((((((((((((((((( &^_

 

IGsE.Ge#=.f#Ees:HNHG'If JJJJJJJJJJJJJJ #M%

 

C!%')*),&(!"*(-#'(*))!"#$#%&'()&*&'+,

Conduite!"#$%&'#(")%sûre

)0.'*,-"+"

+8%9"#&/0.'$!".-$9"#&'"(4

Ea)S<(1;73(8#6+#2563P)2+87<@#6a)*P((*#+7

:+<;+P7+1#13?(F1+F<+2+87#*)#<3?8)*3<)73(8

)*+,-(

6+#<7F;5`3)87<#(F#;<[P^(71(;+<@#)F?2+87+

+7#*+<#8(12+<#<F1#*)#P31PF*)73(8#1(F7341+#8)&

0(F1#P(86F31+#*+#>5^3PF*+@#3*#+<7#85P+<<)31+

P(8<3651)S*+2+87#*+<#13<VF+<#6a)PP36+87<J

73(8)*+#+7#*(P)*+J

fa)<<F1+1#VF+#*+<#;1(;1+<#P(86373(8<#;<[&

n>37+1#*+<#2)8(+F>1+<#S1F<VF+<#+7#6)8?+&

6+#1+2;*31#7(F7+<#*+<#P(86373(8<#;15>F+<

;)1#*)#*(3#,;+123<#6+#P(86F31+@#y?+#2383&

P^(&;^[<3VF+<#<(87#)65VF)7+<#b#*)#P(86F3&

1+F<+<#;(F1#<(3#+7#;(F1#*+<#)F71+<#,+O+2&

2F2@#);737F6+#;<[P^(&;^[<3VF+@#)<<F1)8&

7+@#+8#`)3<)87#;)173PF*341+2+87#)77+873(8#b

;*+#9#2)8{F>1+<#75251)31+<@#65;)<<+2+87

P+@#7)O+<#?(F>+18+2+87)*+<@#322)713PF*)&

*a57)7#6+#`)73?F+#;^[<3VF+#+7#6+#<(28(*+8&

6+<#*3237+<#6+#>37+<<+@#+7PJ/@#5>)*F+1#+7#7+831

73(8@#;*)VF+#6a322)713PF*)73(8@#+7PJ/J

P+J

7(Fi(F1<#+8#iF<7+#P(8<3651)73(8#*+<#P(863&

H*#+<7#P(8<+3**5#6+#<+#`)23*3)13<+1#+7#6+#;1+8&

E)#;*F;)17#6+<#)PP36+87<#<(87#6F<#b#*a38+O&

73(8<#6+#*)#P^)F<<5+@#6+#>3<3S3*375@#+7PJ

 

61+#P(8`3)8P+#;1(?1+<<3>+2+87#)>+P#*+#>5&

;513+8P+#6F#P(86FP7+F1J

 

^3PF*+@#<F1#6+<#1(F7+<#b#`)3S*+#71)`3P#+7A(F

'+#zGXGHf#;1\7+1#*+#>5^3PF*+#b#6+<#65SF&

 

<F1#6+<#;1(;13575<#;13>5+<J

7)87<#+7#7(Fi(F1<#<a)<<F1+1#VF+#*+#;3*(7+

 

 

 

;(<<46+#*+<#P(86373(8<#1+VF3<+<#;(F1#*)

 

 

 

P(86F37+J

 

o

!"#$#%&"#'()*")*("+*"#*() )!"#$#%&'()&*&'+,

 

 

'+#;)<#^+F17+1#6a(S<7)P*+<#VF3#;(F11)3+87

d(86F31+#7(Fi(F1<#)>+P#*+<#6+FO#2)38<#<F1

E+#;3*(7+#8+#6(37#i)2)3<#<+#63<71)31+#(F#<+

;1(>(VF+1#6+<#6(22)?+<#)F#>5^3PF*+#(F

*+#?F36(8#+7#*+<#;3+6<#<F1#*+#1+;(<+&;3+6<

*)3<<+1#63<71)31+#(F#+8P(1+#<+#`)31+#38`*F+8&

+871)h8+1#*)#;+17+#6+#P(871]*+#6F#>5^3PF*+

+8#;(<373(8#6+#;3*(7)?+#P(11+P7J

P+1#;)1#6+<#;+1<(88+<@#P^(<+<@#)P73(8<#,8+

2\2+J

n>37+1#)S<(*F2+87#6+#<+#2+771+#6+S(F7

;)<#`F2+1@#2)8?+1@#S(31+@#*31+@#+7PJ/#;+8&

 

6)87#*)#P(86F37+#6F#>5^3PF*+J

 

;+86)87#*)#P(86F37+#(F#6+#<a5731+1J

 

 

!"#$#%&"#'()*")*("+*"#*() )!"#$#%&'()&*&'+, t

 

 

 

 

 

*))+%&

-

)(+

",

 

 

/0

 

 

.

 

e73*3<+1#*+#P)1SF1)87#+7#*+<#*FS13`3)87<#<;5P3&

f3#*+#>5^3PF*+#)#575#32;*3VF5#6)8<#F8#)PP3&

'+#2(63`3+1#+8#)FPF8#P)<#*)#;(<373(8@#*a38P*3&

`3VF+<#;(F1#*+#>5^3PF*+@#6F#7[;+#2+873(885

6+87#(F#S3+8#)#<FS3#F8#P^(P#(F#F8+#P^F7+@

8)3<(8#(F#*)#P(F*+F1#6+#9#;*)VF+@#P*3?8(&

6)8<#*+#cIGsE.Ge#=.f#Ees:HNHG'Ifc

<a)<<F1+1#VF+#*+<#*+>3+1<#6+#P(22)86+@#*+<

7)87<#6+#631+P73(8@#63<;(<373`<#6a5P*)31)?+#+7

,;)?+#M%/#l#P(871]*+1#15?F*341+2+87#*+<#83&

7FS+<@#*+<#PyS*+<@#*+#<[<742+#6+#`1+38)?+#+7

)>+173<<+F1<#<(8(1+<J

>+)FO#;1+<P137<#6+#P)1SF1)87@#6a^F3*+#2(&

*+<#;)173+<#>37)*+<#8+#<(87#;)<#+86(22)&

I(F7+#2(63`3P)73(8#6F#>5^3PF*+#P(2;(17+

7+F1#+7#6+#71)8<23<<3(8J

?5<J

*a)88F*)73(8#6+#*)#?)1)873+J

 

 

n>+87F+**+2+87@#`)31+#P(871]*+1#*+#>5^3PF*+ ;)1#F8#d(8P+<<3(88)31+#Y``3P3+*#!"#$%$! )>+P#F8+#)77+873(8#;)173PF*341+#;(F1#*+#P)& 61+@#*+#?F36(8@#*+<#<F<;+8<3(8<@#*+<#(1?)& 8+<#6+#<5PF1375#+7#*+<#63<;(<373`<#;(F1#*+<& VF+*<#*aF73*3<)7+F1#8+#;+F7#;)<#5>)*F+1#*+F1 57)7J

f3?8)*+1#7(F7#2)F>)3<#`(8P73(88+2+87#)`38

6+#`)P3*37+1#*a387+1>+873(8#6+<#7+P^83P3+8<

+7A(F#6+<#25P)83P3+8<J

'+#P(86F31+#+8#)FPF8#P)<#*+#>5^3PF*+#<3#*+<

6(22)?+<#<FS3<#P(2;1(2+77+87#*)#<5PF13&

75J

D!"#$#%&"#'()*")*("+*"#*() )!"#$#%&'()&*&'+,

ONLY ORIGINALS

I(F7+#2(63`3P)73(8#5>+87F+**+#);;(175+#)F 3:-"!".-#

>5^3PF*+#(F#S3+8#*)#<F;;1+<<3(8#6+#;34P+< 0(17+1#6+<#>\7+2+87<#6+#;1(7+P73(8@#<3#;(<&6a(13?38+#;+F>+87#2(63`3+1#*+<#P)1)P7513<73& <3S*+#6+#P(F*+F1#P*)31+#+7A(F#15`*5P^3<<)87<JVF+<#6F#>5^3PF*+#+7#6(8P#63238F+1#*+#83& =+#P+77+#2)8341+@#*+#;3*(7+#VF3#<+1)#S3+8#>3& >+)F#6+#<5PF1375#(F#2\2+#*+#1+861+#3**5?)*J<3S*+#>3<&b&>3<#6+<#)F71+<#P(86FP7+F1<#15&

H*#+<7#P(8<+3**5#6+#<a+8#7+831#7(Fi(F1<#b#7(F& 6F31)#P(8<3651)S*+2+87#*+#13<VF+#6a\71+#>3P& 7+<#*+<#63<;(<373(8<#*5?)*+<#+7#)FO#14?*+& 732+#6aF8+#P(**3<3(8#+7#3*#<+1)#23+FO#;1(75?5 2+87<#8)73(8)FO#+7#*(P)FO#+8#`)37#6a5VF3;+&+8#P)<#6+#P^F7+J

2+87#6F#>5^3PF*+J E+<#>\7+2+87<#6(3>+87#\71+#S3+8#)iF<75<#+7 =+#`)|(8#;)173PF*341+@#(8#6(37#5>37+1#*+<#2(&`+125<#)FO#+O71\2375<#l#*+<#P(16(8<@#*+< 63`3P)73(8<#7+P^83VF+<#P);)S*+<#6a)F?2+8& P+387F1+<#+7#*+<#P1)>)77+<#8+#6(3>+87#;)< 7+1#*+<#;+1`(12)8P+<#(F#6+#2(63`3+1#*+<#P)&;+861+#l#5>37+1#VF+#P+<#(Si+7<#(F#)F71+< 1)P7513<73VF+<#6a(13?38+#6F#>5^3PF*+J ;F3<<+87#+2;\P^+1#*)#P(86F37+#+8#<a)PP1(&

n>37+1#)S<(*F2+87#6+#<a)``1(87+1#6)8<#6+< P^)87#<F1#*+<#;)173+<#+8#2(F>+2+87#(F#<F1 P(F1<+<#)>+P#6a)F71+<#>5^3PF*+<J *+<#(1?)8+<#6+#P(86F37+J

'+#;)<#?)16+1#+8#;(P^+#6+<#(Si+7<#VF3 ;(F11)3+87#<+#15>5*+1#6)8?+1+FO#+8#P)<#6+ P^F7+@#;)1#+O+2;*+#9#(Si+7<#;(387F<#P(22+ 6+<#P*+`<@#6+<#<7[*(<@#6+<#57F3<#+8#>+11+@ +7PJJ,*+<#2\2+<#1+P(22)86)73(8<#<(87 >)*)S*+<#;(F1#*+#;)<<)?+1#5>+87F+*/J

!"#$#%&"#'()*")*("+*"#*() )!"#$#%&'()&*&'+, L

KG!

'+#i)2)3<#`3O+1#6a(Si+7<#+8P(2S1)87<@#>(*F& '+#;)<#65;)<<+1#*)#*3237+#2)O32)*+#6+ I(F7+#<F1P^)1?+#6F#>5^3PF*+#P(2;1(2+7 238+FO@#*(F16<#+7A(F#6)8?+1+FO#<F1#*+#?F3& ;(36<#71)8<;(17)S*+#;(F1#P^)VF+#;(17+&S)& <)#7+8F+#6+#1(F7+#+7#<)#2)83)S3*375J 6(8@#*+<#?)16+&S(F+<#+7#*+<#`(F1P^+<#9#P+*) ?)?+<J

;(F11)37#1)*+8731#*)#15;(8<+#6F#>5^3PF*+#+8

>31)?+#+7#P(2;1(2+771+#385>37)S*+2+87#<)

2)83)S3*375J

'+#;)<#;*)P+1#<F1#*+<#P]75<#6F#>5^3PF*+ 6+<#S)?)?+<#71(;#+8P(2S1)87<#(F#S3+8#*+ P)<VF+@#P)1#3*<#;(F11)3+87#^+F17+1#6+<#;+1& <(88+<#(F#6+<#(Si+7<#+7#;1(>(VF+1#*)#;+17+ 6+#P(871]*+#6F#>5^3PF*+J

B$ !"#$#%&"#'()*")*("+*"#*() )!"#$#%&'()&*&'+,