Aprilia MXV 4.5 User Manual

Size:
1.02 Mb
Download

Congratulations for choosing the new MXV.

This motorbike has come to completely change the concept of a motocross bike; it is innovative, able to ensure high performance and fun under any condition of use. aprilia's main purpose is, in fact, to manufacture bikes featuring advanced technology, absolutely safe and capable of keeping its value along time.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS ON HOW TO USE THE VEHICLE

aprilia MXV motorbikes have been conceived and manufactured to be used at professional racing. Therefore, they comply with the regulations and categories currently being used by the most important international motorcycle federations.

The MXV model is specially suitable for motocross racing mainly.

In order to prevent early wear and breaking, it is essential to respect the scheduled maintenance operations foreseen in the maintenance tables contained in this booklet. Observing maintenance operations and their frequency and carrying them out at an aprilia dealer or authorised workshop, or by a skilled mechanic at competition rings, will keep vehicle performance constant and prevent any serious damage.

For your safety, use original aprilia spare parts and accessories only.aprilia shall not be responsible for the use ofnon-originalparts or any damage deriving from them.

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed over to the new owner in the event of sale.

Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe MXV.

Het is een motor die de manier van opvatten van cross motoren radicaal wil veranderen. Het is een innovatief voertuig, en het is in staat hoge prestaties en plezier in alle gebruiksomstandigheden te garanderen. De primaire doelstelling van aprilia is dan ook het realiseren van motoren met een hoge technologische inhoud, die buitengewoon veilig zijn en in staat zijn om mettertijd hun waarde te behouden.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

De aprilia MXV motoren werden geproduceerd, ontworpen en ontwikkeld voor wedstrijdgebruik. Daarom moeten ze voldoen aan reglementen en de categorieën die actueel in gebruik zijn door de belangrijkste internationale motorbonden.

Het model MXV, in het bijzonder, is geschikt om voornamelijk gebruikt te worden om te crossen.

Om een voortijdige slijtage en het eventueel stukgaan te vermijden, moeten de vooraf bepaalde handelingen die aangeduid worden in de tabel van het onderhoud, in deze handleiding, absoluut noodzakelijk gerespecteerd worden. Door het respecteren van de intervals en de handelingen van het

Ed. 01 2009

onderhoud, uitgevoerd bij een dealer of erkende garage van aprilia of bij de wedstrijd door een gekwalificeerd mechanicus, zullen de prestaties van het voertuig behouden blijven en zal ernstige schade vermeden worden.

Voor uw veiligheid mogen enkele originele aprilia reserveonderdelen en accessoires gebruikt worden.Aprilia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen als gevolg van het gebruik vanniet-origineleonderdelen.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

MXV 450

Ed. 01 2009

The instructions in this booklet have been compiled primarily to offer a simple and clear guide to using the vehicle; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an Aprilia Dealer or Authorised Workshop. This booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge; for these operations, please take your vehicle to anAprilia Dealer or Authorised Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die bij een Dealer of Erkende aprilia Garage moeten uitgevoerd worden. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende aprilia Garage.

3

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehi-

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig.

cle.

 

The sings above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics. Read this manual carefully before starting the engine. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle and the state of maintenance/efficiency of the vehicle itself. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it given any riding condition. IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and must be handed to the new owner in the event of sale.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Voordat de motor wordt gestart, moet deze handleiding aandachtig doorgelezen worden. Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reactiesnelheid en vlugheid, maar eveneens van de kennis van het voertuig en van de staat van efficiëntie van het voertuig. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich in alle situaties veilig en beheersd kan bewegen. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

4

GENERAL RULES..........................................................................

7

Carbon monoxide.....................................................................

8

Fuel..........................................................................................

8

Hot components.......................................................................

9

Coolant.....................................................................................

9

Used engine oil and gearbox oil...............................................

11

Brake and clutch fluid...............................................................

12

Reporting of defects that affect safety......................................

12

VEHICLE.........................................................................................

19

Arrangement of the main components.........................................

21

Dashboard...................................................................................

22

Mapping selection....................................................................

0

Engine stop switch.......................................................................

24

Opening the saddle..................................................................

25

Identification.................................................................................

25

USE.................................................................................................

27

Checks.........................................................................................

28

Refuelling.....................................................................................

30

Rear shock absorbers adjustment...............................................

33

Rear shock absorbers setting..................................................

36

Front fork adjustment...................................................................

37

Running in....................................................................................

40

Starting up the engine..................................................................

41

Stopping the engine.....................................................................

43

Load.............................................................................................

44

MAINTENANCE..............................................................................

45

Engine oil level.............................................................................

46

Engine oil level check...............................................................

46

Engine oil top-up......................................................................

48

Engine oil change.....................................................................

49

Engine oil filter replacement.....................................................

50

 

INDEX

 

INDEX

ALGEMENE NORMEN.....................................................................

7

Koolmonoxide.............................................................................

8

Brandstof....................................................................................

8

Warme onderdelen.....................................................................

9

Koelvloeistof...............................................................................

9

Gebruikte motorolie en koppelingsolie.......................................

11

Remen koppelingsvloeistof......................................................

12

Communicatie van de defecten die invloed hebben op de vei-

ligheid.........................................................................................

12

VOERTUING.....................................................................................

19

Plaats van de hoofdcomponenten.................................................

21

Legenda.........................................................................................

22

Selectie lokalisaties....................................................................

0

Stopschakelaar motor....................................................................

24

Zadel openen.............................................................................

25

Identificatie.....................................................................................

25

GEBRUIK..........................................................................................

27

Controles........................................................................................

28

Tanken...........................................................................................

30

Regulering achterdempers.............................................................

33

Instelling achterste schokdempers.............................................

36

Regulering voorvorken...................................................................

37

Inrijden...........................................................................................

40

Starten des motors.........................................................................

41

Stoppen van de motor....................................................................

43

Lading............................................................................................

44

ONDERHOUD...................................................................................

45

Peil motorolie.................................................................................

46

Controle van het peil van de motorolie.......................................

46

Het bijvullen van motorolie.........................................................

48

Vervanging van de motorolie......................................................

49

5

By-pass valve clearing.............................................................

51

Gearbox oil level..........................................................................

53

Spark plug dismantlement...........................................................

56

Removing the air filter..................................................................

60

Cooling fluid level.........................................................................

61

Coolant check..........................................................................

63

Coolant top-up..........................................................................

64

Checking the brake oil level.........................................................

66

Braking system fluid top up......................................................

72

Fuses...........................................................................................

76

Front and rear disc brake.............................................................

79

Periods of inactivity......................................................................

82

Cleaning the vehicle....................................................................

84

Transport.....................................................................................

86

Transmission chain......................................................................

87

Chain backlash check..............................................................

88

Chain backlash adjustment......................................................

89

Checking wear of chain, front and rear sprockets....................

90

Chain lubrication and cleaning.................................................

91

TECHNICAL DATA.........................................................................

93

Kit equipment...............................................................................

99

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

101

Scheduled maintenance table.....................................................

102

Vervanging van de oliefilter van de motor..................................

50

Reiniging klep by-pass...............................................................

51

Versnellingsbak oliepeil.................................................................

53

Demonteren van de bougie............................................................

56

Demonteren van het luchtfilter.......................................................

60

Peil koelvloeistof............................................................................

61

Controle van de koelvloeistof.....................................................

63

Bijvulling van de koelvloeistof.....................................................

64

Controle van het oliepeil van de remmen......................................

66

Bijvullen van de remvloeistof......................................................

72

Zekeringen.....................................................................................

76

Schijfrem voor en achter................................................................

79

Stilstand van het voertuig...............................................................

82

Reinigen van het voertuig..............................................................

84

Vervoer..........................................................................................

86

Transmissieketting.........................................................................

87

Controle van de speling van de ketting......................................

88

Regeling van de speling van de ketting......................................

89

Controle van het gebruik van de ketting, het tandrad en kroon

 

...................................................................................................

90

Smering en reiniging van de ketting...........................................

91

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

93

Bijgeleverd gereedschap...............................................................

99

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

101

Tabel gepland onderhoud..............................................................

102

6

MXV 450

Chap. 01 General rules

Hst. 01 Algemene normen

7

1 General rules / 1 Algemene normen

Carbon monoxide

Koolmonoxide

If you need to keep the engine running in order to perform a procedure, please ensure that you do so in an open or very well ventilated area. Never let the engine run in an enclosed area. If you do work in an enclosed area, make sure to use a smoke-extractionsystem.

CAUTION

EXHAUST EMISSIONS CONTAIN CARBON MONOXIDE, A POISONOUS GAS WHICH CAN CAUSE LOSS OF CONSCIOUSNESS AND EVEN DEATH.

Wanneer het nodig is om de motor te doen werken om een handeling uit te voeren, controleert men of dit in een open ruimte of in een goed geventileerd lokaal gebeurt. Laat de motor nooit werken in een gesloten ruimte. Wanneer men in een gesloten ruimte werkt, gebruikt men een evacuatiesysteem voor de uitlaatgassen.

LET OP

DE UITLAATGASSEN BEVATTEN KOOLMONOXIDE, EEN GIFTIG GAS DAT BEWUSTELOOSHEID EN OOK DE DOOD KAN VEROORZAKEN.

Fuel

Brandstof

CAUTION

FUEL USED TO POWER INTERNAL COMBUSTION ENGINES IS HIGHLY FLAMMABLE AND CAN BECOME EXPLOSIVE UNDER SPECIFIC CONDITIONS. IT IS THEREFORE RECOMMENDED TO CARRY OUT REFUELLING AND MAINTENANCE PROCE-

LET OP

DE BRANDSTOF DIE WORDT GEBRUIKT VOOR DE AANDRIJVING VAN DE ONTPLOFFINGSMOTOR IS UITERST BRANDBAAR EN KAN EXPLOSIEF WORDEN IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN. VOER HET TANKEN EN DE ONDERHOUDSHANDELINGEN

8

DURES IN A VENTILATED AREA WITH THE ENGINE SHUT OFF. DO NOT SMOKE DURING REFUELLING AND NEAR FUEL VAPOURS, AVOID ANY CONTACT WITH NAKED FLAMES, SPARKS OR OTHER SOURCES WHICH MAY CAUSE THEM TO IGNITE OR EXPLODE.

DO NOT DISPOSE OF FUEL INTO THE ENVIRONMENT.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

UIT IN EEN GEVENTILEERDE ZONE EN MET DE MOTOR UIT. ROOK NIET TIJDENS HET TANKEN EN IN DE NABIJHEID VAN BRANDSTOFDAMPEN, EN VERMIJD ABSOLUUT CONTACT MET VRIJE VLAMMEN, VONKEN EN ELKE ANDERE BRON DIE HET VLAM VATTEN OF EXPLODEREN ERVAN KAN VEROORZAKEN.

LOOS DE BRANDSTOF NIET IN HET MILIEU.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Hot components

Warme onderdelen

The engine and the exhaust system components get very hot and remain in this condition for a certain time interval after the engine has been shut off. Before handling these components, make sure that you are wearing insulating gloves or wait until the engine and the exhaust system have cooled down.

De motor en de onderdelen van de uitlaatinstallatie worden zeer warm en blijven lang warm, ook nadat de motor wordt uitgezet. Vooraleer men deze onderdelen hanteert, draagt men isolerende handschoenen, of wacht men tot de motor en de uitlaatinstallatie zijn afgekoeld.

Coolant

Koelvloeistof

The coolant contains ethylene glycol which, under certain conditions, can become flammable. When ethylene glycol burns, it produces an invisible flame which can nevertheless cause burns.

De koelvloeistof bevat ethyleenglycol, wat in sommige omstandigheden ontvlambaar is. Wanneer het brandt, produceert ethylglycol onzichtbare vlammen, die toch brandwonden veroorzaken.

normen Algemene 1 / rules General 1

9

1 General rules / 1 Algemene normen

CAUTION

PAY ATTENTION NOT TO POUR COOLANT ON HOT ENGINE OR EXHAUST SYSTEM COMPONENTS; IT MAY CATCH FIRE PRODUCING INVISIBLE FLAMES. IT IS ADVISABLE TO WEAR LATEX GLOVES WHEN SERVICING THE VEHICLE. EVEN IF IT IS TOXIC, THE COOLANT HAS A SWEET FLAVOUR WHICH MAKES IT VERY ATTRACTIVE TO ANIMALS. NEVER LEAVE THE COOLANT IN OPEN CONTAINERS IN AREAS ACCESSIBLE TO ANIMALS AS THEY MAY DRINK IT.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

DO NOT REMOVE THE RADIATOR CAP WHEN THE ENGINE IS STILL HOT. THE COOLANT IS UNDER PRESSURE AND MAY CAUSE BURNS.

LET OP

LET OP OM GEEN KOELVLOEISTOF TE MORSEN OP DE HETE DELEN VAN DE MOTOR EN DE UITLAATINSTALLATIE; DEZE ZOU BRAND KUNNEN VATTEN MET ONZICHTBARE VLAMMEN. BIJ ONDERHOUDSHANDELINGEN RAADT MEN AAN OM LATEX HANDSCHOENEN TE GEBRUIKEN. DE KOELVLOEISTOF IS GIFTIG, MAAR HEEFT TOCH EEN ZOETE SMAAK, WAT HEM UITERST AANTREKKELIJK MAAKT VOOR DIEREN. LAAT DE KOELVLOEISTOF NOOIT IN GEOPENDE VERPAKKINGEN OF IN POSITIES DIE BEREIKBAAR ZIJN VOOR DIEREN, DIE ER ZOUDEN VAN KUNNEN DRINKEN.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

VERWIJDER DE RADIATORDOP NIET WANNEER DE MOTOR NOG WARM STAAT. DE KOELVLOEISTOF STAAT ONDER DRUK, EN ZOU BRANDWONDEN KUNNEN VEROORZAKEN.

10