APC AP9225 User Manual
Size:
2.52 Mb
Download

MasterSwitchplus

Power Control Unit

AP9225

AP9225EXP

User Guide

Thank You!

7KDQN \RX IRU VHOHFWLQJ $3& 0DVWHU6ZLWFK 3OXV SRZHU FRQWURO XQLW RU WKH 0DVWHU6ZLWFK 3OXV ([SDQVLRQ 8QLW ,W KDV EHHQ GHVLJQHG IRU PDQ\ \HDUV RI UHOLDEOH PDLQWHQDQFH IUHH VHUYLFH LQ FRPELQDWLRQ ZLWK \RXU $PHUL FDQ 3RZHU &RQYHUVLRQ $3& XQLQWHUUXSWLEOH SRZHU VXSSO\836 RU DV D VWDQG DORQH GHYLFH $3& LV GHGLFDWHG WR WKH GHYHORSPHQW RI KLJK SHUIRUPDQFH HOHFWULFDO SRZHU FRQYHUVLRQ DQG FRQWURO SURGXFWV :H KRSH WKDW \RX ZLOO ILQG WKLV SURGXFW D YDOXDEOH FRQYHQLHQW DGGLWLRQ WR \RXU FRPSXWLQJ V\VWHP

3OHDVH UHDG WKLV PDQXDO ,W SURYLGHV LPSRUWDQW VDIHW\ LQVWDOODWLRQ FRQILJXUDWLRQ DQG RSHUDWLQJ LQVWUXF WLRQV WKDW ZLOO KHOS \RX JHW WKH PRVW IURP \RXU 0DVWHU6ZLWFK 3OXV SRZHU FRQWURO XQLW 6HH WKH 8VHU *XLGH RQ WKH VXSSOLHG &' IRU PRUH GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ RQ WKH RSHUDWLRQ RI

0DVWHU6ZLWFK 3OXV SRZHU FRQWURO XQLW

6DYH WKLV PDQXDO ,W LQFOXGHV LQVWUXFWLRQV IRU REWDLQLQJ ZDUUDQW\ VHUYLFH

Radio frequency interference

:DUQLQJ &KDQJHV RU PRGLILFDWLRQV WR WKLV XQLW QRW H[SUHVVO\ DSSURYHG E\ WKH SDUW\ UHVSRQVLEOH IRU FRPSOL DQFH FRXOG YRLG WKH XVHU¶V DXWKRULW\ WR RSHUDWH WKLV HTXLSPHQW

1RWH 7KLV HTXLSPHQW KDV EHHQ WHVWHG DQG IRXQG WR FRPSO\ ZLWK WKH OLPLWV IRU D &ODVV $ GLJLWDO GHYLFH SXU VXDQW WR SDUW RI WKH )&& 5XOHV 7KHVH OLPLWV DUH GHVLJQHG WR SURYLGH UHDVRQDEOH SURWHFWLRQ DJDLQVW KDUPIXO LQWHUIHUHQFH ZKHQ WKH HTXLSPHQW LV RSHUDWHG LQ D FRPPHUFLDO HQYLURQPHQW 7KLV HTXLSPHQW JHQHUDWHV XVHV DQG FDQ UDGLDWH UDGLR IUHTXHQF\ HQHUJ\ DQG LI QRW LQVWDOOHG DQG XVHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKLV XVHU PDQXDO PD\ FDXVH KDUPIXO LQWHUIHUHQFH WR UDGLR FRPPXQLFDWLRQV 2SHUDWLRQ RI WKLV HTXLSPHQW LQ D UHVLGHQWLDO DUHD LV OLNHO\ WR FDXVH KDUPIXO LQWHUIHUHQFH 7KH XVHU ZLOO EHDU VROH UHVSRQ VLELOLW\ IRU FRUUHFWLQJ VXFK LQWHUIHUHQFH

7KLV &ODVV $ GLJLWDO DSSDUDWXV FRPSOLHV ZLWK &DQDGLDQ ,&(6

&HW DSSDUHLO QXPpULTXH GH OD FODVVH $ HVW FRQIRUPH j OD QRUPH 10% GX &DQDGD

MasterSwitch Plus

Contents

Chapter 1—Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Product Description .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . .

1

Overview

1

 

 

 

Front panel

1

 

 

 

Basic ports

2

 

 

 

Advanced port 2

 

 

 

To UPS port 2

 

 

 

Web/SNMP Management Card 2

 

 

 

SmartSlot accessory housing (AP9225EXP only)

2

 

 

LEDS 3

 

 

 

 

Manual button 4

 

 

 

Reset button 4

 

 

 

Rear panel

4

 

 

 

MasterSwitch Plus Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Overview

5

 

 

 

Unit properties 5

 

 

 

Outlet properties 5

 

 

 

Outlet properties: both operating modes 6

 

 

 

Outlet properties: Graceful Shutdown mode

6

 

 

Outlet properties: Annunciator mode 7

 

 

 

Defaults for outlet properties 8

 

 

 

Planning Your Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Overview

9

 

 

 

Configuring an outlet for on-demand operation

9

 

Configuring an outlet for unattended shutdown

10

 

Outlet start-up sequence 11

 

 

 

Graceful Shutdown sequence 12

Graceful Shutdown sequence for on-battery events 13

Graceful Shutdown sequence for Measure-UPS II alarms 14

Annunciator sequence for Measure-UPS II alarms 15

Measure-UPS II alarm signals 15

On-demandoperation 16

Delayed On sequence 17

Reboot sequence 18

Shutdown sequence 19

Graceful reboot sequence 20

L

Contents

Chapter 2—Managing MasterSwitch Plus . . . . . . 21

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Overview 21

Remote Management Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Overview 22

Web interface 22

Web interface: accessing MasterSwitch Plus 22

Web interface: logging in 23

Control Console interface 23

Control Console structure 23

Accessing the Control Console 24

Logging into the Control Console 24

Password-Protected User Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Overview 25

Account access to Main menu headings 25

Administrator account 26

Administrator access 26

Device Manager account 27

Device Manager access 27

Outlet User accounts 28

Outlet User access 28

Chapter 3—Main Menu Headings

. . . . . . . . . . . . 29

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . 29

Overview 29

 

Differences in configurable items

29

Device Manager: Outlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Overview 31

Control of outlets 31

Notes on outlets 32

Device Manager: MasterSwitch Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Overview 33

Device configuration 33

Outlet configuration 34

±LL±

Contents

Device Manager: Measure-UPS II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Overview 36

Status: probes 36

Status: contacts 37

Configuration 37

Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Overview 38

TCP/IP 38

TFTP/FTP 39

Telnet/Web 39

SNMP 40

SNMP: access control 40

SNMP: Trap Receiver 41

System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Overview 42

User Manager 42

Outlet User Manager 43

Outlet User List 43

Identification 44

Date/Time 44

File Transfer 45

Tools 46

Links 46

Chapter 4—Security and Help Features. . . . . . . . 47

Security Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Overview 47

Authentication versus encryption 47

User names, passwords and community names 47

Port assignments 48

MD5 Authentication 48

Web interface MD5 authentication 49

Help Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Overview 50

Navigating through the help files 50

±LLL±

Contents

Chapter 5—Managing the Expansion Unit . . . . . 51

Introduction . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Overview

51

 

Navigating through the menus 51

Main Menu . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Description

52

 

Item definitions

52

Unit Properties Menu

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Description

55

 

Item definitions

55

Outlet Properties Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Overview 57

Graceful Shutdown menu items 57

Annunciator menu items 59

Measure-UPS II menu 59

Measure-UPS II menu items 60

Chapter 6—Product Information . . . . . . . . . . . . . 61

Using MasterSwitch Plus with PowerChute Plus and APC Accessories 61

PowerChute Plus and on-demand operation 61

MasterSwitch Plus and PowerChute Plus settings 61

APC Accessories and UPS control commands 61

Warranty Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Limited warranty 62

Obtaining service 62

Warranty limitations 62

Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Overview 63

Troubleshooting suggestions 63

If problems persist 65

Life Support Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

General policy 66

Examples of life-support devices 66

±LY±

Contents

Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Basic port interface 67

Basic port pin assignments 67

Advanced port interface 68

Advanced

port pin assignments 68 Product specifications 69

±Y±

MasterSwitch Plus

Chapter 1 Introduction

Product Description

Overview 0DVWHU6ZLWFK 3OXV $3 LV D SRZHU FRQWURO XQLW ZLWK D :HE 6103 0DQDJHPHQW &DUG $3 SUH LQVWDOOHG 7KLV FRPELQDWLRQ DOORZV \RX WR PDQDJH D 0DVWHU6ZLWFK 3OXV XS WR WKUHH 0DVWHU6ZLWFK 3OXV ([SDQVLRQ 8QLWV$3 (;3

DQG D 0HDVXUH 836,, XVLQJ D :HE EURZVHU 7HOQHW RU '7( HTXLSPHQW D GXPE

WHUPLQDO RU D FRPSXWHU UXQQLQJ WHUPLQDO HPXODWLRQ VRIWZDUH

Front panel

)LJXUH VKRZV WKH IURQW SDQHO RI 0DVWHU6ZLWFK 3OXV 7KH SDUDJUDSKV WKDW IROORZ

 

)LJXUH GHVFULEH HDFK RI WKH ODEHOHG SDUWV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUH )URQW 3DQHO

1RWH $3 (;3 GRHV QRW KDYH D :HE 6103 0DQDJHPHQW &DUG LQVWDOOHG LQ WKH 6PDUW6ORW KRXVLQJ

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH

± ±

Introduction

Product Description continued

Basic ports

7KH HLJKW %DVLF SRUWV FRQQHFW 0DVWHU6ZLWFK 3OXV WR VHUYHUV UXQQLQJ 3RZHU&KXWH RU

 

EXLOW LQ 836 PRQLWRULQJ VRIWZDUH (DFK %DVLF SRUW KDV LWV RZQ ODEHO DQG /(' )RU

 

VSHFLILFDWLRQV FRQFHUQLQJ WKH %DVLF SRUWV VHH ³%DVLF SRUW SLQ DVVLJQPHQWV´ RQ

 

SDJH

 

1RWH 6PDUW VLJQDOLQJ DOORZV \RX WR XVH WKH DGYDQFHG UHSRUWLQJ IHDWXUHV RI

 

3RZHU&KXWH 3OXV ,I \RX DUH XVLQJ WKH $GYDQFHG SRUW %DVLF SRUW LV QRW

 

DYDLODEOH

Advanced port

 

7KH $GYDQFHG SRUW DOORZV WKH FRQQHFWHG VHUYHU WR FRPPXQLFDWH ZLWK D 836

 

RSHUDWLQJ LQ 6PDUW 0RGH 6PDUW 836Š 0DWUL[836Œ RU 6\PPHWUDŒ3RZHU$UUD\Œ

 

)RU LQIRUPDWLRQ RQ 6PDUW 0RGH VHH WKH XVHU PDQXDO VXSSOLHG ZLWK \RXU 836 )RU

 

VSHFLILFDWLRQV FRQFHUQLQJ WKH $GYDQFHG SRUW VHH ³$GYDQFHG SRUW interface´ RQ

 

SDJH

 

1RWH 7KH $GYDQFHG SRUW PD\ DOVR EH XVHG IRU FRQILJXULQJ 0DVWHU6ZLWFK 3OXV )RU

 

LQVWUXFWLRQV RQ FRQILJXULQJ \RXU XQLW WKURXJK WKH $GYDQFHG SRUW VHH

 

³0DQDJLQJ WKH ([SDQVLRQ 8QLW´ RQ SDJH

To UPS port

 

7KH 7R 836 SRUW LV XVHG WR FRQQHFW 0DVWHU6ZLWFK 3OXV WR D836 RU DQRWKHU

 

0DVWHU6ZLWFK 3OXV XQLW ZLWK WKH VXSSOLHG GDLV\ FKDLQ FDEOH $3& SDUW QXPEHU

 

 

Web/SNMP

 

0DVWHU6ZLWFK 3OXV LV SUH LQVWDOOHG ZLWK D :HE 6103 0DQDJHPHQW &DUG 8VLQJ D

Management Card

:HE EURZVHU 7HOQHW RU '7( HTXLSPHQW \RX FDQ UHPRWHO\ PDQDJH FRQQHFWHG

 

GHYLFHV DQG FRQILJXUH SDVVZRUG SURWHFWHG $GPLQLVWUDWRU 'HYLFH 0DQDJHU DQG

 

2XWOHW 8VHU DFFRXQWV WKDW HQVXUH UHVWULFWHG DFFHVV WR V\VWHP GHYLFH DQG RXWOHW

 

DWWULEXWHV DQG VHUYLFHV

SmartSlot accessory

 

7KH 0DVWHU6ZLWFK 3OXV ([SDQVLRQ 8QLW SURYLGHV KRXVLQJ IRU $3& 6PDUW6ORW

housing

DFFHVVRULHV RQ WKH IURQW SDQHO 6PDUW6ORW DFFHVVRULHV HQKDQFH \RXU DELOLW\ WR

(AP9225EXPonly)

PRQLWRU DQ $3& 836 DQG WR PDQDJH \RXU V\VWHP )RU LQVWUXFWLRQV RQ KRZ WR LQVWDOO

 

DQG RSHUDWH D 6PDUW6ORW DFFHVVRU\ UHIHU WR WKH XVHU PDQXDO VXSSOLHG ZLWK WKH

 

DFFHVVRU\

 

 

 

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH

± ±

Introduction

Product Description continued

LEDS

5HIHU WR 7DEOH IRU D GHVFULSWLRQ RI WKH FRQGLWLRQV UHODWHG WR/(' VWDWXV

 

 

 

 

 

 

/('

 

6WDWXV

'HVFULSWLRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

2Q

7KH 2XWOHW LV RQ

 

 

 

 

 

 

 

 

2II

7KH 2XWOHW LV RII

 

%DVLF SRUW

 

 

 

 

 

0RVWO\ RII

7KH 2XWOHW LV VFKHGXOHG WR WXUQ RQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0RVWO\ RQ

7KH 2XWOHW LV VFKHGXOHG WR WXUQ RII

 

 

 

 

 

 

 

 

)ODVKLQJ JUHHQ

7KH 836 LV LQ 6OHHS PRGH

 

 

 

 

 

 

 

 

6WHDG\ JUHHQ

7KH 836 LV RSHUDWLQJ 1RUPDOO\

 

 

 

 

 

 

 

 

6WHDG\ UHG

7KH 836 KDV H[SHULHQFHG DQ $& )DLO FRQGLWLRQ 836

 

7R 836 SRUW

 

LV 2Q %DWWHU\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ODVKLQJ UHG

7KH 836 KDV DVVHUWHG D /RZ %DWWHU\ LQGLFDWLRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

)ODVKLQJ JUHHQ

0DVWHU6ZLWFK 3OXV LV XQDEOH WR FRPPXQLFDWH ZLWK

 

 

 

DQG UHG

WKH 836

 

 

 

 

 

 

 

 

2II

0DVWHU6ZLWFK 3OXV KDV QR SRZHU

 

 

 

 

 

 

 

 

6ROLG JUHHQ

0DVWHU6ZLWFK 3OXV KDV YDOLG QHWZRUN VHWWLQJV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0DVWHU6ZLWFK 3OXV GRHV QRW KDYH YDOLG QHWZRUN

 

6WDWXV

 

)ODVKLQJ JUHHQ

VHWWLQJV 6HH ³5HPRWH 0DQDJHPHQW ,QWHUIDFHV´ RQ

 

 

 

SDJH IRU PRUH LQIRUPDWLRQ

 

$3 RQO\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ODVKLQJ UHG

0DVWHU6ZLWFK 3OXV LV PDNLQJ D %2273 UHTXHVW

 

 

 

VORZO\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ROLG UHG

$ KDUGZDUH IDLOXUH KDV EHHQ GHWHFWHG E\

 

 

 

0DVWHU6ZLWFK 3OXV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7KH GHYLFH V WKDW FRQQHFWV 0DVWHU6ZLWFK 3OXV WR WKH

 

 

 

2II

QHWZRUN ZKHWKHU D URXWHU KXE RU FRQFHQWUDWRU LV

 

 

 

 

 

/LQN 5; 7;

 

 

RII RU QRW RSHUDWLQJ FRUUHFWO\

 

 

 

 

 

$3 RQO\

 

 

 

 

 

 

0DVWHU6ZLWFK 3OXV LV FRQQHFWHG WR D IXQFWLRQLQJ

 

 

 

&RQVWDQW *UHHQ

 

 

 

QHWZRUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ODVKLQJ *UHHQ

0DVWHU6ZLWFK 3OXV LV UHFHLYLQJ GDWD SDFNHWV IURP WKH

 

 

 

QHWZRUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7DEOH 0DVWHU6ZLWFK 3OXV /(' ,QGLFDWRU 'HVFULSWLRQV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH

± ±