AOpen AX6B-TBL User Manual

Size:
19.1 Kb
Download

ªþ¿ý C Jumper ³]©wªí

¿ï¾Ü CPU ÀW²v

³o¶ô¥D¾÷ªO¬O±Ä¥ÎµL jumper ³]-p¡C°ß¤@ªºjumper ¬O Clear CMOS¡A³o¥i¥H¥Î©ó§Ñ °O±K½Xªº±¡ªp¤U¡C

³]©w CPU ÀW²vªº¤èªk¬O:

BOIS Setup à Chipset Features Setupà CPU Clock Frequency

(¥i¯àªº³]©w-Ȧ³66, 68.5, 75, 83.3, 100, 103, 112 »P 133.3 MHz)

BOIS Setup à Chipset Features Setupà CPU Clock Ratio

(¥i¯àªº³]©w-Ȧ³1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, »P 8x)

INTEL Pentium II

CPU ¤º³¡ÀW²v

-¿ÀW¤ñ

¥~ÀW

 

 

 

 

Pentium II - 233

233MHz =

3.5x

66MHz

 

 

 

 

Pentium II - 266

266MHz =

4x

66MHz

 

 

 

 

Pentium II - 300

300MHz =

4.5x

66MHz

 

 

 

 

Pentium II - 333

333MHz =

5x

66MHz

Pentium II - 350

350MHz=

3.5x

100MHz

 

 

 

 

Pentium II - 400

400MHz=

4x

100MHz

 

 

 

 

Pentium II - 450

450MHz=

4.5x

100MHz

ĵ§i: INTEL 440BX ´¹¤ù²Õ³Ì°ª¥i¤ä´©100MHz CPU ¥~ ÀW¡A103¡B112 »P133.3MHz ¶È¨Ñ¤º³¡´ú¸Õ¥Î¡C³o¨Ç³]©w-Ȥw

¶W¥X BX ´¹¤ù²Õªº³W®æ¡A ¥i¯à·|¹ï¨t²Î³y¦¨·l®`¡C

C-1

Jumper ³]©wªí

¿ï¾Ü CPU ¹qÀ£

¥»¥D¾÷ªO¤ä´© Pentium II VID ¥\¯à¡A¥i¥H¦Û°Ê°»´ú CPU ®Ö¤ß¹qÀ£¡A¨ä½d³ò¦b 1.3V ¨ì

3.5V ¤§¶¡¡C

Clear CMOS

JP14

Clear CMOS

1-2

¥¿±`¾Þ§@ (¹w³])

2-3

²M°£ CMOS

 

 

´£¥Ü: ¦pªG±zªº¨t²Î¦]¬°¶WÀW¦Ó·í±¼©ÎµLªk¶}¾÷¡A¥i¥H²M°£

CMOS¡AÅý¨t²Î¦^¨ì¹w³]ªºª¬ºA¡C°£¤F¨Ï¥ÎJP14 ¤§¥~¡A±z¤]

¥i¥H¦b¶}¾÷®É«ö¤U <Home> ¨Ó²M°£CMOS¡C

AGP Turbo

JP23

AGP Turbo

1-2

Disabled (¹w³])

2-3

Enabled

 

 

C-2