AOpen AP5T-CA User Manual

Size:
33.03 Kb
Download

ªþ¿ý A

Jumper ªí

³]©w CPU ¹qÀ£

JP11

CPU ®Ö¤ß¹qÀ£ (Vcore)

1-2

3.45V

(Intel P54C)

3-4

3.52V

(Cyrix or AMD K5)

5-6

2.9V

(AMD K6-166/200or Cyrix M2)

7-8

2.8V

(MMX P55C)

9-10

3.2V

(AMD K6-233)

11-12

2.5/2.2/2.1/2.0V (Reserved)

 

 

 

 

ĵ§i: ¦pªG±z¨Ï¥ÎIntelPP/MT-233©Î AMDK6-200/233½Ð¨Ï¥Î

¸û¤jªºCPU-·®°¨Ã½T»{¨ä-·¬y(airflow)¸g¹LÃ-À£´²¼ö¤ù.¦pªG±z µLªk²Å¦X³o¨ÇCPU ªº´²¼ö»Ý¨D,¨t²Î¥i¯à·|µo¥Í¤£Ã-©w²{¶H.

´£¥Ü: ³æ¹qÀ£CPUªºI/O¹qÀ£Vcpuio (CPU I/O Voltage) µ¥©ó®Ö¤ß

¹qÀ£Vcore, ¦ý¬O¹ï©óÂù¹qÀ£CPU¦pPP/MT MMX (P55C), AMD K6©ÎCyrix 6x86L/M2, Vcpuio»PVcore¨Ã¤£¬Û¦P, Vcpuio¤Ï¦Óµ¥

©óVio (PBSRAM¤ÎChipset Voltage). ¥»¥D¾÷ªO¦³¯S®í½u¸ô¥i¥H

¦Û°Ê°»´ú³æ¹qÀ£©ÎÂù¹qÀ£CPU .

´£¥Ü: JP11 pin11-12«O¯dµ¹·s¤@¥Nªº CPU ¥Î,³Ì¥i¯àªº¼Æ-Ȭ°

2.1V. ¥Ø«e¦¹¼Æ-È©|¥¼©w®×,©Ò¥H¨Ï¥Î pin11-12«e«Øij¥ý¸ß°Ý±z ªº¸g¾P°Ó©Î¥Î¤T¥Î¹qªí¶q¹L.

A-1

Jumper ªí

CPU

¹qÀ£«¬¦¡

JP11

Vcore

Vio

Vcpuio

 

 

 

 

 

 

INTEL P54C

³æ¹qÀ£

1-2

3.45V

3.45V

Vcore

 

 

 

 

 

 

INTEL MMX

Âù¹qÀ£

7-8

2.8V

3.45V

Vio

P55C

 

 

 

 

 

AMD K5

³æ¹qÀ£

3-4

3.52V

3.52V

Vcore

 

 

 

 

 

 

AMD K6-166/200

Âù¹qÀ£

5-6

2.9V

3.45V

Vio

 

 

 

 

 

 

AMD K6-233

Âù¹qÀ£

9-10

3.2V

3.45V

Vio

 

 

 

 

 

 

Cyrix 6x86

³æ¹qÀ£

3-4

3.52V

3.52V

Vcore

 

 

 

 

 

 

Cyrix 6x86L

Âù¹qÀ£

7-8

2.8V

3.45V

Vio

 

 

 

 

 

 

Cyrix M2

Âù¹qÀ£

5-6

2.9V

3.45V

Vio

 

 

 

 

 

 

¿ï¾Ü CPU ÀW²v

JP3

JP1

JP2

CPU -¿ÀW¤ñ

1-2

1-2

1-2

1.5x

(3.5x)

1-2

2-3

1-2

2x

 

1-2

2-3

2-3

2.5x

(1.75x)

1-2

1-2

2-3

3x

 

2-3

2-3

1-2

4x

 

2-3

2-3

2-3

4.5x

 

2-3

1-2

2-3

5x

 

2-3

1-2

1-2

5.5x

 

JP6

JP4

JP5

CPU ¥~³¡ÀW²v

1-2

1-2

2-3

60MHz

1-2

2-3

1-2

66MHz

2-3

1-2

2-3

75MHz

2-3

2-3

1-2

83.3MHz

 

 

 

 

½Ðª`·N: JP3«O¯dµ¹±N¨ÓªºCPU¥Î,¹ï©ó¥Ø«e¥«-±¤WªºCPU,¥¦¬OªÅ ±µªºPin,±µ¦b1-2©Î2-3³£À³¸Ó¨S¦³¥ô¦ó¼vÅT.¦ý¬O¦pªG±zµo²{¥ô¦ó

¤£Ã-©w²{¶H,½Ð¹Á¸Õ±N¨ä²¾°£(Open).

½Ðª`·N: Intel PP/MT MMX 233MHz¨Ï¥Î1.5x ªº³]©w¨Ó·í§@3.5x-¿ÀW¥Î, ¦Ó AMD PR166¨Ï¥Î2.5x ªº³]©w¨Ó·í§@1.75x-¿ÀW¥Î.

ĵ§i: INTEL TX ´¹¤ù²Õ¶È¤ä´©¨ì 60/66MHz CPU ¥~ÀW, 75/83.3MHz ªº³]©w«Y«O¯d¨Ñ¤º³¡´ú¸Õ¥Î, ³]©w¦¨75/83.3MHz ¶W¥X

TX ´¹¤ù²Õ¤ä´©ªº³W®æ¡A¥i¯à·|ÄY-«·l®`±zªº¨t²Î.

A-2

Jumper ªí

ĵ§i: Cyrix 6x86 P200+ ¨Ï¥Î75MHz¥~ÀW, ¦C¥X¨ä³]©w¥Øªº¦bªA°È

Cyrix P200+ªº¨Ï¥ÎªÌ, ½Ðª`·N³]©w¦¨75MHz, ¥i¯à·|ÄY-«·l®`±zªº

¨t²Î.

INTEL

¤º³¡ÀW²v

-¿ÀW¤ñ

¥~ÀW

JP3 & JP1 & JP2

JP6 & JP4 & JP5

Pentium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P54C 90

90MHz =

1.5x

60MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&1-2&2-3

 

 

 

 

 

 

P54C 100

100MHz =

1.5x

66MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

P54C 120

120MHz =

2x

60MHz

1-2&2-3&1-2

1-2&1-2&2-3

 

 

 

 

 

 

P54C 133

133MHz =

2x

66MHz

1-2&2-3&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

P54C 150

150MHz =

2.5x

60MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&1-2&2-3

 

 

 

 

 

 

P54C 166

166MHz =

2.5x

66MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

P54C 200

200MHz =

3x

66MHz

1-2&1-2&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

INTEL

¤º³¡ÀW²v

-¿ÀW¤ñ

¥~ÀW

JP3 & JP1 & JP2

JP6 & JP4 & JP5

Pentium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP/MT 150

150MHz =

2.5x

60MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&1-2&2-3

 

 

 

 

 

 

PP/MT 166

166MHz =

2.5x

66MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

PP/MT 200

200MHz =

3x

66MHz

1-2&1-2&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

PP/MT 233

233MHz =

3.5x

66MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

Cyrix 6x86

¤º³¡ÀW²v

-¿ÀW¤ñ

¥~ÀW

JP3 & JP1 & JP2

JP6 & JP4 & JP5

& 6x86L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P150+

120MHz =

2x

60MHz

1-2&2-3&1-2

1-2&1-2&2-3

 

 

 

 

 

 

P166+

133MHz =

2x

66MHz

1-2&2-3&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

P200+

150MHz =

2x

75MHz

1-2&2-3&1-2

2-3&1-2&2-3

 

 

 

 

 

 

Cyrix M2

¤º³¡ÀW²v

-¿ÀW¤ñ

¥~ÀW

JP3 & JP1 & JP2

JP6 & JP4 & JP5

 

 

 

 

 

 

MX-PR166

150MHz =

2.5x

60MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&1-2&2-3

MX-PR200

166MHz =

2.5x

66MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

MX-PR233

200MHz =

3x

66MHz

1-2&1-2&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

MX-PR266

233MHz =

3.5x

66MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

A-3

Jumper ªí

AMD K5

¤º³¡ÀW²v

-¿ÀW¤ñ

¥~ÀW

JP3 & JP1 & JP2

JP6 & JP4 & JP5

 

 

 

 

 

 

PR90

90MHz =

1.5x

60MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&1-2&2-3

PR100

100MHz =

1.5x

66MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

PR120

90MHz =

1.5x

60MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&1-2&2-3

 

 

 

 

 

 

PR133

100MHz =

1.5x

66MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

PR166

116MHz =

1.75x

66MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

AMD K6

¤º³¡ÀW²v

-¿ÀW¤ñ

¥~ÀW

JP3 & JP1 & JP2

JP6 & JP4 & JP5

 

 

 

 

 

 

PR2-166

166MHz =

2.5x

66MHz

1-2&2-3&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

PR2-200

200MHz =

3x

66MHz

1-2&1-2&2-3

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

PR2-233

233MHz =

3.5x

66MHz

1-2&1-2&1-2

1-2&2-3&1-2

 

 

 

 

 

 

±Ò°Ê©ÎÃö³¬¥D¾÷ªO¤WªºSuper I/O

JP18 Onboard Super I/O

1-2Enable (default)

2-3Disable

±Ò°Ê©ÎÃö³¬¥D¾÷ªO¤WªºPS/2 ·Æ¹«

JP20

PS/2 Mouse

1-2

Enable (default)

2-3

Disable

 

 

²M°£CMOS

JP14 Clear CMOS

1-2 ¥¿±`¾Þ§@

(default) 2-3²M°£CMOS

A-4