A.O. Smith ACGSS02307 User Manual

Size:
250.92 Kb
Download

61 50 &''*$*&/5 )05 8"5&3 4611-:#0*-&38*5) .0%6-"5*/( '*3& 563/%08/

/ iÊ6 Ò iАКГiА iГК`i ЫiАГК> КiЭVi«М > ЮК } КМ iА > КivwV i VЮКLЮКV L }К> >`Ы> Vi`К `Х >М }КЫi МХА Э }К}>ГЙ> АКА>М КГЮГМi КЬ М К>КЫiАМ V> К Х М «>ГГ V ««iАК i>МКiЭV > }iАКv АК ХМГМ> ` }КivwV i VЮК vКХ«КМ Кnn К> `К ЬК "ЭКi ГГ Г М >МК iiМК АКiЭVii`КМ iК ГМКГМА }i МКГМ> `>А`Г°К

/ iÊ6 Ò iАКГКV>«>L iК vКwА }КvА К£дд КМ КУx К АК>К{\£КМХА ` Ь КА>М К vКА>Мi`«ХМКL>Гi`К КМ iКVХААi МКГЮГМi К`i > `°К/ iК6 ½ГК `Х >М }КV>«>L МЮКГКЫ АМХ> ЮМ iГГ]К> `КМ iКL iА½ГК ХМ«ХМКГКL>Гi`КГМА VМ ЮК КМ iКVХААi МКГЮГМi К`i > `К> `КМ i

АiµХ Аi`К /1ГК ii`i`КМ К > М> КМ iК`iГ Аi`КГЮГМi КГiМК« МКМi «iА>МХАi°

6 Ê 9]Ê "7 "ÝÊ " 1-/ "Ê/ " " 9

UК6i МХА Э }К}>ГЙ> АКА>М КГЮГМi КqК7 А ГКЬ М КЫ>А >L iКГ«ii`КL ЬiАКМ К«АiV Гi ЮК Э

}>ÃÊ> `Ê> ÀÊÌ À Õ} ÕÌÊwÀ }ÊÀ> }i°

UÊ{\£Ê/ÕÀ ` Ü ÊqÊ Õ ÞÊ `Õ >Ì }ÊV>«>L ÌÞÊ«ÀiÛi ÌÃÊi iÀ}Þ ÃÌi> }Êà ÀÌÊVÞV }Ê> `

«А Ы `iГКГ М КГЮГМi К «iА>М КЬ М К } iАК ЫiА> КГЮГМi КivwV i V iГ UК ««А Ыi`Кv АКХГiК К>Аi>ГКЬ М К ЬК«АiГГХАiК}>ГКГХ«« ЮКГiАЫ ViГКqК*А Ы `iГК} `

«iÀ>Ì ÊÜ Ì Ê{Ê V iÃÊ vÊÜ>ÌiÀÊV Õ

"7 "ÝÊ"* , / " Ê

UК iiМГК АКiЭVii`ГК/iЭ>ГК> `К > v А >К- + К,Х iК££{И°УК> АКµХ> МЮКГМ> `>А`Г

xäääÊ " 1 / Ê " /,"

UК V Х`iГКАi МiКМ> КМi «iА>МХАiКV МА КМ К>` ХГМКМ> КМi «iА>МХАiК>МКМ iКL iАКq

`Õ >ÌiÃÊÌ iÊL iÀÊÌ Ê > Ì> ÊÌ> ÊÃiÌÊ« ÌÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊÜ Ì Ê³É Ê£Ê`i}Àii

UÊ w ÌiÊL iÀÊ ÕÌ«ÕÌÊV ÌÀ ÊLiÌÜii ÊÓx Ê> `Ê£ää ÊwÀi UÊ ÊÀi>`Ê ÕÌÊqÊ*À Û `iÃÊVÕÀÀi ÌÊL iÀÊÃÌ>ÌÕÃÊ Ê« > Ê } à ÊÜ Ì Ê i «ÊÃVÀii ÃÊÌ Ê>Ãà ÃÌ

Ã Õ `Ê>Êv>Õ ÌÊ VVÕÀ

UÊ ÌÀ ÃÊiÛiÀÞÊi iVÌÀ V> ÊL iÀÊvÕ VÌ ÊÜ Ì Ê ÊL >À`Ê` >} ÃÌ VÃ

," < Ê /",9Ê "1 / Ê*1 *

UÊ Ìi}À> ÞÊ Õ Ìi`]ÊÜ Ài`]Ê> `ÊV ÌÀ i`ÊLÞÊÌ iÊ xäääÊL iÀÊV ÌÀ

UÊ >VÌ ÀÞÊÃ âi`Êv ÀÊ«À «iÀÊy ÜÊLiÌÜii ÊL iÀÊ> `ÊÃÌ À>}iÊÌ>

UÊ ÜÃÊxäÊiµÕ Û> i ÌÊviiÌÊ vÊ« « }ÊLiÌÜii ÊL iÀÊ> `ÊÌ>

Ê 9Ê "** ,Ê Ê/1 Ê /Ê 8 ,

UÊ6iÀÌ V> ÊÃÌÀ> } ÌÊÌÕLiÊÓÊ«>ÃÃÊ i>ÌÊiÝV > }iÀÊ`ià } Êi V ÀV iÃÊÌ iÊLÕÀ iÀÊÜ Ì Ê>

V LХГМ КV > LiАКМ >МКГК>КОИдc Ь> К vКV ««iАКw КМХLiГ UК,ХГМ АiГ ГМ> МК «iА>М КqК К МiА > К i>МКiЭV > }iАК V ««iАКГХАv>ViГК>АiК } >ГГ i`КЬ М К °К"°К- М ½ГК«А «А iМ>АЮК« АVi > К} >ГГКV >М }]КЬ V Кv>АК iЭVii`ГКV «iМ М ЫiКV >М }Г

UÊ «iÀÛ ÕÃÊÌ ÊÌ iÀ > ÊÃ V

" * /]Ê "7 *," Ê-

UÊ<iÀ ÊV i>À> ViÊ ÊÃ `iÃ]Ê`i> Êv ÀÊ Õ Ì « iÊL iÀÊ ÃÌ> >Ì Ã UÊ ÌÃÊÌ À Õ} ÊÎä ` ÀÃÊ> `Ê Ì Êi iÛ>Ì ÀÃÊv ÀÊ` vwVÕ ÌÊÀiÌÀ wÌÊ>«« V>Ì Ã

-/ , 6 /Ê",Ê , / 6 /Ê 8 /9

UÊ-Ì>`>À` Ûi ÌÊV w}ÕÀ>Ì ]ÊÛiÀÌ V> Ê ÀÊ À â Ì> ÊÃ `iÜ>

UÊ/Ü « «iÊ` ÀiVÌ Ûi Ì }ÊÛiÀÌ V> Ê> `É ÀÊ À â Ì> ÊÃ `iÜ> ]ÊÜ Ì Ê> ÊV LÕÃÌ Ê > iÕ«

> ÀÊ`À>Ü ÊvÀ Ê ÕÌÃ `iÊÌ iÊLÕ ` }

Х ЮКУддЗ,

78 UISPVHI 78

*>}iÊ£Ê vÊ{

!#'33

UP TO 88% EFFICIENT, HOT WATER SUPPLY BOILER WITH MODULATING FIRE 4:1 TURNDOWN

CATEGORY IV LISTED

Requires AL29-4Cgas tight rust resistant venting material

PROFESSIONAL START-UPSERVICE FURNISHED

Assures optimum performance for each installation

MEETS ASHRAE/IESNA 90.1-1999

5 YEAR HEAT EXCHANGER WARRANTY

For complete information, consult written warranty or contact A. O. Smith

OTHER VFBOILER FEATURES:

ASME 160# W.P.

ASME PRESSURE RELIEF VALVE 125#

FACTORY MOUNTED FLOW SWITCH

MEETS CSD-1CODE-–FACTORYSTANDARD

BRASS DRAIN VALVE

LOW GAS PRESSURE SWITCH

DIGITAL INLET/OUTLET TEMPERATURE READ OUT

MANUAL RESET HI-LIMIT

ALL BRONZE FACTORY MOUNTED PUMP

VFBOILER APPROVED OPTIONS:

SEQUENCING PANEL

ALARM BELL

SIDEWALL VENT KITS

VERTICAL AND HORIZONTAL DIRECT VENT KITS

SKID-MOUNTEDSYSTEMS

DRY CONTACTS FOR ANY BOILER FAILURE

LOW WATER CUTOFF

LP GAS

CUPRO-NICKELHEAT EXCHANGER TUBES

VERSATILE MULTI-VENTINGCONFIGURATIONS

DIRECT-VENTING

SIDEWALL VENTING

CONVENTIONAL

 

VENTING

Please consult latest edition of the Installation Manual for detailed venting information and maximum/minimum venting distances.

RECOVERY CAPACITIES

 

Input

 

 

Temperature Rise - °F (°C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model

Water

40

60

80

90

100

 

120

140

Rating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Btu/hr

Flow

(22)

(33)

(44)

(90)

(56)

 

(67)

(78)

VW-500

500,000

GPH

1,268

845

634

563

507

 

423

362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPH

4,797

3,198

2,399

2,132

1,919

 

1,599

1,371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW-750

750,000

GPH

1,901

1,268

951

845

761

 

634

543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPH

7,196

4,797

3,598

3,198

2,878

 

2,399

2,056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW-1000

1,000,000

GPH

2,535

1,690

1,268

1,127

1,014

 

845

724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPH

9,595

6,397

4,797

4,264

3,838

 

3,198

2,741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Maximum gas supply pressure: 11˝ W.C. natural gas, 13.8˝ propane

Minimum gas supply pressure: 4˝ W.C. natural gas, 8˝ propane

Electrical Power: 120 Volts, 60 Hertz, 30 Amps.

Page 2 of 4

ACGSS02307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW MODELS - FLOW, HEAD LOSS AND TEMPERATURE RISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20F° (11°C)

 

 

30F° (17°C)

 

 

40F° (22°C)

 

 

Maximum Flow Rate

 

 

Minimum Flow Rate

 

 

 

 

 

T

 

 

 

T

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

Model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPM

LPH

 

▲P

▲PM

GPM

LPH

 

▲P

▲PM

GPM

LPH

 

▲P

▲PM

GPM

LPH

▲P

▲PM

▲T°F

▲Pm

GPM

LPH

▲P

▲PM

▲T°F

▲Pm

 

 

 

 

 

 

FT

 

 

 

 

FT

 

 

 

 

FT

 

 

 

FT

 

 

 

 

 

FT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW-500

42

159

 

1.8

0.5

28

106

 

1.3

0.4

21

79

 

1

0.3

100

379

3.8

1.2

8

4

21

79

1

0.3

40

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW-750

63

238

 

2.9

0.9

42

159

 

2.1

0.6

32

121

 

1.8

0.5

110

416

4.3

1.3

12

7

32

121

1.8

0.5

40

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW-1000

85

322

 

3.9

1.2

56

212

 

2.8

0.9

42

159

 

2.3

0.7

120

454

4.9

1.5

14

8

42

159

2.3

0.4

40

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Head loss shown is through boiler only and allows for no additional piping

Dimensions and Shipping Weights

Model #

A

B

C

D

Approx. Shipping

Weight (Lbs.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VW-500

56

22

36

45

450

 

 

 

 

 

 

VW-750

62

28

42

51

575

 

 

 

 

 

 

VW-1000

71

34

48

59

750

 

 

 

 

 

 

Please note this product specification sheet is intended to assist with product selection. For the most current product installation and design instructions, please see the latest edition of the Instruction Manual available at www.hotwater.com or call your local A. O. Smith Sales Representative for assistance.

Page 3 of 4

ACGSS02307

UP TO 88% EFFICIENT, HOT WATER SUPPLY BOILER WITH MODULATING FIRE 4:1 TURNDOWN

SUGGESTED SPECIFICATION

The gas-firedhot water supply boiler(s) shall be A. O. Smith VF Boiler model VW______ having an input rating of _______

BTU/hr and capable of supplying no less than ______ GPH at a 100°F temperature rise when fired with (Natural/Propane) gas. 1) The boiler shall bear the ASME “H” stamp and shall be National Board registered (CRN in Canada) for 160 PSI working pressure. 2) The boiler(s) shall be equipped with a factory-installed125# PSIG ASME Pressure Relief Valve. 3) The boiler(s) shall bedesign-testedand certified to the ANSI Z21.13 standard and approved by CSA International. 4) Meet or exceed the SCAQMD Rule 1146.2 forlow-NOxemissions and air quality standards.

The heat exchanger shall: 1) Incorporate a vertical straight tube 2 pass copper fin tube heat exchanger design. 2) Be circular, encompassing the entire burner and forming the combustion chamber. 3) The tubes shall be rolled into ASME grade steel glass lined tube sheets. 4) The headers shall be ASME 160 psi welded glass lined steel. 5) For ease of service and access, headers shall be bolted and sealed to the tube sheets with silicone “O” rings, having a temperature rating of over 400°F. Tube access plugs are not acceptable. 6) To provide rust-resistantoperation, all internal heat exchanger water contact surfaces shall be copper or glass lined steel. 7) The heat exchanger shall be immune to thermal shock. 8) Allnon-heatingsurface heat exchanger components (headers, tube sheets, header bolts and gaskets) shall be outside and away from the combustion and flue collection areas, only the copper fin tubes shall be exposed to the products of combustion. 9) The sealed heat exchanger flue collection system shall be constructed ofAL29-4Cstainless steel that is immune to corrosive flue gases.

10) The heat exchanger shall be approved for inlet water temperatures down to 120°F. 10) The entire heat exchanger shall carry a five (5) year warranty.

Boiler Pump: 1) The hot water supply boiler(s) shall be supplied with a factory sized and wired all bronze circulating pump. 2) The pump shall be interfaced with and managed by the boiler’s control and cycled as needed for most efficient operation.

Burner: 1)The gas burner shall be constructed of high temperature stainless steel and utilize a woven metal fiber mesh covering, be warranted for 5 years, and fire in a radial 360-degreeflame pattern. 2) The burner shall be capable of infinitely modulating between 25% and 100% fire (4:1 turndown) with smooth starts and clean combustion.

Boiler Controls: 1) All electrical boiler functions shall be controlled, operated, and monitored by a microprocessor-basedcontrol. 2) The microprocessor shall control and modulate the burner based on current system output requirements to maintain the boiler set point temperature and be accurate to within plus or minus 1°F. 3) The hot surface ignition system shall employ a separate flame sensor for maximum reliability. 4) The boiler control shall provide on board diagnostics with digital singular fault code read outs in plain English and help screens for additional troubleshooting assistance if needed. 5) The boiler shall be supplied with a remote tank thermistor for sensing and controlling the hot water storage tank temperature up to 1,000 feet away. 6) Provisions for connecting a remote thermistor, alarm bell, and alternate temperature controller must be provided. 7) Factory mounted and wired flow switch, blower prover, and blocked flue switches shall be provided. 8) The gas train shall meet or exceed the requirements of ANSI Z21.13 and include gas pressure regulator, manual gas cock, redundant safety gas valve, operating control valve, and plugged pressure test tapings. 9) The ASME rated pressure relief shall be factory installed.

Venting: 1) The boiler shall be certified for direct horizontal through-the-wallventing or direct vertical venting; in addition to sidewall or conventional vertical venting. 2) The boiler shall be capable of horizontal sidewall or direct venting up to 70 equivalent feet without the aid of any optional sidewalll vent fans or blowers.

Factory Start-up:1) The boiler manufacturer must supply complete factorystart-upby a factory approvedstart-upagent.

The boiler shall comply with ASHRAE/IESNA 90.1-1999standards.

For Technical Information and Automated Fax Service, call 800-527-1953.

A. O. Smith reserves the right to make product changes or improvements without prior notice.

www.hotwater.com

500 Tennessee Waltz Pkwy, Ashland City, TN 37015

Page 4 of 4

ACGSS02307

 

©2007 A. O. Smith Corporation

Printed in U.S.A.