Alesis D4 REFERENCECHARTS User Manual

Size:
1.24 Mb
Download

At Fels

E)^4

HIGHSAMPLERATE

16 BIT DRUMMODULE

STEREOSAI'PLES

Factonyllnum$et

RelenenceGhant$

Ilnum$et00- $tandand$tuff

D.t uE lr|gipr ilobA..lgiln ntt

fe

cl

t3

0l

,9

t)fl

16 Fl

Fr HCd Ffl

Fi

O@ Gtl

I

f5

A' l

 

It

aft

 

a 4 e

 

ae cr?

 

t7

0r2

 

I

fto t)3

f11 ft

f12 Gl

I

I

I

I

-

I

iloE I

ilemr

Tuil

Voluma Pn

Mod.

@E

Ct

Kiv!1:

Ag 1r

.O.(I)

ql

O37Cfl

Sr/gz:Bg$ik

 

{t(I)

S

O9AOI

Smlo1:nuvFk

{t(I)

9!t

O39 Otr

PEl85:

&P.pr

.O.q)

g)

O4OE'l

6n ,/O4: Tw.d

.O.O

9:i

UI

F1

Tm,/42:

)cocr.En

iO.O

g)

@2F11

qrn,/t4:

AnUd

iO.(D

85

O43 Gl

Tml4t:

LoC!.M

+e.(It

S

@4

Gr'l

qm./SO: W-

Fd

io.(I)

O

O45 Al

Tml4{}

MdC..m

ro.d)

S

O4A Af l

qn./es:

W#

 

+O.(Il

gl

@7

e1

lml10:

Mdocmon

+2.d)

gl

O4A Cg

Toml3g; ftormon

r{t (Il

gl

O4S CfA

qtnl4l:

l-liO!!h

{t(I)

A5

O5Om

Tofrl3lli

l.fcrM

+2.(I1

g)

OSI Ol2

qtn,/31:

Edg.€dl

+U.(D

g)

OSe EA

qn,/48:

a('ct*le

ro.q,

&

O5!l FA

qtn,/38:

B.iftd.

ro.ql

S

O54 F€

Prcls7:

lb.dT.mb

€.(D

S

(]55

GA

qfn,/4sr

l('spbh

ro.(Il

m

osa

Gfa

Prclso

Hdah

ro@

a5

67

AA

W/47:

lFfc.ah

|().(I)

gl

OSAAf2

Prc,/21 : l.l l/tc

{O.(I)

9!i

O59 8e

qtn,€A:

fr.|fid.

€.(D

I

6(]

C3

PB./23:

Fi Bmgo

.O.@

95

(b'l Crg

Prcle4r

Lor8ongo

€.m

35

(Fe

txl

ftc,/'18: OE.gep

ro.(I)

95

t8al OtS

Pcl14:

Fl OFn

ro.(I)

S

64

E3

Prcl1 5: Lo Op.n

ro.(Il

gl

GS

R]

PEI(D:

lliTimbb

rO.(D

95

G6

Ffg

PEl07:

Mdl-mbl

+O.cI)

95

(D7

Gg

PEl3il:

FI Agogo

rO.@

g)

(Ea

Gf 3

PEl34r

Lo Agogp

€.@

O

(Eg

Ag

Prc,/51:

C.b-.

€.6

5

(tO

Af g

PEl71r

LotrrEd

ro.d)

S

(tl

83

E6l14: Sffih

 

+O.Cl

gt

O72A

 

g.6o!h

+O.q)

85

En,/'16:

 

O73 Cf4

Prc,/3t:

Td9.do

{r.(Il

gl

O74o4

Prcl3e:LoTdpdo

{O.fi1

I

O75 Ot4

P6l48:

trrldtlrrfi

rO.@

&)

076

E4

ftc,/41:

H E@t

1t).6

95

O77A

Prcl43:

LoBlocl

rO.(D

95

OZAFI4

PE,/54:

M.rtb.s

ro.(Il

g)

O7S Bf

PE,/94:

M..*E

{.CO

gl

(FGf4

PE/88:Tri.nglo

{t(Il

AS

 

 

@1 M

PEl69:

Otr€C

+'l.(I)

A5

(A2Al4

Ett/79,8a@?

 

{O.m

S

(83

 

 

84

PEl75:

Od€Ek

r{).6

S

G4

CS

Eilq/Og: O6r3.h

€.(I,

I

(FS

CrS

PEl67:

Lo Om

ro.q)

qt

(EB

05

E6ql1O: P|.*rl

 

.{t (I)

gl

G7

OtS

PEl68:

Fli Os

r{r.(I)

m

OBAEs

E6(,/ll:

Plh€oy

{O.@

g)

GS

FS

Eft,/l2:

SruCt

 

{{16

g)

@

FfS

Eh,4E:

FlilirPop

ro.(I)

I

G1

G5

Efi./1sr

&ot

n

+O.(I,

I

GP

Gr5

EnlO7:

Lh Ps

+O.CD

S

O93 AS

PE /37:

Lo Mud

iO.(I)

85

O94 AtS

EilG:

Loslip

ro.q)

$

O95 85

PEl34:

Md tetDd

€.dl

As

(S

C8

PE /35:

Fli t lrEd

iO.(Il

Ss

 

iiluLTl

 

MTJLTI

 

MULTI

 

MULTI

o

MULTI

2>

MULTI

'l>

GR)UPl

MUL'I

 

 

GRIJP1

 

iruLn

 

GMJPl

o

iAJLN

<1

iAJLTI

<2

MULTI

.2

I\AJLTI

2>

MULTI

2>

MULTI

1>

MULlI

2>

firnJLTl

<1

MtJLI

<1

I\f,JLTI

.2

MULN

3>

MULTI

1>

MULTI

4

MULTI

<1

MULTI

2>

MULIT

1>

t\^.rLll

1>

iAJLTI

1>

MULN

<'l

MULTI

<'l

SINGL€

1>

stN6-E

3>

tvtuLll

<3

MULII

1>

GMUP2

<1

6MUP2

<2

MULTI

2>

iAJLTI

4

sNGr.€

2>

MULTI

2>

f\,tjLT1

e

iAJLTI

2>

f\AJLTI

3>

ShIGLE

<S

SINGL€

 

MULTI

 

MULII

 

tvluLI

 

iAJLTI

 

i,dJLN

 

t\^JLTI

 

MULTI

 

MULTI

 

MULTI

 

MULlI

 

MULTI

<3

MULTI

 

MULTI

 

MULI

 

MULN

llnum$0lct -flntioulation

D.frdt ?rjggr tob Arrlgnmfrt

,2 Cl

t3 0t

f9 oft

,a Fl

Ft H.ld Frl

R O o G f l ,5 Al f'taft

, 4 @

|sC|e

t7 012

rlo t]3

fl,t Rt

112 Gll

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ilob t

O38 Ct

(BZ Cf l

OgADI 03€ Dtl (XtEt (Xl Fl O4P Ff l O4lt Gl O44 Gtl O45 Al O4a Af1 o47A1 O48 Ce O49 C|a Ogtoa Ost Ote OSeEe (5:l R! @ FrZ (85Ge O5A G|2 (F7Ae (!AArA (FgBA

(E) C3 (El Cfil (EeI'3

(Btl Ofg (84ES (BSRl (EG Fl3 (l7cll (EAGrc (EeAg (toAtg (t'l83

On|g

gTlC'4

gr4o4

(I,5 O|4 ()7BE4

Cr7 F4 (JrSF|4

O7g Bl (E! Gr4 (E'lAa (El At4 (ElA4 (14C5 (15 Or5 (Et 5 (17OtS (EAE5 (lEF5 (E)FaS (ElGS (leG|5 (EfAS (E4AfS

Ogtl BS (ECB

t.|rr

Klllil: Effi|ir' 6.r/e: Bg Adl Srl15:Fmr& PEl84: li-dT*t/&.rJ1d|, lm,/38: 18e..i qtnllP: l4'ftn T61381 le*..i

Sr/29: Soffod Tm,/37: t4U( qm./eB: or{tpa Tm^7;'l4H( Tml3ti: 1(f*..1 qtn./.14: tt .d(m Tmlss:'ltr h.i qtn/31:EderAdl qrn,/48:4foirqn/€A: b.lfid. PE./57: l.5Thb qtn,/4S: 1@bh PEleg: erfrry OF/47,1td1 Pro,/el : H \r$r. ryn,/s3ifh€$is PElgl rymb C PEI2O rymb C Prcli8: OynmicA PEllS: Drnb I PEllg: Otmb I Prcl(8: llThbb Prc,/G; LoTmbb PEl33:HAOogo PE/'3a: Lo Agogo PEl75: Od€dc *q/7'lztd.vDa E6./l4r a*h Efi,/16: Sl66dl PE/31:To.p.6 PE€e: LoTcrdo PEl68: H O.r PEl45: t\rd FoLy PEl48: Lo tu t PEl54: t ..$6 PE/54: teha Prc,/6€: Teinglc Prcl@:(Hc

Enfl! Bmh@ Ei./?€tpod]l Eil39: Holow I Enl53: A6o/b? E&.t4lrl,F,Ette

Ei,/54: A 8a.b? gA/4111.{!,p,ttz

?h,/42t1{F'F/tt4 Ei.,/50 HIng Enl43: Flolqrg Efi./sli TbE Eh/44,tt.{!,E,tB Etlser Lol|iae Et'/46,t&r.7 E&/48 .1*ne

Turr

Vol||n

Pr|

toda

+1.C)

g)

o

iAJLll

+1.d)

a5

 

i

JLn

{{}(I)

S

o

ijLlt

rl .3)

g,

 

i

JLlt

{t(D

s

 

i

JLll

-l .75

A5

2>

i/ULI

r{taD

9!t

4

GEItP'l

+1.(L

S5

l>

i

rLTl

io.alt

g)

4

G[Il'P'l

ro.ql

85

 

trilrtll

€.m

g)

e.

GflLPI

+3.(D

A5

o

MJLTI

€.(I,

&l

<t

MJLII

€.q,

85

e

l\n',LTl

€.ct

a)

4.

MJLTI

rO.Gt

g)

<l

MJLTI

€.(It

S

2>

tvl,JLTl

.O.(Il

g,

<1

lvi.JLn

.Oo.(It

gl

A

I\AJLTI

.O.q)

dt

1>

iJLn

{}(D

8!t

1>

i/uLTl

ro(It

At

1>

ijLll

{I@

E

 

tril,Jln

.O.(It

g)

<l

i

JLTI

+e.q)

$

1r

Itil,Jlll

.O.q)

g)

<1

iiuL'tl

+O.(Il

95

e.

i/tJLIl

€.(Il

g,

<1

i

JLrl

 

r{r.ql

g,

<1

tvtjLn

r{Iq)

Sg

1>

i

JLI

.O,(I)

95

'l

i/l'jLn

>

€.(I)

gt

$

6x\Eu

gt

{t tD

3>

shEtr

 

r{t tD

g,

<1

iAJLll

r{}(I)

gt

3>

i/ULI

-r.q)

g,

4

GFIL'Fa

+2.q)

AS

2>

Gf,tfe

-l.q)

s

2>

fi/uLll

rl .(I)

gt

4

lvuLn

-l ,(I)

gt

2>

lvlJLTl

{}(I)

95

<1

tutJLTl

.Oo.d)

95

A

ijlll

+1.(I)

gl

2>

lvl.JLll

€.(I)

gt

r>

r

JLTI

{t (I)

8!t

.2

SI\E.E

+1.24

A5

<1

SlEr

{r.(I)

95

 

iit,Lll

{r.(It

gt

 

i

JLI

 

 

{t (I)

gt

4

i/uLr

o.o(I)

s5

e.

i

rlll

{r(I,

a5

4

i/ljllt

{t(I)

8!i

e>

i^JLn

€.84

8!i

<1

lvLJLtl

{}(I)

85

o

i/uLll

.{Im

gt

<'l

iiuLll

{{}(Il

SS

o

IVULn

{tq)

gt

 

riAJLn

€.(I)

AS

1>

I\AJLTI

r{t.Cl

g)

'l

iiuLll

 

>

{I@

8!i

2>

tuuLI

.{ICJ

85

e>

MJLn

Ilnum$et02- GlassicHex

Dlfautl trkgc ilot As3ignm.nt!

,2c,'l

t3 01 ts D*'l

*6 F1

Ft H€IdFT1

FL Oc6 Gfl f5 A,l

t 1 A t 1

t4 c2

*8 Cfz

t7 0t2

alo B

tl'l F3

f12 G3

-

I

I

-

I

-

I

ilot

,

llim.

 

 

dl6

01

Kiklg4:

Lo w|.p

(]37

Cf 1

6il/S:

Tib€dk

G€

Ol

9r/79:

Bsio

 

GlgOfl

P6l65r

CdO@

O4OEl

Snr/77: Hi Eld

041

Fl

Toml84: OfHd g

o4 AFI'I

qfn,/O?:14'lhin

O43 Gl

Tom./64i OfHq 3

O44

Gfl

Cynleg:

Soffod

@5

A1

Tom./83: olFld 2

@B

Af l

Clrn./2z: Trufry

U7

B'l

Tom./83: Olfid

2

O4A CP

Tm,/6Pi

$Fhr

1

O4E Cle

CrYn,/4er Lo O.*l

OSOOA

Tom./B?:(Illdl

 

O51 Dfe

qrn,/38r

U.rlfid.

O52 Ee

qn,/48:

aOO*E

O53 Fe

qtn./31:

EdOAdl

O54F A

PE/ssrTmbrlnr

O5562

qrn,/43r 1trSpl.h

OSA612

Prcl25:

I\4dCo,

O57

AA

qin,/54:

LftA&|.

O58

Al2

PrclP'l: l.I lr'rbr.

OSSBe

qtn./35:

EftlH.€

IEOCS

Prc,/P3: HiAd€p

(El

Cf3

Pfr/a4t

Ls{&.Vt

(Ee

I}3

Prcl'16: Orgdl4

(Eal

Of3

Prc,/14: Fl OFn

(84

E3

Prc,/19: qtrmb B

(85

Rt

Prc./6:

Fffinbb

(EB

FrA

PrclG:

Lolntt

 

G7

GB

P6l36:

t{d t ud

tEa

643

PE,/37:

Lo irlrbd

(Eft

Ag

Prcls1:

C.b*.

 

O7OA|3

Prcl7o:tl!|^Es

 

O7i

93

EfrzIB: HiLbPop

O72CA

EhlO8: L@sLit

O73Cf4

Prc/73iF.rqe

 

O74U

Prc/74iF.rW.*

 

076 Ot4

PEl88:

Hi Or.

O76E4

PE./4lr

l.li 86l

O77

4

PE/43:

Lo Bloct

O7AF]4

P.c,/47r Hi SFdl

O7e @r

Prcl4g:

Lo qfirr

@G*4

PE,/88r TriinC.

Q1

M

PE,/89: CXnrBr{

GA

Ar4

Tomlge: HiRam

OA3

84

Tom,/39: MdRam

(84

CS

Kil,/94:

Lowat

Ap

OSSCtS

6n.,/93:

Gud

 

OBB05

Sn./gO:

WdlFc

(F7

Ofs

Prcl8s:

Gtdolp.

OBBEs

6m/78:

HilVd-d

O89

F5

Tm,/6T:

W-

H.,6

OglFfS

qrn,/Os:14'TD

Ogt

GS

Tm./87:

Wc

Ho€

OgaGfS

qrrn/z8:Hrtu

 

O93 A5

Tml88:

Wa

Fhle

@4AtS

W/?4:tud.

 

O95

BS

Tm/68:

Wa

H.@

Gl6

C6

Tml65r

Wd

Hql

Turr Voluma Prr Mod.

{t.(I)

95

o

Slt,Er

+3.(I]

s5

 

SNE.E

+O.@

95

 

SINGI.E

+O.(Il

80

o

MULTI

+O.@

95

 

SINGLE

+'l.Cl

g)

2>

SINGLE

rO.@

m

.2

GFLJPI

+3.6

I

1>

ShGLE

+O.@

 

A,

GMLP1

+'1.@

s

+

SINGLE

{O.@

ao

<2

GR]UP1

+3.@

 

o

SINGLE

+1.tI]

90

<,1

SINGLE

rO.C)

80

4

MULN

+3.(I)

sI)

<2

StNGtr

{O.(I)

so

E>

MULTI

rO.(Il

75

2>

MULTI

rO.(Il

BO

2>

inJLTl

.O.(Il

85

 

MULTI

rO.@

m

 

l,f,lLTl

rO.dt

F

 

MULTI

.O.dl

75

 

MULTI

rO.(Il

B

 

i,{.JLn

€.(Il

s

1>

MJLTI

rO.dl

85

<1

MIJLTI

rO.(I)

85

1>

MJLN

€.(I)

85

e.

i lLTl

+O.(It

g,

<1

MJLTI

rO.ql

g)

<1

i/ULn

rO.(Il

85

e

i lLTl

rO.m

B5

2>

I\IJLTI

+2.(It

g,

?>

i lLTl

+2.(It

&l

4

I\AILTI

rO.(Il

a

.2

t!{.JLTl

rO.@

gt

2>

MJLTI

 

rO.(Il

gl

<3

MULTI

+O.dl

m

3>

l,{,JLTl

.O.(Il

gl

4

iIIJLTI

rO.m

gl

<3

MULTI

rO.CD

&l

2>

MULTI

rO.(Il

80

<2

MULTI

+O.(IJ

m

2>

MULTI

+O.(I)

73

<3

Srf{GLE

+O.(Il

75

3>

ShtGLE

€.(Il

a5

<2

MULTI

+O.(I)

8(]

2>

MIJLTI

+O.(D

so

2>

MULTI

rO.(D

<2

MULTI

+O.(D

 

 

MULTI

+3.(D

85

o

SINGLE

.O.ql

 

o

i/{.JLTl

.4.(D

g)

o

MULTI

+U.CD

!u

 

SINGLE

3.m

&

o

SlNd-E

.{J.@

2>

GR}JPz

+O.(D

a5

 

SNGLE

.{J.(I)

7A

2>

Gtl-Pz

9.(I)

85

 

sN6|..E

+l.tD

 

2>

GFDIF

{r.(I)

a5

 

sNGt.E

€.(I)

 

 

shrelr

Ilnum$ct03-TheBallad$et

D.faulc

Trlgg.r

 

 

 

lllot! Asdgnm.ntr

 

Itlot

|

f2 c1

 

G|6 Cl

 

 

 

@7

Cf l

t3 01

E

@8

Dl

*9 Dfl

OgSDll

 

 

 

 

eD

El

f6 F1

 

O4l F'l

Fr Hdd F*1

 

o42Fl1

 

 

I

O43 G'l

Ft. O@e c*l

(X4

Gtl

15 41

 

O45 At

*1 A*1

 

046 Af l

 

 

 

U7

A1

*4 C2

 

O48 Ce

18 crP

 

O49 CtP

 

 

I

O5OOe

t7

0t2

O51 OfA

 

 

 

O52 €a

 

 

 

Ogil FA

 

 

I

O54 Ffe

 

 

O55 GA

 

 

I

 

 

Ga

Grc

 

 

 

67

AP

 

 

 

GB

Ata

 

 

 

O59 Sg

 

 

 

(EO C3

rro txl

 

Gl

Cr3

 

6g

03

 

 

 

GGAOl3

 

 

 

(E4

E3

f 1 1 F 3

 

tFs

Rl

 

 

 

(EB

Fl3

t'ts G[!

I

G7

G3

 

 

GA

Grc

 

 

 

Gg

A3

 

 

 

(,7OAfg

 

 

 

O71 Sg

 

 

 

O72U

 

 

 

O73 C*4

 

 

I

O74U

 

 

O75 Of4

 

 

 

O7AE4

 

 

 

O77 A

 

 

 

OAFI4

 

 

I

O7S Br

 

 

OO Gt4

 

 

 

OBl A4

 

 

 

Oge A#4

 

 

 

@3 84

 

 

-

@4 CS

 

 

€5

CfS

 

 

 

068 DS

 

 

 

OA7 DfS

 

 

 

OAAES

 

 

 

@9 FS

 

 

 

OSOF*5

 

 

I

Gl

GS

 

 

OS2 Gfs

 

 

 

O93 AS

 

 

 

@4 Af S

 

 

 

GS

95

 

 

 

G|8 CA

il.m.

 

Tun

Volmr

Pn

llod.

Kiklsg: B€lhd

{o.@

S

 

t\,!ULTI

Sn./91: &iot

€.(It

75

 

SINGI.E

Sn.,/gg: 8gB.ll.d

io.cl)

95

 

MULTI

Prcl64: Hsdos

iO.(Il

80

 

sN6.r

6nr,/82i hing.

+o.q)

S

 

MULTI

f ffi/z4|Aoo.Wd

-.r.c)

go

1>

MULTI

qrrn./O4r 14'itu

+O.m

85

4

GR]IJP,I

Tom,/P4: Fl@iwd

+ 1 . @

I

1 >

t\/llLTl

qtnzES:

SofrFod

€ .

6 m <

P

GMLFl

Tom,/2€: w|id Wd

-1.(D

$

 

MULTI

W,/24:

A.d]a

{O.ql

So

<2

GEUPl

Tom./22: Mid W*

'rt.O

Cl

 

MtJLIl

 

 

Tom./z1: l.( Wd

+1.C1

gl

<1

MULTI

qtn./47:

l8c.rh

.O.Cl

gl

4

MULTI

1ffi/211AiWd

+3.CD

@

<1

MULI

Clrn,/33: th€wing

+O.@

g)

2>

|v{JLTI

q,ril,/48r

P(Jqrinr

{O.m

O

2>

iAJLI

qtn,/3Pi

8.bEdg

+O.@

g]

2>

trmLTl

Prcls8:

O..itd$

+0.6

Ss

 

ialLtl

qn,/43:

1O€pUl

{(].6

75

 

i

JrTl

PE/3O

Fldah

ro.m

75

 

tuJLTI

qtn,/41:

FI c'otr

io.ql

A5

4

IIiIJLTI

Pc,/21:

H V66

ro.q)

75

.e

iitlLTl

q,rn,/36:

tb.lft&

io.(Il

BS

I >

MIJLII

Prcl23r

l-tBdgo

+{l.(Il

m

<t

lv{.JLIl

Pfr/?4|Lo./potrgo

rO.(I)

El

1>

ifl.JLll

Prcll8:

Org€ap

+O.(I)

&)

e

Iv{.JLll

PG/12.

?tttl.

ro.d)

gl

<1

iAJLTI

Prc./13:

Ld.Cong.

{O.(D

&

<'l

fuftJLN

Prc,/(E:

Hilimu.

{O.m

A5

4

fuT,LI

PEIB:

LoTimbL

ro.q)

Bs

2>

iAJLTI

PE/33:

l'{Agogo

-1.(It

7s

1>

iAJLTI

PEl'34: Lo Agoeo

+1.C1

75

'l

I\il,JLTI

>

PEl53:

Lngclbs

ro.q)

&J

<2

i

JLll

PEl71:

Lo|irE€!

+O.(Il

gl

2>

MULII

Prcl31r T@.do

rO.(D

85

<1

sNe.r

PE./32: LoTd?do

iO.(I)

a5

1>

SING|..E

Prcl25:

l-liC*

.O.(D

g)

 

MULTI

Prcl2B: MdCow

+O.(D

80

1>

iAJLTI

Prc,/B7i Lo Om

+O,@

85

.2

MULTI

P.o/38r

Hiwood

{io.o

75

<1

MJLTI

Prcl4oi

Lowdd

€.@

75

't>

t!4.JLTl

 

PEl54:

M.r$Es

€.(I)

80

2>

MULTI

PE,/75:odd$trk!

{o.@

80

<2

MULTI

Prcl8g:

Tri.ngl.

rO.Cl

70

2>

MULTI

Prcl8g:

Onr€dl

+1.(D

m

<2

MULTI

PE,/O5| Sh.k.r

{O.m

80

 

MULTI

EfxlP6: Ficc.lr

+O.O

93

 

EINGLF

Prclze: Lo Vibm

+O.@

8()

<P

GFOUP2

PE,/31: Ts?.do

{{16

&

1>

MULTI

Prc./3a: LoTrpdo

+ 1 . @

@

< 1

GR][JPz

En,/53: A SqJib?

+O.(I)

A5

1>

Sfi\GLE

Efrlg4: A Sqr.b?

io.(Il

gl

<'l

SINGLE

Ef'l73: Tmboo

+O.dl

Bs

 

SINGLE

E6l79: silcn?

rO.(D

85

 

stNs_E

Prc,/41: Hi glal

iO.@

85

 

stNs.E

P6,/4Pr

Md Bock

ro.(I)

85

 

sNa.r

Prcl43:

Lo Blod

€.@

85

 

SINGLE

Prc,/51: C.bs.

+O.@

85

 

stNB.-E

PE/sP:

Fr@.bo

{0.6

85

<1

sNG[r

PEl58:

Flgickr

.O.@

99

1>

STIGLE

Ilnum$ct04- House$cnatch

Dstault t lgg.t luot! AlCgnmlntr

r2 c.t

f3 01 fs o*1

16Ft

Fr HeldFll

FL 06€ Gll *5 Al

tl af1

{4 t2

,a cr2

*7 0{2

f l o B

t 1 1 F 3

*'t2G3

-

I

-

-

I

I

-

I

ilat

I

llLm.

 

@6

Cl

Kik./G:

Hi Fod

&t7

Cf1

E6q/54: Asqieb?

GA

Dl

Snr/95: Bmgr

Glg

Df 'l

E6l53r

A Ssib?

t]4O E1

Snr/47:

Abltrla

O41 F1

Efr,/52: LoThsng

UeFll

CF,/13:

SpuE..

O43 G1

Et./se:

Lo Theng

O44

Gtl

6yn^Or

Wc Fd

O45 Al

Enls'l: lhsg

046

All

qtn,/23:

Q$ldlp

U7

A1

Efi,/51: lhmg

O4S CA

Eirlso:

Hi thang

(99

Cf2

€nA7:

Wltp*

O5OO2

Eiqlso:

I'tlhsng

61

OrA

qtn./39:

F.€Ju

O52

EA

Efr,/15: C$c.rh

O53 Fe

€fi,/14: Sc.en

O54Ff2

Prc,/89: Eln€dl

O55Ge

Pmlso:

nggyrnfi

056

G*2

Prc./48:

T.isgl€

O57

A2

PE/35r

Hl Mubd

O58

AfA

Prcl68:

T.i.ngl.

O5g Be

PEIO5:

Sh.kor

GO

C3

Prclss:

Tffib.iE

Gl

Cr3

Prc,/52:

F36$s

G2

Dg

Prcl56:

UdkT.mb

63

Dl3

Prcls3:

Lng$s

G4

E3

Prc./57:

H8dTffib

65

FII

PEl83:

Wrdc6n p

66

Ffg

Prcl63:

wrd6rp

G7

63

Etr,rA:

An.loguo

68

Grc

E6(26:

AnElogu.

Gg

A3

EL,/76: An.log!.

O7OA|3

Eh,/78: AnElogu.

O71 Bg

E6(/78: An.logo.

O7?U

Elxl78: An.logu.

O7gCl4

Eh/7B:AndoW.

04

V

Efrl78:

An.logu.

O75 Df4

Prcl67r

LoO*

076

84

En,/49: Sig qp

Or7F4

Et/4g:Aigfi

O7A Fr4

PE,/1 1| Lo W,/V.b

O7S el

Eh/47l8'lip

@6f4 Prc,/1O: Md w,/vrb

OAI

A.

Elx/47:Elip

Ge

A|4

Pm,/Og: Hi W,/Vrt

@3

84

Elr/47|Blip

€4

CE

Klk^)4:

Spik€d

OSSCls

Etr,/63:

Hfih.r

68

OS

Str,/46:

wr+

67

DtS

Eil64:

LoFdEr

GA

E5

6tr/5o:

BMI

(AS

FS

Tomlel:

Lo$aEo

(gl

Ffs

qn/Os:

14'Tr

OS1 G5

Tom./gl:

Md$rlo

OgeGfS

qtn,/19:

Foclcldf

G3

AS

Tm./3O:

Md$.Eo

Og4

AfS

qrn,/a3:

Op.nfiilp

@5

BE

Tml29:

Hi6bE

@6

CB

Tm,/egi

HiSbEo

Tum

Volum.

 

Pil

ild.

+l.fi)

g)

 

 

MTJLTI

€.(D

s5

 

 

I\fl,JLTI

+3.(D

 

 

 

MULTI

3.@

a5

 

 

M(JLN

+2.d1

 

 

 

MULN

-1.Ct)

@

2

>

SINGLE

.O.m

s

 

a

GMUPl

+1.q1

m

 

1 >

SINGLE

+0.6

s

<

1

GMUPl

{O.@

80

 

 

SINGI.E

+2.@

90

 

e>

GRruP1

+2.d1

&

 

 

SINGIE

+O.@

@

<

1

sr^lGtE

rO.(It

I

 

 

MULN

+3.G)

s

 

4

stt{G.E

€.cI)

s

 

'l>

MULN

 

 

+3-m

 

 

 

MULII

+e.33

 

 

 

MULII

+2.@

85

 

2>

MULIT

+O.@

ao

 

 

MULTI

+€.6

85

 

 

MULTI

+O.@

 

 

 

MULTI

+2.C0

85

 

<e

MULTI

+O-@

8 5

 

1 >

MULTI

4O.@

 

 

 

MULTI

{O.@

85

 

<1

MULTI

{O.@

85

 

 

MULN

+O.m

85

 

t>

MULTI

{O.m

85

 

2>

iiuLTl

+2.@

a5

 

<1

MULTI

€.6

8 5

 

1 >

iituLll

{.@

 

 

 

SINGLE

€.@

 

 

 

SINGL€

€.6

85

 

 

SIN6LE

-1.@

 

 

 

SINGLE

+O.@

 

 

 

SINGLE

+1.@

 

 

 

SINGLE

+2.@

85

 

 

SINGI.E

+3.@

 

 

 

SINGI.E

.O.O

 

 

 

MULII

r{1.@

85

 

 

MULN

+2.@

85

 

 

ii{,JLn

rO.@

g)

 

 

MULTI

€.@

85

 

 

IvluLIl

€.m

s

 

 

MULIl

{O.@

85

 

 

MULTI

+O.@

@

 

 

MULN

+2.@

 

 

 

MULTI

€.6

90

 

 

MULTI

+o.@

 

 

 

MULTI

{o.@

 

 

 

MULTI

{O.m

 

 

 

MULTI

+2.@

95

 

 

MULTI

ro.m

s

 

 

MULN

ro.q,

85

 

<2

6RIIP2

rO.@

s

 

e

IIIIJLTI

{O.@

m

 

GRIIPz

+2.@

s

 

 

iiluLll

+O.m

s

<

2

GMUPA

{O.@

90

 

 

MULTI

+3.@

 

 

 

MULTI

llnum$ct05- IlnyAcoustic

Dafeull

Trlggre

 

 

ilot

Ardgnm.ntr

 

 

 

,2

C1

 

 

 

 

f3 D1

 

 

-

 

 

 

 

 

t9

0r'l

 

 

 

t6

F1

 

 

 

 

Ft Hdd F*1

 

 

 

Fi

06.

Gf

,1

-

 

*5 A1

 

 

 

 

 

 

 

f 1

A f l

 

 

 

t4c2 f8 cre

,7 0t2

I

f 1 0 B

f 't,tF3

flp dl

I

I

I

ilct

036 Cl

O37 Cfl @a Dl O3!l Oft (XOEI (Xi Fl @2 Fl1 O43 G1 (X4Glt 045 Al O4A Af 1 U7 B'l O4B Ce ()4gCte E)IP O51 OfP

62E2

63Fe

64Fl2

O55 Ge

056 GfA O57A2 058 ArP O5S BA (EO C3 (EtCrg (Ee03 (Eg Of3 (84E3 (EgEl (E6Fl3 (47el (EBGl3 69 Ag O7()Afg O71 BA O72U O73Cl4 O74 U

O75 Dt4 ('7AE4

O77 F4 C7AFIA O79G4

(E) Gl4 (El A4 (FaAt4

€3 84 (F4 C5 G:i CrS (FBOS (n7 Ots (BEs (EgF5 OgtFlS Ogl G6 (PG|E

tt*l A5 Ug4Ats @5 E5 OgA @

ilrtl

l<k/Olt F|et 6ill*l Eggik

6.r,/10: rynbo PEl84: fhndcle

6m/88:8ruCr Tml49: Lo UU qtn,/'l1: Hrd Hrt Tml49: Lo OH qYn,/e8: fffid Tml48: lvld Ot qn,/23: q.dJp

Tml48: IVHOi fn/47.HU Orn/47. ltb l 16/4?tr{b,. qtn^6: tt lfid. qtn,/44: etoir qtn^8: B.Hd. PEl54: M'*!sqtn,/43: l('splrh PElgg: curiElyqo,/54r LtAFgtt Prc,/21: ft \rho q,Yn,/37: PhgRO fto/C} F{ Boiop

PrclP4: Lon€onge Prc,/l A: Dtmb A Prcll 9: DFnb B PEl15: Lo OF..r Prc^E: HTlnbL PEIG: LlTmtt Prcl3s: l{ t*rtd PEl38: Md t\Ahd PElslt: Lneorbs PFl7t: LoMe. Prc,/78: B.!d 8!g Prc/75: Odd&*. PEl31: l@.do P..,€er LoTd?do Prcl68: l-lCbr P.c./89: H Wood P.G.ZO: Lo Wood Eiil3t: Bord. E6733:Jw Prc,/E8: TrhEl. PEl8gr Dd€c

Etrl3o:Ctrop.t& Eiil7or gmb6

Efi,/71: Bmboonbo PrclOOr &ucad Eil28: FEO|| hc^t4: R.b-!dP.c/gli: I'lttutd Prol35: H t(6d hcl55: Tn$.iE P.c/38; trd t,lid Prol5€:O..tT..r$ PEl36: Md MEd hols7:HrdT*flb P6/'34: Lo A0ogo t*rg4' 16 lgogo

Itr

lfobn

 

 

tr

fd.

rO.(I,

gt

 

 

 

tlut-Tl

+e.(It

a3

 

 

 

t\i|JLTI

.O.(Il

99

 

 

 

iAJLTI

{O.(It

gl

 

 

2>

i

lLTl

rO.(D

q

 

l

e

ii{.JLTl

€.50

s

 

P

>

sNs.r

rO.(Il

80

 

 

<2

GR}JP,I

rO.(I)

 

 

 

 

SINGLE

+O.tD

7

 

0

4

Gm[.Pl

€.33

g

 

)

o

6hEr

&

 

e

.

r{t @

 

GRIPJ

+1.66

s

 

 

 

SNE.E

{.9,

g)

 

 

<1

St\EC

+t.Cl

g

 

t

4

iAJLTI

+P.3il

q

q

t

< e

saE."E

rO.q,

s5

 

 

2>

l'AJLTI

+2.(I1

gt

 

 

2>

tii|JLTI

iO.qt

75

 

 

2>

iAJLTI

l{).@

$

 

P

>

MTILTI

rO.(Il

85

 

 

<2

MULTI

iO.(Il

95

 

 

<2

MULTI

rO.(Il

80

 

 

 

MULTI

.O.(Il

g

 

)

e

iAJL'II

rO.(I)

85

 

 

2>

IAJLTI

€.6

75

 

 

2>

iAJLTI

{t(I)

75

 

 

1>

iflJLN

.O.(I)

&

 

 

e

i

JLll

rO.(I)

o

 

<

1

iAJLN

{O.Ca)

g)

 

 

<1

lYt',LTI

{O.@

85

 

 

e.

iAJLTI

rO.@

85

 

 

2>

f\n Ln

+O.@

85

 

 

1>

sf\Er

€.o

85

 

 

<1

Sil\ELE

+O.6

75

 

 

<2

MULTI

€.m

8

 

0

i

lLTl

iO.(Il

80

 

 

1>

MIJLTI

iO.Crl

qt

 

 

<1

MULII

rO.(I)

&i

 

 

3>

iA,JLTI

rO.(Il

s5

 

 

2>

trnJLIl

.{Im

75

 

 

<3

i

JL'n

3.(I)

E)

 

 

2>

M.JLN

{o.CD

&)

 

 

r>

iAJLrl

{r.(I)

73

 

 

<3

i

JLll

{t trJ

7

 

5

e

tvilJLll

+2.(I)

85

 

 

3'

iAJLN

€.m

&

 

 

iiuLTI

+3.O

85

 

e.

f\^lLTl

{O.CO

7

5

<

e

IVIJLTI

€.m

75

 

 

<1

l\AJLTI

€.m

El

 

 

 

ST\E.I

rO.(Il

g

 

t

o

iAJLTI

.3.(I'

g)

 

 

 

SI\EC

+1.q1

a

5

<

tl/tJLll

+e.(It

85

 

 

<r

l\^JLTI

{{}q)

4

5

4

snrelI

3.(Ii

alt

 

 

 

iAJLTI

{{}(I)

S

 

5

o

snG.r

-t.(I)

85

 

 

 

ltitJLT

.{ttD

8tt

 

 

2r

s[\G.r

+t.(D

8 5

 

 

1 >

ShEr

+2.@

85

 

 

e>

SNdr

llnum$ct0S- Jingles/Pop

D.t ult lflggpr IUot AlCgnm.nt

t2 c1

t3 Dt fs Df1

f6 F'r

Frt-hldFl1

Fr O@ Grl t5 A1

tl afl

,4 e. t8 ct2

t7 0r2

fro 03

tl1 Ftl

,'12GS

-

I

I

I

I

I

ilots |

@a Ct Os7Ctt (x|8 Dl (BS Oa'l O4OEI O4t F1 O4gFll O4S Gl U4 Gr1 O45 Al O{8 Al1 u7 91 o4gca

O4E CtA (X, t'2 (FlOr2 O52 Ei!

OSit FP O54 Ffe O55 e 056 GfP O57 AP O58A|A O5g Bg (EO c:l (Dl Cls (EP UCI (ElOf3 (84Eg 65 Fg GB Ffg 67 GS (EBGfg (FglA

o7OAt3 O7r BA O72u g}tc r4

Or4 V

O75 Of4

O7Ae4

Or7 H

O78Fl4 O7gGr'I @ Gl4 Gt A4 (EA Al4 (Fg84

G4 C5 (n!i Cts (DBOli (87Ofs (FaEE 69 FS (PFls

@l 65 OSa Gfs OSt AS O94 Afs O95 85 6 @

Klll26: Eeb Blrl &r/93: Gn d 611161: I\r.d. PEl84: l'ktd.p 9r./55: Aloy Tml79: Lo teLds qn/O1: RAA F* Tffil7g: Lo Mrd. qfn,/29: sofrFod Thl78i t\rd M.dli Orm/24, M. tmrB: Md iibd. fnnT.}llvkd. qfn,/41: H Odt' f6n7t 11M& Op/37:ffie

ryn,/53: FtrgP$g qn,/38: 8dEd.

PElssr Tmbtrim qfn,/43: l('spbh Eil49: SerMtk qtn./44: ir.dium Prcle1: FIV6E Qm.z39: Fng&z ftc,/E3: l.l 8690 P@/?4 t|.!,iFlf'{,D P.o,/16: Org&p Pro./14: H Oro Prcl13: Lorcorqo Prcl@: FI Vr,/.b Prc/'l'ltLow/vth PEI3S: Hl Agogo Prcl,34: Lo &ogo Pftlsi': LngC.ba PEl71: LolrtG EiilBg: Oa Prcl4g: Lo Wr

Prc./49: Lo Wr PE /49: Lo Wr

Prc,/49: Lo Wr PEl49: Lo Wr PE /49: Lo ryr Prcl4g: Lo Syvii PE./48: MidSF*' PE,/48r Midq/ndt PEl48: Midqtrni Prcl4g: Mkq,rri PEI4S: i,{idqr|d| PE/47: Fl Sfrti PE/47: H qr6 PE/47: Hqrrtt Pra/47. A Wr Prc/47: rtwl Prc,/47: Hiqtri P.c/78: B€d B.g Elx./so Hilhmg Ehlt4: Seeh Efrls1: IhorB E6il37: \inix* E6(/t7: RlWr Eftlrg: Sar6?

Tun

Volum.

Pn

lld.

rO.(I)

gt

o

ShJGt"E

r2.(Il

$

o

lr|JLII

.O.(It

g,

o

MJLII

.O.(It

I

4

iAJLTI

io.(I,

85

 

t\/tjLTl

€.5O

e5

2>

I\AJLTI

r{}6

85

4

GRIJPI

+O.@

85

1>

MULTI

+t.@

g)

<2

GHI,IPI

-'l.S

E5

 

iA,,LN

+'1.(I)

gl

4

GR)LFI

{}57

85

o

f\f,JLTI

ro.d)

B5

<1

i,lJlll

{O.dl

q,

4

MJLII

12.70

85

4

liuLn

€.(I,

&

2>

i rlll

io.m

s

o

IvuLIl

rO.(D

75

2>

iAJLN

ro.ct)

I

4

iAJLII

€.@

85

1>

MULTI

€.Ct)

 

<2

MULTI

+O.@

80

<2

MULTI

-t.@

g)

 

MULN

ro.@

gl

1>

MJLTI

.{1(D

g)

2>

SnreLE

{t(I)

o

'r>

snEr

i{}(I)

ali

a

snreu

{t cll

a5

<1

Sl\retf

r{Ld)

a5

<'t

sr*lr

+O.(I)

B5

 

TIAJLTI

io.(Il

85

 

f\frJLII

+'l.(I)

76

e

Sf,.lGLE

+3.m

75

4.

SINGLE

iO.CD

s

$

tuxJLn

.o.m

s

<2

MULII

{O.(It

<l

l,iJlll

4.(It

B5

P>

Shre|-E

€.(I,

s5

4

SnEr

€.dt

85

2>

Sil\E-E

-'l.q)

85

4

gtG.r

rO.(Il

g5

2>

ShE_E

+1.d)

 

e

sN6.!

+2.(I1

 

2>

StNGtE

€.m

85

<2

StNGtE

-l.Cn

 

2>

SINGLE

.O.c.)

 

<2

SINGLE

+1.(D

 

2>

SNGLE

€.O

85

A

SNG1E

€.(I)

 

$

SNG.E

-1.ct

 

4.

Shlo.r

{o.(It

 

2>

SAtGtE

+1.(I)

85

4

SnEE

+e.(I]

 

2>

SiT{GLE

+3.@

85

<2

S1NGLE

+O.@

g)

 

SINGLE

{O.m

ql

<2

GmIJPZI

{O.(I)

q)

 

SINGLE

.o.(D

5

2>

GMUP2

.O.q)

gt

o

Sll{G.r

4.(Il

&

4

Sn€.€

€.q,

 

 

t\AJLTI

Dnum$07et-AmbientRoclr

D.fEult Trigg.r luota As3lgnm.ntr

{2 C'l

t3 D'l

t9 Dt1

t6 Fl

Ft Hdd Ffl

Ft. Oca Gf l #5 41

,1 At'l

* 4 e f8 cr2

17 0r2

f'lo rI}

t 1 1 R |

t't2 G3

I

-

I

I

I

I

I

-

-

ilotr f

@6 Ct

Og7 C*1

OgA Dl

(89 Oti O4{t €'l O41 Fl rl4,AFII @3 Gl 444 Gl'l O45 A1 046 A*1 o4 7El O48 CP O49C*2 OliO Oe O51 OfA O52 EA O53 Fe O54 Fl2 O55 GP

056GfP

87AA OSAAf P O59 82

@c:l (Fl Cr3 (Eeo.l (F3 Ot3 (D4E3

065F3

066Ft3

67G3

68Gfg

63A3

O7OAf3 O71 83 O72 U O73 Cf4 O74 U

()7S Ot4 O76E4 O77 A O?AFI4 O79gt O8OG|4 (F1A4 W Al4 Ga| 84 @4 CS (F5 Cls (DS05 OB7 OfS tEA ES @9 FS @O Fls @1 GS

09? Gts

(IIS AS

O94 AtS

O95 85 OSA CA

lllamr

Kikl56: Amb 24' g.r./gEl Bg stik

Sm,/O3: Ambist PE/e4: HaCl+ Sm/sO: g.Gl Tom,/zoi Ambn6l. q,rn,/re: Rocf Ip Toh,/19: AmbfrLo q,rn,/24: Fl*dFod Tom,/18: AmbftMd q,rnl2B: O.$p€n Tom,/18: AnbfrMd Tom,/'l7: Anbft Hi qF,/4e:Loc.sdr

fn/17t Nnbil.Hi 6Vn,66: th.rHd. qtn,/46: e('oine qrn^8: B€ilRid.

Prc,/s7r H*dTmb Cyrnl43: 'lcrspl.h

Prc,/3O;Hdain Otn/A7t lt].rrBh Prc./z1i l"{iVb.. qtn,/4o: F*tgRek Prc,/23: l.{ Bhgo Prcle4r Ld,Ehgo Prcllg: qnmbA PElaO: q,nmic C PEllgrqnmic B Prclog. Hi Wy'r'rb Prc/1ot MdW/Vrb Prcl34: Lo Agogo Prclg3: HiAgogo Prc./53: LrEC6bs Prcl71: Lofrre€s Etr,/18: Aidrvmch E6LI2O: AFti\rntdt PEl31: Tdpedo

PE /32: LoT@do Prc,/87: Lo Oe Prcl41: HiBldk P.c,/4O: Lo W6d Efi,/lP: Smo€h E r/12: SmDdt PrclB8: Triengl6 Prc,/69: On BCI EV6B: FEcGlEp Enqll3: Brok n E6(/23: Tm*'Ud Efi,/63: FlFilir E6r,/24: TE*C€n E6l84: LoFih.. Elllzs: Oumos. Efrlogr Doorgam Efr,/e7: Chin€* Prc,/83: \Mdr€6p g6(/P8: Gl6!B.l Prc,/83: Wd6r€p

En,/29: Wndo,r,€.k

PEl6il: w|d€@

Prc./8:]: Wl€@

Tuna

Vdum.

 

Pan

Modr

€.(Il

$

 

 

 

MULTI

lo.(D

75

 

 

 

MULTI

io.(Il

95

 

 

 

MULTI

€.(Il

7

5

<

MULTI

{O.q)

g5

 

 

 

MJLTI

-1.m

85

 

 

1>

MULTI

 

 

 

{O.@

 

 

 

 

GMUPl

+O.75

8 5

 

 

1 >

MULTI

+'1.@

7

5

 

4

GfI)UPl

{O.Cn

85

 

 

 

MULTI

1o.(Il

8

5

<

e

GrcUPl

+1.5O

85

 

 

 

MULTI

+'l.33

85

 

 

<1

MULTI

.O.O

m

<

 

2

t\,ilLTl

+P.66

85

 

 

<1

l\dJLTI

{O.m

m

2

 

>

lfllLTl

€.6

a

o

<

2

MULTI

+O.O

75

 

 

2>

MULTI

+'1.@

 

 

 

 

MULTI

ro.m

80

 

 

<1

MULTI

+1.C)

75

 

 

<1

MULTI

+1.m

 

 

 

 

MULTI

{O.@

 

 

 

 

MULTI

{O.@

 

 

 

 

Itd,JLTl

€.@

75

 

 

<1

MULTI

€.(I)

75

 

 

r>

iitJLTl

+'t.33

&

<

 

2

MUITI

rO.33

m

<

 

1

iiltiLTl

rO.Ct)

s

<

 

1

MULTI

+1.(I1

 

 

 

 

MULTI

rO.@

 

 

 

 

MULTI

+3.@

g5

 

 

<'r

SINGLE

+3.8

85

 

 

<1

SINGLE

+O.@

75

 

 

2>

MULTI

+0.6

 

 

 

 

MULTI

+O.(D

a

o

<

2

MULTI

{.(n

s

2

 

>

MULTI

+O.(Il

8

5

 

4

MULN

rO.C)

85

 

 

<2

MULTi

{O.@

80

 

 

3>

SINGI-E

+O.m

&l

 

 

<2

SINGLE

+1.@

80

 

 

2>

SINGLE

{O.@

 

 

 

 

SINGLE

{.@

 

 

 

 

srwi;lE

rO.O

 

 

 

 

SINGLE

€.ql

75

 

 

<2

SINGIE

+O.@

gl

 

 

 

MULII

3-O

4l

 

 

2>

sNa.!

rO.@

g)

 

 

 

sNq.r

€.6

 

 

<1

ShIGLE

*O.@

s

 

 

 

gtaE

€.@

80

 

 

1>

shrelr

ro.m

s

e

 

>

SINGLE

io.(I)

 

 

 

 

MULTI

+O,ql

 

 

 

 

SINGLE

€.@

88

 

 

<2

SINGLE

-1.(D

g)

 

 

 

SINGLE

ro.m

88

 

 

2>

SNq.T

{.6

gl

 

 

2>

SlltlGLE

+2.6

88

 

 

<2

Sf\ELE

+3.81

aa

 

 

2>

ffiLE

Ilnum$et - 'Em

08 YouPnoce$$

D.fault Trigglr ilol! AsCgnmlntt

f3 01

*9 Dfl

t6 F't

FbH€ldFl1

Ft Oc6 Gti

#5 At

t't at'l

*4 C2

f8 cr2

*7 0{2

1 1 0 s

* 1 1 F 3

*12 G3

-

-

I

I

I

I

luot t

&|8 C'l O37 Ct'l Ollg D1 O39 Of 1 O4OE1 O4'lFl UA Fll O43 G1 O44 Gtl O45 A1 046 All U7 91 t)4A Ce O4S CfA Og) D2 O51 D*a OSbea O53 FP O54 F*e OIIS GA O56G|A O57A2 O58 AtA O59 Be 60 C3 (81 CIS (DADg (E3Orc (F4E3 GS F3 66 F*3 E7 G3 Gg Gf3 (EgA3

O7t) Atg O71 S3 CnZ U O7SCi4 O74U O75Ol4 076 E4 W7 H O7eFl4 O79 el O8[) Gf4 @l A4 @2 At4 @3 94 (84 CS G5C'S GB OS OA7Ol5 OagES

€9 FS qlF 5

Ogl G5 @a Gts @3 A5 O94 Afs @5 85 @6 CA

ihrn

Kiklss: z4:PorF Snr/g'l:Sicl Snr/Os: Ossic Prc,/84: HsdCls Sm/e3: De€p Dry Tom,/16: Lofhgd qFn/@: 14'ftin Tml15: Flstio {tn,/29: Softtod Tom./Gl: Logm qtn,/zg: Openldjp Tom./OSl:Logm Toh.^!: Hi Si.m

W/44M3d{)m Ton./t8: Hi gm

qtn^3: Ih€oding q,rn./51: Lo P.ng qrYn,/38: BollRide PE/55i Tmbrino ryn,/48:l-r'y Prc/zB|Hdtrtrqtn./54: LftePgtt PE/21 ; Hi Mb6qtn/34: HatRido Prc,/23: Hi Bongo Prc,/24: Lor€mgo Prc,/12: Cong6 Prc,/14: HiOpon Prcll3: Lo'rcoige PE/(F:l-l'TimbbPrc,/O8: Lolimu€ Prcl3s: Hi lrl&d Prcl3B: Md t lbd Prc,2s3:Lngosbs PEI7O M6|es Prc,/62: ftir s'Ep PE,/42: Ar SEp PE,/54: M6rubEs PEl54: M.f$es PEl86:Hiqtr Prc,/38: Hi Wood Prc,/rto: Lo W@d P.c/58: Fi&ic&3 Prcl6o: Lo&ickr P6,/68: T.isnglo Prc,/68: Trisngl€

Eh,/1O: Puh!

'l

Efi,/l I Pntuoy Efrls7: Lfl Pip. Ei/s7LqPtB eil/57: L* W eh/57tLwPir. Etx/s7tLilPirr Etx/571 LN Pi!. Etu/s7tLNPiD. Etu/S7:twPip E6l58: Md Pi!. E6l56: Mid Pip6 E6l56: Mid Pip€ E6(/56r Mid Pio. Efi,/56: Mid Pio.

Tum

Volum.

P]|

Mod.

.O.(I)

95

 

inJLn

rO.(I)

g)

o

lnluLll

 

+O.ql

99

 

iiluLll

{O.@

g)

2>

MULTI

{O.@

 

o

MULTI

+1.m

s

2>

[{.JLn

iO.m

<,I

GRI.PI

{O.@

s

1>

I!{,JLT|

{O.m

<1

GMUP1

.O.m

so

o

MULTI

{O,@

<1

GroLJPl

+2.75

 

o

MULTI

rO.(I)

 

<1

ttfrJlTl

rO.(I)

gl

4

MJL1I

+e.5()

s

E

MJLTI

rO.@

E>

MJLTI

rO.(I)

s5

4

MULTI

rO.(Il

 

E>

MULTI

€.(Il

gl

2>

MULTI

iO.(Il

 

<1

MULTI

i{}(I)

g)

4

MILII

{O.(I)

g)

c

.vtJLI

rO.t!

 

3>

MIJLTI

.O.O

 

2>

MULTI

.O.tD

 

1>

MULTI

+O.(Il

 

<1

MULTI

+O.(Il

g)

2>

MULI1

.O.(I)

a5

1>

MJLII

r{r-(Il

a5

1>

t llll

{O.m

g)

2>

f\mlTl

 

{O.(D

$

<2

tld,JLTl

+O.Cu

 

1>

ShtGLE

{O.@

&)

2>

StNGt_E

.O.(D

A

fltJLTl

€.(I)

I

$

lr^JLTI

+2.@

!D

<3

MULTI

€.@

s

3>

iiluLTl

+1.@

<3

MULTI

-3.6

s

g>

MULTI

+O.m

s

2>

iAJLTI

rO.@

s

<2

MULTI

rO.(Il

gl

2>

i .JLTI

rO.(It

gl

3>

iAJLII

rO.m

s

1>

MULTI

rO.(Il

q)

<?

SINGLE

€.crl

so

2>

SINGLE

rO.(I)

o

SINGLE

.O.m

s

o

SlllGLE

{.m

gl

o

lvulTl

€.(D

s

o

i JLTI

€.@

$

o

lv{uLTl

- 1 . m

s

o

MULTI

+O.CD

$

o

MULTI

+ 1 . m

I

+

MULTI

+2.m

s

o

MULTI

+3.@

cl

 

MULTI

€.@

s

 

t\iluLTl

- 1 . @

 

 

MULII

+O.@

gl

o

MULTI

+1.@

s

 

MULTI

€.crl

$

o

MULTI