AEG-Electrolux 2060D-M User Manual

Size:
460.83 Kb
Download

2060 D

Köksfläkt

Ventilator

Liesituuletin

Emhætte

Instruktionsbok

Bruksanvisning

Käyttöohje

Brugsvejledning

S

Innehållsförteckning .............................................................

2

N

Innholdsfortegnelse ............................................................

13

FIN

Sisällysluettelo ..................................................................

24

DK

Indholdsfortegnelse ............................................................

35

Indholdsfortegnelse

 

Sikkerhedsinformation ............................................................................

35

Beskrivelse af emhætten ........................................................................

36

Sådan benyttes emhætten .....................................................................

37

Vedligeholdelse og rengøring ..................................................................

39

Hvis emhætten ikke fungerer ..................................................................

41

Tekniske data .........................................................................................

43

Installation

..............................................................................................

43

Sikkerhedsinformation

Disse advarselstekster er for Deres egen sikkerheds skyld. Vær sikker på at De har forstået dem fuldt ud, inden De installerer og anvender emhætten. Deres sikkerhed er det allervigtigste. Kontakt vores Kundeservice, hvis De er usikker med hensyn til meningen eller advarslerne.

Gem brugsanvisningen for senere konsultering, og husk at den skal følge emhætten ved overdragelse til ny ejer.

Ved installering og service

El-installationmå kun udføres af en autoriseretel-installatør,og emhætten selv skal installeres af en fagmand. Arbejde udført af ukyndig kan forringe produktet eller forårsage ulykke på person og/ eller ejendom.

Afstanden fra emhættens underside og ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 60 cm og til gasblus mindst 70 cm.

Hvis installeringsvejledningen til gaskomfurer angiver en større afstand, skal disse oplysninger overholdes.

Pas på at elledningen ikke beskadiges under installationen.

Emhætten er kun elektrisk frakoblet, når stikket er taget ud af stikkontakten, eller hvis sikringen er taget ud af sikringskassen.

Emhætten må ikke tilsluttes til kanal, som i forvejen benyttes til afledning af andet end elektricitet. Hold Dem til forskrifterne i de officielle direktiver vedrørende røgudslip.

35

Ved anvendelse

Emhætten er beregnet til husholdningsbrug i en normal husholdning i Danmark. Lad aldrig komfuret være uden opsyn ved friturekogning, smeltning af fedtstof, paraffin eller andet letantændeligt materiale. Ved eventuel brand: Sluk straks for emhætten og komfuret. Obs! Kvæl ilden med et låg. Anvend aldrig vand.

Flambering må ikke foregå under emhætten. Det kan forårsage brand. Vær også opmærksom på at stegefedt kan bryde i brand. Forlad ikke en stegepande på en tændt kogezone.

Emhættens fedtfilter skal rengøres regelmæssigt for at undgå, at fedt ophobes og drypper ned på en tændt kogezone og bryder i brand. Se desuden under afsnittet “Vedligeholdelse og rengøring”.

Ved skrotning

Undgå ulykker, når emhætten skal skrottes. Træk stikket ud af stikkontakten og klip ledningen af helt inde ved emhætten. Kontakt Deres kommune for oplysning om, hvor De kan komme af med emhætten.

Beskrivelse af emhætten

Funktioner

Der er mulighed for at anvende to systemer:

• Udsugning via aftræksslange (ekstra tilbehør) til aftrækskanal ud

til det fri.

• Recirkulation gennem kulfilter (ekstra tilbehør).

Tilbehør

Fig. 1

Følgende leveres med emhætten.

1 stk. emhætte komplet med lamper, betjeningspanel og fedtfilter.

1 stk. teleskopstativ komplet med udsugningsenhed.

1 stk. luftretter.

1 stk. multistuds til aftræksslanger med Ø 150-125-120mm.

1 stk. pose med denne brugsvejledning, rawlplugs og skruer til montering af emhætte.

Følgende skal bestilles hos forhandleren:

Kulfilter, Type 150 LONG LIFE. Kulfilter skal bruges, når emhætten tilsluttes recirkulation.

36

Sådan benyttes emhætten

Betjeningspanel

De bedste resultater fås, hvis man anvender en lav hastighed under normale forhold, og en høj hastighed, når lugten er mere koncentreret. Tænd for emhætten et par minutter inden tilberedning af maden, således at der dannes et undertryk i køkkenet. Emhætten bør efterlades tændt i cirka 15 minutter efter afslutning af madlavningen, eller indtil al lugt er fjernet. Betjeningsknapperne findes på frontpanelet.

Fig. 2

A:Hovedafbryder, emhætte fra/til.

B:Start og valg af ventilatorhastighed 1-2-3-1-2.........

C:Hastighed 1 (kontrollys) og fedtfiltermæthed

D:Hastighed 2 (kontrollys) og kulfiltermæthed

E:Hastighed 3 (kontrollys).

F:Intensiv hastighed (kontrollys).

G:Intensiv hastighed fra/til. Den intensive hastighed kører i 5 minutter: - Hvis der er tændt for emhætten, når den intensive hastighed startes,

vender emhætten tilbage til den foregående hastighed efter 5 minutter. - Hvis der er slukket for emhætten, når den intensive hastighed startes,

bliver emhætten automatisk slukket efter 5 minutter. Tryk på knap A eller B for at afbryde intensiv hastighed.

H:Belysning fra/til.

Ventilér korrekt

Emhætten fungerer bedst, når der skabes et undertryk i køkkenet. Køkkenets vinduer skal derfor være lukkede, når emhætten kører. Derimod er det en fordel at åbne et vindue i et tilstødende lokale.

Vigtigt at vide

Emhætten kan ikke anvendes til recirkulation. Anvendes emhætten samtidig med et åbent ildsted eller en brændeovn (f.eks. gas-,diesel-,kul-,træeller vandvarmere osv.), som også tager luften fra rummet, kan dette forårsage tilbagesug i emhætten og røg i køkkenet. Hvis begge dele skal anvendes samtidig, er det nødvendigt at åbne et vindue. Undertrykket i køkkenet bør ikke overskride 0,04 mbar.

37

Mæthedskontrol til fedtfilter og kulfilter

Denne emhætte er udstyret med en kontrolanordning, der signalerer, når det er tid at rengøre fedtfilteret eller udskifte kulfilteret (ved installation med udsugning gennem kulfilter).

Emhætten leveres fra fabrikkens side uden kulfilter, og mæthedskontrollen er derfor inaktiveret.

Hvis emhætten derimod skal fungere med kulfilter, skal mæthedskontrollen aktiveres på følgende måde:

Tryk samtidigt på tasterne A og B, og hold dem trykket ind i 3 sekunder. Først tænder kun fedtfilterets kontrollys C. Når også kulfilterets kontrollys D tænder, er mæthedskontrollen aktiveret

Den inaktiveres på følgende måde: Tryk igen i 3 sekunder på tasterne A og B, indtil kulfilterets kontrollys D slukker.

Fedtfilterets kontrollys (C)

Kontrollyset C blinker, når fedtfilteret skal rengøres. Rengøringen skal udføres efter cirka 40 timers drift.

Læs vedligeholdelsesinstruktionerne for fedtfilteret.

Kulfilterets kontrollys (D)

Kulfilterets kontrollys D blinker, når det er nødvendigt at udskifte kulfilteret.

Udskiftningen skal udføres efter cirka 160 timers drift. Læs instruktionerne for udskiftning af kulfilter.

Tilbagestilling af mæthedskontrol

Efter rengøring af fedtfilter eller udskiftning af kulfilter trykkes der igen i 3 sekunder på tasterne G og H, indtil fedtfilterets kontrollys C eller kulfilterets kontrollys D holder op med at blinke.

38

Vedligeholdelse og rengøring

Ved enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal emhætten gøres strømløs, enten ved at trække stikket ud af stikkontakten, eller ved at fjerne sikringen i eltavlen.

Rengør filtrene ofte. Fedtbelægningen i filtrene og i aftrækskanalen udgør en brandrisiko, hvis De glemmer at lukke for en kogezone (eller hvis mad overophedes og bryder i brand).

Rengøring af emhættens yderside

Rengør emhættens yderside med en fugtig klud og lidt håndopvaskemiddel. Benyt ikke ætsende, slibende eller brandfarlige rengøringsmidler.

Rengøring af fedtfilteret

Rengøring bør foretages hver eller hver

 

anden måned alt efter, hvor meget

 

emhætten bruges. Jo renere filteret er,

 

des bedre kan det optage fedtet. Aftag

 

filteret på følgende måde, Fig. 3:

 

• Træk i stoppladen til metalfedtfilteret,

 

og træk derefter filteret ud.

 

Fedtfilteret består af aluminumstråde,

 

hvor fedtet opfanges. Filteret rengøres i

Fig. 3

varmt sæbevand eller i opvaskemaskine.

 

Lad filteret tørre inden det sættes på

 

plads igen. OBS! I opvaskemaskine kan

 

filteret få en vis misfarvning.

 

Udskiftning og rengøring af kulfilter

Gælder kun ved recirkulation. Kulfiltrene absorberer lugte. I modsætning til andre kulfiltre kan LONGLIFE kulfiltret rengøres og bruges igen. Ved normal brug skal kulfilteret rengøres hver anden måned. Den bedste måde at rengøre filteret på er i opvaskemaskinen. Brug almindeligt opvaskemiddel og højeste temperatur (65º C). Rengør filteret separat for at undgå, at madrester eller lignende sætter sig fast i filteret, som så senere vil kunne forårsage lugtgener. For at retablere filterets normale funktionsevne, skal det først tørres 10 minutter i en ovn, maks. temperatur 100º C. Efter ca. tre års brug skal filteret skiftes ud med et nyt, da filterets funktionsevne er reduceret.

39

Fremgangsmåden er følgende (Fig. 4):

Fjern fedtfiltrene.

Tryk på de røde knapper (A), træk den forreste del af kulfilteret ned.

Fjern kulfilteret.

Genmontering foretages i omvendt rækkefølge.

A

A

Fig. 4

Udskiftning af pære

Gør emhætten strømløs inden skift af pære.

Skift pære på følgende måde (Fig. 5):

Fjern lampeglasset ved hjælp af en skruetrækker.

Skift den sprungne pære ud med en ny af samme type.

Sæt lampeglasset på igen.

Fig. 5

40

Hvis emhætten ikke fungerer

Inden der tilkaldes service

Kontroller nedenstående punkter inden der tilkaldes service.

Er stikket sat i stikkontakten?

Er der tændt for kontakten?

Er sikringen sprunget?

Er aftræksslangen korrekt monteret?

Er fedtfilteret rent?

Kan problemet ikke afhjælpes ved hjælp af ovenstående, kontaktes Electrolux Service A/S. Forsøg ikke selv at reparere emhætten da ukorrekt reparation kan være til fare for person og/eller ejendom.

Fejl og mangler / Afhjæplningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.

Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet ”Service”

Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikationsog materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter ikke

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

41

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Produktansvar

Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar“. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Forbehold

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

·At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.

·At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.

·At de i denne brugsog installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.

·At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

·At der er brugt uoriginale reservedele.

·At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.

At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Service og reservedele

Service

bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43

Reservedele

Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og

Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55 Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-linepå http://www.electrolux.dk

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

42

Tekniske data

Model

2060 D

Ydermål Højde

810-1265mm(810-1360Recirkulation)

Bredde

898 mm

Dybde

510 mm

Belysning

Max 4X20 W

Fedtfilter

2 st.

Spænding

230 V

Total indkoblet effekt

215 W

Ekstra tilbehør:

Kulfilter Type 150 LONG LIFE

Installation

Udpakning

Kontrollér at emhætten er ubeskadiget. Eventuelle transportskader skal straks anmeldes til transportfirmaet. Beskadigelser, defekter eller manglende dele skal straks anmeldes til forhandleren.

Kassér emballagen på forsvarlig vis, da den kan være til fare for børn.

Placering

Emhætten kan monteres på væg. Afstanden fra emhættens underside og ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 60 cm og til gasblus mindst 70 cm.

Emhætten må ikke tilsluttes til kanal, som i forvejen benyttes til afledning af andet end elektricitet. Hold Dem til forskrifterne i de officielle direktiver vedrørende røgudslip.

El-tilslutning

Emhætten er udstyret med en elledning med jordforbindelse og den nominelle spænding er på 230V.

43