Acer 5620Z User Manual
Size:
3.23 Mb
Download

Extensa 5620/5620Z/5220-serien

Användarhandbok

Copyright © 2008. Acer Incorporated.

Med ensamrätt.

Extensa 5620/5620Z/5220-serien- Användarhandbok

Ursprunglig utgåva: 01/2008

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och - publikationer. Företaget ger inga garantier eller utfästelser, varken uttryckta eller underförstådda vad gäller innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Anteckna modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Extensa 5620/5620Z/5220-serien– bärbarPC-dator

Modellnummer: _________________________

Serienummer: ___________________________

Inköpsdatum: ___________________________

Inköpsställe: _____________________________

Acer och Acers logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

iii

Information för din säkerhet och komfort

Säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dokumentet för framtida referens. Uppmärksamma alla varningar och instruktioner som markerats på produkten.

Slå av produkten före rengöring

Koppla ur nätströmssladden ur vägguttaget innan du rengör den. Använd inte rengöringsmedel i vätskeeller sprayform. Använd en lätt fuktad duk för rengöring.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR om att bryta strömmen med väggkontakten

Observera följande riktlinjer när du slår på och bryter strömmen till nätaggregatet:

Installera nätaggregatet innan du ansluter nätsladden till elnätuttaget. Koppla ur nätsladden innan du tar ut nätaggregatet ur datorn.

Om datorn drivs av fler än en energikälla måste du koppla från strömmen från systemet genom att koppla ur alla strömsladdar från energikällorna.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR angående tillgänglighet

Försäkra dig om att du ansluter enhetens nätsladd till ett lättillgängligt eluttag som sitter placerat så nära enhetens användare som möjligt. Försäkra dig om att koppla ur nätsladden från eluttaget när du vill bryta strömmen till utrustningen.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR för kortattrapp i PCMCIA och Express-kortplatserna

Datorn levereras med kortattrapper av plast i PCMCIA och Expresskortplatserna. Attrapperna är avsedda att skydda oanvända kortplatser från damm, metallföremål och andra partiklar. Spara attrappen så att du kan sätta tillbaka den när inget PCMCIA eller Express-kortsitter i kortplatsen.

FÖRSIKTIGHET vid lyssning

Följ instruktionerna nedan för att skydda din hörsel.

Höj volymen gradvis tills du hör klart och bekvämt.

Öka inte volymen efter det att dina öron har anpassat sig.

Lyssna inte på musik med för hög volym under längre perioder.

Öka inte volymen för att utestänga oljud i omgivningen.

Sänk volymen om du inte hör människor som talar nära dig.

iv

Varningar

Använd inte denna produkt nära vatten.

Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, eller bord. Produkten kan falla med allvarliga skador som följd.

För att produkten ska fungera ordentligt och inte överhettas har den försetts med ventilationsöppningar. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas över. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa enheten på en säng, soffa, matta, eller annat liknande underlag. Denna produkt får inte placeras nära eller över ett värmeelement eller värmeregistrerare, eller i en inbyggd installation om det inte finns ordentlig ventilation.

Tryck aldrig in föremål av någon form in i produkten genom öppningarna eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande punkter eller orsaka kortslutning hos vissa delar vilket kan resultera i brand eller elchock. Spill aldrig ut någon form av vätska över produkten.

Placera inte produkten på ett vibrerande underlag för att undvika skador på invändiga komponenter och förhindra batteriläckage.

Använd den aldrig när du idrottar, tränar eller i andra vibrerande miljöer eftersom det kan medföra oväntad kortslutning eller skada rotorenheterna, hårddisken, den optiska läsenheten samt risk för att exponeras för litiumjonbatteriet.

Använda ström

Denna produkt skall drivas med samma strömtyp som anges på märkningsetiketten. Om du inte är säker på vilken strömtyp som finns i eluttagen bör du konsultera din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag.

Låt ingenting vila mot nätsladden. Placera inte produkten så att människor kan gå på kabeln.

Om en förlängningssladd används, se då till att den totala strömstyrkan (ampere) som går in i sladden inte överstiger den strömstyrka som är avsedd för förlängningssladden. Se dessutom till att den sammanlagda strömstyrkan för alla produkter som anslutits till vägguttaget inte överstiger säkringens maximala toleransvärde.

Överbelasta inte ett eluttag, grenuttag eller kontakter genom att ansluta för många enheter. Hela systemet får inte överskrida 80% av förgreningsledningens kretsklassning. Om grenuttag används bör belastningen inte överskrida 80% av grenuttagets ineffektsklassning.

Produktens nätadapter är utrustad med en jordad kontakt med tre trådar. Kontakten passar bara i ett jordat eluttag. Se till att eluttaget är ordentligt jordat innan du sätter i nätadapterns kontakt. Sätt inte i kontakten i ett eluttag som inte är jordat. Kontakta din elektriker om du vill ha information.

Varning! Jordningsstiftet är en säkerhetsfunktion. Användning av ett eluttag som inte är ordentligt jordat kan resultera i elektriska stötar och/eller skador.

v

Obs: Jordningsstiftet ger även bra skydd mot oväntade störningar från andra elektriska enheter i närheten som kan störa produktens prestanda.

Använd bara den rätta typen av nätsladdar (de som finns i din utrustningslåda) för denna dator. Den bör vara av löstagbar typ: UL listad/ CSA certifierad, typ SPT-2,minsta märkvärden 7 A och125 V,VDE-godkändeller motsvarande. Max längd är 4,6 meter (15 fot).

Produktservice

Försök inte att laga produkten självOm du öppnar eller tar bort delar kan du utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker.

Allt underhåll bör skötas av kvalificerad servicepersonal.

Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och lämna den till kvalificerad servicepersonal i följande fall:

När väggkontakten eller nätsladden är skadad eller klämd.

Om vätska har spillts in i produkten.

Om produkten har utsatts för regn eller vatten.

Om produkten har tappats eller höljet har skadats.

Om produkten tydligt börjar uppföra sig annorlunda än tidigare tyder det på att den behöver servas.

Om produkten inte fungerar normalt även om användningsinstruktionerna följs.

Obs: Justera bara de kontroller som nämns i användarinstruktionerna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan medföra att skada och ofta kräva ett större reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återföra produkten till normalskick.

Riktlinjer för säker batterianvändnng

I den här bärbara datorn används ett litiumjonbatteri. Använd den inte i en fuktig, våt eller korrosiv miljö. Ställ, förvara eller lämna aldrig produkten på eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en trycksatt behållare och utsätt den inte för temperaturer över 60°C (140°F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan batteriet läcka syra, bli hett, explodera eller antändas och orsaka personoch/ eller egendomsskador. Du får inte sticka hål på, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan bör du skölja noggrant med vatten och söka läkarhjälp omedelbart. Av säkerhetsskäl och för att förlänga batteriets livslängd sker ingen laddning i temperaturer under 0°C (32°F) eller över 40°C (104°F).

vi

Total prestanda hos ett nytt batteri uppnås först efter två eller tre fullständiga laddningsoch urladdningscykler. Det går att ladda och ladda ur batteriet hundratals gånger men det slits ut efter lång användning. När driftstiden blir märkbart kortare än normalt köper du ett nytt batteri. Använd bara batterier som godkänts av Acer och ladda bara batteriet med laddare som godkänts av Acer och som är avsedda för den här enheten.

Använd bara batteriet för avsedda ändamål. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan inträffa om ett metallobjekt, t.ex. ett mynt, gem eller penna, orsakar direktanslutning mellan batteriets positiva (+) och

negativa (-)pol. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan hända om du exempelvis har ett extrabatteri i fickan eller väskan. Om polerna kortsluts kan det orsaka skador på batteriet eller den anslutna produkten.

Batteriets kapacitet och livslängd minskas om batteriet lämnas på varma eller kalla platser, t.ex. en stängd bil under sommar eller vinter. Försök alltid förvara batteriet i temperaturer mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med ett varmt eller kallt batteri kan sluta att fungera temporärt, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda är särskilt begränsad i temperaturer som är en bra bit under fryspunkten.

Kasta inte batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Batterierna kan även explodera om de skadas. Kassera batterier enligt lokala föreskrifter. Återvinn dem om så är möjligt. Släng dem inte i hushållssoporna.

Trådlösa enheter kan vara känsliga för störningar från batteriet, vilket kan påverka prestandan.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i områden med potentiellt explosiv miljö och följ alla skyltar och instruktioner. Potentiellt explosiva miljöer omfattar områden där du i normalfall får en uppmaning om att stänga av bilmotorn. Gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand, vilket kan resultera i kroppsskador och till och med dödsfall. Stäng av den bärbara datorn i närheten av bensinpumpar på bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsledepåer, förvaringsoch distributionsområden, kemiska anläggningar eller där sprängningsarbeten påbår. Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta men inte alltid markerade. Det kan röra sig om under däck på båtar, anläggningar för transport eller förvaring av kemikalier, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t.ex. propan eller butan) och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som fibrer, damm eller metallpulver. Starta inte den bärbara datorn där användning av mobiltelefoner är förbjuden eller där den kan orsaka störningar eller fara.

Byta batteri

Denna bärbara dator i serien använder ett litiumbatteri. Ersätt batteriet med samma typ som levererades med produkten. Om du använder ett annat batteri kan det finnas risk för brand eller explosion.